Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1184 af 25/11 2019.

I medfør af § 192 i lov nr. 548 af den 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 110, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, og § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet for følgende frikommunenetværk:

1) En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet. Netværket omfatter følgende frikommuner: Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner.

2) En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren. Netværket omfatter følgende frikommuner: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.

3) Børn som vores vigtigste ressource. Netværket omfatter følgende frikommuner: Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brande Kommuner.

Stk. 2. En frikommune kan alene igangsætte forsøg efter denne bekendtgørelse, som netværket har søgt om og fået godkendt. Forsøg efter bekendtgørelsen administreres og finansieres fuldt ud af frikommunen.

Stk. 3. Frikommunen skal fortsat indberette data om den aktive indsats i henhold til bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 4. Forsøg efter denne bekendtgørelse skal være iværksat senest den 1. oktober 2018.

Til toppen

Kapitel 2 – Forsøg i frikommunenetværket En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats

§ 2. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunenetværket En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, gennemføres forsøg som nævnt i §§ 3-21.

Mikrolån

§ 3. Personer, der deltager i forsøget om mikrolån, jf. § 9 i lov om frikommunenetværk, er undtaget fra reglerne om uddannelsespålæg til personer omfattet af § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, f.eks. når jobcenteret giver tilbud om vejledning og opkvalificering i form af forløbet ”fra ledig til virksomhedsejer”.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af

1) § 30, stk. 3-9, om uddannelsespålæg i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og

2) § 41, stk. 1, 2. pkt. i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formkrav ved lovpligtige samtaler

§ 4. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 6, nr. 1-5 og 7-10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt for hver af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til niveauet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. målgruppe eller mere.

Stk. 4. Hver frikommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, der indgår i frikommunens forsøg.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 27, stk. 1 og 2, § 29, stk. 2, og §§ 31-34, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og

2) §§ 41-44, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold og selvbooking.

§ 5. Frikommunerne fastlægger selv kontaktformen for den opfølgningssamtale, der skal gennemføres efter § 121, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 6, nr. 9, og som er ansat i fleksjob.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 121, stk. 1, 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter opfølgningssamtalen skal ske ved en personlig samtale med den ansatte i fleksjobbet.

§ 6. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af sygedagpengeopfølgningen efter kapitel 6 i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af opfølgningsforløbet, herunder form, hyppighed og indsats.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgningen både kvalitets- og antalsmæssigt for den målgruppe, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til niveauet i lov om sygedagpenge eller mere.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af §§ 13 a, 13 b, stk. 1-5 og 7, og 13 c, stk. 2-4, i lov om sygedagpenge, hvorefter der er fastlagt krav til kommunens opfølgning, herunder opfølgningens form og hyppighed samt aftale med sygemeldte om beskæftigelsesmål og indsats.

Fremme af iværksætteri

§ 7. Frikommunerne kan give personer omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., længerevarende tilbud om vejledning og opkvalificering i form af iværksætterforløb tidligt i ledighedsperioden. Under deltagelse i et iværksætterforløb afholdes jobsamtaler med fokus på progression i arbejdet med personens forretningsplan, og der udarbejdes en »Min Iværksætterplan« i stedet for en »Min Plan«. Frikommunen skal forholde sig til det af arbejdsløshedskassen udarbejdede udkast til »Min Plan«.

Stk. 2. Det er en forudsætning for forsøget, at frikommunerne screener de personer, der skal indgå i forsøget, så det forud for forsøget vurderes realistisk, at etableringen af en selvstændig virksomhed vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation.

Stk. 3. Jobcenteret kan fritage personer, som deltager i et iværksætterforløb, jf. stk. 1, fra kravet i § 55, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at de skal være aktivt arbejdssøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde, og om at de skal søge om fritagelse fra rådighedskravet. En fritagelse skal meddeles skriftligt til personen.

Stk. 4. Deltagerne må ikke starte selvstændig virksomhed under forløbet.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) §§ 29, 33, 40 og 41 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb og krav om udarbejdelse af en »Min Plan« for personer omfattet af lovens § 6, nr. 1, og

2) §§ 41, 51-53 og 55, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til de individuelle jobsamtalers indhold, krav til rådighed, samt krav til udarbejdelse af »Min Plan«.

