Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Vejledning om medlemskab af en a-kasse

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 9820 26/9 2018.

Indledning

I bekendtgørelse nr. 1180 af 26. september 2018 om medlemskab af en a-kasse er der fastsat regler om medlemskab af en a-kasse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle af disse uddybes med nærmere retningslinjer.

Denne vejledning ophæver vejledning nr. nr. 9402 af 28. april 2017 om optagelse i og overflytning mellem a-kasser.

Til toppen

Til Kapitel 1 – Ret til optagelse og omforsikring

Til § 1

Reglerne om optagelse i en a-kasse findes i § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven), som fastsætter nogle generelle betingelser for ret til optagelse. Derudover er der i lovens § 44, fastsat regler om det særlige seniormedlemskab for personer, som har nået folkepensionsalderen.

Optagelse forudsætter som udgangspunkt, at man har bopæl og ophold i Danmark. Der er dog i bekendtgørelsens § 1 fastsat særlige regler for optagelse af nogle persongrupper, der ikke har bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet. Ligeledes kan personer, som har nået folkepensionsalderen, og som allerede er medlem af en a-kasse, overgå til seniormedlemskab, uden at disse krav er opfyldt ved overgangen.

Optagelse kan ske fra det fyldte 18. år, og indtil 2 år før folkepensionsalderen ifølge reglerne i lov om social pension. Dog kan en person, der har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, optages som medlem, selv om pågældende ikke er fyldt 18 år, og personer, som har nået folkepensionsalderen, kan optages som seniormedlem eller overgå til seniormedlemskab.

Optagelse sker valgfrit som fuldtids- eller deltidsforsikret. Efter optagelsen er medlemmet omfattet af reglerne i bekendtgørelsens kapitel 5 om omforsikring mellem deltids- og fuldtidsforsikring.

Optagelse skal ske i en a-kasse, hvis faglige område personen har tilknytning til eller i en tværfaglig a-kasse.

En person må kun være medlem af én a-kasse.

Bopæl og ophold

Til § 1, stk. 1

Kravet om bopæl indebærer, at personen skal have adresse i Danmark. Adressen i Danmark skal være den egentlige bopæl set i forhold til eventuelle andre, midlertidige opholdssteder i udlandet. Adressen skal også anses for at være det nuværende og sædvanlige opholdssted.

Hvor der alene foreligger en postboksadresse eller anden form for adresse uden faktisk bopæl samtidig med, at personen har bopæl i et andet land, er kravet ikke opfyldt. Omvendt vil det forhold, at man ikke har bopæl i et andet land, tale for bopæl i Danmark.

Kravet om ophold indebærer, at personen skal befinde sig i Danmark. Uanset dette krav vil personen dog kunne blive optaget, hvis pågældende på optagelsestidspunktet af særlige grunde, som fx ferie, forretningsrejse eller sygdom, midlertidigt og kortvarigt opholder sig i udlandet.

Optagelsestidspunktet

Til § 2

Med skriftlig ansøgning menes fx en elektronisk blanket, brev, e-mail mv.

Optagelsen sker som hovedregel med virkning fra ansøgningstidspunktet. Dette gælder også for dimittender, som optages som medlemmer efter endt uddannelse og uden forudgående medlemskab af en a-kasse. Det betyder, at hvis der søges om optagelse forud for dimitteringen, så sker optagelsen og dermed opnåelsen af medlemskabet først fra tidspunktet for uddannelsens afslutning.

Dimittender, der har været medlem af en a-kassen èt år forud for afslutningen af deres uddannelse, følger reglerne om optagelse i § 5.

Dokumentation

Ved modtagelsen af en ansøgning om optagelse, herunder en elektronisk ansøgning, skal a-kassen sikre sig, at datoen for modtagelsen kan dokumenteres, og at den har de nødvendige oplysninger til brug for optagelsen.

Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen.

Der skal foreligge samtykke til optagelse fra forældre eller værge, hvis ansøgeren er under 18 år.

