Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1044 af 11/10 2019.

I medfør af § 7, stk. 2, og § 10 i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved § 5 i lov nr. 496 af 1. maj 2019, og efter indstilling fra Lønmodtagernes Garantifond fastsættes:

Anmeldelse af lønmodtageres krav ved arbejdsgivers konkurs eller ved andet insolvent virksomhedsophør

§ 1. Anmeldelse af lønmodtageres krav sker via en digital anmeldelse, der findes på fondens hjemmeside. Lønmodtager skal signere anmeldelsen med sin NemID. De krav, der kan anmeldes, er følgende:

1) Løn og andet vederlag.

2) Erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet.

3) Godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet.

4) Feriegodtgørelse.

5) Renter og sagsomkostninger.

Stk. 2. Fonden kan fastsætte nærmere regler for anmeldelsens form, fuldmagtsforhold samt krav til underskrift/signering.

Stk. 3. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fonden gøre undtagelse fra anvendelse af den i stk. 1 nævnte digitale anmeldelse.

§ 2. Anmeldelse indgives til fonden inden for en frist af 4 måneder, jf. dog § 3. Fristen regnes

1) ved konkurs fra det tidspunkt, hvor begæring om konkurs tages til følge,

2) ved arbejdsgiverens død fra det tidspunkt, hvor skifteretten træffer afgørelse om insolvensbehandling, eller fra det tidspunkt, hvor boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling, og

3) ved virksomhedens ophør, såfremt det godtgøres, at arbejdsgiveren er ude af stand til at betale kravet, fra det tidspunkt, der fastsættes af fonden.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 gælder også for efterfølgende krav, som anmeldes, jf. dog § 3.

Stk. 3. Såfremt anmeldelsen indgives efter den i stk. 1 fastsatte frist, behandles anmeldelsen af kravet ikke.

Stk. 4. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fonden gøre undtagelse fra den i stk. 1 nævnte frist.

§ 3. Anmeldelse af krav på tilgodehavende feriegodtgørelse for lønmodtagere, der tidligere har haft beskæftigelse hos arbejdsgiveren, skal ske snarest efter, at lønmodtageren er blevet bekendt med, at en af de i § 2, stk. 1, nævnte situationer er indtrådt.

§ 4. Med anmeldelsesblanketten skal følge kvittering for løn eller lignende dokumentation for udbetalt løn og andet vederlag i de sidste 3 måneder, før udbetalingen af løn m.v. ophørte.

Stk. 2. For så vidt angår krav på erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet samt godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet, der er fastslået ved dom, forlig, voldgiftskendelse eller lignende, vedlægges endvidere en udskrift af afgørelsen eller lignende dokumentation. I andre tilfælde må det oplyses, om kravet støttes på funktionærloven, andre love, kollektiv overenskomst, sædvane eller individuel aftale. Ved opsigelsesperiodens udløb indsendes dokumentation for indtægt og jobsøgning i opsigelsesperioden. Fonden fastsætter de nærmere regler for afgivelsen af disse oplysninger samt underskrivelsen/signeringen heraf.

Stk. 3. Som dokumentation for krav på feriegodtgørelse vedlægges feriekort eller andre beviser for optjent feriegodtgørelse samt lønsedler eller lignende for løn, hvoraf feriegodtgørelse skal beregnes.

Stk. 4. Som dokumentation for krav på renter og sagsomkostninger vedlægges kopi af breve og eventuel dom, der tilkender lønmodtager omkostninger, eller kvittering for afholdt retsafgift.

Stk. 5. Til brug for fondens beregning og indberetning af lønmodtagers samlede tilgodehavende feriemidler efter § 6, stk. 3, vedlægges som dokumentation lønsedler eller andre beviser for den ferieberettigede indkomst i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

§ 5. Hvis anmeldelsesblanketten ikke er behørigt udfyldt, eller lønmodtageren ikke efterkommer fondens begæring om supplerende oplysninger eller yderligere dokumentation inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle anmeldelsen.

Fondens udbetaling ved konkurs eller andet insolvent virksomhedsophør

§ 6. Fonden foretager udbetaling snarest efter, at kravet med fornøden dokumentation er anmeldt til fonden.

Stk. 2. Fonden yder efter nærmere aftale med Arbejdsmarkedets Feriefond tilgodehavende feriegodtgørelse, der er optjent i det løbende eller i tidligere optjeningsår ved anvendelse af feriekontosystemet efter reglerne i bekendtgørelse om ferie. Ved denne aftale kan der ske fravigelse i de i øvrigt gældende indbetalingsfrister m.v.

Stk. 3. Ved Behandling af lønmodtagers krav på løn mv. optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, beregner fonden på arbejdsgivers vegne lønmodtagers samlede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4a i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Fonden indberetter de beregnede tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

§ 7. Lønmodtagernes Garantifond foretager opkrævning af garantimidler hos arbejdsgiveren eller dennes bo ved anvendelse af et elektronisk selvbetjeningssystem.

Stk. 2. Godkender Lønmodtagernes Garantifond en arbejdsgiver som omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, sendes en skriftlig meddelelse til kurator, bobestyrer eller arbejdsgiver med oplysning om det elektroniske selvbetjeningssystem, samt oplysning om at de pågældende har pligt til af egen drift at holde sig løbende orienteret om fondens udbetalinger af garantimidler.

Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.

