Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Styrelsen for Patientsikkerheds bekendtgørelse nr. 976 af 27/6 2018.

I medfør af § 213 b, stk. 2, § 213 c, stk. 3, § 213 d, stk. 2, § 213 e, stk. 1, og § 272, stk. 1 og 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, som ændret ved lov nr. 730 af 8. juni 2018, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed opretter et Behandlingsstedsregister.

Stk. 2. Private, kommunale, regionale og statslige behandlingssteder skal registrere sig i Behandlingsstedsregistret, jf. dog § 3. Dog skal hvert regionsråd registrere sine sygehusenheder.

Stk. 3. Nye behandlingssteder skal være registreret i Behandlingsstedsregistret, inden behandlingsstedet påbegynder behandling, jf. dog § 26, stk. 3.

§ 2. Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra en eller flere sundhedspersoner udfører behandling, herunder sygehusenheder, plejecentre, plejehjem, sociale tilbud, centre for misbrugsbehandling, sundhedscentre, genoptræningscentre, hjemmesygepleje, sundhedspleje, almen lægepraksis, speciallægepraksis, internetbaserede lægetjenester, lægevagtordninger, præhospitale enheder, vaccinationsklinikker, tandlægepraksis, kiropraktorklinikker, fysioterapiklinikker, jordemoderklinikker, ergoterapeutklinikker, fodterapeutklinikker, bandagistklinikker, tandplejeklinikker, klinisk tandteknikklinikker, klinisk diætistklinikker, optikervirksomheder og osteopatvirksomheder, jf. dog stk. 6-8.

Stk. 2. Hvis der udføres behandling på flere adresser, anses hver faste lokalitet som et behandlingssted.

Stk. 3. Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient, jf. sundhedsloven, § 5.

Stk. 4. Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver og personer, der handler på disses ansvar.

Stk. 5. Behandlingssteder, jf. stk. 1, omfatter også steder, som udfører behandling i henhold til bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Stk. 6. Behandlingssteder, jf. stk. 1, omfatter ikke sundhedspersoners lejlighedsvise og ulønnede behandling af familie og venner (håndsrækning).

Stk. 7. Behandlingssteder, jf. stk. 1, omfatter ikke virksomheder, der udelukkende udfører sundhedsfaglig behandling for registrerede regionale lægevagtordninger.

Stk. 8. Behandlingssteder, jf. stk. 1, omfatter ikke steder, som udfører behandling udelukkende ved autoriserede psykologer.

§ 3. Følgende behandlingssteder er undtaget fra registreringspligt efter § 1, stk. 2, jf. dog stk. 2 og § 4:

1) Enkeltmandsvirksomheder, der kun udfører frivillig og ulønnet sundhedsfaglig behandling i forbindelse med arrangementer som festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder samt for humanitære organisationer, sportsklubber m.v.

2) Midlertidige behandlingssteder på arrangementer som festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder m.v. med under 1.000 deltagere, hvor kun frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.

3) Behandlingssteder, der har en årlig omsætning på 25.000 kr. eller derunder (i 2018 pris- og lønniveau) opgjort for kalenderåret.

4) Interessentskaber, der er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder, når interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.

Stk. 2. Undtagelsen fra registreringspligt efter stk. 1, gælder dog ikke for virksomheder, som udfører operative indgreb, medmindre der er tale om mindre indgreb som vaccinationer, blodsukkermålinger, syning af rifter og lignende.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 3, nævnte omsætning omfatter behandlingsstedets samlede nettoomsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter. Omsætningsbeløbet reguleres en gang årligt den 1. januar med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen, og offentliggøres på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (www.stps.dk).

§ 4. Behandlingssteder undtaget fra registreringspligt, skal på en elektronisk blanket på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (www.stps.dk) underrette om virksomheden, herunder om hvilken undtagelse fra registreringspligt efter § 3, som virksomheden er omfattet af.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed opretter et register over de i stk. 1 nævnte underretninger fra behandlingssteder, der er undtaget fra registreringspligt efter § 3.

Stk. 3. Ved underretningen efter stk. 1 skal behandlingsstederne give følgende oplysninger:

1) De i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte virksomheder skal oplyse om virksomhedens eventuelle CVR-nummer og sundhedspersonens autorisations-id.

2) De i § 3, stk. 1, nr. 2, nævnte behandlingssteder skal oplyse om behandlingsstedets eventuelle CVR-nummer, arrangementets navn og adresse samt perioden, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling på det midlertidige behandlingssted.

