Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1175 af 25/11 2019.

I medfør af § 10, stk. 2, og § 69 og § 69 b i lov om sygedagpenge, som ændret ved lov nr. 551 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i bekendtgørelsen anvendes ved kommunernes opfølgning i sygedagpengesager, herunder ved anmodning om en tidlig opfølgning, efter lov om sygedagpenge.

Til toppen

Kapitel 2 – Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bankdage: alle dage, undtagen lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og fredag efter Kristi himmelfartsdag.

2) Dage: kalenderdage.

Til toppen

Kapitel 3 – Sager, hvor en arbejdsgiver anmoder om tidlig opfølgning

§ 3. En arbejdsgiver, der via Nemrefusion anmoder kommunen om tidlig opfølgning efter § 7 c i lov om sygedagpenge, kan vælge at oplyse kommunen om sygdommens betydning for lønmodtagerens mulighed for at arbejde. Dette sker ud fra tre spørgsmål:

1) Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen.

2) Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet.

3) Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand.

Stk. 2. Lønmodtageren bliver ved et brev fra Nemrefusion orienteret om arbejdsgiverens anmodning om tidlig opfølgning. Lønmodtageren modtager endvidere de svar, som arbejdsgiveren måtte have afgivet efter stk. 1, nr. 1-3 og anmodes i et skema om blandt andet at oplyse, om lønmodtageren er indforstået med arbejdsgiverens anmodning om tidlig opfølgning samt at svare på de samme tre spørgsmål.

§ 4. Er lønmodtageren indforstået med, at kommunen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning iværksætter en tidlig opfølgning, skal lønmodtageren,

1) udfylde og returnere det vedlagte skema til brevet, jf. § 3, stk. 2, senest 2 bankdage efter afsendelsen af brevet, og

2) bestille tid hos sin praktiserende læge til konsultation, som skal finde sted tidligst 6 bankdage og senest 8 bankdage efter afsendelsen af brevet i § 3, stk. 2, for at få en lægeattest, jf. § 11 a i lov om sygedagpenge, til brug for den første opfølgningssamtale.

Stk. 2. Returnerer lønmodtageren det vedlagte skema efter fristen nævnt i stk. 1, nr. 1, kan kommunen vælge at fortsætte den tidlige opfølgning.

§ 5. Når kommunen har modtaget det udfyldte skema fra lønmodtageren, skal kommunen,

1) anmode den praktiserende læge om lægeattesten til brug for den første opfølgningssamtale, og i anmodningen videregive lønmodtagerens oplysninger samt de oplysninger, som en eventuel arbejdsgiver måtte have afgivet, ud fra de tre spørgsmål nævnt i § 3, stk. 1, og

2) indkalde lønmodtageren til den første opfølgningssamtale.

§ 6. Lægeattesten, der skal bruges til den første opfølgningssamtale, udfyldes under konsultationen sammen med lønmodtageren, og den praktiserende læge sender straks herefter lægeattesten til kommunen.

Til toppen

Kapitel 4 – Sager, hvor en sygemeldt anmoder om tidlig opfølgning

§ 7. En sygemeldt, der anmoder kommunen om tidlig opfølgning, skal ud fra de tre spørgsmål nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1-3, oplyse kommunen om sygdommens betydning for den sygemeldtes mulighed for at arbejde.

§ 8. Når kommunen har modtaget den sygemeldtes anmodning om tidlig opfølgning, skal kommunen,

1) anmode den praktiserende læge om en lægeattest, jf. § 11 a i lov om sygedagpenge, til brug for den første opfølgningssamtale, og i anmodningen videregive oplysningerne om sygdommens betydning, som er afgivet ud fra de tre spørgsmål nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1-3,

2) anmode den sygemeldte om at bestille tid til konsultation hos lægen og om at medvirke i den konsultation, hvor lægeattesten udfærdiges, og

3) indkalde den sygemeldte til den første opfølgningssamtale.

§ 9. Når den sygemeldte har modtaget kommunens anmodning om at bestille tid til konsultation hos sin praktiserende læge for at få lægeattesten til brug for den første opfølgningssamtale, bestiller den sygemeldte en tid til konsultation, som skal finde sted senest 8 dage efter den sygemeldtes anmodning om tidlig opfølgning.

§ 10. Lægeattesten, der skal bruges til den første opfølgningssamtale, udfyldes under konsultationen sammen med den sygemeldte, og den praktiserende læge sender straks herefter lægeattesten til kommunen.

Til toppen

Kapitel 5 – Opfølgning i sager med forventet sygefravær over 8 uger

§ 11. I de sager, hvor det fremgår af oplysningsskemaet efter § 11 i lov om sygedagpenge, at sygefraværet forventes at vare ud over 8 uger, anmoder kommunen, jf. § 11 a i lov om sygedagpenge, straks om en lægeattest fra den praktiserende læge til brug for den første opfølgningssamtale, jf. dog § 14.

