Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1181 af 25/11 2019, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 454  af 14/4 2020,

bekendtgørelse nr. 1404 af 25/9 2020.

I medfør af § 99, stk. 3, i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes efter bemyndigelse:

Indhold

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om den regionale uddannelsespuljes anvendelsesområde, fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision samt evt. tilbageførelse af den bevilling, der er afsat til den regionale uddannelsespulje.

Stk. 2. Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder.

Anvendelsesområde

§ 2. Jobcenteret kan, efter reglerne i § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere fra første ledighedsdag.

Stk. 2. Kommunerne kan, med midler fra den regionale uddannelsespulje, få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende.

Stk. 3. Den regionale positivliste udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter drøftelse og godkendelse af de regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør de regionale positivlister den 1. april og de opdaterede regionale positivlister den 1. oktober. Styrelsen kan efter drøftelse og godkendelse af de regionale arbejdsmarkedsråd i perioden 1. april til 31. december 2020 supplere listen med kurser, der udbydes online.

Stk. 5. Det er tidspunktet for kommunens bevilling af det pågældende korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, og ikke uddannelsesforløbets starttidspunkt, der er afgørende for, om kommunerne kan anvende midlerne fra den regionale uddannelsespulje til køb af uddannelsesforløbet, hvis uddannelsesforløbet ikke længere fremgår af den regionale positivliste.

Fordeling af tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje

§ 3. Der afsættes årligt en bevilling til den regionale uddannelsespulje.

Stk. 2. Den regionale uddannelsespulje administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om tilskud til kommunerne ved årets start.

Stk. 4. Fordelingen foretages ud fra objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere. Der udmeldes ikke et minimumsbeløb til kommunerne.

Stk. 5. Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb i tilskudsperioden.

Genudmelding af mindreforbrug

§ 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber foretage genudmelding året efter af et mindreforbrug af de udmeldte tilsagn om tilskud til kommunerne.

Stk. 2. Genudmeldingen kan ske på en af følgende måder:

1) På samme måde som hovedudmeldingen, jf. § 3, stk. 4.

2) Efter objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af forbruget det foregående år.

Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud

§ 5. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud jf. §§ 3 og 4, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er finansieret med midler fra den regionale uddannelsespulje.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke uddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til.

Stk. 4. Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Social- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.

§ 6. Kommuner, der modtager tilskud jf. §§ 3 og 4, skal udarbejde et særskilt regnskab over deres udgifter til indsatsen.

Stk. 2. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for mindre end 500.000 kr., skal indsende et ledelsespåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for 500.000 kr. eller derover, skal indsende det revisionspåtegnede regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Fristen for indsendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af det revisionspåtegnede regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud, herunder også anvendelse af tilsagn om tilskud modtaget i forbindelse med genudmelding af et mindreforbrug, er 1. april i det efterfølgende år.

Stk. 5. Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1154 af 6. september 2016 om den regionale uddannelsespulje ophæves.

Til toppen

Noter

§ 2 ændret 1/10 2020 ved bek. nr. 1404 af 25/9 2020.

§ 2 ændret 21/4 2020 ved bek. nr. 454 af 14/4 2020.

Til toppen