Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1416 af 3/12 2018.

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014, fastsættes:

§ 1. Myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. § 2.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder at den, oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Følgende myndigheder, institutioner, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, jf. § 1, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere, lærere, børnepassere, formidlere, pedeller, samaritter, lektiehjælpere og andet teknisk personale, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, eller personder, der arbejder sammen med børn i forbindelse med kunstneriske produktioner eller radio- film- og tv-produktioner, såfremt der er tale om en fast tilknytning, jf. lovens § 2, stk. 1:

1) Idrætsforeninger samt forbund og andre foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren.

2) Foreninger og andre forbund, hvor der foregår tankesport eller e-sport.

3) Kommunale idrætsfaciliteter.

4) Musikskoler og kunst- og kulturskoler.

5) Ballet- og danseskoler.

6) Rideskoler og ridecentre.

7) Motions- og fitnesscentre.

8) Museer.

9) Zoologiske anlæg og dyreparker.

10) Kunsthaller.

11) Nødhjælpsorganisationer/velgørenhedsorganisationer.

12) Orkestre og kor.

13) Teatre, kompagnier, produktionsselskaber og amatørgrupper indenfor alle scenekunstens genrer.

14) Cirkus og varietéforestillinger.

15) Forfatterskoler for børn og unge.

16) Filmskoler for børn og unge.

17) Skoler for kreative håndværk.

18) Radio- og TV-stationer.

19) Produktionsselskaber, der beskæftiger sig med TV- og filmproduktion.

20) Biblioteker med børneafdelinger, materialesamlinger eller aktiviteter for børn.

21) Videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

22) Folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der får tilskud eller anvist lokaler efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), som ikke er omfattet af nr. 1-17.

23) Landsorganisationer og deres lokalforeninger, der modtager offentlige midler i medfør af bekendtgørelse om ydelse af tilskud til samfundsengagerede ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte, som ikke er omfattet af nr. 1-18.

Stk. 2. Ved fast tilknytning efter stk. 1 forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes efter stk. 1 senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v. i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har fungeret som træner, instruktør, holdleder, lærer, børnepasser, formidler, pedel, samarit, lektiehjælp, andet teknisk personale, arbejder sammen med børn i forbindelse med kunstneriske produktioner eller radio- film- og tv-produktioner, jf. stk. 1, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden, institutionen, foreningen m.v.

Stk. 3. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 1, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed, institution, forening m.v. Det samme gælder, hvis personen enten genansættes eller genbeskæftiges, når afbrydelsen af tilknytningen til myndigheden, institutionen, foreningen m.v. beror på naturlige pauser, herunder overgang fra én sæson til en anden, fra ét skoleår til et andet eller en produktion til en anden.

§ 3. Forsætlig overtrædelse af § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af det offentlige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 289 af 18. marts 2015 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde ophæves.

Til toppen