Til § 3

En person kan altid søge optagelse i en tværfaglig a-kasse, der optager lønmodtagere.

Hvis en person har tilknytning til flere fagligt afgrænsede a-kassers faglige områder, kan ansøgeren tillige vælge mellem disse. Dimittender kan optages i den eller de fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område dækker pågældendes uddannelse.

Selvstændige erhvervsdrivende kan optages i en tværfaglig a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende, eller i en a-kasse, der er fagligt afgrænset for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere.

Til § 4

En person, der allerede er medlem af en a-kasse, har ret til at blive overflyttet til enhver anden a-kasse, hvis faglige område personen ifølge kassens vedtægt har tilknytning til, jf. vejledningen til § 3.

Til § 5

Når en a-kasse bliver opmærksom på, at en ansøgning om overflytning skyldes, at et medlem har gennemført en uddannelse efter reglerne i lovens § 54, skal a-kassen vejlede om forskellen mellem at blive nyoptaget som dimittend eller at blive overflyttet med sine hidtidige rettigheder.

Til § 5, stk. 1, nr. 1

For dimittender gælder der det særlige, at den dimitterende i forvejen kan være medlem af en a-kasse. I denne situation kan medlemmet have et ønske om at blive nyoptaget efter gennemførelse af en uddannelse, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Pågældende kan ansøge herom, inden uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at ansøgningen er modtaget i a-kassen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Optagelsen får i denne situation dog først virkning fra den 1. i den måned, hvor uddannelsen anses for afsluttet, jf. § 5, stk. 2.

Nyoptagelsen kan ske i enhver tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, samt i fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område omfatter uddannelsen, herunder evt. også medlemmets hidtidige a-kasse.

Nyoptagelsen sker med virkning fra den 1. i den måned, hvor uddannelsen anses for afsluttet, jf. § 5, stk. 2.

Hvis pågældende i perioden fra uddannelsens afslutning og til den 1 årige karensperiodes udløb opnår, at have været uafbrudt medlem af en a-kasse i ét år, opnås dagpengeret fra dette tidligere tidspunkt.

Eksempel:

Et medlem der afslutter sin uddannelse 20. juni har på denne dato været medlem i 11 måneder og 20 dage. Medlemmet vil derfor den 1. juli have været medlem i 1 år og er derfor dagpengeberettiget fra denne dag.

De nærmere regler om kravene til uddannelsen mv. er fastsat i kapitel 6 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Til § 5, stk. 1, nr. 2

Overflytning efter denne bestemmelse indebærer, at medlemmets rettigheder og pligter er de samme, som hvis medlemmet vælger at forblive medlem af sin a-kasse med de hidtil optjente rettigheder. Medlemmet kan herefter ikke opnå dimittendrettigheder på baggrund af uddannelsen.

Seniormedlemskab

Til § 6

For folkepensionister, der ikke allerede er medlemmer af en a-kasse, gælder de samme regler om optagelse, som for andre, der søger om optagelse, dvs. at der stilles krav om, at personen har bopæl og ophold i Danmark, at tidligste optagelsestidspunkt er ansøgningstidspunktet, og at optagelse kan ske i en tværfaglig a-kasse eller en a-kasse, som man har faglig tilknytning til, jf. lovens § 41, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, samt §§ 1-3 i bekendtgørelsen.

Folkepensionister, som allerede er medlemmer af en a-kasse, og ønsker at bevare medlemsskabet med et seniormedlemskab, kan overgå til et sådant, hvis de giver besked herom til a-kassen. A-kassen skal i god tid forud for folkepensionsalderen vejlede et medlem om muligheden for at overgå til seniormedlemskab med de rettigheder, der følger med, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Der stilles ikke formkrav til medlemmets tilkendegivelse om ønske om seniormedlemskab. Tilkendegivelsen kan ske skriftligt eller mundtligt overfor a-kassen.

