Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om registrering af de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet i Nationalt patientindeks (NPI)

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 39 af 12/1 2018.

I medfør af § 193 b, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, fastsættes:

§ 1. Sundhedsdatastyrelsen fører det elektroniske register Nationalt patientindeks (NPI).

Stk. 2. Formålet med etablering af NPI er at understøtte et sammenhængende patientforløb for den enkelte patient på tværs af regions- og sektorgrænser.

Stk. 3. NPI må i medfør af denne bekendtgørelse omfatte de oplysninger vedrørende de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet, som fremgår af bilag 1.

§ 2. Regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der driver sygehuse m.v., kan i overensstemmelse med Sundhedsdatastyrelsens tekniske forskrifter for tilslutning til NPI, jf. § 6, give Sundhedsdatastyrelsen adgang til de oplysninger, der fremgår af bilag 1, umiddelbart efter aftaleindgåelsen med borgeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Privatpraktiserende læger kan i overensstemmelse med Sundhedsdatastyrelsens tekniske forskrifter for tilslutning til NPI, jf. § 6, give Sundhedsdatastyrelsen adgang til de oplysninger, der fremgår af bilag 1, umiddelbart efter aftaleindgåelsen med borgeren, hvis borgeren anmoder herom.

§ 3. Sundhedsdatastyrelsen sletter oplysninger om borgerens aftaler i sundhedsvæsnet i NPI 2 år efter, at aftalen er planlagt til at have fundet sted, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sundhedsdatastyrelsen sletter oplysninger i NPI om afdøde personer 1 år efter personens død.

§ 4. Sundhedspersoner og personer under disses ansvar har adgang til at indhente oplysninger fra NPI i overensstemmelse med reglerne i sundhedslovens §§ 42 a – 42 b.

Stk. 2. Borgeren kan i overensstemmelse med reglerne i sundhedslovens § 42 a, stk. 7, frabede sig, at de oplysninger, der fremgår af bilag 1, indhentes fra NPI.

§ 5. Sundhedsdatastyrelsen har pligt til at sikre, at borgeren har elektronisk adgang på sundhed.dk til de oplysninger vedrørende borgerens aftaler, der registreres i NPI.

§ 6. Sundhedsdatastyrelsen fastsætter som dataansvarlig en teknisk beskrivelse af indholdet i NPI samt tekniske forskrifter for tilslutning til NPI, der gælder for de regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der driver sygehuse m.v., som giver Sundhedsdatastyrelsen adgang til de oplysninger, der fremgår af bilag 1

Stk. 2. De tekniske beskrivelser og forskrifter for tilslutning til NPI offentliggøres på Sundhedsdatastyrelsens netsted.

Stk. 3. De systemer, der må tilknyttes NPI som kildesystemer i medfør af denne bekendtgørelse, fremgår af bilag 2.

§ 7. Sundhedsdatastyrelsen kan behandle, herunder indhente oplysninger fra de kildesystemer, som fremgår af bilag 2. Sundhedsdatastyrelsen behandler ikke de oplysninger, som registreres i NPI, med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. januar 2018 og ophæves automatisk den 31. december 2020, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Til toppen

Bilag 1 – Beskrivelse af de oplysninger, som NPI må indeholde i medfør af § 1, i denne bekendtgørelse Specifikation af dataindhold ved lagring og ved indeksering af aftale dokumenter (HL7 CDA APD, dansk profil)

Beskrivelsen af data for aftaler er delt i to afsnit:

1. Generelle metadata registrering for dokumenter og sæt af dokumenter, herunder aftaler (Dansk HL7 CDA aftaleprofil af MedCom (APD))

2. Dansk HL7 CDA - Aftaleprofil (APD)

1. Generelle metadata registrering for dokumenter og sæt af dokumenter, herunder aftaler (MedCom APD - Dansk CDA)

Dette er skrevet på baggrund af seneste version af metadata (version 0.95). Denne version kan findes i MedComs standardkatalog.

Metadata sendes ved publicering og registrering af dokumenter til et patientindeks. Dokumenterne er pt. af type HL7 CDA (Clinical Document Architecture). Metadata kan deles op i følgende kategorier.

1. Dokumentet vedrørende én patient – patient identifikation

2. Overordnede data der beskriver dokumentet ift. organisation: Hvem der har oprettet det, hvem der vedligeholder og har ansvar for data. Det handler om organisation;

3. Der er en række data om dokumentets tilgængelighed/status og fortrolighed.

En række tekniske data om dokumentet, som bl.a. understøtter digital transport, sikkerhed og andre tekniske informationer (filstørrelsen, hash-værdi etc.)

