Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 13/12 2019, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 259 af 20/3 2020,

bekendtgørelse nr. 1095 af 29/6 2020.

I medfør af § 9 k, stk. 4, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2019, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Betingelser for meddelelse af opholdstilladelse

Praktikant

§ 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på at være praktikant her i landet kan gives, jf. dog stk. 3 og §§ 2 og 3, når:

1) Udlændingen er mellem 18 og 35 år, jf. dog § 2, stk. 2, og § 3, nr. 1.

2) Praktikstedet i uddannelsesmæssig henseende er egnet til at modtage en eller flere praktikanter. Et praktiksted er egnet til at modtage en praktikant, hvis der er udstedt en praktikpladsgodkendelse inden for det pågældende erhvervsområde. Udstedes der ikke på erhvervsområdet praktikpladsgodkendelser, kan praktikstedet efter en konkret vurdering være egnet til at modtage en praktikant. Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal ved vurderingen efter 3. pkt. bl.a. lægge vægt på oplysninger om det faglige forløb, som er tilrettelagt for praktikopholdet, hvem der har ansvar for udlændingen under forløbet og oplysning om praktikstedets erfaring med praktikanter.

3) Praktikantopholdet supplerer en uddannelse, som udlændingen har påbegyndt eller afsluttet, jf. dog stk. 3 og § 3, nr. 2, i hjemlandet eller i et andet land, hvor udlændingen har opholdt sig lovligt.

4) Praktikopholdet har en faglig og tidsmæssig sammenhæng med den uddannelse, som udlændingen har påbegyndt eller afsluttet i hjemlandet eller i et andet land, hvor udlændingen har opholdt sig lovligt.

5) Løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter de til enhver tid gældende overenskomster for praktikanter. Hvis praktikanten ydes fri kost og logi, kan aflønningen reduceres forholdsmæssigt. Hvis praktikopholdet er ulønnet, jf. dog § 3, nr. 4, skal udlændingen godtgøre at råde over egne midler svarende til SU-taksten for udeboende på ansættelsestidspunktet.

Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan til brug for styrelsens vurdering efter stk. 1, nr. 2 og 5, indhente oplysninger fra relevante faglige organisationer.

Stk. 3. Der kan ikke meddeles opholdstilladelse efter stk. 1 til færdiguddannede arkitektpraktikanter.

§ 2. En udlænding, som opfylder betingelserne i § 1, og som skal være praktikant inden for sundhedsområdet, kan kun meddeles opholdstilladelse, hvis:

1) Der er udarbejdet en uddannelsesplan for udlændingen.

2) Den ansvarlige sundhedsperson skriftligt erklærer over for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, at der er tale om en sundhedsfaglig forsvarlig ansættelse.

3) Udlændingens arbejde udføres under den ansvarlige sundhedspersons opsyn og ansvar, jf. autorisationslovens § 17.

Stk. 2. Der gælder ingen øvre aldersgrænse for lægepraktikanter.

§ 3. En udlænding, som opfylder betingelserne i § 1, og som skal være praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet, kan kun meddeles opholdstilladelse, hvis:

1) Udlændingen er mellem 18 og 30 år.

2) Udlændingen er under uddannelse.

3) Udlændingen kan dokumentere sprogfærdigheder på grundlag af en bestået sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på A2-niveau eller derover, jf. Common European Framework of Reference (CEFR), og som figurerer på den liste, der er offentliggjort af Association of Language Testers in Europe (ALTE), eller efter de i bilag 1 optrykte sprogprøver.

4) Udlændingen får løn under praktikopholdet.

Volontør

§ 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på at være volontør her i landet kan gives, når:

1) Udlændingen er mellem 18 og 30 år.

2) Udlændingen skal udføre humanitært eller socialt arbejde her i landet. Volontørtjenesten kan foregå inden for bl.a. miljø, kunst, kultur, arbejde med børn, unge, ældre, idræts- og fritidsaktiviteter.

3) Der er udarbejdet en kontrakt med en beskrivelse af udlændingens opgaver og arbejdstid. Kontrakten skal indgås mellem volontørstedet og udlændingen og omfatte hele udlændingens ophold her i landet.

4) Udlændingen skal deltage i fuldtidsaktiviteter.

5) Udlændingen har godtgjort at råde over midler svarende til SU-taksten for udeboende på tidspunktet, hvor udlændingen påbegynder volontørtjenesten. Hvis udlændingen får betalt kost og logi af volontørstedet anses betingelsen i 1. pkt. for opfyldt.

6) Volontørstedet har tegnet en syge- og ansvarsforsikring for udlændingen.

Til toppen

Kapitel 2 – Meddelelse af arbejdstilladelse

§ 5. Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1, med henblik på praktikophold eller ophold som volontør. Arbejdstilladelsen har gyldighed i samme tidsrum som udlændingens opholdstilladelse, medmindre andet fremgår af tilladelsen.

Stk. 2. Arbejdstilladelse efter stk. 1 gives til beskæftigelse i et bestemt arbejdsforhold. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan ændre arbejdstilladelsen til beskæftigelse i et andet arbejdsforhold.

Stk. 3. Arbejdstilladelse kan endvidere efter ansøgning gives til en udlænding med ophold uden for landet, når udlændingen ville opfylde betingelserne for opholdstilladelse med henblik på praktikophold ved ophold i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 k, stk. 1.

