Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2018 (Teknisk vejledning)

Arbejdstilsynets vejledning nr. 9099 af 28/2 2018.

Kapitel 1 – Indledning

Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste inklusive naturalydelser i året før arbejdsskaden. Årslønnen fastsættes med udgangspunkt i oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra SKAT.

Årslønnen fastsættes efter skøn, når:

1) særlige ansættelsesforhold gør sig gældende,

2) tilskadekomne på grund af sygdom ikke har været beskæftiget hos arbejdsgiveren til samme løn i hele det foregående år,

3) tilskadekomne har været ude af erhverv i en kortere eller længere periode, før erhvervssygdommen er anmeldt, eller

4) årslønnen fastsat ud fra oplysningerne i indkomstregisteret og andre oplysninger fra SKAT ikke giver et retvisende billede.

Der henvises i øvrigt til Arbejdsskadestyrelsens vejledning nr. 10407 af 7. september 2015 om fastsættelse af årsløn og Arbejdsskadestyrelsens vejledning af 8. januar 2004 om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller.

Årslønnen fastsat efter nedenstående regler må aldrig overstige det løntalsregulerede maksimumbeløb (527.000 kr. i 2018), jf. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1157 af 30. oktober 2017, og afrundes altid til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb.

Til toppen

Kapitel 2 – Unge personer og personer under uddannelse

For personer under 18 år fastsættes der to årslønninger til brug for beregningen af erstatningen for tab af erhvervsevne. En årsløn til beregning af erstatningen for perioden indtil tilskadekomne fylder 18 år, og en årsløn til beregning af erstatningen fra tilskadekomne fylder 18 år. Årslønnen for perioden, indtil tilskadekomne fylder 18 år, fastsættes på nedenfor beskrevne måde. Se hertil eksemplerne sidst i kapitlet.

Som udgangspunkt benyttes tilskadekomnes alder på den dato, hvorfra erstatningen for tab af erhvervsevne tilkendes.

Hvis tilskadekomne er 13 år eller derunder, fastsættes årslønnen til den løntalsregulerede minimumsårsløn (197.000 kr. i 2018), jf. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1157 af 30. oktober 2017.

Hvis tilskadekomne er fyldt 14 år, men endnu ikke 18 år, beregnes årslønnen på følgende måde:

Minimumsårsløn + [ (alder – 13) / 5 ] × (forventet årsløn som 18-årig – minimumsårsløn)

og afrundes til nærmeste med 1000 delelige kronebeløb.

Den forventede årsløn som 18-årig fastsættes efter forholdene på arbejdsskadens dato.

Årslønnen, udregnet efter ovenstående regler, anvendes kun ved beregning af erstatning indtil tilskadekomnes fyldte 18. år.

Fra tilskadekomnes fyldte 18. år anvendes den årsløn, som tilskadekomne ville kunne forvente at opnå som 18-årig, eller, hvis tilskadekomne var under uddannelse, da arbejdsskaden indtraf, den årsløn, som tilskadekomne ville kunne forvente at opnå efter uddannelsens afslutning, fastsat efter forholdene på arbejdsskadens dato, hvis skaden ikke var indtruffet.

Hvis der ikke foreligger oplysninger om den indtægt, som tilskadekomne kunne forvente at opnå som 18-årig eller efter uddannelsens afslutning, hvis skaden ikke var indtruffet, fastsættes tilskadekomnes årsløn til 376.000 kr., svarende til et beregnet udtryk for gennemsnitslønnen for arbejdere i hele landet (”normalårslønnen”).

Eksempler

Nedenstående tabel viser resultater af formlen ovenfor med udgangspunkt i forskellige skønnede årslønninger fra tilskadekomnes fyldte 18. år.

 

 

 

 

 

Årsløn som 18-årig

 

 

 

 

 

527.000 kr.

 

 

400.000 kr.

 

 

376.000 kr.

 

 

300.000 kr.

 

 

250.000 kr.

 

 

 

13 år

 

 

197.000 kr.

 

 

197.000 kr.

 

 

197.000 kr.

 

 

197.000 kr.

 

 

197.000 kr.

 

 

Alder ved

 

 

14 år

 

 

263.000 kr.

 

 

238.000 kr.

 

 

233.000 kr.

 

 

218.000 kr.

 

 

208.000 kr.

 

 

erstatningens

 

 

15 år

 

 

329.000 kr.

 

 

278.000 kr.

 

 

269.000 kr.

 

 

238.000 kr.

 

 

218.000 kr.

 

 

tilkendelse

 

 

16 år

 

 

395.000 kr.

 

 

319.000 kr.

 

 

304.000 kr.

 

 

259.000 kr.

 

 

229.000 kr.

 

 

 

17 år

 

 

461.000 kr.

 

 

359.000 kr.

 

 

340.000 kr.

 

 

279.000 kr.

 

 

239.000 kr.

 

 

 

 

Til toppen

Kapitel 3 – Personer, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Ved indførelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) er der foretaget ændringer i skattelovgivningen, som medfører, at lønindkomst optjent ved ansættelse om bord på skibe registreret i DIS i princippet er skattefri.

Ved fastsættelsen af årslønnen for personer omfattet af DIS-overenskomst indgået af en dansk faglig organisation, jf. lov om Dansk Internationalt Skibsregister § 10, stk. 2, er der derfor behov for at justere den optjente lønindkomst (DIS-indkomst), så indkomsten kommer til at svare til lønniveauet for søfolk, der er ansat uden for DIS-området.

Oplysninger om årslønnen indhentes fra forskellige kilder, f.eks. fra SKAT eller de månedlige hyresedler.