For et seniormedlem gælder bekendtgørelsens regler i § 4 om ret til at blive overflyttet til en anden a-kasse, når betingelserne herfor er opfyldt. Ligeledes finder reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2 om pligt til overflytning og kapitel 3 om bl.a. krav til ansøgningen om overflytning, overflytningstidspunkt og udvekling af oplysninger ved overflytning anvendelse for et seniormedlem, dog har et seniormedlem, som bliver overflyttet, ikke rettigheder som skal bevares, da der ikke er ret til ydelser efter loven.

Til toppen

Til Kapitel 2 – Pligt til overflytning til en anden a-kasse

Til § 7

Et medlem, som tager erhvervsarbejde uden for sin a-kasses faglige område, skal som udgangspunkt lade sig overflytte til en anden a-kasse, hvis faglige område dækker det pågældende arbejde, eller udtræde af a-kassen.

Det betyder fx, at et medlem af en faglig afgrænset a-kasse, som får ordinær ny beskæftigelse, og som herefter ikke har nogen tilknytning til den hidtidige a-kasses faglige område, skal lade sig overflytte til en anden a-kasse. Hvis medlemmet ikke ønsker at lade sig overflytte, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal udtræde af kassen.

Hvis et medlem uanset det nye arbejde fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i den hidtidige a-kasse, har medlemmet ikke pligt til at lade sig overflytte. Det kan fx skyldes, at pågældende fortsat også har arbejde inden for kassens faglige område eller på et tidspunkt har gennemført en uddannelse, som kan danne grundlag for at blive optaget i eller overflyttet til kassen, jf. bekendtgørelsens § 5.

Et medlem af en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, som får nyt lønarbejde, kan ikke tvinges til at blive overflyttet eller udtræde af a-kassen.

Til toppen

Til Kapitel 3 – Øvrige regler om overflytning mellem a-kasser

Efter lovens § 42 har et medlem under visse betingelser ret til overflytning til en anden a-kasse. Et medlem har således ret til at blive overflyttet til en a-kasse, hvis betingelserne for optagelse i den pågældende a-kasse er opfyldt.

Ved overflytning bevarer et medlem de rettigheder i form af anciennitet mv., som er opnået som medlem af den hidtidige a-kasse. Hvis betingelserne for overflytning ikke har været opfyldt, skal overflytningen annulleres.

Tidspunktet for overflytning mv.

Til § 8, stk. 1 og 2

En overflytning får virkning fra den 1 i måneden efter, at a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning fra medlemmet. I stk. 3 er der dog fastsat særlige regler for medlemmer uden erhvervsarbejde og medlemmer, der overflyttes (nyoptages) på grund af en gennemført uddannelse efter lovens § 54.

Ansøgningen skal sendes til den a-kasse, som medlemmet ønsker at blive overflyttet til.

Er a-kassen i tvivl om medlemmets ret til at blive overflyttet, skal a-kassen ved medlemmets hjælp søge at få tvivlen afklaret hurtigst muligt.

A-kassen kan indhente oplysninger hos et medlem, hvis oplysninger om arbejdsfunktioner mv. er af betydning for vurderingen af, om arbejdet ligger inden for a-kassens faglige område.

Bortkommer ansøgningen i forbindelse med, at den bliver sendt mellem a-kasserne, kan en bekræftet kopi lægges til grund for at sikre, at proceduren ikke forsinkes.

Til § 8, stk. 3 og 4

Varslet i stk. 3 løber fra modtagelse af ansøgningen, uanset om det er den nye eller den hidtidige a-kasse, der modtager ansøgningen.

Bestemmelsen i stk. 4 åbner mulighed for, at overflytning kan ske fra et andet tidspunkt, end den 1. i en måned.

Til § 8, stk. 5

Overflytningsdagen er skæringsdag for indbetaling af medlemsbidrag til henholdsvis den hidtidige og den nye a-kasse.

Hvis et medlem er eller kommer i restance med medlemsbidraget til den hidtidige a-kasse, skal denne – uanset overflytningen – iværksætte en rykker- og sletteprocedure. Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. Medlemmet skal derfor slettes, hvis det skyldige beløb fortsat ikke betales.

