Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1016 af 4/10 2019.

I medfør af § 2 c, stk. 7, § 2 d, stk. 3, § 2 i og § 14, 2. pkt., i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, jf. lovbekendtgørelse nr. 825 af 16. august 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Ansvar

§ 1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at forestå vejledningen gennem den kommunale ungeindsats. På skoler, der selv forestår vejledningen, har skolens leder ansvaret.

Til toppen

Kapitel 2 – Supplerende regler om uddannelsesparathedsvurdering

Faglige forudsætninger

§ 2. En elev i 9. eller 10. klasse opfylder de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, hvis eleven i både dansk og matematik har et gennemsnit på mindst 2,0 i standpunktskarakterer. Krav til opfyldelse af faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til øvrige ungdomsuddannelser fremgår af lovens § 2 g, stk. 2.

Stk. 2. De faglige forudsætninger, som følger af stk. 1 og lovens § 2 g, stk. 2, sker efter afrunding af standpunktskaraktererne fra to til én decimal, og er ikke genstand for vurdering, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For en elev på en skole, der ikke giver standpunktskarakterer eller tilsvarende, afgør skolen, om de faglige forudsætninger er opfyldt.

Personlige forudsætninger

§ 3. Eleven skal, for at kunne vurderes uddannelsesparat, have de fornødne personlige forudsætninger herfor.

Stk. 2. Elevens skole gennemfører vurderingen af elevens personlige forudsætninger som en samlet afvejning af mindst følgende kriterier:

1) Motivation for uddannelse og lyst til læring.

2) Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.

3) Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til undervisningen.

4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.

5) Parathed til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

Sociale forudsætninger

§ 4. Eleven skal, for at kunne vurderes uddannelsesparat, have de fornødne sociale forudsætninger herfor.

Stk. 2. Elevens skole gennemfører vurderingen af elevens sociale forudsætninger som en samlet afvejning af mindst følgende kriterier:

1) Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.

2) Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.

3) Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Praksisfaglige forudsætninger

§ 5. I tilknytning til uddannelsesparathedsvurderingen foretager elevens skole en vurdering af elevens praksisfaglige forudsætninger. Elevens praksisfaglighed vurderes som enten middel eller høj.

Stk. 2. Vurderingen af elevens praksisfaglige forudsætninger gennemføres som en samlet afvejning af mindst følgende kriterier:

1) Praktiske færdigheder og kreativitet.

2) Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang.

3) Værkstedsfærdigheder.

4) Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed.

5) Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.

Stk. 3. En elev, som af skolen anses for at have usædvanligt høje praksisfaglige forudsætninger og som har de nødvendige faglige forudsætninger, kan i helt særlige tilfælde vurderes uddannelsesparat, selvom eleven ikke i fuldt omfang lever op til de sociale og personlige forudsætninger efter §§ 3 og 4.

Vurdering af uddannelsesparathed

§ 6. Elever skal uddannelsesparathedsvurderes til de i lovens § 2 g, stk. 1, 3. pkt., nævnte uddannelser.

Stk. 2. Elever kan, i helt særlige tilfælde og efter en konkret faglig vurdering, fritages kravet om uddannelsesparathedsvurdering, når særlige grunde taler herfor, herunder elever, som forventes at få tilbud efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

§ 7. Uddannelsesparathedsvurderingen indledes i 8. klasse og skal af skolen meddeles skriftligt, og med begrundelse samt beskrivelse af videre forløb, til eleven og forældremyndighedens indehaver. Dette gælder også, hvis eleven efterfølgende i 8., 9. eller 10. klasse vurderes at være ikke-uddannelsesparat til en eller flere ungdomsuddannelser.

§ 8. Skolen indberetter standpunktskarakterer for alle sine elever i 8.-10. klasse til optagelse.dk via karakterdatabasen.dk. Skoler, der ikke bruger karaktergivning, angiver i optagelse.dk for de pågældende elever, hvorvidt eleven opfylder kravene efter § 2, stk. 3.

Stk. 2. Skolen indberetter elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger forud for indberetning af standpunktskarakterer.

Stk. 3. Indberetning, jf. stk. 1 og 2 skal ske senest:

1) Den 1. december og den 15. juni for elever i 8. klasse.

2) Den 1. december og ved den mundtlige prøvetermins påbegyndelse for elever i 9. og 10. klasse.

§ 9. Kommunalbestyrelsen foretager på baggrund af de i § 8 nævnte indberetninger en helhedsvurdering af elevens uddannelsesparathed, såfremt eleven ikke lever op til de personlige og/eller sociale forudsætninger. Eleven skal mindst opfylde de faglige forudsætninger i lovens § 2 g og bekendtgørelsens § 2.

Stk. 2. Uddannelsesparathedsvurderingen skal være foretaget senest:

1) Den 10. januar og 25. juni for elever i 8. klasse.

2) Den 10. januar og 2 hverdage efter indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer for elever i 9. og 10. klasse.

§ 10. På skoler, der selv forestår vejledningen, påhviler ansvaret, som følger af §§ 8 og 9, skolens leder.

