Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1767 af 27/12 2018, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1139 af 19/11 2019,

bekendtgørelse nr. 258 af 17/3 2020.

I medfør af § 10, stk. 4, i lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2018, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Forud for afholdelse af grundlovsceremonien

§ 1. Når kommunalbestyrelsen efter § 10, stk. 1, i lov om dansk indfødsret ved offentligt opslag anviser ansøgere om dansk indfødsret med bopæl i kommunen muligheden for at deltage i en grundlovsceremoni i kommunen eller i en nabokommune i forlængelse af ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse, skal det ske tidligst en måned efter og senest fire måneder efter, at en sådan lov er trådt i kraft. Ceremonien er dog ikke begrænset til ansøgere optaget på den senest vedtagne lov.

Stk. 2. Fylder en biperson til en ansøger om dansk indfødsret 18 år inden for en måned efter ikrafttrædelsen af det lovforslag om indfødsrets meddelelse, den pågældendes forælder er optaget på, kan udlændinge- og integrationsministeren efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tillade, at fristerne for afholdelse af en grundlovsceremoni i denne bekendtgørelse fraviges i forhold til den pågældende persons forælder.

Stk. 3. Udlændinge- og integrationsministeren kan i helt særlige tilfælde tillade, at fristerne i denne bekendtgørelse for afholdelse af en grundlovsceremoni fraviges.

§ 2. Ved kommunalbestyrelsernes offentlige opslag på kommunens hjemmeside, i lokale medier mv., skal det fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøgeren til ceremonien skal medbringe gyldig legitimation med foto, jf. § 6, stk. 2, og den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til ansøgeren. Opslaget skal senest ske i forlængelse af ikrafttrædelsen af den pågældende lov om indfødsrets meddelelse og mindst en måned før afholdelse af ceremonien.

Stk. 2. Repræsentanter for kommunalbestyrelsen kan ved ceremoniernes afholdelse udlevere blanketter til afgivelse af erklæringer til en ansøger, hvis ansøgeren ikke har medbragt sin tilsendte blanket jf. stk. 1, eller har underskrevet blanketten uden, at det var under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Kan en sådan blanket udfyldes og underskrives, inden ceremoniens afslutning, kan den træde i stedet for den i stk. 1 nævnte blanket. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udlændinge- og Integrationsministeriet om at få tilsendt blanketter. Blanketten er optrykt som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en tilmeldingsfrist. Det skal fremgå af det offentlige opslag, hvordan ansøgeren tilmelder sig grundlovsceremonien og en eventuel frist herfor.

§ 3. Senest to uger forud for kommunalbestyrelsens afholdelse af ceremonien skal kommunalbestyrelsen sende en liste over de tilmeldte ansøgere til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 2. Udlændinge- og Integrationsministeriet påser herefter, om ansøgeren opfylder det i lov om indfødsrets meddelelse fastsatte vandelskrav. Såfremt en ansøger ikke opfylder vandelskravet, orienteres ansøgeren herom. Kommunalbestyrelsen vil få besked om, at den pågældende ikke kan deltage i ceremonien.

Til toppen

Kapitel 2 – Grundlovsceremonien

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal afholde grundlovsceremonien under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at ansøgere med funktionsnedsættelser eller særlige behov vil have mulighed for at deltage i ceremonien.

§ 5. Ved ansøgernes ankomst til ceremonien skal repræsentanten for kommunalbestyrelsen byde ansøgerne velkommen og redegøre for ceremoniens forløb. Repræsentanten skal i den forbindelse oplyse, at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive den i § 2, stk. 1, nævnte erklæring under ceremonien under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen og herefter give hånd til en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen.

§ 6. En repræsentant for kommunalbestyrelsen skal under ceremonien sikre sig ansøgernes identitet ved forevisning af gyldig legitimation med foto. Kan dette ikke forevises af ansøgeren, kan ansøgeren ikke deltage i ceremonien.

Stk. 2. Som gyldig legitimation efter stk. 1, anses

1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Stk. 3. En ansøger, der ikke er i besiddelse af gyldig legitimation efter stk. 2, skal ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved prøven.

Stk. 4. Meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation end de i stk. 2 nævnte, skal en sådan tilladelse medbringes ved ceremonien.

§ 7. Hvis en ansøger medbringer en blanket med en allerede underskrevet erklæring, eller hvis ansøgeren ikke underskriver denne under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, skal repræsentanten for kommunalbestyrelsen afvise erklæringen.

§ 8. Når ansøgeren har underskrevet en blanket som nævnt i § 2, stk. 1, eller § 5, stk. 1, under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, skal en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen udveksle et håndtryk med ansøgeren uden handske håndflade mod håndflade for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger.

§ 9. En repræsentant for kommunalbestyrelsen skal på erklæringen angive, om ansøgeren under ceremonien har underskrevet erklæringen under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, og om ansøgeren efterfølgende har udvekslet et håndtryk med en eller flere repræsentanter for kommunalbestyrelsen.

Til toppen

Kapitel 3 – Efter grundlovsceremonien

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal uden ophold efter en grundlovsceremoni sende den originale underskrevne og påtegnede erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kommunalbestyrelsen skal samtidig sende en elektronisk oversigt over ansøgere, som har gennemført ceremonien, med angivelse af navn og personnummer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal opbevare en elektronisk kopi af ansøgerens erklæring, indtil Udlændinge- og Integrationsministeriet har meddelt kommunen at have modtaget erklæringen.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne skal uanset § 1 i 2019 for så vidt angår personer, som er optaget på lovforslag om indfødsrets meddelelse, som vedtages i 2018 eller 2019, alene anvise ceremonier i anden halvdel af 2019.

Stk. 3. Udlændinge- og Integrationsministeriet skal i før-ste halvdel af 2019 anvise en grundlovsceremoni til afholdelse i København for personer, som er optaget på lovforslag om indfødsrets meddelelse, der er fremsat for Folketinget i anden halvdel af 2018. En ansøger, der deltager i denne ceremoni, skal ikke deltage i en ceremoni anvist af vedkommendes bopælskommune.

Til toppen

Noter

§ 1 ændret 30/3 2020 ved bek. nr. 258 af 17/3 2020.

§ 1 ændret 21/11 2019 ved bek. nr. 1139 af 19/11 2019.

Til toppen

Bilag 1

 

 

f

 

 

ERKLÆRING TIL BRUG FOR OPNÅELSE AF INDFØDSRET I KONGERIGET DANMARK

____________________________

 

Denne erklæring skal medbringes til grundlovsceremonien i – som udgangspunkt – din bopælskommune. Erklæringen skal underskrives under ceremonien. Såfremt erklæringen underskrives inden ceremonien, vil erklæringen blive afvist. Erklæringen vil, når den efter ceremonien er underskrevet og påtegnet, blive sendt til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

 

 

 

 

_________________________________________________

 

 

_______________

 

 

Fulde navn

 

 

 

 

Personnummer

 

 

(udfyldes med blokbogstaver)

 

 

 

_________________________________________________

 

 

_______________

 

 

Underskrift

 

 

 

 

Dato

 

 

 

Undertegnede attesterer hermed, at ansøgeren d.d. har deltaget i grundlovsceremonien og i den forbindelse har skrevet under på at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati, under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen samt har trykket en eller flere repræsentanter fra kommunen i hånden.

 

 

 

 

Kommune: _________________________

 

 

Dato for ceremonien: ___________

 

 

 

 

 

Underskrift fra kommunalbestyrelsens repræsentant: ___________________

Til toppen