Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 490 af 13/5 2018.

I medfør af § 57 d, stk. 3, § 195, stk. 3, og § 273 a, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes:

Kodning og datafangst

§ 1. Det påhviler alment praktiserende læger, der yder behandling til gruppe 1-sikrede personer, jf. § 60, stk. 1, i sundhedsloven, at foretage ICPC-kodning af alle henvendelser vedrørende diagnoserne kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), astma, kroniske muskel- og skeletlidelser, knogleskørhed (osteoporose), hjerte-karsygdomme, kræft, diabetes og ikke-psykotiske, psykiske lidelser.

Stk. 2. ICPC- registreringen skal foretages i lægens elektroniske journalsystem.

§ 2. Det påhviler alment praktiserende læger, der yder behandling til gruppe 1-sikrede personer, jf. § 60, stk. 1, i sundhedsloven, at anvende de indikatorsæt i datafangst, der er udviklet for diagnoserne diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom, stress, angst og depression.

Stk. 2. Indikatordata sendes til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD-databasen) og lægen modtager herfra løbende feedback på egne data.

Indberetning af data til regionerne

§ 3. Alment praktiserende læger skal stille de oplysninger, som er tilvejebragt på baggrund af kodning, jf. § 1, og datafangst, jf. § 2, til rådighed for regionsrådene i elektronisk form på en af regionsrådene anvist måde til brug for planlægning, kvalitetssikring og kontrol af udbetalte tilskud og honorarer.

Stk. 2. De oplysninger, der skal stilles til rådighed for regionsrådene efter stk. 1, må ikke indeholde oplysninger om den enkelte patient, der vil udgøre personoplysninger i henhold til artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende lægen eller klinikken

§ 4. Alment praktiserende læger og klinikker, der yder behandling til gruppe 1-sikrede personer, jf. sundhedslovens § 60, stk. 1, skal til brug for borgernes valg af læge offentliggøre følgende oplysninger om deres praksis:

1) Praksisnavn, konsultationsadresse, telefonnummer, eventuel hjemmesideadresse.

2) Antallet af læger samt navn, køn og alder på læger tilknyttet klinikken, herunder ansatte speciallæger i almen medicin.

3) Hvorvidt der er ansat klinikpersonale og i hovedtræk hvilke funktioner, klinikpersonalet i givet fald varetager.

4) Om praksis varetager uddannelse af læger, og om der er tale om enkeltmands-, kompagniskabs-, samarbejds- eller netværkspraksis.

5) At praksis tilbyder elektronisk kommunikation med patienterne og oplysning om, hvordan man som patient får adgang til at anvende elektronisk kommunikation.

6) Hvornår lægen eller lægerne kan træffes med henblik på telefonkonsultation. Hvis lægen eller klinikken har åben konsultation, skal tidsrummet for den åbne konsultation fremgå. Hvis lægen eller klinikken har tidsbestilling, skal det fremgå, hvornår tidsbestilling kan finde sted.

7) Om parkeringsforhold, udvendige og indvendige adgangsforhold samt toiletfaciliteter tilgodeser bevægelseshæmmede patienter.

8) Fra hvilket år, lægen eller lægerne har været nedsat som praktiserende læge, samt lægens eventuelle interesseområder angivet ved medlemskab af faglige selskaber.

9) Om praksis er åben eller lukket for tilgang.

10) Telefonnummer og åbningstider på den vagtordning, som regionerne stiller til rådighed uden for lægens eller klinikkens sædvanlige konsultationstid.

11) Om ferie og (længerevarende) fravær samt oplysninger om navn, telefonnummer og eventuel hjemmeside vedrørende stedfortrædere. Med ferie og længerevarende fravær menes fravær, som rækker ud over tre på hinanden følgende hverdage.

12) Oplysninger om hvilke efteruddannelsestilbud lægen eller lægerne har gennemført.

Stk. 2. Herudover kan den enkelte læge eller klinik efter eget ønske meddele supplerende oplysninger af saglig og relevant karakter, eksempelvis nærmere beskrivelse af geografisk beliggenhed, herunder adgang til offentlige transportmidler, og relevante links.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte oplysninger samt klinikkens CVR-nummer skal af lægen meddeles regionen på en af regionerne udarbejdet blanket eller ved anvendelse af en af regionerne udarbejdet snitflade for elektronisk indberetning og opdatering, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. De i stk. 1, nr. 9 og 10, nævnte oplysninger tilvejebringes af regionen.

Stk. 5. De i stk1 nævnte oplysninger indtastes og vedligeholdes af den enkelte læge i en snitflade stillet til rådighed via sundhed.dk.

§ 5. Læger eller klinikker, der praktiserer i henhold til Overenskomst om almen praksis, skal offentliggøre resultatet af de obligatoriske patienttilfredshedsundersøgelser, som skal udføres i henhold til overenskomsten.

Stk. 2. Klinikker der virker på baggrund af udbud, jf. sundhedslovens § 227, stk. 3, og klinikker, som regionen selv har etableret, jf. sundhedslovens § 227, stk. 5 og 6, skal udføre patienttilfredshedsundersøgelser i overensstemmelse med de regler, der fremgår af Overenskomst om almen praksis, og offentliggøre resultatet af disse.

Stk. 3. Offentliggørelsen af patienttilfredshedsundersøgelserne, jf. stk. 1 og 2, sker på klinikniveau.

§ 6. Offentliggørelse af oplysninger, jf. §§ 4 og 5, skal ske på lægens eller klinikkens hjemmeside og på den fælles offentlige sundhedsportal, Sundhed.dk.

Straffebestemmelse

§ 7. Den der overtræder bestemmelserne i § 1, § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, straffes med bøde.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2018.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 967 af 29. august 2014 om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken.

Til toppen