Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2019

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 14/12 2018.

I medfør af § 13, stk. 4, 2. pkt., og § 39, stk. 1, 3. pkt., i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018, som ændret ved lov nr. 1321 af 27. november 2018, § 17 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015, og § 25 a, stk. 1, 2. pkt., i navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015, fastsættes:

Gebyr i sager om prøvelse af ægteskabsbetingelser

§ 1. Gebyret for ansøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, jf. § 13, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, fastsættes til 1.650 kr.

Gebyr i sager om separation og skilsmisse

§ 2. Gebyret for anmodning om separation og skilsmisse, jf. § 39, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, fastsættes til 370 kr.

Stk. 2. Gebyret for afholdelse af vilkårsforhandling, jf. § 39, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, fastsættes til 1.630 kr.

Gebyr i sager om ændring af børnebidrag

§ 3. Gebyret for ansøgning om ændring af børnebidrag, jf. § 17 a, stk. 1 og 4, i lov om børns forsørgelse, fastsættes til 2.800 kr.

Gebyr i sager om navneændring

§ 4. I medfør af § 25 a, stk. 1, 2. pkt., i navneloven reguleres gebyret i § 25 a, stk. 1, 1. pkt., i navneloven en gang årligt den 1. januar med pris- og lønudviklingen.

Stk. 2. Satsen for det generelle pris- og lønindeks for finansåret 2019 udgør 1,8 pct.

Stk. 3. Gebyret for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a, stk. 1, i navneloven, udgør 500 kr.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. § 2, stk. 1, § 3 og § 4, stk. 3, finder ikke anvendelse på anmodninger og ansøgninger, der er indgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden. For sådanne anmodninger og ansøgninger betales det gebyr, der var fastsat i de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor anmodningen og ansøgningen blev indgivet.

Stk. 3. § 2, stk. 2, finder ikke anvendelse i sager, hvor en ægtefælle før bekendtgørelsens ikrafttræden efter § 38, stk. 1, nr. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning har anmodet om vilkårsforhandling, eller hvor Statsforvaltningen før bekendtgørelsens ikrafttræden efter § 38, stk. 1, nr. 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning har indkaldt ægtefællerne til vilkårsforhandling. For afholdelse af vilkårsforhandling efter 1. pkt. betales det gebyr, der var fastsat i de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor anmodningen blev indgivet, henholdsvis hvor ægtefællerne blev indkaldt til vilkårsforhandling.

Stk. 4. § 1, stk. 2, og § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1860 af 23. december 2015 om separation og skilsmisse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 114 af 8. februar 2016 og bekendtgørelse nr. 1506 af 13. december 2017, ophæves.

Stk. 5. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1494 af 11. december 2017 om børne- og ægtefællebidrag ophæves.

Til toppen