Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af førtidspension og seniorpension

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1612 af 27/12 2019.

I medfør af § 33 h i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 1559 af 27. december 2019, og § 33 c i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 1. Udbetaling Danmark indbetaler bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for personer, som modtager førtidspension eller seniorpension efter lov om social pension og for personer, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Beregning af bidragets størrelse

§ 2. For personer, som modtager førtidspension eller seniorpension efter lov om social pension, beregnes bidraget til den obligatoriske pensionsordning med den procentsats, der er nævnt i lovens § 33 g for det pågældende år.

Stk. 2. Bidraget beregnes på grundlag af den beregnede pension efter reglerne i lovens kapitel 4 a efter fradrag af modtagerens eget ATP-bidrag og efter fradrag af modtagerens eventuelle eget bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Når den beregnede pension vedrører tidligere år end udbetalingsåret, anvendes procentsatsen for det år, som den beregnede pension vedrører.

§ 3. For personer, som modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., beregnes bidraget til den obligatoriske pensionsordning med den procentsats, der er nævnt i lovens § 33 b for det pågældende år.

Stk. 2. Bidraget beregnes på grundlag af pension, jf. lovens § 13, beregnet efter reglerne i lovens kapitel 4. Har personen valgt at være omfattet af ATP-ordningen, fradrages modtagerens eget ATP-bidrag i beregningsgrundlaget. Tilsvarende gælder, hvis personen har valgt at være omfattet af en supplerende arbejdsmarkedspension. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Når den beregnede pension vedrører tidligere år end udbetalingsåret, anvendes procentsatsen for det år, som den beregnede pension vedrører.

Indberetning af bidrag

§ 4. Udbetaling Danmark indberetter mindst en gang om måneden bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt førtidspensionist eller seniorpensionist. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 5, stk. 1, nævnte SE-nummer.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag

§ 5. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning indbetales kvartalsvis af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan f.eks. være Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis der ikke betales via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Digital Post. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen skal ske på et særskilt SE-nummer.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Udbetaling Danmark betaler bidragene til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

Tilbagebetaling af bidrag

§ 6. Hvis en førtidspensionist eller seniorpensionist skal betale pension tilbage til Udbetaling Danmark efter lov om social pension, skal bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, som skal betales tilbage efter stk. 1, beregnes på grundlag af pensionen, som førtidspensionisten eller seniorpensionisten skal betale tilbage.

Stk. 3. Ved beregning af bidrag, som skal betales tilbage, anvendes procentsatsen i lovens § 33 g for det år, som pensionen, der skal betales tilbage, vedrører.

Stk. 4. Tilbagebetalingen sker på baggrund af Udbetaling Danmarks indberetning til indkomstregisteret.

§ 7. Hvis en førtidspensionist skal betale pension tilbage til Udbetaling Danmark efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., skal bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, som skal betales tilbage efter stk. 1, beregnes på grundlag af pensionen, som førtidspensionisten skal betale tilbage.

Stk. 3. Ved beregning af bidrag, som skal betales tilbage, anvendes procentsatsen i lovens § 33 b for det år, som pensionen, der skal betales tilbage, vedrører.

Stk. 4. Tilbagebetalingen sker på baggrund af Udbetaling Danmarks indberetning til indkomstregisteret.

Ikrafttræden og overgangsordning

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 4 og 5 træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1246 af 28. november 2019 om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af førtidspension ophæves.

§ 9. For månederne januar til og med oktober i året 2020 indberetter Udbetaling Danmark senest medio november 2020 bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, for hver enkelt førtidspensionist eller seniorpensionist, jf. dog stk. 2 og 3. For månederne november til og med december i året 2020 indberetter Udbetaling Danmark mindst en gang om måneden bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, for hver enkelt førtidspensionist eller seniorpensionist, jf. dog stk. 2 og 3. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i stk. 4 nævnte SE-nummer.

Stk. 2. For førtidspensionister eller seniorpensionister, som overgår til at modtage folkepension i året 2020, indberetter Udbetaling Danmark bidrag til den obligatoriske pensionsordning senest ved udgangen af den måned, hvori personen når folkepensionsalderen.

Stk. 3. For førtidspensionister eller seniorpensionister, som dør i året 2020, indberetter Udbetaling Danmark bidrag til den obligatoriske pensionsordning senest ved udgangen af måneden efter den måned, hvori dødsfaldet fandt sted. Er der udbetalt pension efter, at retten til pension er ophørt som følge af dødsfaldet, indberetter Udbetaling Danmark bidrag til den obligatoriske pensionsordning senest ved udgangen af måneden efter den måned, hvori pensionsudbetalingen bringes til ophør som følge af dødsfaldet.

Stk. 4. For året 2020 indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning af Udbetaling Danmark senest i februar 2021, jf. dog stk. 6. Udbetaling Danmark kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan f.eks. være Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis der ikke betales via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Digital Post. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen skal ske på et særskilt SE-nummer.

Stk. 5. For året 2020 forfalder bidrag til den obligatoriske pensionsordning til betaling den 1. februar 2021, jf. dog stk. 6. Udbetaling Danmark betaler bidragene til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. februar 2021.

Stk. 6. For førtidspensionister eller seniorpensionister, som dør eller overgår til at modtage folkepension i året 2020, skal bidrag til den obligatoriske pensionsordning indbetales kvartalsvis af Udbetaling Danmark. Bidragene forfalder til betaling førstkommende forfaldsdag efter dødsfaldet eller den måned, hvori personen når folkepensionsalderen tillagt en måned. Bidragene forfalder til betaling den 1. maj 2020, 1. august 2020, 1. november 2020 og 1. februar 2021. Udbetaling Danmark betaler bidragene til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

Til toppen