Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10052 af 13/12 2018.

I medfør af § 24 a, stk. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018, har den eller de, som har forældremyndigheden over et barn, der afgår ved døden inden det fyldte 18. år som følge af en skade omfattet af lovens kapitel 3, ret til en godtgørelse, der udgør 162.000 kr.

I medfør af lovens § 33 afgør Patienterstatningen alle erstatningssager efter lovens kapitel 3.

Af § 29 i loven fremgår, hvem der er forpligtede til at yde erstatning efter lovens kapitel 3.

Af lovens § 24 a, stk. 4, fremgår, at det i stk. 1 fastsatte godtgørelsesbeløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på baggrund af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Beløb for 2019

For 2019 er tilpasningsprocenten fastsat til 0,2 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at godtgørelsen til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet pr. 1. januar 2019 udgør 169.000 kr.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Cirkulæreskrivelse nr. 10200 af 4. december 2017 om regulering for 2018 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsnet ophæves den 1. januar 2019.

Til toppen