Fleksibilitet i forhold til rimelighedskravet

§ 8. Frikommunerne kan uanset forholdet mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik og nytteindsats give tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af § 6, nr. 3, 7 og 8, og personer omfattet af § 6, nr. 9, som har en ledighedsperiode på mere end 18 måneder og give tilbud om nytteindsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af § 6, nr. 3.

Stk. 2. Det er en betingelse for forsøget, at der er tale om virksomhedspraktik eller nytteindsats i små miljøer med et særligt fokus på trygge rammer omkring personen, og at jobcenteret vurderer, at personen bedst udvikler sig i sådanne miljøer.

Stk. 3. Såfremt der under en virksomhedspraktik eller nytteindsats sker ændringer i en persons evner og forudsætninger for at deltage i tilbuddet, foretages der en ny vurdering af, om personen fortsat opfylder betingelsen i stk. 2.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af §§ 63, stk. 1, og 87, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og §§ 65 og 100 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at der i såvel private som offentlige virksomheder skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik, nytteindsats samt ansatte med løntilskud.

Fleksible rammer for uddannelse

§ 9. Frikommunerne kan give tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til personer omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er under 30 år. Det er en betingelse, at personen

1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller

2) vanskeligt kan varetage arbejde inden for det område, som personen er uddannet til.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 95, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter tilbud om vejledning og opkvalificering i form af studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse ikke kan gives til personer, som er under 30 år.

Delvis fritagelse for uddannelsespålæg

§ 10. Frikommunerne er undtaget fra at give uddannelsespålæg efter § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af § 6, nr. 5, i samme lov, hvis der foreligger en faglig vurdering, som dokumenterer, at personen varigt ikke er i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår over STU-niveau, jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunen tilrettelægger indholdet af indsatsen og kontaktforløbet, som den unge skal have efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, uden at tilbud, indsatser, aktiviteter, tests mv. skal afgives som led i et uddannelsespålæg.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Helbredsoplysninger til brug for første opfølgning i sygedagpengesager

§ 11. Frikommunerne kan undlade at anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge med lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle behov for skånehensyn, til brug for den første opfølgningssamtale, jf. § 13 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge, hvis andre former for helbredsoplysninger efter kommunens vurdering udgør et tilstrækkeligt grundlag for opfølgningen.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 11 a i lov om sygedagpenge.

Rehabiliteringsteams

§ 12. Frikommunerne er fritaget for at behandle sager om det første jobafklaringsforløb i rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at der alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats.

Stk. 2. Det forudsættes, at borgeren får en individuelt tilrettelagt indsats, som fremmer tilbagevenden til arbejdsmarkedet og er tilpasset borgerens helbredsforhold.

Stk. 3. Forsøget indebærer en fravigelse af

1) § 109, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter kommunen skal behandle sagen i rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter overgang til et jobafklaringsforløb eller 4 uger efter det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at personen er berettiget til et jobafklaringsforløb efter § 24 a, i lov om sygedagpenge, og

2) § 9, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., hvorefter rehabiliteringsteamet skal behandle og give indstilling om indsatsen i sager om det første jobafklaringsforløb.

§ 13. Frikommunerne kan forelægge en sag for rehabiliteringsteamet til vurdering af, om borgeren skal tilbydes ressourceforløb, visiteres til fleksjob eller tilkendes førtidspension uden at rekvirere en attest med den praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, hvis de øvrige helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for rehabiliteringsteamets vurdering af sagen, herunder teamets vurdering af behov for skånehensyn samt hvilken indsats, der skal indgå i et ressourceforløb.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v., for så vidt angår kravet om, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde.

Fritagelse for rekvirering af lægeattest i sager om jobafklaringsforløb

§ 14. Frikommunerne kan forelægge en sag for rehabiliteringsteamet til vurdering af, om borgeren skal tilbydes jobafklaringsforløb uden at rekvirere en attest med den praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, hvis de øvrige helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for rehabiliteringsteamets vurdering af sagen, herunder teamets vurdering af behov for skånehensyn samt hvilken indsats, der skal indgå i et jobafklaringsforløb.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 4, i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v., for så vidt angår kravet om, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde.

