Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Vejledning til kommunerne om dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9023 af 10/1 2018.

Omfang

Denne vejledning gælder både for sygeplejersker uden specialuddannelsen til sundhedsplejerske samt for sygeplejesker, som er under specialuddannelsen til sundhedsplejerske, og som ansættes til at udføre sundhedsplejerskeopgaver i en kommune, mens de er studerende.

Lovgrundlag

Det fremgår af sundhedsloven, LBK 1188 af 24/09/2016 og bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010 om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, at Sundhedsstyrelsen i særlige tilfælde kan godkende, at opgaver, der i loven er henlagt til en sundhedsplejerske, varetages af en sygeplejerske.

Danske sygeplejersker

Sundhedsstyrelsen har fastsat følgende betingelser for at give dispensation fra kravet om specialuddannelse til sundhedsplejerske for danske sygeplejersker:

1. Sygeplejersken skal opfylde betingelser beskrevet i bilag 1 for optagelse på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske ved Professionshøjskolen Metropol og VIA University College Aarhus, bortset fra kravet om en skriftlig ansættelsesaftale med en kommune.

2. Tilladelse til ansættelse uden specialuddannelsen til sundhedsplejerske gives for højst 12 måneder. Dispensationen vil altid udløbe 30/6 i det pågældende eller efterfølgende år. Såfremt en kommune ikke kan ansætte en uddannet sundhedsplejerske efter 30/6, kan der søges om forlængelse af sygeplejerskens dispensation frem til 31/12 samme år eller max 12 måneder i alt

3. Førstegangsbesøg og tilsyn med børn i særligt belastede situationer skal foretages af sundhedsplejersker. Der henvises til kapitel 6 i Vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, Sundhedsstyrelsen 2011. Sundhedsplejerskestuderende, der har bestået 2. praktikperiode, kan selvstændigt foretage disse besøg.

4. Ind- og udskolingsundersøgelser kan kun foretages under supervision af sundhedsplejerske, der har gennemført efteruddannelse for sundhedsplejersker jf. vejledning nr. 9818 af 24/10/2008, eller som har erhvervet kompetencerne på specialuddannelse til sundhedsplejerske efter 1. januar 2012.

5. Den ledende sundhedsplejerske eller anden erfaren sundhedsplejerske (med minimum 2 års erfaring) yder sygeplejersken faglig støtte og vejledning i dispensationsperioden og følger i øvrigt dennes arbejde i fornødent omfang.

Ansøgning om dispensation

Sundhedsstyrelsen kan yde rådgivning til kommunen forud for indsendelse af ansøgning.

Ansøgning om dispensation indsendes af kommunen. Der anvendes ansøgningsskema, som findes på www.sst.dk.

Navn og anciennitet på sygeplejerskens faglige vejleder i kommunen i dispensationsperioden oplyses i ansøgningen.

For sygeplejesker, som er under specialuddannelsen til sundhedsplejerske, skal medsendes brev fra skolen som bevis på aktiv tilknytning til skolen.

For sygeplejersker, som ikke er under specialuddannelsen til sundhedsplejerske, skal vedlægges dokumentation for, at adgangsbetingelserne er opfyldt, fx i form af kopier af breve fra ansættelsesmyndighed med oplysning om den pågældende sygeplejerskes funktioner og ansættelsesperiode i henhold til de kriterier, der er fastlagt for optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen.

Svar på ansøgningen kan normalt forventes indenfor 4 uger. Sundhedsstyrelsen orienterer ved svarbrev til den ansøgende kommune, pågældende sygeplejerske og Dansk Sygeplejeråd.

Andre med uddannelser, der ligner Specialuddannelse til sundhedsplejerske

Sygeplejersker med en videreuddannelse, som af ansøgeren vurderes at kunne sidestilles med den danske Specialuddannelse til sundhedsplejerske, kan ansøge om tilladelse til erhvervsudøvelse som sundhedsplejerske.

Den pågældende skal have dansk autorisation som sygeplejerske. Ansøgningen tilsendes Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske, der vurderer ansøgerens uddannelse og kompetencer. Kun Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske kan meddele tilladelse til virksomhedsudøvelse som sundhedsplejerske for andre med sundhedsplejerskelignende uddannelser.

Denne vejledning erstatter

Vejledning nr. 10196 af 24/04/2015 til kommunerne om dispensation fra kravet om sundhedsplejerskeuddannelse.

Adgangabetingelserne til Specialuddannelse til sundhedsplejerske

Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen samt et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og metode eller tilsvarende.

Dansk autorisation som sygeplejerske.

Klinisk erfaring fra ansættelse som sygeplejerske svarende til minimum 2 års fuldtidsansættelse indenfor minimum to af følgende områder, heraf mindst et ansættelsesforløb af 8 måneders varighed:

 

Svangre- og barselspleje

 

Neonatologi

 

Pædiatri

 

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Lægekonsultation

 

Hjemmesygepleje

Skriftlig ansættelsesaftale med kommune (for Færøerne og Grønland gælder ansættelse under statslige myndigheder) omfattende systematiseret, superviseret og vejledt klinisk uddannelse af et samlet omfang på 6 måneder

Optagelse på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Dispensationen giver ikke automatisk adgang til optagelse på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Sygeplejersken, der har tilladelse til at arbejde på dispensation, ansøger på lige fod med alle andre om optagelse på uddannelse og skal ved ansøgning da også opfylde dette krav:

Vejledning om optagelse på Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Vejledning ydes af Professionshøjskolen Metropol og VIA University College Aarhus, der desuden afholder informationsmøde om uddannelsen en gang årligt, indkalder og godkender ansøgere forud for ansættelsesforhold, der søges i kommunerne.

Dispensation for optagelse, såfremt adgangsbetingelser til Specialuddannelsen til sundhedsplejerske ikke kan opfyldes

Dispensation kan alene gives af Professionshøjskolen Metropol og VIA University College Aarhus. Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske orienteres af uddannelsesinstitutionerne om givne dispensationer.

Til toppen