Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1641 af 16/12 2018.

I medfør af § 24 a, stk. 1 og 2, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018, § 15 a, stk. 1 og 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, § 31 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, § 42 a, stk. 1 og 2, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 27. februar 2018, § 48 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 27. februar 2018, § 48 b, stk. 1 og 2, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 27. februar 2018, § 32 a, stk. 1 og 2, i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. august 2017, § 36 a, stk. 1 og 2, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018, § 2, stk. 2 og 3, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, § 29, stk. 1 og 2, i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 173 af 2. marts 2018, § 35, stk. 1 og 2, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, § 26, stk. 1 og 2, i lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v., § 20, stk. 1 og 2, i lov nr. 409 af 11. maj 2016 om aktiviteter i det ydre rum og § 7, stk. 1, i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 579 af 1. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Følgende beføjelser i lov om maritime uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Kan fastsætte regler om den enkelte uddannelse således, at dele af uddannelsen skal gennemføres ved en eller flere anerkendte udenlandske institutioner, jf. lovens § 11 e.

2) Under iagttagelse af bindende internationale bestemmelser kan fastsætte regler om adgang til at blive optaget på maritime uddannelser omfattet af denne lov, om uddannelsernes tilrettelæggelse, indhold og omfang, herunder om tilmelding af studerende til uddannelseselementer, undervisningsfaciliteter og undervisningsudstyr, samt de fagområder, der skal undervises i, om de enkelte uddannelsers varighed og struktur, herunder fordelingen mellem praktisk og teoretisk uddannelse, om eksamens- og prøveordninger, herunder tilmelding til og afmelding fra prøver og eventuelle krav til studieaktivitet, beskikkelse af censorer, samt vilkårene for, at den enkelte uddannelse kan anses for gennemført med tilfredsstillende resultat, om kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, og om udbud af enkeltfag, herunder om kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. lovens § 12, stk. 1.

3) Efter forhandling med undervisningsministeren kan fastsætte regler om de supplerende maritime kompetencer i et særligt 3-årigt forløb, der kombinerer maritim uddannelse med den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, jf. lovens § 12, stk. 2.

4) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer og beskæftigelse, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer, jf. lovens § 12, stk. 3.

5) Kan fastsætte regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis, jf. lovens § 12, stk. 4.

6) Kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet, jf. lovens § 14 a, stk. 4.

7) Kan fastsætte regler om uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomheder og om godkendelse og formidling af lønnede og ulønnede praktikpladser, jf. lovens § 15, stk. 1.

8) Kan fastsætte regler om, at elever og studerende kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, jf. lovens § 15, stk. 2.

9) Kan fastsætte regler om, at det er en betingelse for optagelse på en eller flere af de i loven omhandlede uddannelser, at der mellem den studerende og et rederi eller anden virksomhed er indgået en uddannelsesaftale, som skal omfatte alle uddannelsens praktikperioder og skoleophold, jf. lovens § 16, stk. 2.

10) Kan fastsætte regler om uddannelsesaftalernes indhold, jf. lovens § 16, stk. 3.

11) Kan fastsætte regler om forsøgsundervisning samt efter- og videreuddannelseskurser for søfarts- og fiskeriområdet, jf. lovens § 23, stk. 1.

12) Kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, økonomi og udstyr m.v. til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og udarbejdelse af statistik, jf. lovens § 23 b, stk. 1.

13) Kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om studerende, elever og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes og elevers vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 23 b, stk. 2.

14) Træffer afgørelser i klager over afgørelser om studerendes eller elevers forhold, som institutionen træffer efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, når sådanne afgørelser indbringes af den, som afgørelsen vedrører, når klagen vedrører retlige spørgsmål, jf. lovens § 24, 1. pkt.

15) Kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. lovens § 24, 2. pkt.

§ 2. Følgende beføjelser i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet, jf. lovens § 9 c, stk. 4.

2) Fastsætter regler om uddannelsernes indhold og varighed, herunder om tilmelding af studerende til uddannelseselementer, eventuelle krav til studieaktivitet og om tilmelding af bachelorstuderende til uddannelseselementer på en kandidatuddannelse, om eksaminer, prøver og bedømmelser, herunder om studerendes tilmelding til og afmelding fra disse, om adgang til uddannelserne, om erhvervelse af doktorgrader, om klager til institutionen fra studerende i forbindelse med eksaminer og prøver samt procedurer til behandling heraf, om kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, og om regler om udbud af enkeltfag, herunder kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 1-3 og 5-8.

3) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer, jf. lovens § 10, stk. 2.

4) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis, jf. lovens § 10, stk. 3.

5) Kan fastsætte regler om, at studerende på bachelor- og kandidatuddannelser omfattet af denne lov kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, jf. loven § 10, stk. 5.

6) Kan fastsætte regler om erhvervelse af ph.d.-graden på institutioner, der driver forskning på et højt videnskabeligt niveau, jf. lovens § 12.

7) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål ved en institutions afgørelser, jf. lovens § 15, stk. 1.

8) Fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage, herunder at afgørelser, med undtagelse af klager over retlige spørgsmål ved afgørelser om en studerendes retsstilling, ikke skal kunne indbringes for styrelsen, jf. lovens § 15, stk. 2.

9) Kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 15 d.

§ 3. Følgende beføjelser i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Kan tilrettelægge den enkelte uddannelse således, at dele af uddannelsen skal gennemføres ved en eller flere anerkendte udenlandske institutioner, jf. lovens § 10.

2) Fastsætter regler om uddannelserne, herunder om lønnet og ulønnet praktik, om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, om studieordninger, om adgang, indskrivning, orlov, prøver og eksamen, tilmelding til og afmelding fra prøver, bedømmelse og censorer, om anvendelse af det fælleseuropæiske pointsystem (ECTS), om studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet, kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og til lignende tekniske uddannelser og om forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge, jf. lovens § 22, stk. 1.

3) Kan fastsætte regler om, at uddannelser omfattet af denne lov, som udbydes af universiteter i medfør af universitetslovens § 7, kan følge regler om prøver og eksamen og tilmelding til og afmelding fra fag og prøver, herunder eventuelle krav til studieaktivitet, for bacheloruddannelser ved universiteterne, jf. lovens § 22, stk. 2.

4) Kan fastsætte regler om, at studerende kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, jf. lovens § 22, stk. 4.

5) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer og beskæftigelse, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, jf. lovens § 23, stk. 1.

6) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis, jf. lovens § 23, stk. 2.

7) Kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet, jf. lovens § 24, stk. 4.

8) Kan fravige lovens bestemmelser som led i uddannelsesforsøg, jf. lovens § 27.

9) Træffer afgørelser i klager over afgørelser, som institutionen træffer efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, når klagen vedrører retlige spørgsmål, jf. lovens § 28.

10) Kan fastsætte regler om klageadgang og kan herunder bestemme, at klager kan indbringes for en særlig klageinstans, der kan træffe den endelige administrative afgørelse, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens § 30.

11) Fører tilsyn med uddannelser efter denne lov og vejleder institutionerne om reglerne for den enkelte uddannelse og kan indhente de nødvendige oplysninger om uddannelser, undervisning, studerende, lærere og institutionernes drift i øvrigt til brug for dette tilsyn, kan pålægge institutioner, der udbyder uddannelsen til lærer i folkeskolen, at udvikle initiativer og gennemføre aktiviteter, der både regionalt og nationalt sikrer uddannede lærere med relevante undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov, og kan fastsætte nærmere regler herom, jf. lovens § 31.

§ 4. Følgende beføjelser i lov om medie- og journalisthøjskolen delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Kan kræve personoplysninger fra højskolen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 39 a.

2) Kan fastsætte regler om, at klager over højskolens afgørelser kan indbringes for styrelsen, herunder om klagefrist eller om, at visse afgørelser ikke kan indbringes for styrelsen, jf. lovens § 42, stk. 1.

3) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling, jf. lovens § 42, stk. 2.

§ 5. Følgende beføjelser i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Kan kræve personoplysninger fra erhvervsakademiet om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 44 a.

2) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling, jf. lovens § 48, stk. 2.

§ 6. Følgende beføjelser i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Kan kræve personoplysninger fra professionshøjskolen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 45 a.

2) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling, jf. lovens § 48, stk. 2.

§ 7. Følgende beføjelser i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Fastsætter regler om, hvordan uddannelsen måles i overensstemmelse med et meritoverførselssystem, jf. lovens § 11, stk. 2.

2) Efter aftale med den pågældende minister kan godkende, at videregående uddannelser, som andre ministre har fastsat regler om, indgår som regulerede forløb i videreuddannelsessystemet, jf. lovens § 11, stk. 4, 1. pkt.

3) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens § 12, stk. 4, 2. pkt.

4) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens § 13, stk. 4, 2. pkt.

5) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens § 14, stk. 4, 2. pkt.

6) Fastsætter nærmere regler om adgang til uddannelserne, jf. lovens § 15, stk. 5.

7) Kan fastsætte regler om, at andre uddannelser, herunder private, kan give adgang til uddannelserne i videreuddannelsessystemet, om særlige adgangskrav til en uddannelse og om fravigelse af kravet om erhvervserfaring, jf. lovens § 15, stk. 6.

8) Kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter lovens § 15, stk. 3, for så vidt angår optagelse på Forsvarets militære diplomuddannelse, jf. lovens § 15, stk. 7.

9) Fastsætter nærmere regler om kompetencevurdering, herunder om tilrettelæggelse, varighed og gennemførelse, samt om beviset og de rettigheder, beviset giver, jf. lovens § 15 b, stk. 3.

10) Kan fastsætte nærmere regler om krav til kvalifikationer for personer, der foretager individuel kompetencevurdering, jf. lovens § 15 b, stk. 4.

11) Kan bestemme, at den enkelte uddannelsesinstitution ikke kan tilrettelægge fleksible forløb, hvis institutionen ikke overholder regler om fleksible forløb efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven eller påbud om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold, jf. lovens § 17, stk. 3.

12) Kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesplaner, jf. lovens § 17, stk. 5.

13) Kan fastsætte nærmere regler om regulerede forløb, herunder generelle regler og regler om enkelte grupper af regulerede forløb, og regler om særlige, afsluttende uddannelsesforløb (påbygningsforløb), jf. lovens § 19, nr. 1.

14) Kan fastsætte nærmere regler om fleksible forløb, herunder om kravene til afgangsprojekter og til sammensætningen af uddannelseselementer i de fleksible forløb, jf. lovens § 19, nr. 2.

15) For en eller flere diplomuddannelser i ledelse kan fastsætte regler om, at uddannelseselementer, der er gennemført som led i en offentlig lederuddannelse på diplomniveau og certificeret, jf. lovens § 20 a, stk. 2 og 3, erstatter moduler af diplomuddannelsen, jf. lovens § 20 a, stk. 1.

16) Træffer afgørelse i sager efter lovens § 20 a, stk. 2, 3. pkt.

17) Efter forhandling med Finansministeriet kan fastsætte regler om certificering, rådet og de faglige ekspertudvalg, herunder om sammensætning af rådet og de faglige ekspertudvalg, sekretariatsbetjening af rådet, rådets behandling af ansøgninger om certificering, kriterier for certificering og gebyr for behandling af ansøgning om certificering, jf. lovens § 20 a, stk. 3.

18) Kan fastsætte nærmere regler om bevisers udformning og udstedelse, jf. lovens § 21, stk. 2.

19) Kan fastsætte nærmere regler om vejledning af og information til de uddannelsessøgende før og under uddannelserne og om samarbejde mellem de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelse i videreuddannelsessystemet, jf. lovens § 22, 2. pkt.

20) Træffer afgørelse i klager vedrørende en skoles eller anden institutions afgørelser efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, når det gælder retlige spørgsmål, jf. lovens § 30, stk. 1.

21) Kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at klager ikke kan indbringes for styrelsen eller for anden myndighed til endelig administrativ afgørelse, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens § 30, stk. 2.

22) Fra skoler og uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser efter loven, kan indhente oplysninger om uddannelserne, kan fastsætte regler herom og kan herunder bestemme formen og formatet for de oplysninger, der indhentes, jf. lovens § 31, stk. 1.

23) Kan pålægge uddannelsesinstitutionerne at anvende et fælles informationssystem ved annoncering af udbud i videreuddannelsessystemet, jf. lovens § 31, stk. 2, 2. pkt.

24) Kan fastsætte nærmere regler om kvalitetskontrol, herunder om censorinstitutionen, og om disciplinære foranstaltninger over for deltagerne, medmindre der i medfør af anden lovgivning er hjemmel til at fastsætte regler herom, jf. lovens § 32.

§ 8. Følgende beføjelser i universitetsloven delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Fører tilsyn med universiteterne for så vidt angår forsknings- og uddannelsesmæssige forhold, jf. lovens § 1, stk. 2.

2) Fastsætter nærmere regler om udlagt undervisning, jf. lovens § 3, stk. 1, 4. pkt.