§ 6. En arbejdstilladelse efter § 5 kan inddrages, når grundlaget for ansøgningen eller tilladelsen var urigtigt eller ikke længere er til stede.

§ 7. Ansøgning om arbejdstilladelse eller om forlængelse af arbejdstilladelse efter § 5 indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for København og København Vestegns politikredse, kan ansøgning endvidere indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration gennem politiet på det sted, hvor ansøgeren bor eller opholder sig.

Til toppen

Kapitel 3 – Varighed af opholdstilladelsen og forlængelse heraf

§ 8. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, til udlændinge med henblik på ophold som praktikant, gives for længden af praktikopholdet, dog for højst 18 måneder. En udlænding, der har opholdstilladelse som praktikant inden for landbrugsområdet, og hvis opholdstilladelse udløber senest 25. september 2020, kan dog få forlænget opholdstilladelsen med op til 3 måneder. Opholdstilladelse efter 1. pkt. kan ikke forlænges ud over 21 måneder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, til udlændinge, som skal være praktikant inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet, jf. § 3, gives for længden af praktikopholdet, dog for højst 1 år. Hvis udlændingen supplerer praktikopholdet med et ophold af mellem 6 og 8 måneders varighed på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole, kan opholdstilladelse dog gives for op til 18 måneder. En udlænding, der får opholdstilladelsen forlænget efter 2. pkt., og der er omfattet af 3. pkt., kan dog få opholdstilladelse i op til 24 måneder.

Stk. 3. Søger udlændingen forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter stk. 1 for en periode på mindre end 18 måneder hos den samme arbejdsgiver, og er udlændingen ansat under samme vilkår, som dannede grundlag for den oprindelige opholdstilladelse, må udlændingen fortsætte som praktikant, mens ansøgningen om forlængelse behandles.

§ 9. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 4 til udlændinge med henblik på ophold som volontør, gives for længden af volontørkontrakten, dog for højst 18 måneder.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 677 af 2. juli 2019 om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for behandlingen af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse som praktikant indgivet før den 5. juli 2019, når ansøgningerne ikke er færdigbehandlede den 5. juli 2019. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler, jf. bekendtgørelse nr. 585 af 7. maj 2019, anvendelse.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udlændinge, der i perioden fra den 5. juli 2019 til den 13. august 2019 har søgt om forlængelse af opholdstilladelse som praktikant. For disse udlændinge finder bestemmelsen i § 10, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 677 af 2. juli 2019 anvendelse.

Til toppen

Bilag 1


 

 

Dansk

 

 

Norsk

 

 

Engelsk

 

 

Tysk

 

 

Svensk

 

 

Prøve i Dansk 1

 

(A2/B1-niveau)

 

 

Norskprøve 2

 

 

Cambridge English: Key English Test (KET)

 

IELTS med test score: 3,0

 

ESOL Skills for Life Entry 2

 

 

 

 

Goethe-Zertifikat

 

A2: Start Deutsch 2

 

Deutsch Test für Zuwanderer (DTC) (A2-B1)

 

 

 

Prøve i Dansk 2

 

(B1-niveau)

 

 

Norskprøven B1

 

 

Cambridge English: Preliminary English Test (PET)

 

Cambridge English: Business Preliminary

 

Certificate in English Language Skills Preliminary (CELS P)

 

IELTS med test score: 3,5-4,5

 

ESOL Skills for Life Entry 3

 

 

Goethe Zertifikat

 

B1

 

 

 

 

SFI-prøvet

 

(Kurs D)

 

 

 

 

Prøve i Dansk 3

 

(B2-niveau)

 

 

Bergenstesten ("bestået")

 

 

Cambridge English: First

 

Certificate in English (FCE)

 

Cambridge English: Business Vantage

 

Certificate in English

 

Language Skills Preliminary (CELS P)

 

IELTS med test score 5,0-6,0

 

Certificate in English

 

Language Skills Vantage (CELS V)

 

ESOL SKills for Life Level 1

 

 

Goethe-Zertifikat B2

 

TestDaF (B2-C1)

 

 

 

 

 

Studieprøven

 

(C1-niveau)

 

 

Bergenstesten

 

("godt bestået")

 

 

 

 

Certificate in English

 

Language Skills Higher (CELS H)

 

Cambridge English:

 

Certificatie in Advanced

 

English

 

(CAE)

 

Cambridge English: Business Higher

 

Cambridge English:

 

Certificate of Porficiency in English (CPE) (C2-niveau)

 

Certificate in English

 

Language Skills Preliminary

 

(CLS P)

 

IELTS med test score:min. 6,5

 

ESOL Skills for Life Level 2

 

 

Goethe-Zertifikat C1

 

Goethe-Zertifikat C2: (Großes Deutsches Sprachdiplom)

 

 

 

 

TISUS

 

 

Herudover kan følgende prøver anses som dokumentation for engelskkundskaber på studieprøveniveau:

 

TOEFL computer-baseret med test score: min. 200 point

 

TOEFL internet-baseret med test score: min. 72 point

 

TOEFL papirbaseret med test score: min. 533

 

 


Til toppen

Noter

§ 8 ændret 2/7 2020 ved bek. rn. 1095 af 29/6 2020.

§ 8 ændret 25/3 2020 ved bek. nr. 259 af 20/3 2020.

Til toppen