Slettelse finder sted med virkning fra det tidspunkt, indtil hvilket medlemmet har betalt det skyldige medlemsbidrag. Tidspunktet for slettelsen vil derfor ligge før overflytningen.

Som følge af slettelsen falder overflytningen bort. Den nye a-kasse skal derfor straks have besked.

Til § 9, stk. 1

Ved overflytning bevarer et medlem sine hidtidige rettigheder i form af anciennitet mv.

Hvis et medlem derimod melder sig ud af a-kassen eller bliver slettet, fx på grund af manglende betaling af medlemsbidrag, kan medlemmet først modtage dagpenge igen, når betingelserne er opfyldt på ny, herunder bl.a. kravet om et års medlemskab.

Til § 10

Et medlem har pligt til at oplyse a-kassen om sin tilknytning til den nye a-kasses faglige område, hvis a-kassen anmoder om dette, og det er nødvendigt til brug for sagen.

Den hidtidige a-kasse skal træffe afgørelse om, at et medlem skal udtræde af a-kassen, hvis medlemmet ikke vil medvirke til en overflytning, som følge af § 7. Afgørelse om, at et medlem skal udtræde af a-kassen, har alvorlige konsekvenser for medlemmet. En afgørelse skal derfor ikke træffes, før medlemmet udtrykkeligt er blevet vejledt om konsekvenserne af ikke at ville medvirke og har fået en frist til at bringe forholdet i orden, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede m.v.

Medlemmet skal betale medlemsbidrag til a-kassen i den periode, hvor klagen behandles.

Til § 11, stk. 1

Den nye a-kasse skal sikre sig, at betingelserne for overflytning er til stede, herunder fx at medlemmet har den fornødne tilknytning til a-kassens faglige område.

Både den nye og den hidtidige a-kasse har pligt til at medvirke ved overflytningen.

A-kassens sagsbehandling bør som udgangspunkt være baseret på medlemmets tro-og love erklæringer. Der er således ikke et generelt krav om dokumentation for medlemmets tilknytning til a-kassens faglige område, men a-kassen kan ved tvivl herom forlange fornøden dokumentation.

A-kassen skal give medlemmet meddelelse om, at overflytning er sket og indberette overflytningen til FLEUR (Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register – tidligere Registeret for Arbejdsmarkedsstatistik (RAM)).

Til § 11, stk. 2

Den nye a-kasse har sammen med medlemmet 2 uger til at få afklaret tvivl om, hvorvidt medlemmet måtte være berettiget til at blive optaget i a-kassen. Den hidtidige a-kasse har også 2 uger til at udfylde blanketten med de oplysninger, a-kassen allerede er i besiddelse af.

Til § 11, stk. 3

Har et medlem sendt en overflytningsblanket til sin nuværende a-kasse i stedet for sin kommende a-kasse, skal den nuværende a-kasse udfylde blanketten og sende den udfyldte blanket til den kommende a-kasse inden 2 uger.

Bliver den nuværende a-kasse på anden måde opmærksom på, at medlemmet skal overflyttes til en anden a-kasse, fx ved modtagelsen af et medlems udfyldte dagpengekort, skal a-kassen hurtigst muligt udlevere en overflytningsblanket til medlemmet.

Til § 12

Vurderer en af de to a-kasser, at betingelserne for overflytning ikke er opfyldt, skal den nye a-kasse træffe skriftlig afgørelse herom og give medlemmet og den hidtidige a-kasse klagevejledning.

Til toppen

Til Kapitel 4 – Genoptagelse efter slettelse som medlem på grund af svig eller gæld

Personkreds

Til § 14

Når et medlem søger om genoptagelse, skal a-kassen undersøge, hvordan det tidligere medlemskab er ophørt.

Er et medlem blevet slettet på grund af svig efter lovens § 87, stk. 1, kan medlemmet søge om genoptagelse efter §§ 15-18 i bekendtgørelsen. Dette gælder medlemmer, der er blevet slettet på grund af gentagen svig, eller hvis et medlem er slettet, fordi medlemmet ikke rettidigt har betalt sin gæld til a-kassen inden for en frist, som a-kassen har fastsat, jf. lovens § 86, stk. 9.