3) Ved udenlandsk kvalitetssikring foretager efterfølgende godkendelse af uddannelsen, jf. lovens § 3 a, stk. 3, 3. pkt.

4) Fastsætter regler om udbud og gennemførelse af uddannelser efter lovens § 3 a, stk. 1-6, herunder om udstedelse af eksamensbevis, og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser om uddannelse og studienævn, jf. lovens § 3 a, stk. 7.

5) Undtagelsesvis kan fravige de i lovens § 4, stk. 1, nævnte point, når særlige forhold betinger dette, jf. lovens § 4, stk. 3.

6) Fastsætter regler om erhvervelse af doktorgraden, jf. lovens § 6, stk. 2.

7) Fastsætter, for så vidt angår uddannelsesområderne nævnt i bilag 1, generelle regler om uddannelse, herunder prøver, eksaminer og censur, om titler, som er knyttet til uddannelse, og om adgang til og optagelse på uddannelse, herunder supplerende uddannelsesaktiviteter, jf. lovens § 8, stk. 1, 1. pkt.

8) Kan, for så vidt angår uddannelsesområder nævnt i bilag 1, fastsætte nærmere regler om særlig anvendelse af karakterkrav, jf. lovens § 8, stk. 1, 2. pkt.

9) Fastsætter, for så vidt angår uddannelsesområderne nævnt i bilag 1, nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksaminer, herunder om, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

10) Fastsætter, for så vidt angår uddannelsesområderne nævnt i bilag 1, regler om, at forhåndsgodkendte uddannelseselementer, der efterfølgende er gennemført og bestået, erstatter dele af uddannelsen (merit), herunder om, at universitetet kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer, jf. lovens § 8, stk. 4, 1. pkt.

11) Fastsætter, for så vidt angår uddannelsesområderne nævnt i bilag 1, regler om, at gennemførte og beståede uddannelseselementer fra en uafsluttet uddannelse erstatter dele af en uddannelse, jf. lovens § 8, stk. 4, 2. pkt.

12) Kan kræve personoplysninger fra universitetet om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 8 b.

13) Kan, for så vidt angår uddannelsesområderne nævnt i bilag 1, fastsætte regler om vejledning efter lovens § 9, stk. 1, og fastsætte regler om, hvornår universitetet skal tilbyde vejledning efter lovens § 9, stk. 2, og om omfanget heraf, jf. lovens § 9, stk. 4.

14) Fastsætter regler om nedsættelse af ankenævn for meritafgørelser og dets virksomhed, herunder klageadgang, jf. lovens § 18 a, stk. 3.

15) Træffer afgørelse i klager vedrørende retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold, jf. lovens § 34, stk. 1.

16) Fastsætter, inden for rammerne af nr. 7, 8, 9, 10, 11 og 13, jf. bilag 1, regler om indbringelse af klager vedrørende retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold, jf. lovens § 34, stk. 1.

§ 9. Følgende beføjelser i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) For de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet sikrer, at der sker en koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til uddannelserne, med henblik på at ansøgerne optages på den højest muligt prioriterede uddannelse og uddannelsesinstitution, og således at der sker en effektiv ressourceudnyttelse af den samlede optagelseskapacitet på uddannelserne, jf lovens § 1, stk. 1.

2) Kan fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser, herunder om regulering af adgang til ny videregående uddannelse for personer, der har gennemført en videregående uddannelse, jf. lovens § 1, stk. 2.

3) Kan fastsætte regler om, at ansøgning og øvrig kommunikation om optagelse på en videregående uddannelse skal ske helt eller delvist digitalt og kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation, jf. lovens § 1, stk. 3.

4) Kan fastsætte nærmere regler om, i hvilke tilfælde ansøgning uanset bestemmelsen i lovens § 1, stk. 3, kan indgives i papirform, og hvilke afgørelser og meddelelser der uanset bestemmelsen i lovens § 1, stk. 3, kan indgives i papirform, jf. lovens § 1, stk. 4.

5) Kan fastsætte regler om krav til ansøgere om oversættelse af eksamensbeviser m.v., jf. lovens § 1, stk. 5.

6) Kan fastsætte regler om, at klager over afgørelser om adgang eller optagelse, som institutioner med videregående uddannelser har truffet i henhold til bemyndigelse, ikke kan indbringes for styrelsen, jf. lovens § 2, stk. 1.