Stk. 2. Skolen skal indberette elevernes forudsætninger samt foretage uddannelsesparathedsvurdering og helhedsvurdering senest:

1) Den 1. december og den 15. juni for elever i 8. klasse.

2) Den 1. december og ved den mundtlige prøvetermins påbegyndelse for elever i 9. og 10. klasse.

§ 11. For en elev i 9. eller 10. klasse på en skole, der selv forestår vejledningen, og som af skolen er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede uddannelse, sender skolen straks uddannelsesparathedsvurderingen til kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune, der foretager en fornyet helhedsvurdering af, om eleven er uddannelsesparat, jf. lovens § 2 h, stk. 3. Kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune skal have foretaget en fornyet uddannelsesparathedsvurdering senest den 10. januar henholdsvis 3 hverdage den mundtlige prøvetermins påbegyndelse i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse.

Til toppen

Kapitel 3 – Studievalgsportfolio

§ 12. En elev i 8.-10. klasse skal i en studievalgsportfolio arbejde systematisk med sammenhængen mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked, herunder angive sine faglige interessefelter og redegøre for sit kendskab til ansøgte institutioners uddannelsestilbud.

Stk. 2. Studievalgsportfolioen skal indgå i relevante aktiviteter i grundskoleforløbet, f.eks. undervisning i uddannelse og job.

Stk. 3. Resultaterne af arbejdet med en studievalgsportfolio skal noteres i afrapporteringsskemaet, jf. bilag 1.

Til toppen

Kapitel 4 – Særlige procedurer for skoler, som selv forestår vejledningen

§ 13. På skoler, der selv forestår vejledningen, og hvor skolen anslår, at eleven er berettiget til et tilbud, der kræver målgruppevurdering, informerer skolen kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune herom.

Til toppen

Kapitel 5 – Ansøgning

§ 14. Ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse foregår digitalt via optagelse.dk.

Stk. 2. Optagelse.dk anvendes også til angivelse af anden aktivitet, f.eks. forberedende grunduddannelse, samt evt. tilmelding til 10. klasse.

Stk. 3. Hvis der angives en fri grundskole, efterskole eller fri fagskole i optagelse.dk, skal det fremgå, om eleven allerede er optaget på skolen, eller om en eventuel ledig plads søges.

Stk. 4. Skoler og vejledere må ikke i optagelse.dk indføre oplysninger som nævnt i lovens § 2 f, stk. 1, eller andre oplysninger uden relevans for optagelsesprocessen.

§ 15. Ansøgning til ungdomsuddannelser skal indeholde følgende:

1) Uddannelsesønsker (forstået som uddannelse kombineret med uddannelsesinstitution).

2) Uddannelsesparathedsvurdering.

3) Standpunkts- og prøvekarakterer fra grundskolen.

Stk. 2. Ansøgere, der søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse skal desuden vedlægge det udfyldte afrapporteringsskema, jf. § 12, stk. 3.

Stk. 3. Ansøgningen skal være underskrevet og afsendt af forældremyndighedens indehaver eller ansøgeren selv, hvis ansøgeren ikke er undergivet forældremyndighed, via optagelse.dk senest den 1. marts.

§ 16. Er ansøgeren vurderet uddannelsesparat til det først angivne uddannelsesønske, sendes ansøgningen automatisk til den ansøgte institution efter underskrift, jf. § 15, stk. 3.

Stk. 2. Er ansøgeren vurderet ikke-uddannelsesparat til det først angivne uddannelsesønske, sender kommunalbestyrelsen ansøgningen videre til den ansøgte institution senest den 15. marts.

Stk. 3. Forsendelser i forbindelse med ansøgning skal foregå via optagelse.dk.

§ 17. Hvis en ansøger fortsat ikke kan optages på nogle af de i ansøgningen anførte ønsker, sender den uddannelsesinstitution, som er i besiddelse af ansøgningen denne med oplysning herom hurtigst muligt til kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune med kopi til eleven.

Indberetningspligt

§ 18. Institutioner, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal på begæring meddele Børne- og Undervisningsministeriet oplysninger, der er nødvendige for koordinering af ansøgning og tilmelding, herunder oplysninger om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne samt oplysninger til statistiske formål.

Stk. 2. Børne- og Undervisningsministeriet kan bestemme, at oplysninger efter stk. 1 skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format oplysningerne skal leveres.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. oktober 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1498 af 12. december 2018 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Afrapporteringsskema vedr. studievalgsportfolio

Inden du går i gang med at udfylde skemaet, vil det være en god idé at læse Vejledning til studievalgsportfolio for forældre og elever, hvor du får hjælp til besvarelse af de enkelte spørgsmål. Vejledningen finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Baggrundsoplysninger

 

 

Navn på elev:

 

 

 

Navn på skole:

 

 

 

1. Erfaringer fra vejledningsaktiviteter

 

 

Aktivitet

 

 

Hvad lærte du i forbindelse med:

 

 

Har ikke deltaget

 

 

Introduktionskurser til ungdomsuddannelse

 

 

 

 

Brobygning til ungdomsuddannelse

 

 

 

 

Uddannelsesaften/åbent hus

 

 

 

 

Virksomhedsbesøg

 

 

 

 

Erhvervspraktik

 

 

 

 

Undervisning i Uddannelse og Job

 

 

 

 

Individuel og/eller kollektiv vejledning med en vejleder/eVejleder

 

 

 

 

UddannelsesGuiden (ug.dk)

 

 

 

 

Forløb og aktiviteter, fx samarbejde med en virksomhed eller ungdomsuddannelse

 

 

 

 

Projektopgave i 9. klasse

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

Andet (fx tværgående projekter, obligatorisk selvvalgt opgave, informationsmøder om ungdomsuddannelser, Skills, uddannelsesmesser m.v.)