Hvis medlemmet senest er slettet på grund af kontingentrestance, er medlemmet ikke omfattet af reglerne i §§ 14-18 i denne bekendtgørelse. Hvis medlemmet genoptages, bør a-kassen dog oplyse medlemmet om, at lovens § 86, stk. 9, kan anvendes, hvis medlemmet ikke indgår og overholder et skriftligt, frivilligt forlig.

Generelle betingelser for genoptagelse

Krav til det frivillige forlig

Til § 15

Hvis et skriftligt, frivilligt forlig, som medlemmet har indgået med a-kassen, skal danne grundlag for genoptagelse, er det en betingelse, at forliget omfatter alle ydelser, som medlemmet uberettiget har modtaget, med tillæg af renter og omkostninger, der er opstået i forbindelse med a-kassens inddrivelse af gælden m.v.

Ved genoptagelse skal forliget dog alene vedrøre krav, der skyldes medlemmets svigagtige forhold, uanset om der samtidig er truffet afgørelse om, at medlemmet også har begået et uagtsomt forhold over for a-kassen.

En gæld, der skyldes medlemmets uagtsomme forhold, kan dog få betydning, hvis medlemmet ikke afvikler gælden som aftalt med a-kassen. Hvis medlemmet ikke inden den frist, der er fastsat af a-kassen, har tilbagebetalt de ydelser, der er modtaget med urette, kan a-kassen slette medlemmet som medlem af a-kassen. Der henvises til lovens § 86, stk. 1 og 2.

Restanceinddrivelsesmyndigheden

En afdragsordning mellem medlemmet og restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) om afvikling af gælden kan ikke træde i stedet for et skriftligt, frivilligt forlig, jf. § 15, stk. 2. Kun et skriftligt, frivilligt forlig kan anvendes som grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fogedens foranstaltning uden forudgående dom, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 4. A-kassen skal derfor uanset aftalen med RIM indgå et skriftligt, frivilligt forlig med medlemmet. Af forliget skal fremgå, at afdragene betales til inddrivelsesenheden. Desuden skal følgende være anført i forliget med fremhævet skrift: »Uanset at forliget overholdes, kan RIM foretage modregning i skyldnerens eventuelle tilgodehavender hos det offentlige.« Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld.

Skattemæssige forhold

Når a-kassen rejser et krav om tilbagebetaling over for et medlem, kan kravet ofte få betydning for medlemmets skattemæssige forhold.

Hvis kravet vedrører indeværende skatteår, og a-kassen derfor selv kan regulere skatteindberetningen om medlemmets indtægt, skal a-kassen modregne skat, således at medlemmets gæld udgør et nettobeløb.

Hvis kravet vedrører tidligere skatteår, modtages eventuel overskydende skat som en udbetaling fra Skatteforvaltningen.

Det bemærkes, at selvom medlemmets skattemæssige forhold kan reguleres, er det gælden på genoptagelsestidspunktet opgjort som enten et brutto- eller nettobeløb, der lægges til grund for vurderingen af, om medlemmet kan genoptages. En forventet indbetaling af overskydende skat, kan derfor alene forkorte afviklingsperioden. Den overskydende skat kan ikke indgå som et afdrag i henhold til forliget.

Tidspunktet for genoptagelse

Til § 17

Et skriftligt, frivilligt forlig, der er indgået forud for ansøgningen om genoptagelse, skal, for at kunne danne grundlag for genoptagelsen, være overholdt på det tidspunkt, hvor der gives tilladelse til genoptagelse.

Misligholdelse af forlig

Til § 18

Forliget er misligholdt, hvis et medlem ikke afdrager sin gæld til a-kassen efter vilkårene i det skriftlige, frivillige forlig. Hele gælden er herefter forfalden til betaling, medmindre medlemmet indgår og overholder en anden aftale med a-kassen om betaling. A-kassen kan indgå en aftale om kortvarig henstand eller midlertidig nedsættelse af afdragene. Der henvises til bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld.

