Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9877 af 3/10 2018.

1 Indledning

I henhold til §§ 20-21 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger nr. 96 af 2. februar 2018 (efterfølgende benævnt bekendtgørelsen) har læger, der har gennemført uddannelseslignende elementer i specialet akutmedicin i en overgangsperiode, ret til at opnå speciallægeanerkendelse eller mulighed for at gennemføre en forkortet speciallægeuddannelse i akutmedicin efter en vurdering af lægens kompetencer mv. i de regionale råd for lægers videreuddannelse.

Denne vejledning præciserer, hvordan en læge eller speciallæge lever op til kravet beskrevet i bekendtgørelsens §§ 20-21 om overgangsbestemmelser, og hvordan dette administreres i videreuddannelsesregionerne. Ved en meritvurdering foretager de regionale råd for lægers videreuddannelse et konkret skøn over, hvilke kompetencer lægen allerede har erhvervet ved tidligere ansættelser, kurser og forskningstræning og vurderer, hvorvidt dette giver anledning til forkortning af et formelt uddannelsesforløb i akutmedicin. Ansættelser ved akutafdelinger før 9. februar 2018 kan indgå i meritvurderingen, selvom disse ikke er godkendt til uddannelse, hvilket er særligt i forhold til gældende bestemmelser, jf. vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen.

I vejledningen anvendes betegnelsen akutafdeling. Beskrivelse og krav til en akutafdeling kan ses i afsnit 1.1. Speciallægen i akutmedicin betegnes i vejledningen som akutmediciner.

1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling

Akutafdelinger kan være forskellige, idet de kan have supplerende specialer med funktioner på såvel hoved- som specialiseret niveau, men hovedopgaven for en akutafdeling er at medvirke til at sikre, at alle patientgrupper hurtigst muligt vurderes og behandles eller passerer videre til relevant specialafdeling eller sendes hjem eventuelt med behandlingsplan uden for sygehuset. Akutafdelingen medvirker til, at den akutte syge patient har én indgang til sygehusbehandling.

Ved akutafdelinger (inkluderer betegnelserne fælles akutmodtagelser og traumecentre, FAM, akutmodtagelse) forstås en afdeling på et sygehus, hvor patienter modtages efter visitation i almen praksis eller via vagtcentral eller vagtlæge, dvs. en akutmediciner i en akutafdeling modtager, identificerer og triagerer akutte uselekterede patienter.

I bilag 1 er anført en oversigt over hvilke ansættelsessteder, som kan indgå i en meritvurdering efter denne vejlednings bestemmelser. Hvis afdelinger ikke fremgår af bilag 1, foretager de regionale råd for lægers videreuddannelse en konkret vurdering af, om forløbet/ansættelser kan indgå i meritvurderingen fx, hvis en læge har haft ansættelser på kirurgisk, ortopædkirurgisk, pædiatriske og medicinske afdelinger m. fl. – alle med indtag af akutte patienter. De regionale råd for lægers videreuddannelse vurderer og fastlægger, hvorvidt og i hvilket omfang uddannelsesforløbet vil kunne forkortes både i forhold til ansættelser/funktion i afdelinger listet i bilag 1 og ved konkrete vurderinger af forløb på afdelinger, som ikke fremgår af bilag 1.

Til toppen

2 Særlige overgangsbestemmelser for speciallæger i andet speciale

I forbindelse med oprettelsen af specialet akutmedicin kan en speciallæge i andet speciale end akutmedicin opnå speciallægeanerkendelse i akutmedicin under forudsætningen af, at visse krav er opfyldt, jf. § 21 i bekendtgørelsen. Speciallægen indsender ansøgning om speciallægeanerkendelse, efter der er foretaget en vurdering i de regionale råd for lægers videreuddannelse. Denne skal være Styrelsen for Patientsikkerhed i hænde senest 31. december 2020.

Vurderingen af speciallægens kompetencer foretages af de regionale råd for lægers videreuddannelse og deres faglige rådgivere. Udenlandske ansættelser vurderes efter gældende regler, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen. Punkterne 1-3 samt punkt 4a eller 4b skal være opfyldt.

 

1)

Generel vurdering af speciallægens kompetencer.

 

Ved bekendtgørelsens ikrafttræden 9. februar 2018 vurderes det, at speciallægen har gennemgået en uddannelse, der kan sidestilles med uddannelsen i akutmedicin. Denne vurdering kan foretages af den ledende overlæge på ansættelsesstedet. Til grund for denne vurdering indgår blandt andet, om speciallægen

 

har arbejdet i en akutafdeling og kan identificere og triagere kritisk syge og tilskadekomne,

 

kan initiere sikker og effektiv diagnostik og behandling af patienter i akutafdelingen,

 

har erfaring med at samarbejde med de øvrige specialer på sygehuset og sundhedsvæsenet i øvrigt, og

 

kan vurdere om akutte patienter har brug for indlæggelse eller kan udskrives til anden opfølgning eventuelt helt afsluttes.