3) De i § 3, stk. 1, nr. 3, nævnte virksomheder skal oplyse om virksomhedens eventuelle CVR-nummer, autorisations-id på behandlingsstedets sundhedspersoner samt behandlingsstedets kontaktoplysninger.

4) De i § 3, stk. 1, nr. 4, nævnte virksomheder skal oplyse om virksomhedens CVR-nummer, CVR-nummer for ejerkredsens registrerede behandlingssteder, virksomhedens adresse og hvilke sundhedsprofessioner, der er tilknyttet virksomheden.

Stk. 4. Underretning efter stk. 1 skal ske, inden nye behandlingssteder, herunder virksomheder, påbegynder behandling, jf. dog § 26, stk. 6.

Til toppen

Kapitel 2 – Behandlingsstedsregistret

§ 5. Behandlingsstedsregistret skal indeholde følgende oplysninger om behandlingssteder:

1) Behandlingsstedets navn.

2) Behandlingsstedets adresse (besøgsadresse og aktivitetsadresse).

3) Om der udføres behandling på behandlingsstedets adresse.

4) Behandlingsstedets telefonnummer.

5) Behandlingsstedets hjemmesideadresse, når behandlingsstedet har en hjemmeside.

6) Behandlingsstedets CVR-nummer, når behandlingsstedet har et.

7) Behandlingsstedets P-nummer, når behandlingsstedet har et.

8) Behandlingsstedets enhedstype, jf. § 2, stk. 1.

9) Behandlingsstedets hovedspeciale og bispeciale, når der er tale om et lægeligt behandlingssted eller en tandklinik.

10) Behandlingsstedets organisatoriske tilhørsforhold.

11) Behandlingsstedets registreringskategori, jf. § 15.

12) Om behandlingsstedet har en forventet årlig omsætning på mellem 25.001 og 50.000 kr. (i 2018 pris- og lønniveau), når behandlingsstedet er omfattet af reglerne om halvt gebyr efter § 16, stk. 3.

13) Om behandlingsstedet kun udfører frivillig ulønnet sundhedsfaglig behandling, når det er tilfældet.

14) Autorisations-id og navn på behandlingsstedets virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge, når behandlingsstedet skal have en sådan efter lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.

15) Behandlingsstedets EAN-nummer, når der er tale om et offentligt behandlingssted.

16) Behandlingsstedets reference-id, når behandlingsstedet ønsker, at faktura for gebyr, jf. § 18, stk. 1, skal henvise dertil.

17) Behandlingsstedets e-mailadresse til modtagelse af den i § 18, stk. 1, nævnte faktura og henvendelser vedrørende registrering og gebyr, herunder når behandlingsstedet ikke har en e-Boks.

18) Behandlingsstedets SOR-id.

Til toppen

Kapitel 3 – Registrering

§ 6. Oplysninger om behandlingssteder, som er registreret i SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister), bliver løbende overført elektronisk til en selvregistreringsløsning.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed overfører til SOR de i § 5 nr. 1-2 og 4-10 nævnte oplysninger, som behandlingsstedet har registreret i Behandlingsstedsregistret.

§ 7. Behandlingssteder skal i selvregistreringsløsningen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kontrollere, at de i § 5, nr. nr. 1-2 og 4-10 nævnte oplysninger er registreret korrekt i SOR, jf. dog § 8, stk. 3.

Stk. 2. Behandlingssteder skal elektronisk registrere de i § 5, nr. 3 og 11-17 nævnte relevante oplysninger i selvregistreringsløsningen, jf. dog § 8, stk. 3.

Stk. 3. Når et behandlingssted har fulgt reglerne i stk. 1 og 2, er stedet registreret i Behandlingsstedsregisteret, jf. dog § 8, stk. 3.

Stk. 4. Behandlingssteder skal anvende deres NemID virksomhedssignatur ved registrering i selvregistreringsløsningen, jf. dog § 8, stk. 3.

Stk. 5. Behandlingsstedet får et SOR-id ved oprettelse i SOR. Registrering i selvregistreringsløsningen sker på dette SOR-id.