Stk. 2. Kommunen sikrer, at den sygemeldtes oplysninger, om sygdommens betydning for den sygemeldtes muligheder for at arbejde, og tilsvarende oplysninger, som en eventuel arbejdsgiver måtte have afgivet, videregives i anmodningen til den praktiserende læge. Den sygemeldtes og eventuelle arbejdsgivers oplysninger sker ud fra de tre spørgsmål nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 3. Kommunen fastsætter i anmodningen om lægeattesten en frist for den praktiserende læges udstedelse og levering af lægeattesten, som senest skal foreligge samtidig med opfølgningssamtalen. Fristen skal så vidt muligt være på 14 dage fra afsendelsen af anmodningen. Fristen kan dog fastsættes til minimum 8 dage fra afsendelsen af anmodningen, hvis kommunen ellers ikke kan nå at få lægeattesten til den første opfølgningssamtale.

§ 12. Samtidig med, at kommunen anmoder den praktiserende læge om en lægeattest til brug for den første opfølgningssamtale, anmoder kommunen den sygemeldte om straks at bestille tid til konsultation hos lægen og om at medvirke i den konsultation, hvor lægeattesten udfærdiges.

Stk. 2. Kommunen fastsætter en frist for, hvornår konsultationen senest skal finde sted.

§ 13. Lægeattesten, der skal bruges til den første opfølgningssamtale, udfyldes under konsultationen sammen med den sygemeldte, og den praktiserende læge sender straks herefter lægeattesten til kommunen.

§ 14. I sager, hvor den sygemeldte benytter standby-ordningen, jf. § 13 b, stk. 5 i lov om sygedagpenge, indhenter kommunen så vidt muligt de lægelige oplysninger i form af journaloplysninger eller en lægeattest uden konsultation.

Til toppen

Kapitel 6 – Indhold i og anvendelse af lægeattesten til brug for første opfølgningssamtale

§ 15. Den sygemeldtes praktiserende læges vurdering til brug for den første opfølgningssamtale sker på baggrund af en konsultation med den sygemeldte og på baggrund af kommunens anmodning.

Stk. 2. Lægens vurdering skal indeholde følgende:

1) Diagnose eller årsag til sygefraværet.

2) Vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde, herunder om sygdomsbilledet vurderes at være klart eller uklart, og om der er en behandlingsplan, behov for yderligere behandling, eller om der ikke er yderligere behandlingsmuligheder.

3) Vurdering af skånebehov, der kan fremme, at den sygemeldte kan genoptage arbejdet eller påtage sig et nyt arbejde.

4) Vurdering af den sygemeldtes muligheder for at genoptage arbejdet eller påbegynde et nyt arbejde, herunder hvornår og om det kan ske helt eller delvist.

5) Lægens eventuelle øvrige oplysninger om den sygemeldtes muligheder for at arbejde.

Stk. 3. Kommunen skal indhente lægens vurdering på en lægeattest. Der er udarbejdet en landsdækkende lægeattest efter forhandling med KL og Lægeforeningens Attestudvalg.

Stk. 4. Kommunen afholder udgiften til lægeattesten.

§ 16. Lægeattesten til brug for den første opfølgningssamtale kan anvendes i det senere opfølgningsforløb, herunder ved revurderingen ved 22. fraværsuge. Der indhentes dog ny lægeattest, hvis der er tale om væsentlige ændringer i de helbredsmæssige forhold, herunder ændringer af betydning for arbejdsevnen.

Til toppen

Kapitel 7 – Digital booking af samtale

§ 17. En sygemeldt, der er visiteret til kategori 2 og 3, jf. § 12 i lov om sygedagpenge, skal, jf. § 13 b, stk. 7 i lov om sygedagpenge, efter første opfølgningssamtale digitalt selv booke opfølgningssamtaler inden for en frist fastsat af jobcentret, og som vises på Jobnet, jf. §§ 12 og 13 i bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 2. Sygemeldte har mulighed for at ombooke en samtale inden for den af kommunen fastsatte frist, hvis der er ledige tider. Jobcentret kan af hensyn til planlægningen af samtaler beslutte, at ombooking af en samtale senest skal ske i rimelig tid forud for, at samtalen skal holdes.

Stk. 3. Kommunen kan i særlige tilfælde fratage den sygemeldte muligheden for efter stk. 1 og 2, selv at booke samtaler, eksempelvis hvis personens adfærd i forhold til selv at booke samtaler er uhensigtsmæssig, eller hvis kommunen vurderer, at retten til selv at booke samtaler vil medføre, at samtalen ikke kan gennemføres efter hensigten.

§ 18. Jobcenteret kan efter anmodning fritage sygemeldte fra pligten til selv at booke samtaler, hvis jobcenteret vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for den sygemeldte selv at booke samtaler eksempelvis på grund af den sygemeldtes helbredsforhold.

§ 19. Jobcenteret indkalder via digital post sygemeldte, som ikke selv skal booke jobsamtaler, fordi de er frataget retten til selvbooking efter § 17, stk. 3 eller fritaget fra selvbooking efter § 18.

Til toppen

Kapitel 8 – Vejledning om repatriering

§ 20. Som led i sygedagpengeopfølgningen efter kapitel 6 i sygedagpengeloven vejleder kommunen under alle samtalerne sygemeldte udlændinge, som er omfattet af repatrieringsloven, om mulighederne for repatriering efter repatrieringsloven.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 790 af 14. juni 2018 om opfølgning i sygedagpengesager ophæves.

Til toppen