2)

Ikke godkendte ansættelser inden specialets oprettelse kan indgå i meritvurderingen.

 

Lægens ansættelser ved akutafdelinger i Danmark før 9. februar 2018, uanset om disse er godkendt til uddannelse eller ej, skal samlet udgøre mindst 60 måneder. Hvis en ansættelse skal kunne indgå i meritvurderingen, skal ansættelsen have haft en varighed af minimum 6 måneder (fultidsansættelse). Der kan højst gives merit svarende til halvdelen af minimumsvarigheden i specialet akutmedicin (= 3 år) fra godkendte uddannelsesforløb, som har indgået i anden speciallægeuddannelse, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger nr. 96 af 2. februar 2018.

3)

Speciallægen skal have nyere klinisk-praktisk erfaring i faget akutmedicin.

 

Derudover skal speciallægen på ansøgningstidspunktet have været ansat eller haft funktion i en fuldtidsstilling i mindst 3 år inden for de seneste 5 år ved en akutafdeling i Danmark jf. Bilag 1.

4)

Speciallægen skal have opnået relevante kompetencer enten ved en 2-årig fagområdeuddannelse i akutmedicin (4a), ellers skal speciallægen kompetencevurderes ift. de beskrevne kompetencer i målbeskrivelsen (4b).

4a)

Speciallægen har påbegyndt de lægevidenskabelige selskabers (LVS) 2-årige fagområdeuddannelse inden for akutmedicin eller en uddannelse i Danmark eller udlandet, der kan sidestilles hermed, før indførelsen af specialet akutmedicin. Godkendelsen fra LVS af fagområdeuddannelsen skal foreligge hos Styrelsen for Patientsikkerhed senest den 31. december 2020.

 

eller

4b)

Speciallægen har opnået godkendelse af samtlige kompetencer i målbeskrivelsen for akutmedicin.

 

Til toppen

3 Særlige overgangsbestemmelser for kompetencevurdering

En læge, der har opnået kompetencer i Danmark eller udlandet, som delvis dækker kravene i specialet akutmedicin, kan få forkortet uddannelsen i specialet akutmedicin forholdsmæssigt, jf. bekendtgørelsen § 20. Ansøgningen om forkortet uddannelsesforløb skal indsendes til de regionale råd for lægers videreuddannelse senest 31. december 2024. Afgørelse og gennemførsel af uddannelsesforløb efter overgangsordningen kan foregå efter 31. december 2024.

I meritvurderingen indgår en vurdering i forhold til kompetencerne i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i akutmedicin. Forudsætningen for, at et efterfølgende uddannelsesforløb kan godkendes, er, at kompetencerne i målbeskrivelsen for akutmedicin kan opfyldes i det samlede godkendte uddannelsesforløb, og den samlede uddannelsestid er 6 år. Ansættelser ved akutafdelinger i Danmark før 9. februar 2018, uanset om disse er godkendt til uddannelse eller ej, kan indgå. Dog skal ansættelsen have haft en varighed af minimum 6 måneder (fultidsansættelse).

Overgangsordningen om meritvurdering af ansættelser før 9. februar 2018, som ikke har været godkendt til uddannelse, er fastsat i bekendtgørelsen og er gældende ved behandlingen af meritvurderinger til udgangen af 2024. De regionale råd for lægers videreuddannelse kan ansøge Sundhedsstyrelsen om dispensation for uddannelsesreglerne. Dette vil bl.a. kunne være aktuelt ved meritvurderingen af læger ansat i en akutafdeling i Danmark ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og hvor ansøgning er modtaget i videreuddannelsesregionen inden den 31. december 2018.

De regionale råd for lægers videreuddannelse kan godkende en meritvurderingsansættelse til brug for supplering af speciallægeuddannelsen i akutmedicin efter en konkret vurdering af allerede opnåede kompetencer. Dette for at tilgodese at læger, der har arbejdet i akutafdelinger før indførelsen af specialet akutmedicin, kan færdiggøre uddannelsen, som beskrevet i målbeskrivelsen.

3.1 Vurdering af opnåede kompetencer

I en meritvurdering foretaget af en af de tre videreuddannelsesregioner indgår bl.a. en vurdering af allerede opnåede kompetencer:

 

1)

Introduktionsuddannelsen

 

Der foretages en vurdering af, hvilke af de krævede kompetencer i specialets målbeskrivelse ansøger har opnået ved ansættelse i en akutafdeling eller en afdeling, der kan sidestilles hermed, jf. afsnit 1.1. Hvis ansøgeren har opnået alle kompetencer og har haft mindst 12 måneders ansættelse, gives merit svarende til introduktionsuddannelsen.