Private behandlingssteder

§ 8. Private behandlingssteder skal via selvregistreringsløsningen oprette behandlingsstedet i SOR med angivelse af de i § 5, nr. 1-2 og 4-10 nævnte oplysninger, medmindre behandlingsstedet allerede er oprettet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Private sygehuse skal anmode Sundhedsdatastyrelsen om at oprette hver af deres sygehusenheder som behandlingssted i SOR med de i § 5, nr. 1-2 og 4-10 nævnte oplysninger, medmindre behandlingsstedet allerede er oprettet.

Stk. 3. Private behandlingssteder, der ikke har et CVR-nummer, skal anmode Sundhedsdatastyrelsen om at oprette behandlingsstedet i SOR med de i § 5, nr. 1-2 og 4-10 nævnte oplysninger. Når behandlingsstedet er oprettet i SOR, skal behandlingsstedet anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om at registrere behandlingsstedet i Behandlingsstedsregistret med de i § 5, nr. 1-2 og 4-10 nævnte oplysninger fra SOR samt de i § 5, nr. 3 og 11-17 nævnte relevante oplysninger.

Stk. 4. Sundhedsdatastyrelsen skal senest 2 uger efter modtagelse af anmodning fra de i stk. 2 og 3 nævnte behandlingssteder oprette behandlingsstedet i SOR.

Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte behandlingssteder, som er oprettet i SOR, skal følge reglerne i § 7.

Kommunale behandlingssteder

§ 9. Kommunale behandlingssteder skal oprette behandlingsstedet i SOR med de i § 5, nr. 1-2 og 4-10 nævnte oplysninger, jf. dog § 26, stk. 4.

Stk. 2. Når kommunale behandlingssteder er oprettet i SOR, skal de følge reglerne i § 7, jf. dog § 26, stk. 4.

Regionale behandlingssteder

§ 10. Regionsrådene skal i selvregistreringsløsningen angive deres i SOR oprettede sygehusenheder, hvor eller hvorfra der udføres behandling.

Stk. 2. Regionsrådene skal efter angivelsen af de i stk. 1 nævnte sygehusenheder følge reglerne i § 7.

§ 11. Regionale behandlingssteder i registreringskategori 2-5, skal oprette behandlingsstedet i SOR via Sundhedsdatastyrelsen med de i § 5, nr. 1-2 og 4-10 nævnte oplysninger, medmindre behandlingsstedet allerede er oprettet.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte behandlingssteder, som er oprettet i SOR, skal følge reglerne i § 7.

Statslige behandlingssteder

§ 12. Statslige behandlingssteder skal anmode Sundhedsdatastyrelsen om at oprette behandlingsstedet i SOR med de i § 5 nr. 1-2 og 4-10 nævnte oplysninger.

Stk. 2. Sundhedsdatastyrelsen skal senest 2 uger efter modtagelse af anmodning fra de i stk. 1 nævnte behandlingssteder oprette behandlingsstedet i SOR.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte behandlingssteder, som er oprettet i SOR, skal følge reglerne i § 7.

Registrering af ændringer, rettelse af registrerede oplysninger og afregistrering m.v.

§ 13. Et behandlingssted er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger om behandlingsstedet i Behandlingsstedsregistret, jf. § 7, og for at de oplysninger, som behandlingsstedet har underrettet Styrelsen for Patientsikkerhed om efter § 4, stk. 1, er korrekte.

Stk. 2. Styrelsen kan efter høring af behandlingsstedet foranledige, at ukorrekte oplysninger bliver rettet, hvis behandlingsstedet ikke selv retter dem.

§ 14. Hvis et behandlingssted ophører, skal behandlingsstedet foretage afregistrering senest 2 uger efter, at behandling på behandlingsstedet er ophørt. Et behandlingssted omfattet af § 3, stk. 1, skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed senest 2 uger efter, at behandling på behandlingsstedet er ophørt.

Stk. 2. Bliver et ophørt behandlingssted ikke afregistreret, jf. stk. 1, kan styrelsen foranledige afregistrering af behandlingsstedet. Underretter et ophørt behandlingssted omfattet af § 3, stk. 1, ikke Styrelsen for Patientsikkerhed om ophøret, kan Styrelsen for Patientsikkerhed slette behandlingsstedet af det i § 4, stk. 2, nævnte register.

§ 15. Behandlingssteder, der er omfattet af registreringspligten efter § 1, stk. 2, er inddelt i følgende registreringskategorier:

1) Private, regionale og statslige sygehusenheder med og uden sengepladser (kategori 1).

2) Andre behandlingssteder end de i nr. 1 nævnte med flere læger eller tandlæger (kategori 2).