Hvis et medlem ikke afdrager sin gæld efter vilkårene i det frivillige forlig, og hvis medlemmet ikke indgår en anden aftale om afvikling af gælden med a-kassen, skal a-kassen træffe afgørelse om slettelse af medlemmet.

A-kassen skal inden afgørelse træffes skriftligt rykke medlemmet for betalingen og gøre medlemmet opmærksom på, at misligholdelse af forliget kan medføre, at medlemmet slettes.

Til toppen

Til kapitel 5 – Omforsikring mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Omforsikring til deltidsforsikring

Til § 19

Det er en betingelse for omforsikring til deltidsforsikring i en a-kasse, at a-kassen ifølge sine vedtægter optager deltidsforsikrede. Et medlem, der overgår til delpension, skal dog altid omforsikres til deltidsforsikring, uanset om a-kassen ifølge sine vedtægter ikke optager deltidsforsikrede. Retten til at være deltidsforsikret bevares, selvom delpensionen bortfalder.

Et ledigt medlem, som alene ønsker at påtage sig deltidsbeskæftigelse eller i deltidsbeskæftigelse, kan efter skriftlig anmodning omforsikres fra fuldtidsforsikring til deltidsforsikring.

Som deltidsbeskæftigelse betragtes beskæftigelse, hvis varighed for månedslønnede er højst 130 timer om måneden, og for uge- og 14-dages-lønnede højst 30 timer om ugen beregnet som et gennemsnit for 4 uger.

Omforsikring til fuldtidsforsikring

Til § 20

Et deltidsforsikret medlem skal omforsikres til et fuldtidsforsikret medlem, hvis arbejdskravet er opfyldt. Ved afgørelse af, hvilke løntimer, der kan medregnes til arbejdskravet, henvises til reglerne i kapitel 3 om genoptjening af retten til dagpenge i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Dokumenteret arbejde i et andet EØS-land, på Færøerne og i det øvrige udland kan medregnes ved beregning af arbejdets omfang ved omforsikring til fuldtidsforsikring, hvis arbejdet kan medregnes til beskæftigelseskravet efter reglerne i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Der henvises i øvrigt til reglerne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Et deltidsforsikret medlem skal omforsikres til et fuldtidsforsikret medlem, hvis pågældende i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet mere end 390 løntimer.

Driver medlemmet selvstændig virksomhed, jf. § 20, stk. 1, nr. 2, opgøres arbejdskravet for omforsikring på baggrund:

  • Løntimer, indberettet til indkomstregisteret.
  • B-indkomst, indberettet til indkomstregisteret eller indhentet fra medlemmets afsluttede årsopgørelse.
  • Overskud fra selvstændig virksomhed indhentet fra medlemmets afsluttede årsopgørelse samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor det pågældende medlem har afgørende indflydelse.
  • A-indkomst, udbetalt til en ejer af et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, indhentet fra medlemmets afsluttede årsopgørelse.

Kan et medlems arbejdstid ikke kontrolleres ved indberetning til indkomstregisteret, fordi der ikke skal indberettes løntimer, omregnes indtægten til timer med omregningssats 118,68 kr. (2018), jf. lovens § 53, stk. 12. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet har B-indkomst hvoraf, der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, og som ikke indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud eller underskud. Dette finder endvidere anvendelse, hvis medlemmet har medtaget skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed, samt A-indkomst udbetalt af et selskab til ejeren, som har en afgørende indflydelse. Ved omregning benyttes den omregningssats, som er gældende for det kalenderår, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret eller det indkomstår, som årsopgørelsen dækker.

Den indkomst, der hentes fra medlemmets årsopgørelse fordeles pr. måned ved at dele med 12. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog fordeles på måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker.