Justering af DIS-indkomst skal ske efter fratræk af bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Et eventuelt udbetalt kompensationstillæg skal også fratrækkes. Kompensationstillæg kan udbetales til søfolk med DIS-indkomst som erstatning for værdien af mistede individuelle skattefradrag som følge af skattefriheden. Fastsættelsen af kompensationstillæg til søfolk med DIS-indkomst varetages af Udligningskontoret for Dansk Søfart.

Justering af DIS-indkomst foretages herefter ved brug af særlige skalatrin og omregningsfaktorer, der afhænger af, om tilskadekomne har sejlet i begrænset fart eller ej samt af størrelsen af skibets bruttotonnage. Skalatrin og omregningsfaktorer til justering af DIS-indkomst opgjort på årsbasis er for de seneste tre indkomstår angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Den justerede årlige indkomst omregnes til indkomst før arbejdsmarkedsbidrag ved at dividere den justerede indkomst med omregningsfaktorer, der ligeledes er angivet i bilagene til denne vejledning.

Ved den endelige fastsættelse af årslønnen tillægges samlet bidrag til ATP og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt værdi af eventuel fri kost om bord. Værdien af fri kost pr. dag for de seneste tre indkomstår er angivet i bilag 1-3 til denne vejledning.

Eksempel

En sømand under DIS-ordningen, der sejler uden for begrænset fart på et skib med en bruttotonnage på over 500, kommer til skade i maj 2018. Af arbejdsgiver bliver det oplyst, at DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) for perioden januar-april 2018 udgør 92.500 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 9.500 kr. For perioden maj-december 2017 udgør DIS-indkomsten (ekskl. pensionsbidrag) 185.000 kr. Heraf udgør kompensationstillægget 20.000 kr.

DIS-indkomster efter fradrag af kompensationstillæg udgør herefter 83.000 kr. (4 måneder af 2018 og 165.000 kr. (8 måneder af 2017). Omregnet til helårsbasis udgør indkomsterne 249.000 kr. (2018) og 247.500 kr. (2017). Disse indkomster justeres som følger:

År 2018:

151.000 × 1,00 + 98.000 × 1,61 = 308.780,00 kr.

308.780,00 kr. / 0,92 = 335.630,43 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden januar-april 2018 udgør herefter:

335.630,43 kr. × 4/12 = 111.876,81 kr.

År 2017:

150.000 × 1,00 + 97.500 × 1,61 = 306.975,00 kr.

306.975,00 kr. / 0,92 = 333.668,48 kr.

Den justerede DIS-indkomst for perioden maj-december 2017 udgør herefter:

333.668,48 kr. kr. × 8/12 = 222.445,65 kr.

Af arbejdsgiver er det tillige oplyst, at de samlede indbetalte bidrag til ATP og arbejdsgiveradministreret pensionsordning for perioden maj 2017-april 2018 udgør 22.000 kr., samt at tilskadekomne har oppebåret fri kost om bord i alt 165 dage til søs i perioden fordelt på 55 dage i 2018 og 110 dage i 2017.

Værdien af fri kost bliver herefter:

55 sødage × 91 kr. pr. dag + 110 sødage × 89 kr. pr. dag = 14.795 kr.

Årslønnen fastsættes herefter til:

111.876,81 kr. + 222.445,65 kr. + 22.000 kr. + 14.795 kr. = 371.117,46 kr., som afrundes til nærmeste med 1.000 delelige kronebeløb: 371.000 kr.

Til toppen

Kapitel 4 – Personer uden egentligt erhverv

Årslønnen udgør 40.000 kr. i 2018.

Til toppen

Kapitel 5 – Værdien af fri kost og logi

Værdien af fri kost og logi udgør 40.500 kr. pr. år i 2018, jf. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1157 af 30. oktober 2017. Værdien af fri kost alene udgør 91 kr. pr. dag i 2018.

Til toppen

Bilag 1 – Indkomstår 2018

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 151.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 151.001 kr. – 366.945 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 366.946 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10268 af 20. december 2017.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 101.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 101.901 kr. – 348.701 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 348.702 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10268 af 20. december 2017.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 46.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 46.001 kr. – 327.120 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 327.121 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10268 af 20. december 2017.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 91 kr.


Til toppen

Bilag 2 – Indkomstår 2017

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 150.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 150.001 kr. – 354.800 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 354.801 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9454 af 10. maj 2017.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 101.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 101.901 kr. – 336.588 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 336.589 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9454 af 10. maj 2017.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 45.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 45.001 kr. – 315.043 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 315.044 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9454 af 10. maj 2017.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 89 kr.


Til toppen

Bilag 3 – Indkomstår 2016

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på 500 eller derover:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 149.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 149.001 kr. – 346.776 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 346.777 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1516 af 9. december 2015.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, ej begrænset fart, skibe med bruttotonnage på under 500:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 100.900 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 100.901 kr. – 328.563 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 328.564 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1516 af 9. december 2015.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

DIS-indkomst, begrænset fart:

1. Årlig indkomst mellem 0 kr. – 44.000 kr. ganges med faktor 1,00.

2. Årlig indkomst mellem 44.001 kr. – 307.017 kr. ganges med faktor 1,61.

3. Årlig indkomst på 307.018 kr. og derover ganges med faktor 2,12.

Skalatrin og omregningsfaktorer følger af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1516 af 9. december 2015.

Den heraf fundne, justerede indkomst divideres med faktoren 0,92.

Værdi af fri kost pr. dag: 87 kr.

Til toppen