3) Andre behandlingssteder end de i nr. 1-2 nævnte (kategori 3), som

a) har én læge eller én tandlæge eller flere læger eller tandlæger, der sammenlagt udfører lægelig behandling eller tandbehandling maksimalt svarende til en fuldtidsstilling, eller

b) er kiropraktorklinikker, vaccinationsklinikker, lægevagtordninger og præhospitale enheder.

4) Andre behandlingssteder end de i nr. 1-3 nævnte, hvor flere sundhedspersoner udøver behandling (flermandspraksisser), herunder fysioterapiklinikker, jordemoderklinikker, tandplejeklinikker, klinisk tandteknikklinikker, ergoterapiklinikker, fodterapeutklinikker, bandagistklinikker, klinisk diætistklinikker, optikervirksomheder samt endvidere plejehjem, plejecentre, hjemmesygepleje, sociale tilbud, genoptræningscentre, sundhedscentre, og centre for misbrugsbehandling (kategori 4).

5) Andre behandlingssteder end de i nr. 1-4 nævnte, hvor én sundhedsperson udøver behandling (enkelmandspraksisser), herunder fysioterapiklinikker, jordemoderklinikker, tandplejeklinikker, klinisk tandteknikklinikker, ergoterapiklinikker, fodterapeutklinikker, bandagistklinikker, klinisk diætistklinikker og optikervirksomheder (kategori 5).

Stk. 2. Ved opgørelsen af, om behandlingsstedet sammenlagt udfører lægelig behandling eller tandbehandling maksimalt svarende til en fuldtidsstilling efter stk. 1, nr. 3, litra a, medregnes ikke behandling, som udføres af læger eller tandlæger, som ikke har ret til selvstændigt virke, eller som er under uddannelse til speciallæge eller specialtandlæge.

Til toppen

Kapitel 4 – Gebyr

§ 16. Et privat, kommunalt, regionalt og statsligt behandlingssted, der skal være registreret efter § 1, stk. 2, skal betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed til dækning af styrelsens udgifter til registreringsordningen efter sundhedslovens § 213 c, stk. 1, og tilsynet efter sundhedslovens § 213, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 3-5 samt § 17. Dog skal hvert regionsråd betale et samlet årligt gebyr for sine behandlingssteder i registreringskategori 1.

Stk. 2. Gebyret udgør i grundbeløb pr. 1. januar 2018 for behandlingssteder, jf. § 15:

1) I registreringskategori nr. 1, 11.161 kr. årligt.

2) I registreringskategori nr. 2, 7.444 kr. årligt.

3) I registreringskategori nr. 3, 4.090 kr. årligt.

4) I registreringskategori nr. 4, 2.303 kr. årligt.

5) I registreringskategori nr. 5, 1.973 kr. årligt.

Stk. 3. Registrerede behandlingssteder med en årlig omsætning på mellem 25.001 kr. og 50.000 kr. (i 2018 pris- og lønniveau) skal kun betale halvdelen af det gebyr, der er nævnt i stk. 2. Omsætningen omfatter behandlingsstedets samlede nettoomsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.

Stk. 4. Midlertidige behandlingssteder på festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder m.v. med over 1.000 deltagere, hvor kun frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling, skal ikke betale det i stk. 1 nævnte gebyr.

Stk. 5. Behandlingssteder, hvor kun frivillige ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling, skal ikke betale det i stk. 1 nævnte gebyr.

Stk. 6. Det samlede gebyr for de regionale behandlingssteder i registreringskategori 1 udgør 18.494.215 kr. i 2018-pris- og lønniveau. Gebyret fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen.

Stk. 7. De i stk. 2 og 6 nævnte gebyrer og de i stk. 3 nævnte omsætningsbeløb reguleres en gang årligt den 1. januar med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen. Gebyrerne og omsætningsbeløbene offentliggøres på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (www.stps.dk).

§ 17. Osteopatvirksomheder, der skal være registreret efter § 1, stk. 2, skal udover det i § 16 nævnte gebyr betale et engangsgebyr i registreringsåret til dækning af Styrelsen for Patientsikkerheds udgifter til forberedelse og gennemførelse af tilsyn med alle osteopatvirksomheder, jf. dog § 25, stk. 8.

Stk. 2. Engangsgebyret udgør, i grundbeløb pr. 1. januar 2018 6.022 kr. for osteopatvirksomheder, der registrerer sig i perioden 2018-2021. Gebyret reguleres en gang årligt den 1. januar med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen.