 

 

 

 

2. Motivation og styrker

 

 

 

 

2a. Hvad er du glad for at arbejde med i skolen og hvorfor?

 

 

 

2b. Hvad er dine styrker?

 

 

 

 

 

 

 

2c. Hvordan er din arbejdsindsats i skolen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2d. Hvad bliver du motiveret af i skolen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e. Hvad bliver du motiveret af i fritiden?

 

 

 

3. Tanker om fremtiden

 

 

 

 

3a. Hvad kunne du tænke dig at arbejde med i fremtiden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b. Hvad skal der til for, at det kan lade sig gøre?

 

 

 

4. Overvejelser om valg af ungdomsuddannelse

 

 

Hvilke tanker har du gjort dig om Erhvervsuddannelse (EUD)?

 

 

□ Jeg vil gerne tage en EUD

 

□ Jeg vil muligvis tage en EUD

 

□ Jeg vil ikke tage en EUD

 

□ Ved ikke

 

 

 

Har du gjort dig tanker om, hvilket hovedområde du vil vælge:

 

 

 

JA:

 

□ 1. Fødevarer, jordbrug og oplevelser

 

□ 2. Kontor, handel og forretning

 

□ 3. Omsorg, sundhed og pædagogik

 

□ 4. Teknologi, byggeri og transport

 

 

 

NEJ

 

 

 

 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage en EUD?

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Hvilke tanker har du gjort dig om Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen (EUX)?

 

 

□ Jeg vil gerne tage en EUX

 

□ Jeg vil muligvis tage en EUX

 

□ Jeg vil ikke tage en EUX

 

□ Ved ikke

 

 

 

Har du gjort dig tanker om, hvilket forløb du vil vælge?

 

 

 

JA:

 

□ 1. Teknisk EUX

 

□ 2. Merkantil EUX

 

 

 

NEJ

 

 

 

 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage EUX?

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Hvilke tanker har du gjort dig om Almen gymnasial uddannelse (STX)?

 

 

□ Jeg vil gerne tage en STX

 

□ Jeg vil muligvis tage en STX

 

□ Jeg vil ikke tage en STX

 

□ Ved ikke

 

 

 

Har du gjort dig tanker om, hvilket hovedområde du gerne vil vælge:

 

 

 

JA:

 

□ Naturvidenskab

 

□ Samfundsvidenskab

 

□ Sprog

 

□ Kunst

 

 

 

NEJ

 

 

 

 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage STX?

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Hvilke tanker har du gjort dig om Merkantil gymnasial uddannelse (HHX)?

 

 

□ Jeg vil gerne tage en HHX

 

□ Jeg vil muligvis tage en HHX

 

□ Jeg vil ikke tage en HHX

 

□ Ved ikke

 

 

 

Har du gjort dig tanker om, hvilket hovedområde du gerne vil vælge:

 

 

 

JA:

 

□ Økonomi og marked

 

□ Økonomi og sprog

 

□ Sprog

 

 

 

NEJ

 

 

 

 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage HHX?

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Hvilke tanker har du gjort dig om Teknisk gymnasial uddannelse (HTX)?

 

 

□ Jeg vil gerne tage en HTX

 

□ Jeg vil muligvis tage en HTX

 

□ Jeg vil ikke tage en HTX

 

□ Ved ikke

 

 

 

Har du gjort dig tanker om, hvilket hovedområde du gerne vil vælge:

 

JA:

 

□ Anvendt naturvidenskab

 

□ Teknologi

 

□ Kommunikationsteknik

 

 

 

NEJ

 

 

 

 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage HTX?

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Hvilke tanker har du gjort dig om Hf-eksamen (HF)?

 

 

□ Jeg vil gerne tage en HF

 

□ Jeg vil muligvis tage en HF

 

□ Jeg vil ikke tage en HF

 

□ Ved ikke

 

 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at tage HF?

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Har du overvejet andre muligheder?

 

 

JA

 

 

Hvilke andre muligheder har du overvejet?

 

 

 

NEJ

 

 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved at vælge andre muligheder end en ungdomsuddannelse?

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Forventninger til valg af ungdomsuddannelse

 

 

 

5a. Hvad er vigtigt for dig i dit valg af ungdomsuddannelse?

 

 

 

5b. Hvilke forventninger har du til det at gå på uddannelsen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c. Hvad kunne du tænke dig at blive bedre til, mens du går på en ungdomsuddannelse?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Til toppen