Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 133 af 26/2 2018.

I medfør af § 158, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, fastsættes:

§ 1. Tilbud om gratis vaccination mod analkræft (HPV) gives til mænd, som har bopæl her i landet eller ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

3) Nordisk Konvention om Social Sikring,

4) Aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen) med senere ændringer ved afgørelser fra Det Blandede EØS-udvalg,

5) Aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer som ændret ved afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af sociale sikringsordninger, og

6) rettigheder som vandrende arbejdstagere efter artikel 45 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Stk. 3. Vaccination efter stk. 1, tilbydes til mænd, der er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 15 år, men ikke 20 år ved påbegyndelse af en vaccinationsserie, jf. stk. 4.

Stk. 4. Vaccinen gives ved 3 vaccinationer over 6 måneder.

§ 2. Til vaccinationerne anvendes vacciner, der udleveres gratis fra Statens Serum Institut.

§ 3. Vaccination efter § 1 skal foretages af en læge, som i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge eller en anden person på lægens ansvar.

Stk. 2. Vaccination efter § 1 ydes af AIDS-Fondets Checkpoints.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2018 og finder anvendelse for vaccinationer foretaget fra dette tidspunkt og indtil den 31. december 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder alene anvendelse, når den første af de 3 vaccinationer, jf. § 1, stk. 4, er givet senest den 31. august 2018.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 48 af 21. januar 2018 om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd, ophæves.

Til toppen