4. Overordnet beskriver det faglige indhold og dens kontekst.

Metadata er data der beskriver indhold og an

Metadata

Attribute

DocumentEntry

SubmissionSet

Author

X

X

author.authorInstitution

X

X

author.authorperson

X

X

availabilityStatus

X

X

classCode

X

 

confidentialityCode

X

 

contentTypeCode

 

X

creationTime

X

 

entryUUID

X

X

eventCodeList

X

 

formatCode

X

 

Hash

X

 

healthcareFacilityTypeCode

X

 

homeCommunityId

X

X

languageCode

X

 

legalAuthenticator

X

 

mimeType

X

 

objectType

X

 

patientId

X

 

practiceSettingCode

X

 

referenceIdList

X

 

repositoryUniqueId

X

 

serviceStartTime

X

 

serviceStopTime

X

 

size

X

 

sourcePatientId

X

 

sourcePatientInfo

X

 

submissionTime

 

X

title

X

X

typeCode

X

 

uniqueId

X

X

URI

X

 

Metadata er data der beskriver indhold og andre karakteristika for et dokumenter eller et sæt af dokumenter som registreres i et patientindeks (IHE XDA registry) er listet og oversat til dansk i tabellen herunder.

Metadata Attribute

Navn/dansk

Author

Forfatter

author.authorInstitution

Organisation, der har forfattet dokument

author.authorperson

Person i organisationen, der har forfattet dokument

availabilityStatus

Tilgængelighed angivet som Approved / Deprecated.

Angiver om et dokument er aktivt eller udgået

classCode

Dokument Kategori

Kode der angiver at indholdet er en “klinisk rapport"

confidentialityCode

Fortrolighed af dokument

contentTypeCode

Indholdstype

creationTime

Tidspunkt for oprettelse af dokument eller sæt af dokumenter

entryUUID

Global unik Identifikator af dokument eller sæt af dokumenter (ikke meningsbærende identifikator)

eventCodeList

Angiver en opmærkning af klinisk hændelse eller lignende for dokument

formatCode

Formatkode der angiver, at der er tale om et aftaledokument

hash

HASH (teknisk)

healthcareFacilityTypeCode

SOR-Enhedstyper. Kode for organisatorisk kontekts (ex hospital, plejehjem, m.fl.)

homeCommunityId

Angivelse af organisatorisk domæne hvori dokument eller sæt af dokumenter kan hentes

languageCode

Sprogkode

legalAuthenticator

Dataansvarlig

mimeType

MIME type (teknisk)

objectType

Lagringstype

patientId

Patient identifikation (CPR number)

practiceSettingCode

Klinisk speciale

referenceIdList

Referencer til yderligere oplysninger

repositoryUniqueId

Unikt id til lager (respository) for dokument

serviceStartTime

Start tidspunkt for klinisk relevant hændelse

serviceStopTime

Slut tidspunkt for klinisk relevant hændelse

size

Fil/document størrelse (teknisk)

sourcePatientId

Patient identifikation (CPR number)

sourcePatientInfo

Patient:

Efternavn

Fornavn og mellemnavne

Fødselsdato

Køn

submissionTime

Tidspunkt for indeksering i NPI

title

Dokumentets titel

typeCode

Dokumenttype: Kode der angiver indholdstypen, her et aftaledokument (CDA dokument);

LOINC:= 39289-4

uniqueId

Unikt id for dokumentet (UUID) (teknisk)

URI

URI for dokumentet (teknisk)

2. Dansk HL7 CDA - Aftaleprofil (APD)

Den konkrete aftaleprofil, Appointment Document (Danish profile – DK APD) 2017-05-22. Seneste version er 1.0. Denne version kan findes i MedComs Standardkatalog.

Data om patienten og relevante sundhedsprofessionelle involveret på en eller anden måde i aftalen i en (behandlingsrelation).

Metadata Attribute

Navn/dansk

Patient

Patienten som aftalen vedrører

Appointment responsible

Sundhedsvæsenets organisation ansvarlig for udførelsen af aftalen

Appointment identification code

En unik aftalekode, der genereres af et systemet

Appointment requester

Den som henviser til en sundhedsaktivitet, der fører til en aftale

Start date/time

Start tidspunkt for aftalen

End date/time

Sluttidspunkt for aftalen

Performer

Udførende på aftalen

Location

Sted for aftalens gennemføres fysisk eller virtuelt

Reason

Klinisk baggrund eller årsagen til aftalen

Appointment status

Aktiv eller aflyst aftale

Encounter

Klinisk Kontakt eller hændelse


Til toppen

Bilag 2 – Beskrivelse af de systemer, der må tilknyttes NPI som kildesystemer i medfør af § 6, stk. 3, i denne bekendtgørelse

De systemer, der i henhold til § 6, stk. 3 i denne bekendtgørelse, må tilknyttes NPI som kildesystemer er følgende:

 EOJ systemer

 EPJ systemer

 PAS systemer

 Lægepraksis systemer

 Tandlæge bookingløsninger

 Kommunale disponeringssystemer

 Bookingsystemer og -løsninger

Til toppen