Hvis B-indkomsten ikke fremgår af årsopgørelsen, da indkomståret endnu ikke er afsluttet, kan B-indkomsten medregnes i de(n) måned(er) arbejdet er indberettet til indkomstregisteret eller i de tilfælde, hvor B-indkomsten ikke er indberetningspligtig i den måned, hvor arbejdet er udført i, hvilket medlemmet erklærer på tro og love.

Det bemærkes, at a-kassen tidligst kan undersøge om medlemmet opfylder arbejdskravet, når medlemmets afsluttede årsopgørelse foreligger. Der henvises til § 21.

Til § 21

A-kassen skal automatisk omforsikre fra deltidsforsikring til fuldtidsforsikring, når a-kassen konstaterer at arbejdskravet i § 20, stk. 1, nr. 1 eller 2, er opfyldt. A-kassen skal hver måned foretage opslag i indkomstregisteret for at undersøge, om kravet i § 20, stk. 1, nr. 1,er opfyldt. Det er op til a-kassen, hvornår på måneden opslaget i indkomstregisteret foretages.

I forhold til de medlemmer, der driver selvstændig virksomhed, skal a-kassen årligt undersøge på baggrund af medlemmets årsopgørelse om arbejdskravet i § 20, stk. 1, nr. 2, er opfyldt. Da de selvstændiges årsopgørelser foreligger senest den 1. juli, skal a-kassen i 3. kvartal undersøge om kravet i § 20, stk. 1, nr. 2, er opfyldt.

A-kassen skal opgøre arbejdskravet i § 20, stk. 1, nr. 2, første gang, hvor den afsluttede årsopgørelse for indkomståret 2018 foreligger, jf. § 24, stk. 3.

Til § 21, stk. 3

Efter § 20, stk. 1, nr. 2, skal a-kassen, når medlemmet årsopgørelse foreligger, sammenholde oplysninger på medlemmets årsopgørelse om overskud af selvstændig virksomhed, B-indkomst og A-indkomst udbetalt til en ejer af virksomhed, med indberettede løntimer i indkomstregisteret.

Den indkomst, der hentes fra medlemmets årsopgørelse, fordeles pr. måned ved at dele med 12. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog fordeles på måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker.

Beløbet omregnes med den lave omregningssats (118,68 kr. i 2018) til et timeantal. A-kassen skal sammenholde dette med de indberettede løntimer, som fremgår af indkomstregisteret. I den forbindelse undersøger a-kassen, om medlemmet på noget tidspunkt i 3 sammenhængende måneder har samlede aktiviteter, der overstiger omfanget af arbejdskravet.

Hvis medlemmet på et tidspunkt i løbet af året opfylder arbejdskravet i § 20, stk. 1, nr. 2, skal medlemmet omforsikres til fuldtidsforsikring fra starten af den efterfølgende måned.

Eksempel

Af medlemmets årsopgørelse fremgår, at medlemmet har fået 100.000 kr. i B-indkomst og 40.000 kr. i overskud fra selvstændig virksomhed. Beløbene lægges sammen og udgør tilsammen 140.000 kr. og divideres med 12, hvilket giver 11.667 kr. pr. måned. Herefter omregnes beløbet med den gældende omregningssats ((118,68 kr.) 2018-niveau) til et timeantal, hvilket udgør 98,30 timer pr. måned. A-kassen sammenholder med indberettede løntimer i indkomstregisteret (A-indkomsten), og ser om medlemmet i en periode på 3 sammenhængende måneder overskrider arbejdskravet på 130 timer om måneden.

Til § 22

Et deltidsforsikret medlem, som har lønarbejde, skal efter anmodning omforsikres til fuldtidsforsikring, når medlemmets arbejdstid øges, og medlemmet som følge af den øgede arbejdstid efterfølgende opfylder kravet til arbejdets omfang i § 20.

Til § 23

Omforsikringen efter § 22 kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om omforsikring.

Omforsikring på baggrund af medlemmets anmodning kan ikke finde sted efterfølgende, hvis medlemmet ikke på ansøgnings- eller konstateringstidspunktet opfylder kravet til arbejdets omfang.

Til toppen