Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Vejledning om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformsvejledningen)

Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning nr. 9556 af 6/7 2018.

Indledning

1. Reglerne om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale mv. findes i cirkulære om uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformscirkulæret).

Ad cirkulærets § 2, stk. 2-6 og § 6

2. Uniformscirkulærets § 2, stk. 2-3 og stk. 4, 1. pkt. og § 6 regulerer det personale, der skal bære uniform i tjenesten. Det drejer sig om fængselsbetjente under uddannelse (elever), fængselsbetjente, enhedsledere, enhedschefer, sektionschefer, værkmestre, der forretter afdelingstjeneste, institutionsmedarbejdere og sikkerhedskonsulenter, når de udfører opgaver i Kriminalforsorgens institutioner. Tilsvarende skal fængselsbetjentuddannede medarbejdere, der er ansat i områdekontorer, bære uniform, hvis de forretter afdelingstjeneste. Uddannelseskonsulenter, der har gennemgået uddannelsen til fængselsbetjent, skal ligeledes bære uniform i forbindelse med undervisningen. Tilsvarende skal fængselsbetjentudannede medarbejdere, der er ansat i områdekontorer, bære uniform i forbindelse med rekruttering og oplæring af fængselsbetjentelever.

Uniformscirkulærets § 2, stk. 4, 2. pkt. og stk. 5-6, regulerer det personale, der kan bære uniform i tjenesten. Det drejer sig om sikkerhedskonsulenter, når de opholder sig i Direktoratet for Kriminalforsorgen og i områdekontorerne, institutionschefer, uddannelseschef og kompetenceudviklingschef ved Udannelsescenteret i Birkerød, chef for Koncern Sikkerhed, områdechefer for sikkerhed, chef for Koncernsekretariatet for Udvikling, centerdirektører, områdedirektører, og direktøren for Kriminalforsorgen.

Ad cirkulærets § 2, stk. 7

3. Uniformscirkulærets § 2, stk. 7, regulerer det personale, der skal bære distinktion på uniform.

Ad cirkulærets § 8

4. Det fremgår af uniformscirkulærets § 8, at der ved afskedigelse, fratrædelse eller tjenestefrihed i en periode på 3 måneder og derover er afleveringspligt for så vidt alle uniformsdele, der er påtrykt Kriminalforsorgens tryk, logo eller uniformsmærke. Dette gælder tillige, såfremt ansættelsesforholdet ophører på anden måde, eller den pågældende ikke længere skal bære uniform. Uniformsdelene afleveres til tjenestestedet.

Såfremt en tidligere ansat nægter at aflevere uniformsdelene gælder følgende procedure:

1) Tjenestestedet tager kontakt til den pågældende med henblik på at finde en løsning.

2) Tjenestestedet henvender sig skriftligt til den pågældende og fastsætter i den forbindelse en frist for aflevering af uniformsdelene - eksempelvis 14 dage. Brevet kan med fordel sendes med afleveringsattest.

3) Såfremt den pågældende ikke reagerer på tjenestestedets skriftlige henvendelse, fremsender tjenestestedet sagen til videre behandling i områdekontoret.

4) Områdekontoret retter (skriftlig) henvendelse til den pågældende med anmodning om inden en nærmere fastsat frist at aflevere uniformsdelene, idet områdekontoret i modsat fald vil foranstalte, at der til fogedretten bliver fremsendt en begæring om umiddelbar fogedforretning. Et sådant retsskridt vil medføre omkostninger for den pågældende.

Ad cirkulærets § 12

5. Det fremgår af uniformscirkulærets § 12, at det er vigtigt, at det uniformerede personale til enhver tid er korrekt påklædt, og at uniformen er velholdt.

Reglen er fastsat af hensyn til Kriminalforsorgens omdømme. Personalet er ligeledes forpligtet til en anstændig opførsel, selvom det er uden for tjenestetid. Der henvises i den forbindelse til tjenestemandslovens § 10, hvoraf det fremgår, at tjenestemanden samvittighedsfuldt skal overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver (dekorumkravet).

Dekorumkravet vurderes i forhold til en stillings art og indhold, og der tages ligeledes i vurderingen hensyn til de omgivelser, hvori hvervet udføres. Dekorumkravets indhold beror på skiftende tiders adfærdsmønstre og lignende.

Tilstedeværelse af f.eks. synlige tatoveringer og piercinger findes efter omstændighederne at kunne skade det omdømme, som fængselsbetjente bør have såvel udadtil som indadtil. Tilstedeværelsen af synlige større tatoveringer samt piercinger er således ikke ønskværdig, jf. dekorumkravet i tjenestemandslovens § 10, og indgår i den samlede vurdering af, om man kan findes egnet til at bestride hvervet som fængselsbetjent. Tilstedeværelsen af piercinger kan endvidere være til fare for den enkelte fængselsbetjent i forbindelse med f.eks. magtanvendelse.

Endvidere fremgår det af uniformscirkulærets § 12, stk. 2, at uniformen eller dele heraf ikke må bæres i fritiden, men kan bæres til og fra arbejde.

Bestemmelsen er blandt andet begrundet i hensynet til personalets sikkerhed uden for arbejdstiden. Såfremt der bæres uniform til og fra arbejde, anbefales det derfor, at personalet blander uniformen med civile beklædningsdele især overtøj og sko, således at de fremtræder så civile som muligt.

Ad cirkulærets § 15

6. Det fremgår af uniformscirkulærets § 15, stk. 1, nr. 2, at pulloveren ved indendørs brug skal være lynet ned, således at skjorteflippen og slipset er synligt. Formålet med at designe pulloveren med lynlås i kraven er blandt andet, at dette gør det muligt at bære den, samtidig med, at skjorteflippen og eventuelt slipset er synligt. Bestemmelsen er således begrundet i uniformens udseende og design.

Af uniformscirkulærets § 15 stk. 1, nr. 10, fremgår det, at der til uniformen ikke må bæres politiske eller religiøse emblemer, tegn, slipsenåle, mærker, smykker eller lignende. Dette er begrundet i, at der for det uniformerede personale gør sig et særligt behov gældende for at sikre, at disse fremtræder neutrale under tjenesten.

Der kan ikke bæres andre mærker end dem, der er en del af uniformen og er påsyet denne. Undtaget fra ovenstående er dog danske og udenlandske ordensdekorationer, som bæres efter de forskrifter, der er gældende for disse.

Til toppen