Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelser

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1087 af 31/10 2019.

I medfør af § 4, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 957 af 17. september 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Institutionen gennemfører den årlige måling i medfør af lovens § 30 a af elevernes trivsel i undervisningstiden fra den 1. november til den 31. december.

Stk. 2. Institutionen fastsætter, hvornår den enkelte elev skal gennemføre målingen inden for den periode, som er nævnt i stk. 1. Senest to uger forud for det tidspunkt, som institutionen fastsætter efter 1. pkt., orienterer institutionen eleven om, hvornår eleven skal gennemføre målingen. Inden samme frist, giver institutionen skriftligt samme orientering til indehaveren eller indehaverne af forældremyndighed over eleven, hvis eleven ikke er myndig.

Stk. 3. Senest samtidig med orienteringen efter stk. 2 videregiver institutionen det informationsmateriale, som den har modtaget fra Styrelsen for It og Læring, til elever, så de kan blive oplyste om styrelsens behandling af de personoplysninger, som eleverne giver ved deres deltagelse i målingen. Videregivelsen af informationsmaterialet sker via en kommunikationskanal, fx institutionens interne kommunikationssystem eller e-boks, som giver sikkerhed og dokumentation for, at materialet når frem til den enkelte adressat.

Stk. 4. Institutionen giver elever, der har været forhindret i at gennemføre målingen, mulighed for at gennemføre målingen, hvis det kan ske på et andet tidspunkt inden for den i stk. 1 nævnte periode.

Stk. 5. Elevens brug af Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøj sker via elevens UNI-login med brug af elevens personnummer som identifikation.

§ 2. De spørgsmål med tilhørende svarmuligheder om elevernes trivsel, som er rammen for målingen af elevernes trivsel, fremgår af bilag 1.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019.

Til toppen

Bilag 1 – Spørgeskema til erhvervsuddannelserne

1) Er du kvinde eller mand?

__Kvinde

__Mand

2) Hvor gammel er du?

___

3) Er du på grundforløbet eller hovedforløbet (Vælg grundforløbet, hvis du er på det studiekompetencegivende eux-forløb på merkantile uddannelser)

__Grundforløb

__Hovedforløb

Information vedrørende spørgsmål 4. Se slutnote1).

5a) Jeg klarer mig godt i skolen?

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

5b) Hvordan klarer du dig fagligt i skolen/på holdet?

__Jeg er en af de bedste

__Jeg er lidt over middel

__Jeg er lidt under middel

__Jeg er en af de dårligste

__Ved ikke

5c) Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for?

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

6) Hvor enig eller uenig er du i, at…?

a) Jeg er forberedt til timerne

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

b) Jeg deltager aktivt i timerne

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

Ex 6) Jeg er en person, som…

a) er pålidelig, når det kommer til skolearbejde

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

b) bliver ved med at arbejde, indtil tingene er klaret

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

c) let bliver distraheret og har svært ved at høre efter

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

d) godt kan lide at kende til og lære nye ting

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

e) er koncentreret om skolearbejdet i timerne

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

f) kan lide at have alle mine skoleting i god orden

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

7) Hvordan oplever du de faglige krav på skolen?

__For store

__Tilpas

__For små

__Ved ikke

8) Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? (svarkategori: 1-10, hvor 1 er lig med dårligst og 10 er lig med bedst; ved ikke)

9) Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring?

10) Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende?

11) Hvor enig eller uenig er du i, at…?

Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

12) På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst, hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed?

__1

__2

__3

__4

__5

__6

__7

__8

__9

__10

__Ved ikke

13) Hvor enig eller uenig er du i at…?

a) Jeg er motiveret for undervisningen

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

b) Jeg trives på skolen

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

c) Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

d) Jeg er glad for min skole

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

e) Jeg er god til at arbejde sammen med andre

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

14) Hvor ofte synes du, at…?

a) Lærerne er godt forberedte

__Altid

__Ofte

__Sjældent

__Aldrig

__Ved ikke

b) Lærerne overholder aftaler

__ Altid

__Ofte

__Sjældent

__Aldrig

__Ved ikke

c) Lærerne giver mig ansvar

__ Altid

__Ofte

__Sjældent

__Aldrig

__Ved ikke

d) Lærerne respekterer mig

__Altid

__Ofte

__Sjældent

__Aldrig

__Ved ikke

e) Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det

__Altid

__Ofte

__Sjældent

__Aldrig

__Ved ikke

f) Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats

__Altid

__Ofte

__Sjældent

__Aldrig

__Ved ikke

g) Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære

__Altid

__Ofte

__Sjældent

__Aldrig

__Ved ikke

h) Lærerne er gode til at forklare ting, så jeg forstår dem

__Altid

__Ofte

__Sjældent

__Aldrig

__Ved ikke

15) Har du en praktikplads/uddannelsesaftale, eller er du i skolepraktik?

__Praktikplads/uddannelsesaftale

__Skolepraktik

__Ingen af delene (dvs. byggemontagetekniker, sundhedsservicesekretær eller webintegrator)

(Til elever med praktikplads)

16) Hvor enig eller uenig er du i, at…?

a) Jeg fik den støtte, jeg havde brug for, til at finde en praktikplads

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

b) Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleperioden

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

c) Jeg var godt forberedt til at komme i praktik

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

17) Hvor enig eller uenig er du i, at…?

a) Jeg lærer noget i praktikken

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

b) Jeg er glad for at være i praktik

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

c) Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

18) Hvordan oplever du de faglige krav i skolen?

__For store

__Tilpas

__For små

__Ved ikke

(Til elever i skolepraktik)

19) Hvor enig eller uenig er du i, at…?

a) Jeg fik den støtte, jeg havde brug for, til at finde en praktikplads

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

b) Min skolepraktikinstruktør har forberedt mig på skoleperioden

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

c) Jeg var godt forberedt til at komme i praktik på praktikcentret

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

20) Hvor enig eller uenig er du i, at…?

a) Jeg lærer noget i praktikken

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

b) Jeg er glad for at være i praktik

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

c) Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken

__Helt enig

__Delvist enig

__Hverken enig eller uenig

__Delvist uenig

__Helt uenig

__Ved ikke

21) Hvordan oplever du de faglige krav i praktikken?

__For store

__Tilpas

__For små

__Ved ikke

Til toppen

Noter

1) Spørgerammens spørgsmål 4 er udgået. Spørgsmålet indgik kun i 2015, og har således ikke været en del af spørgerammen i 2016-2018.

Til toppen