Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Supplerende orienteringsbrev om blandt andet danskbonus i form af et engangsbeløb til personer, der ikke modtager integrationsydelse

Udlændinge- og Integrationsministeriets skrivelse nr. 10184 af 1/11 2018.

Folketinget vedtog den 19. april 2018 lov nr. 320 af 25. april 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ligningsloven (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg).

Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte den 7. juni 2018 et orienteringsbrev til kommunerne m.fl. om lovforslagets indhold.

Ministeriet er blevet opmærksom på, at der er behov for at præcisere vejledningen i pkt. 3 om danskbonus til selvforsørgende i forhold til afgrænsningen af den persongruppe, der er omfattet af de nye regler. Nærværende supplerende orienteringsbrev har til hensigt at klargøre retstilstanden.

Uklarheden tager udgangspunkt i, at integrationsprogrammet efter integrationslovens § 16 som udgangspunkt har en varighed på ét år, og integrationsprogrammet alene forlænges, hvis udlændingen ikke opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for 1 år.

Ministeriet skal på den baggrund vejledende oplyse, at danskbonus efter integrationsloven ikke nødvendigvis er knyttet til integrationsprogrammet. Retten til danskbonus efter integrationsloven er imidlertid betinget af, at ansøgeren tilhører persongruppen i § 2 i integrationsloven og har fået tilbudt et integrationsprogram efter integrationslovens § 16 indeholdende tilbud om danskuddannelse. Dermed udelukker bestemmelsen efter ministeriets opfattelse udlændinge, der på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret, ikke er fyldt 18 år.

Det har således ikke været hensigten at afgrænse danskbonus til personer, der opnår at blive selvforsørgende inden for den etårige periode, hvor de er omfattet af integrationsprogrammet.

Som det fremgår af loven, kan en udlænding omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i integrationsloven, der ikke modtager hjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, og som har bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. eller FVU læsning trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, dermed efter ansøgning modtage en danskbonus, som udbetales som et skattefrit engangsbeløb på 6.120 kr. (2018-niveau), jf. integrationslovens § 22, stk. 1.

Udlændingen skal selv ansøge kommunen om danskbonus og fremlægge dokumentation for, at danskprøven er bestået.

Der har endvidere været stillet spørgsmål om, hvorvidt en selvforsørgende, der før 1. januar 2018 eksempelvis har bestået Dansk 2 og dermed ikke har haft ret til danskbonus og heller ikke tidligere som ydelsesmodtager har modtaget dansktillæg, kan opnå danskbonus som selvforsørgende efter 1. januar 2018 ved eksempelvis at bestå Dansk 3.

Efter ministeriets opfattelse udelukker en prøve i dansk, jf. § 22, stk. 1, i integrationsloven, der er bestået før den 1. januar 2018, ikke udbetaling af danskbonus for en prøve i dansk, der er bestået den 1. januar 2018 eller senere for så vidt angår denne persongruppe. Overgangsbestemmelsen i lov nr. 320 af 25. april 2018, hvorefter ovennævnte bestemmelse finder anvendelse for udlændinge, der har bestået en danskprøve efter den 1. januar 2018, udelukker således ikke udlændinge, der har bestået danskprøve forud for skæringsdatoen den 1. januar 2018, hvis ikke de tidligere har modtaget danskbonus.

Til toppen