Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 378 af 28/4 2018.

I medfør af § 193 b, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes:

§ 1. Sundhedsdatastyrelsen fører det elektroniske register Nationalt patientindeks (NPI).

Stk. 2. Formålet med NPI er at understøtte et sammenhængende patientforløb for den enkelte patient på tværs af regions- og sektorgrænser.

Stk. 3. NPI må i medfør af denne bekendtgørelse omfatte de oplysninger vedrørende den enkelte borgers spørgeskemasvar og selvmålte data, som fremgår af bilag 1.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Spørgeskemasvar: Borgerens elektroniske besvarelse af PRO-spørgeskema udsendt fra sundhedsvæsenets aktører. Spørgeskemasvaret kan indeholde oplysninger vedrørende fysisk og mentalt helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

2) Selvmålte data: Borgerens egne målinger af måleværdier, herunder fysiologiske og andre måleværdier.

§ 3. Regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der driver sygehuse m.v., kan i overensstemmelse med Sundhedsdatastyrelsens tekniske forskrifter for tilslutning til NPI, jf. § 7, give Sundhedsdatastyrelsen adgang til de oplysninger, der fremgår af bilag 1, umiddelbart efter at spørgeskemasvar eller selvmålte data fra borgeren, er registreret i kildesystemet.

§ 4. Sundhedsdatastyrelsen sletter oplysninger om spørgeskemasvar og selvmålte data i NPI 2 år efter, at oplysningerne er registreret i de lokale kildesystemer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sundhedsdatastyrelsen sletter oplysninger i NPI om afdøde personer 1 år efter personens død.

§ 5. Sundhedspersoner og personer under disses ansvar har adgang til at indhente oplysninger fra NPI i overensstemmelse med reglerne i sundhedslovens §§ 42 a – 42 b.

Stk. 2. Borgeren kan i overensstemmelse med reglerne i sundhedslovens § 42 a, stk. 7, frabede sig, at de oplysninger, der fremgår af bilag 1, indhentes fra NPI.

§ 6. Sundhedsdatastyrelsen har pligt til at sikre, at borgeren har elektronisk adgang på sundhed.dk til de oplysninger vedrørende borgerens spørgeskemasvar og selvmålte data, der registreres i NPI.

§ 7. Sundhedsdatastyrelsen fastsætter som dataansvarlig en teknisk beskrivelse af indholdet i NPI samt tekniske forskrifter for tilslutning til NPI, der gælder for de regionsråd, kommunalbestyrelser, autoriserede sundhedspersoner og de private personer eller institutioner, der driver sygehuse m.v., som giver Sundhedsdatastyrelsen adgang til de oplysninger der fremgår af bilag 1.

Stk. 2. De tekniske beskrivelser og forskrifter for tilslutning til NPI offentliggøres på Sundhedsdatastyrelsens netsted.

Stk. 3. De systemer, der må tilknyttes NPI som kildesystemer, fremgår af bilag 2.

§ 8. Sundhedsdatastyrelsen kan behandle, herunder indhente oplysninger fra de kildesystemer, som fremgår af bilag 2. Sundhedsdatastyrelsen behandler ikke de oplysninger, som registreres i NPI, med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. maj 2018.

Til toppen

Bilag 1 – Beskrivelse af de oplysninger, som NPI må indeholde i medfør af § 1 i denne bekendtgørelse

Specifikation af de data, som indekseres, når en borger besvarer spørgeskemaer og foretager målinger – Danske MedCom profiler af HL7 CDA spørgeskemasvar (QRD) og målinger (PHMR)

Beskrivelsen af metadata for spørgeskemasvar og målinger:

  • Generelle metadata registrering for dokumenter og sæt af dokumenter (QRD og PHMR)

Når dokumenter (QRD, PHMR) registreres, sendes og lagres der metadata i det nationale patientindeks. Metadata er nogle få udvalgte data, som kan bruges til at søge efter de oprindelige dokumenter. Metadata kan deles op i følgende kategorier:

1) Patientidentifikation

2) Overordnede organisatoriske data: Beskriver hvem der har oprettet dokumentet, hvem der vedligeholder og har ansvar for data. Desuden er der oplysninger om dokumentets tilgængelighed, status og fortrolighed.