§ 8. Det er en forudsætning for at fonden kan behandle lønmodtagers anmeldte krav efter § 8, stk. 2 og 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, at der er tale om en mulig virksomhedsoverdragelse til

1) en offentlig erhverver eller

2) en privat erhverver, hvor den private erhververs eventuelle indfrielse af kravet er sikret gennem offentlig garanti.

Stk. 2. Fonden kan kræve dokumentation for garanti stillet efter stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Fonden behandler lønmodtagers anmeldelse efter §§ 1-6, og foretager udbetaling af de af lønmodtagers krav, som fonden med sikkerhed vil kunne opkræve hos erhverver.

Stk. 4. Hvis det slås fast, at der har fundet en virksomhedsoverdragelse sted efter § 8, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, skal erhververen betale de af fonden til lønmodtager udbetalte beløb. Indbetaling skal ske umiddelbart efter fonden har opgjort kravet mod erhverver.

Ansøgning om udlægning af nettolønudgifter m.v. for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

§ 9. Arbejdsgiveren kan ansøge om dækning af nettoudgifter, der forfalder under en rekonstruktionsbehandling, hvis de vedrører lønmodtagernes krav på

1) løn og andet vederlag,

2) erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet og

3) godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal anvende en ansøgningsblanket, der kan udfyldes og udskrives fra fondens hjemmeside eller rekvireres hos fonden.

§ 10. Ansøgningen skal være underskrevet af arbejdsgiveren og den af skifteretten udpegede rekonstruktør. Er arbejdsgiveren et selskab, skal ansøgningen være underskrevet i overensstemmelse med de gældende tegningsregler for selskabet.

§ 11. Ansøgningsblanketten skal vedlægges følgende:

1) Dokumentation fra Skifteretten, hvoraf det fremgår, hvornår der er begæret rekonstruktionsbehandling, og hvem der er beskikket som rekonstruktør.

2) Dokumentation fra Erhvervsstyrelsen af tegningsreglerne, når arbejdsgiveren står registreret som selskab.

3) Dokumentation for, at den konto, der skal udbetales til, er en modregningsfri konto, som arbejdsgiveren kun kan disponere over sammen med rekonstruktøren.

4) Korrekte lønsedler for den periode, som fonden skal udbetale for.

5) En liste med følgende oplysninger om lønmodtagerne: CPR-nummer, navn, lønperiodens start og slut, beregnet A-skat og AM-bidrag, nettobeløb inkl. lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt dato for den normale lønudbetaling. Listen kan udskrives fra fondens hjemmeside eller kan rekvireres hos fonden.

Stk. 2. Ved anden og efterfølgende ansøgninger skal der herudover indsendes referat fra seneste skifteretsmøde, hvis referatet ikke tidligere er indsendt til fonden.

Stk. 3. Fonden kan give tilsagn om udbetaling for fremtidige lønningsperioder med det forbehold, at rekonstruktionsbehandlingen fortsat pågår på udbetalingstidspunktet, samt at beløbs- og periodegrænser ikke er overskredet.

§ 12. Hvis ansøgningsblanketten ikke er behørigt udfyldt, eller arbejdsgiveren ikke efterkommer fondens begæring om supplerende oplysninger eller yderligere dokumentation inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle ansøgningen.

Fondens udbetaling for en arbejdsgiver under en rekonstruktionsbehandling

§ 13. Fonden foretager udbetaling snarest muligt og normalt tre arbejdsdage efter, at ansøgning med fornøden dokumentation er modtaget af fonden. Det udbetalte beløb kan dog tidligst være til rådighed på den anviste modregningsfri konto én bankdag før den normale lønudbetalingsdag.

§ 14. Fonden orienterer skriftligt hver enkelt lønmodtager første gang, der modtages en ansøgning for denne fra arbejdsgiveren.

Arbejdsgiverens tilbagebetaling af udbetalinger udlagt under en rekonstruktionsbehandling

§ 15. Arbejdsgiveren skal betale de udbetalte garantimidler med tillæg af renter fra udbetalingstidspunktet tilbage til fonden.

Stk. 2. Tilbagebetaling skal ske umiddelbart efter rekonstruktionsbehandlingens udløb, men fonden kan efter en konkret vurdering indvilge i en afdragsordning. En sådan afdragsordning forudsætter, at der er indgået skriftlig aftale herom med fonden inden rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Stk. 3. Hvor fonden indgår aftale om en afdragsordning, sker betalingen som afdrag med tillæg af renter i lige store månedlige ydelser (annuitetsydelser).

Stk. 4. Finder tilbagebetalingen sted som et samlet engangsbeløb, sender fonden en opgørelse af det samlede krav inklusiv renter til arbejdsgiveren.

Inddrivelse, henstand og eftergivelse af tilbagebetalingskrav

§ 16. Sker tilbagebetaling efter § 15 ikke rettidigt, kan fonden opkræve et ekspeditionsgebyr på 250 kr. for udsendelse af rykker på grund af manglende betaling.

Stk. 2. Fonden kan give henstand med indbetaling samt eftergive krav på tilbagebetaling af garantimidler, renter, gebyrer og omkostninger, når særlige omstændigheder taler herfor.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. oktober 2019.

Stk. 2. § 4, stk. 5, og 6, stk. 3, har virkning for anmeldelser efter § 1, modtaget inden 17. oktober 2019, når anmeldelsen indeholder lønkrav mv., der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1002 af 8. august 2013 om Lønmodtagernes Garantifond ophæves.

Til toppen