§ 18. Styrelsen for Patientsikkerhed udsender i registreringsåret en faktura til behandlingssteder på det i § 16, stk. 2, jf. § 16, stk. 3, og det i § 17 nævnte gebyr efter behandlingsstedets registrering med 30 dages betalingsfrist. De efterfølgende år udsender styrelsen faktura på gebyret i årets første kvartal med 30 dages betalingsfrist.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed udsender hvert år fakturaer på det i § 16, stk. 1, 2. pkt., jf. § 16, stk. 6, nævnte gebyr til hvert regionsråd.

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i særlige tilfælde undtage et behandlingssted fra betaling af det i § 16, stk. 2 og 3, nævnte gebyr.

§ 19. Betaler behandlingsstedet ikke et forfaldent gebyr, jf. § 18, stk. 1, kan beløbet inddrives af restancemyndigheden efter reglerne herom i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Til toppen

Kapitel 5 – Tilsyn

§ 20. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet, jf. sundhedslovens § 213, stk. 1.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører løbende tilsyn med udvalgte behandlingssteder nævnt i sundhedsloven § 213 c, stk. 1, ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden, jf. sundhedsloven § 213, stk. 2.

Til toppen

Kapitel 6 – Offentliggørelse af registrerede behandlingssteder, tilsynsrapporter og sammenfatninger m.v.

§ 21. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på styrelsens hjemmeside offentliggøre oplysninger fra Behandlingsstedsregistret, jf. § 1, stk. 1, herunder hvilke behandlingssteder som er registreret samt oplysninger fra det i § 4, stk. 2, nævnte register.

§ 22. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på sin hjemmeside rapporter om det seneste tilsyn på behandlingssteder, samt en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn efter sundhedslovens § 213, stk. 1 og 2.

§ 23. Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør de i § 22, nævnte tilsynsrapporter og sammenfatninger på sin hjemmeside i 3 år.

§ 24. Behandlingssteder skal offentliggøre Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport om det seneste tilsyn let tilgængeligt på behandlingsstedets hjemmeside, hvis behandlingsstedet har en hjemmeside, og umiddelbart tilgængeligt på behandlingsstedet.

Stk. 2. Offentliggørelse af tilsynsrapporten efter stk. 1, skal ske i samme periode, som rapporten er offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, jf. § 23, dog tidligst fra 1. juli 2017.

Til toppen

Kapitel 7 – Straffebestemmelser

§ 25. Medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning, straffes med bøde den, som undlader at efterkomme en forpligtelse til registrering efter sundhedslovens § 213 c, stk. 1, som nærmere afgrænset ved denne bekendtgørelse, jf. sundhedslovens § 272, stk. 1.

Stk. 2. Medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning, straffes med bøde den, som undlader at efterkomme en forpligtelse til at offentliggøre tilsynsrapporter efter § 24.

Stk. 3. Der kan efter stk. 1 og 2 pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden og overgangsregler

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1405 af 1. december 2017 om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. ophæves.

Stk. 3. Regionale behandlingssteder i registreringskategori 1 skal være registreret i Behandlingsstedsregistret senest den 31. december 2018.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 9 har virkning fra den 1. januar 2019. Indtil da skal kommunerne registrere deres behandlingssteder i Behandlingsstedsregistret med de i § 5, nr. 1-17, nævnte relevante oplysninger via en af Styrelsen for Patientsikkerhed fastlagt blanketløsning.

Stk. 5. Registrerede behandlingssteder, som er omfattet af reglerne i § 2, stk. 6-7, § 3 eller § 16, stk. 3, kan få refusion af gebyrer betalt for 2017 og 2018 eller halvdelen heraf, jf. § 16, stk. 3, når de har afregistreret sig og har underrettet Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden, jf. § 4. Kravet om underretning gælder dog ikke for virksomhed omfattet af § 2, stk. 6-7.

Stk. 6. Behandlingssteder omfattet af § 4, stk. 2, der er etableret efter den 30. juni 2018, skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden senest den 15. december 2018.

Stk. 7. Registrerede behandlingssteder skal senest den 15. december 2019 registrere de i § 5, nr. 3, nævnte oplysninger, og de i § 5, nr. 12, 13 og 17 nævnte oplysninger som er relevante for dem.

Stk. 8. § 17 ophæves automatisk den 30. juni 2021, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Til toppen