3) Tekniske data: Bruges til entydig identifikation af dokumentet, størrelsen af dokumentet etc.

4) Overordnede kliniske data: Beskriver typen af kliniske områder/resultater dokumentet indeholder.

Metadata, der beskriver indhold og andre karakteristika for et dokument eller et sæt af dokumenter, som registreres i et Patientindeks (IHE XDA registry) er beskrevet i nedenstående tabel.

 

 

Metadata Attribute

 

 

Navn/dansk

 

 

Author

 

 

Forfatter (skaber af dokumentet)

 

 

 

(Kan være et system)

 

 

author.authorInstitution

 

 

Organisation, der har forfattet dokument

 

 

author.authorperson

 

 

Den person eller maskine som har forfattet dokumentet. Det kan også være patienten selv.

 

 

availabilityStatus

 

 

Tilgængelighed angivet som Approved / Deprecated.

 

 

 

Angiver om et dokument er aktivt eller udgået

 

 

classCode

 

 

Overordnet dokumentkategori

 

 

confidentialityCode

 

 

Kode for fortrolighed af dokumentet

 

 

contentTypeCode

 

 

Indholdstype

 

 

creationTime

 

 

Tidspunkt for oprettelse af dokument eller sæt af dokumenter

 

 

entryUUID

 

 

Global unik Identifikator af dokument eller sæt af dokumenter (ikke meningsbærende identifikator) (teknisk)

 

 

eventCodeList

 

 

Angiver en opmærkning af klinisk hændelse eller lignende for dokument

 

 

formatCode

 

 

Formatkode, der angiver et bestemt dokumentformat (teknisk)

 

 

hash

 

 

HASH (teknisk)

 

 

healthcareFacilityTypeCode

 

 

Kode for organisatorisk kontekst (ex hospital, plejehjem, m.fl.)

 

 

homeCommunityId

 

 

Angivelse af organisatorisk domæne, hvori dokument eller sæt af dokumenter kan hentes

 

 

languageCode

 

 

Sprog og landekode

 

 

legalAuthenticator

 

 

En person som har godkendt/attesteret dokumentet i forfatterens organisation

 

 

mimeType

 

 

MIME type (teknisk)

 

 

objectType

 

 

Lagringstype (teknisk)

 

 

patientId

 

 

Patient identifikation (CPR nummer)

 

 

practiceSettingCode

 

 

Klinisk speciale

 

 

referenceIdList

 

 

Referencer til yderligere oplysninger

 

 

repositoryUniqueId

 

 

Unikt id på lager (respository) for dokument (teknisk)

 

 

serviceStartTime

 

 

Tidspunkt for start af den kliniske handling

 

 

serviceStopTime

 

 

Tidspunkt for slut af den kliniske handling

 

 

size

 

 

Fil/dokument størrelse (teknisk)

 

 

sourcePatientId

 

 

Patient identifikation (CPR nummer)

 

 

sourcePatientInfo

 

 

Patient:

 

 

 

Efternavn

 

 

 

Fornavn og mellemnavne

 

 

 

Fødselsdato

 

 

 

Køn

 

 

submissionTime

 

 

Tidspunkt for indeksering i NPI

 

 

title

 

 

Dokumentets titel

 

 

typeCode

 

 

Kode der angiver dokumenttype

 

 

uniqueId

 

 

Unikt id for dokumentet (UUID) (teknisk)

 

 

URI

 

 

URI for dokumentet (teknisk)

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Beskrivelse af de systemer, der må tilknyttes NPI som kildesystemer, jf. § 7, stk. 3

De systemer, der i medfør af § 7, stk. 3 i denne bekendtgørelse, må tilknyttes NPI som kildesystemer er følgende:

  • Regionale sundhedssystemer
  • Kommunale sundheds- og omsorgssystemer
  • Praksissystemer
  • Private sundhedssystemer som anvendes på privathospitaler og af speciallæger mv.

Til toppen