Fleksible rammer for ansættelse med løntilskud i offentlige virksomheder samt ansættelse som jobrotationsvikar

§ 15. Frikommunerne kan give tilbud om ansættelse med løntilskud i offentlige virksomheder efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er omfattet af § 6, nr. 1-8 og nr. 12 i samme lov, uanset om kravet om forudgående ledighed er opfyldt. Det er en betingelse, at personen

1) har en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, som personen ikke har anvendt de sidste 5 år, og personen gerne vil tilbage til sit faglige område eller afprøve et nyt område,

2) har skånehensyn, der bevirker, at personen vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, personen er uddannet til,

3) er i risiko for langtidsledighed, vurderet på baggrund af en samlet faglig vurdering, hvori indgår det udfyldte forberedelsesskema på Jobnet, eller

4) er omfattet af lovens § 6, nr. 1, og enten er dimittend eller har en forudgående periode på sygedagpenge eller med jobafklaringsforløb.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 69, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der stilles krav om 6 måneders forudgående ledighed.

§ 16. Frikommunerne kan udbetale en jobrotationsydelse efter kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til private og offentlige arbejdsgivere, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse, og der i uddannelsesperioden for den beskæftigede ansættes en vikar for den beskæftigede, som er omfattet af § 6, nr. 1 eller 2, i samme lov, uanset om vikaren ikke opfylder kravet om forudgående ledighed.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 151, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der stilles krav om 6 måneders forudgående ledighed.

Stk. 3. Jobrotationsydelsen efter denne bestemmelse kan ydes efter Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte.

Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering

§ 17. I sager om revalidering, kan frikommunerne undlade at rekvirere en attest med den praktiserende læges vurdering af borgerens muligheder for at arbejde, hvis de øvrige helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for kommunens vurdering af, om personens arbejdsevne er så begrænset, at den pågældende skal tilbydes revalidering.

Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 4, i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v., for så vidt angår kravet om, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde.

Forlængelse af ressourceforløb

§ 18. Frikommunerne kan – uden at forelægge sagen for kommunens rehabiliteringsteam – forlænge et ressourceforløb i op til 12 måneder af hensyn til borgerens mulighed for at gennemføre allerede planlagte indsatser i ressourceforløbet. Det er en betingelse, at borgeren ønsker en forlængelse af ressourceforløbet, og at kommunen forud for forlængelsen vurderer, at borgeren ikke er i målgruppen for fleksjob eller førtidspension.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 114, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter et ressourceforløb har en fastlagt varighed på mellem 1 og 5 år uden mulighed for forlængelse.

Fritagelse for opdatering af indsatsplanen

§ 19. Frikommunerne fritages for kravet om, at tilbud og aktiviteter i rehabiliteringsplanens indsatsdel skal fastlægges for en periode af mindst 6 måneder ad gangen. Forsøget indebærer, at kommunen kan fastlægge tilbud og aktiviteter på baggrund af en konkret vurdering, således at det er borgerens behov og aktuelle situation, der bestemmer, hvornår indsatsplanen skal justeres på ny.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 5, stk. 2, i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv.

Opfølgning for førtidspensionister i løntilskud

§ 20. Frikommunerne fastlægger selv rammerne for opfølgning, når personer, der er omfattet af § 6, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i samme lov. Det er en forudsætning, at frikommunen foretager første opfølgning senest 2 ½ år fra ansættelsen i løntilskud. Herefter skal kommunen følge op, senest hver gang der er gået 2½ år fra seneste opfølgning.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunen er fritaget for, at der skal ske opfølgning senest 6 måneder efter, at en person, der er omfattet af § 6, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har fået tilbud om ansættelse med løntilskud og at opfølgningen herefter skal ske senest 12 måneder efter seneste vurdering.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 10, stk. 3, 2. og 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik.

Lempelse af forholdstalskrav for ledighedsydelsesmodtagere

§ 21. Frikommunerne kan til personer, der er omfattet af § 6, nr. 9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har en ledighedsperiode på under 18 måneder, give tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 i samme lov, uanset forholdet mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik og nytteindsats.

Stk. 2. Det er en betingelse for forsøget, at der er tale om virksomhedspraktik i 2 til 4 uger. Det er endvidere en betingelse, at praktikken sker med henblik på efterfølgende ansættelse i et konkret fleksjob og med det formål at kunne vurdere arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor mange timer personen kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken arbejdsintensitet, samt om personens konkrete skånehensyn kan tilgodeses.