2)

Hoveduddannelsen

 

Der foretages en vurdering af, hvilke af de krævede kompetencer i specialets målbeskrivelse for hoveduddannelsen ansøger har opnået ved ansættelse i en akutafdeling eller en afdeling, der kan sidestilles hermed jf. afsnit 1.1.

 

Hvis lægen skal søge og opnå et hoveduddannelsesforløb, inden meritvurderingen foretages, kan der søges om dispensation fra tidsfristen (6 år efter første ansættelsesdag i KBU eller 5 år efter opnået tilladelse til selvstændigt virke for udenlandske læger) i Sundhedsstyrelsen, hvis ikke tidsfristen kan overholdes på ansøgningstidspunktet.

 

Ansøgerens teoretiske uddannelse og forskningstræning vurderes. SOL 2 kursus skal være gennemført, før speciallægeanerkendelse kan tildeles.

 

Der tages samlet stilling til hvilken klinisk og teoretisk uddannelse, der er nødvendig for, at ansøgeren kan opnå de manglende kompetencer og varigheden af et reduceret uddannelsesforløb.

 

3.2 Meritvurdering foretaget før ansættelse

Såfremt en meritvurdering er foretaget før ansættelse i et hoveduddannelsesforløb, gælder følgende:

 

1)

Meritvurderingen er foretaget med henblik på, at lægen kan fortsætte videreuddannelsen i specialet akutmedicin. Lægen har opnået kompetencer svarende til introduktionsuddannelsen i en ansættelse på en akutafdeling i minimum 12 måneder.

 

a)

Hvis lægen mangler 50 % eller mindre af den samlede uddannelsestid (= 3 år) for at kunne erhverve resterende kompetencer i specialet akutmedicin, kan lægen, hvis det regionale råd for lægers videreuddannelse finder det hensigtsmæssigt, selv tilvejebringe et ansættelsesforløb i specialet. De regionale råd for lægers videreuddannelse skal godkende uddannelsesforløbet og sikre, at der foreligger et godkendt uddannelsesprogram for forløbet.

 

b)

Hvis lægen mangler mere end 50 % af den samlede uddannelsestid, skal lægen søge ansættelse i et hoveduddannelsesforløb i akutmedicin.

2)

Meritvurderingen følger i øvrigt gældende regler for meritvurdering af udenlandske ansættelser, jf. vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen nr. 9481 af 31. maj 2017, kapitel 3 »Meritvurdering af kompetencer opnået i udlandet.«

 

Til toppen

4 Ikrafttræden

Denne vejledning er gældende fra 2018 og ophæves ved udgangen af 2024.

Til toppen

Bilag 1 – Oversigt over akutafdelinger, som kan indgå i en meritvurdering efter denne vejlednings bestemmelser

Videreuddannelsesregion Øst

Bispebjerg hospital: Akutafdeling/modtagelsen

Bornholm hospital: Akutafdeling/modtagelsen

Herlev hospital: Akutafdeling/modtagelsen

Holbæk Sygehus: Akutafdeling/modtagelsen

Hvidovre hospital: Akutafdeling/modtagelsen

Nordsjællands Hospital - Hillerød: Akutafdeling

Nykøbing F. Sygehus: Akutafdeling

Sjællands Universitetshospital, Køge: Akutafdeling

Slagelse Sygehus: Akutafdeling

Rigshospitalet, TraumeCenter og Akut Modtagelse

 

Videreuddannelsesregion Nord

Hospitalsenheden Horsens: Akutafdeling

Hospitalsenhed Midt: Akutafdeling

Hospitalsenheden Vest: Akutafdeling

Regionshospitalet Randers: Akutafdeling

Aalborg Universitetshospital, Thisted: Akutafdeling

Regionshospital Nordjylland, Hjørring: Akutafdeling

Aalborg Universitetshospital: Akut – og traumecenter

Aarhus Universitetshospital: Akutafdeling

 

Videreuddannelsesregion Syd

Odense Universitetshospital (OUH): Fælles Akutmodtagelse

OUH Svendborg: Fælles Akutmodtagelse

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg: Fælles Akutmodtagelse

Sygehus Lillebælt, Kolding: Fælles Akutmodtagelse

Sygehus Lillebælt, Vejle: Akutmedicinsk Visitationsafsnit

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa: Fælles Akutmodtagelse

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg: Akutmedicinsk Visitationsafsnit

Til toppen