Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af førtidspension og seniorpension

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1613 af 27/12 2019.

I medfør af § 33 a, stk. 5, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Obligatorisk indbetaling af ATP-bidrag for førtidspensionister og seniorpensionister

§ 1. Udbetaling Danmark indbetaler bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for personer, som modtager førtidspension eller seniorpension efter lov om social pension, hvis førtidspensionen eller seniorpensionen er tilkendt den 1. januar 2003 eller senere, og hvis sagen om førtidspension er påbegyndt den 1. januar 2003 eller senere.

Frivillig indbetaling af ATP-bidrag for førtidspensionister

§ 2. Førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, eller for hvem der er påbegyndt sag om førtidspension inden den 1. januar 2003, kan vælge at betale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Førtidspensionister, som allerede inden den 1. januar 2003 har valgt at betale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, fortsætter med frivillig betaling af ATP-bidrag.

Stk. 3. Førtidspensionister, jf. stk. 1, der vælger at indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, giver Udbetaling Danmark meddelelse herom. Indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet en måned fra meddelelsesdatoen.

Stk. 4. Førtidspensionister, der har valgt at indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. stk. 1, eller er omfattet af stk. 2, kan ophøre med at indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension ved at give Udbetaling Danmark meddelelse herom. Ophør med indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension sker med virkning fra den 1. i måneden efter, der er forløbet en måned fra meddelelsesdatoen.

ATP-bidragets størrelse og betaling

§ 3. Udbetaling Danmark indbetaler det ATP-bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for hver måned, der udbetales pension. Der kan ikke betales ATP-bidrag, hvis pensionen udgør mindre end 1.000 kr. pr. måned.

Stk. 2. 1/3 af bidraget efter stk. 1, betales af pensionisten uanset tidspunktet for tilkendelse af pension, jf. § 1 og § 2, stk. 1 og 2. Beløbet for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Udbetaling Danmark tilbageholder beløbet, jf. stk. 2, ved den månedsvise udbetaling af pension.

Stk. 4. 2/3 af bidraget efter stk. 1, betales af Udbetaling Danmark uanset tidspunktet for tilkendelse af pension, jf. § 1 og § 2, stk. 1 og 2. Beløbet for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Staten refunderer 100 pct. af Udbetaling Danmarks udgifter til ATP-bidraget.

§ 4. Betaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for pensionister, jf. § 1 og § 2, stk. 1 og 2, ophører ved førtidspensionistens død fra den 1. i den følgende måned.

Udbetaling Danmarks indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 5. Det samlede ATP-bidrag opgøres kvartalsvis af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal der enten anvendes Pengeinstitutternes Betalingssystemer (PBS) Overførselsservice, Dataløn eller Letløn. Hvis Udbetaling Danmark ikke betaler via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via PBS Betalingsservice, hvorefter beløbet opkræves ved automatisk træk, elektronisk indbetalingskort eller fysisk indbetalingskort. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Bidragene efter § 3 forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Udbetaling Danmark betaler det samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden. Indbetalingen skal ske på et særskilt SE-nummer.

Stk. 3. Hvis Udbetaling Danmark ikke betaler bidrag rettidigt, ifalder Udbetaling Danmark ansvar for betaling af renter for forsinket indbetaling. Renterne opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension og udgør 1½ pct. af det samlede bidrag for hver påbegyndt måned regnet fra kvartalets udløb.

Udbetaling Danmarks indberetning til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 6. Udbetaling Danmark indberetter til Arbejdsmarkedets Tillægspension en gang månedligt under et særskilt SE-nummer, jf. § 5, stk. 1, det samlede ATP-bidrag, der er indbetalt for hver enkelt pensionist. Indberetningen sker til indkomstregistret efter § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om et indkomstregister.

Tilbagebetaling af ATP-bidrag

§ 7. Hvis en førtidspensionist eller seniorpensionist skal tilbagebetale pension, skal indbetalte ATP-bidrag overføres fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 190 af 26. februar 2013 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af førtidspension ophæves.

Til toppen