Stk. 3. Perioden i virksomhedspraktik, jf. stk. 2, 1. pkt., kan forlænges med perioder med sygdom hos den ansatte eller ferielukning af virksomheden. Perioden kan endvidere forlænges med op til 4 uger for ansatte, der kun kan arbejde få timer om ugen, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt for at kunne fastsætte arbejdsevnen i det konkrete fleksjob.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 63, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 65 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at der i såvel private som offentlige virksomheder skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik, nytteindsats samt ansatte med løntilskud.

Til toppen

Kapitel 3 – Forsøg i frikommunenetværket En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

§ 22. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunenetværket En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, gennemføres forsøg, som nævnt i §§ 23-30, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner kan ikke gennemføre forsøg efter §§ 26 og 29 for personer omfattet af § 6, nr. 1.

En handleplan

§ 23. Frikommunerne er undtaget fra reglerne om indhold og formkrav om udarbejdelse af »Min Plan« og særskilte planer for uddannelsespålæg, aftale om sygedagpengeopfølgning for personer, der er omfattet af § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har komplekse og sammensatte problemer. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan samle oplysninger i en fælles plan på tværs af sektorer og beslutte hvilke oplysninger, der skal indgå i planen. Det er en forudsætning for forsøget, at der stadig udarbejdes en plan, hvor det fremgår, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked kan forbedres. Frikommunen skal i forhold til personer, der er omfattet af lovens § 6, nr. 1, forholde sig til det af arbejdsløshedskassen udarbejdede udkast til »Min Plan«.

Stk. 2. Tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal som minimum afgives skriftligt, og det skal fremgå af sagen, om personen har accepteret tilbuddet.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) §§ 40-42 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) § 13 c, stk. 2 i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal indgå en aftale med den sygemeldte om beskæftigelsesmål og indsats, og

3) §§ 51 og 52 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om udarbejdelse af »Min Plan«.

§ 24. Frikommunerne er undtaget fra reglerne om særskilt at udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel for

1) personer omfattet af § 6, nr. 7 og 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og

2) personer omfattet af § 6, nr. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er visiteret til kategori 3 efter § 12, stk. 1, nr. 3 i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at kommunen kan beskrive de indsatser, der indgår i et jobafklaringsforløb eller et ressourceforløb, jf. kapitel 18 og 19 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et sygedagpengeforløb, jf. § 13 d i lov om sygedagpenge i en samlet handleplan på tværs af sektorer. Det er en forudsætning, at det fremgår af den samlede handleplan, hvilke indsatser, der indgår i jobafklaringsforløbet, ressourceforløbet eller sygedagpengeforløbet.

Stk. 3. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 40, stk. 2, og § 45, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter rehabiliteringsplanens indsatsdel skal udarbejdes for personer, der skal have et jobafklaringsforløb, et ressourceforløb eller et sygedagpengeforløb, og

2) § 13 d, stk. 5, i lov om sygedagpenge, hvorefter rehabiliteringsplanens indsatsdel skal udarbejdes for personer, der skal have et sygedagpengeforløb.

Stk. 4. §§ 69, 69 b og 69 d-e i lov om aktiv socialpolitik finder fortsat anvendelse for personer i ressourceforløb, hvor forløbet fremgår af en samlet plan.

Stk. 5. §§ 69 k, 69 m og 69 o-p i lov om aktiv socialpolitik finder fortsat anvendelse for personer i jobafklaringsforløb, hvor forløbet fremgår af en samlet plan.

Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

§ 25. Frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. om, at den kommunale beskæftigelsesindsats skal varetages i et jobcenter. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan beslutte, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen for personer omfattet af § 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har komplekse og sammensatte problemer.

Stk. 2. Frikommunen skal udarbejde beskæftigelsesplan og resultatrevision efter § 4 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., uanset om frikommunen har besluttet, at det er en anden enhed i kommunen end jobcenteret, der skal varetage beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at der fortsat er et beskæftigelsesrettet perspektiv i indsatsen for personerne.

Stk. 4. Såfremt en frikommune beslutter, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret skal udføre opgaver og træffe afgørelser om hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommunens afgørelser indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter reglerne i § 204 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, 2. pkt., i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., hvorefter beskæftigelsesindsatsen skal udføres i jobcenteret, og

2) kapitel 1 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., i det omfang en frikommune beslutter, at beskæftigelsesindsatsen delvist skal varetages af en anden enhed i kommunen end jobcenteret.

Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen (samtaler)

§ 26. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 6, nr. 1-5 og 7-10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har komplekse og sammensatte problemer.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt for hver af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, omtrent svarer til niveauet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. målgruppe eller mere.

Stk. 4. Hver frikommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke af de målgrupper, der er nævnt i stk. 1, der indgår i frikommunens forsøg.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 27, stk. 1 og 2, § 29, stk. 2, og §§ 31-34 og 36, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og

2) §§ 41-44, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold og selvbooking.

§ 27. Frikommunerne fastlægger selv rammerne for opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsform og hyppighed af opfølgningen for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 2 efter § 12, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af opfølgningsforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten i forhold til den sygemeldte.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt omtrent svarer til niveauet i lov om sygedagpenge pr. målgruppe eller mere.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 13 b, stk. 1, 2, 4, 6 og 7, i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal fastlægge opfølgning, herunder opfølgningsform og hyppighed.

Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opfølgningssamtaler

§ 28. Frikommunerne fastlægger selv rammerne for opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsform og hyppighed af opfølgningen for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 3 efter § 12, stk. 1, nr. 3, i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af opfølgningsforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten i forhold til den sygemeldte.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt omtrent svarer til niveauet i lov om sygedagpenge pr. målgruppe eller mere.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 13 b, stk. 1, 2, 4, 6 og 7, i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal fastlægge opfølgning, herunder opfølgningsform og hyppighed.

Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatsen (samtaler og tilbud)

§ 29. Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 6 i samme lov, og som har komplekse og sammensatte problemer.

Stk. 2. Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet og frekvens samt hyppighed af kontakten. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med arbejdsløshedskassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med arbejdsløshedskassen og give arbejdsløshedskassen skriftlig besked herom.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at frikommunen i perioden i stedet giver indsats efter anden lovgivning, og at frikommunen ikke undlader helt at afholde samtaler med borgeren.

Stk. 4. Hver frikommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, der indgår i frikommunens forsøg.

Stk. 5. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) § 27, stk. 1 og 2, § 29, stk. 2, og §§ 31-34, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb, og

2) §§ 41-44, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold og selvbooking.

§ 30. Frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvornår en person, der er omfattet af § 6 i samme lov, og som har komplekse og sammensatte problemer, senest skal påbegynde et tilbud.

Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af reglerne om ret og pligt til tilbud. Det er en forudsætning for forsøget, at frikommunen i perioden i stedet giver indsats efter anden lovgivning.

Stk. 3. Hver frikommune skal orientere beskæftigelsesministeren om, hvilke målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, der indgår i frikommunens forsøg.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

1) §§ 102 og 105, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastsat krav til ret og pligt til tilbud, og

2) § 113, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, om tidspunktet for første ret og pligt tilbud m.v.

Til toppen

Kapitel 4 – Forsøg i frikommunenetværket Børn som vores vigtigste ressource

§ 31. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der i frikommunenetværket Børn som vores vigtigste ressource, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, gennemføres forsøg som nævnt i § 33.

Bedre mulighed for individuel indsats for uddannelseshjælpsmodtagere

§ 32. Frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvornår uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af § 6, nr. 4 og 5, i samme lov, senest skal påbegynde et tilbud.

Stk. 2. Det er en betingelse, at uddannelseshjælpsmodtageren har svært ved at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse, og vedkommende

1) har en psykisk lidelse, som kan være afklaret eller uafklaret,

2) har en nedsat fysisk funktionsevne,

3) lever i hjemløshed,

4) har særlige sociale problemer,

5) har misbrugsproblemer,

6) modtager støtte efter servicelovens § 85, eller

7) midlertidigt har ophold i boformer efter servicelovens § 107.

Stk. 3. Det er en forudsætning for forsøget, at der i perioden i stedet gives indsats efter anden lovgivning. Ret og pligt tilbuddet kan udskydes i op til 6 måneder.

Stk. 4. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af reglerne om ret og pligt tilbud i kapitel 16 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden m.v.

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

§ 34. Forsøgsperioden løber til den 1. januar 2022.

§ 35. Bekendtgørelse nr. 529 af 23. maj 2018 om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet ophæves.

Til toppen