§ 10. Følgende beføjelser i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, således at styrelsen:

1) Indhenter supplerende faglig rådgivning til brug for prækvalifikation af nye uddannelser og uddannelsesudbud, jf. lovens § 18, stk. 2.

2) Anmoder Akkrediteringsrådet om at undersøge, om kriterierne fastsat i medfør af lovens § 8, stk. 2, eller § 14, stk. 2, fortsat opfyldes, jf. lovens § 23, stk. 1.

3) Modtager indberetning fra Akkrediteringsrådet om, at en institutionsakkreditering er trukket tilbage, jf. lovens § 23, stk. 2, 1. pkt.

4) Modtager indberetning fra Akkrediteringsrådet om, at en uddannelsesakkreditering er trukket tilbage, jf. lovens § 23, stk. 3, 2. pkt.

5) Træffer afgørelse i klager vedrørende retlige spørgsmål ved Akkrediteringsrådets afgørelser, jf. lovens § 28, stk. 2.

§ 11. Følgende beføjelser i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Varetager sekretariatsbetjeningen af Danmarks Frie Forskningsfond, jf. lovens § 27.

2) Kan fastsætte nærmere regler for Danmarks Frie Forskningsfonds bevillingsfunktion, jf. lovens § 32, stk. 1.

3) Kan fastsætte nærmere regler om adgang til delegation inden for Danmarks Frie Forskningsfond, herunder til sekretariatet, af bevillings- og rådgivningskompetence, dog ikke vedrørende forhold af principiel karakter, jf. lovens § 32, stk. 2.

§ 12. Følgende beføjelser i lov om videnskabelig uredelighed m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Varetager sekretariatsbetjeningen af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, jf. lovens § 23.

2) Kan fastsætte regler om formkrav og tidsfrister for anmeldelser om videnskabelig uredelighed, kommunikation på andre sprog end dansk og om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur m.v., jf. lovens § 25.

§ 13. Beføjelser, der er tillagt uddannelses- og forskningsministeren i lov om aktiviteter i det ydre rum, delegeres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beføjelsen til at fastsætte regler efter lovens § 3, § 7, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, § 13, stk. 3, § 19, § 20, stk. 2 og 3, og § 23 samt beføjelsen efter lovens § 20, stk. 1, udøves af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 14. Følgende beføjelser i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen:

1) Skal rådgive kommuner og andre myndigheder, der er ansvarlige for integration af udlændinge, om, hvilken form for afklaring af uddannelseskvalifikationer m.v. det vil være relevant at gennemføre i forhold til den enkelte udlænding, jf. lovens § 2 b.

2) Hos offentlige myndigheder, private institutioner, faglige organisationer og arbejdsløshedskasser kan indhente oplysninger til brug for vurderingen af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. lovens § 8, stk. 1.

3) Fra de personer, myndigheder m.fl., der ansøger om en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, kan indhente de oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af opgaver efter lovens § 10, jf. lovens § 8, stk. 2.

4) Til uddannelsesinstitutioner, der medvirker ved vurderingen, jf. lovens § 4, kan videregive de oplysninger om uddannelsesforløb m.v. for den person, hvis uddannelseskvalifikationer skal vurderes, som er nødvendige for vurderingen af uddannelseskvalifikationerne, jf. lovens § 8, stk. 3.

5) Formidler viden om det danske uddannelsessystem og om udenlandske uddannelsessystemer med henblik på at fremme gensidig anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer, formidler viden om og vejleder om vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer og kompetencer, herunder kvalifikationer og kompetencer, der er opnået på anden måde end ved formel uddannelse og medvirker til særlige initiativer til målrettet kvalifikations- og kompetenceafklaring, jf. lovens § 10.

§ 15. Administrationen af regler, som udstedes af uddannelses- og forskningsministeren i medfør af lovene nævnt i §§ 1-14, delegeres for så vidt angår uddannelses- og forskningsmæssige forhold fra ministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

§ 16. Uddannelses- og forskningsministeren kan overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

§ 17. Afgørelser truffet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter delegation i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til uddannelses- og forskningsministeren.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1575 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Uddannelsesområder hvor Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter regler

Uddannelsesområder hvor Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter regler i medfør af bekendtgørelsens § 8, nr. 7, 8, 9, 10, 11, 13 og 16:

1) Masteruddannelse.

2) Uddannelsen i konferencetolkning.

3) Uddannelsen til translatør.

Til toppen