Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl.

Institutions- og Uddannelsesstøttestyrelsens bekendtgørelse nr. 1273 af 12/11 2018 ændret ved:

bekendtgørelse nr. 232 af 12/3 2019.

I medfør af § 32, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, som ændret ved lov nr. 737 af 8. juni 2018, § 30, stk. 1 og 2, § 31, stk. 1 og 2, § 37, stk. 2, § 45, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt., i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 27. februar 2018, som ændret ved lov nr. 737 af 8. juni 2018, § 29, stk. 1 og 2, § 30, stk. 1, § 35, stk. 2, 2. pkt., § 44, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt., i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 27. februar 2018, som ændret ved lov nr. 737 af 8. juni 2018, § 27, stk. 1 og 2, § 28, stk. 1, § 33, stk. 2, § 39, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt., i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 27. februar 2018, som ændret ved lov nr. 737 af 8. juni 2018, § 7, stk. 7-9, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018, og § 6, stk. 12, og § 8, stk. 6, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 21. juni 2018, og efter forhandling med finansministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Tilskud

§ 1. Efter denne bekendtgørelse ydes tilskud til:

1) Erhvervsakademier til opgaver, der varetages af erhvervsakademiet efter lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, og til godkendt videregående uddannelse efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

2) Professionshøjskoler til opgaver, der varetages af professionshøjskolen efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, og til godkendt videregående uddannelse efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

3) Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til opgaver, der varetages af højskolen efter lov om medie- og journalisthøjskolen, og til godkendt videregående uddannelse efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

4) Den frie Lærerskole i Ollerup, jf. § 35, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

5) Maritime uddannelsesinstitutioner til godkendt uddannelse på videregående niveau (professionsbachelorniveau) efter lov om maritime uddannelser.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 3 finder ikke anvendelse for maritime uddannelsesinstitutioner.

§ 2. Tilskud efter § 1 ydes som faste tilskud, aktivitetsbestemte tilskud, resultattilskud og kvalitetstilskud til uddannelse samt som faste tilskud til øvrige formål. Tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Faste uddannelsestilskud

§ 3. Der ydes faste tilskud til uddannelse i form af grundtilskud, grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud, kompensationstilskud og øvrige faste tilskud til uddannelsesformål.

Stk. 2. Grundtilskuddene fastsættes første gang for finansåret 2019 og genfastsættes for finansåret første 2023.

Stk. 3. Grundtilskuddene til decentrale uddannelsesudbud fastsættes første gang for finansåret 2019 og genfastsættes for finansåret 2023.

Stk. 4. Kompensationstilskuddet fastsættes for finansåret 2019. En andel af kompensationstilskuddene udfases over 3 år.

Aktivitetsbestemte tilskud

§ 4. De aktivitetsbestemte tilskud ydes på baggrund af gennemførte aktiviteter på institutionernes udbud af godkendt ordinær videregående uddannelse i form af erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser, jf. dog stk. 2 og § 6.

Stk. 2. Institutionens udbud af ekstra uddannelsesaktivitet efter § 7 a i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og § 12 a, stk. 1, i lov om maritime uddannelser samt enkeltfag efter § 6, stk. 12, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., indgår ikke i beregningen af institutionens tilskud. Dog indgår aktiviteten på den institution, der ved elevens efterfølgende optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse ved institutionen giver merit for enkeltfaget, i beregningsgrundlaget her, uanset om faget er gennemført og bestået ved denne institution eller en anden institution. Ved et eventuelt senere studieskift til en uddannelse ved en anden institution gives der ikke tilskud på ny.

§ 5. Udenlandske studerende på en godkendt videregående uddannelse, jf. § 4, stk. 1, kan kun udløse aktivitetsbestemte tilskud efter § 4, og dermed indgå i beregningen efter § 16, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2, eller er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1 og 2,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet,

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere, eller

4) har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a.

Stk. 2. For udenlandske studerende, der ikke er omfattet af stk. 1, skal institutionen opkræve fuld deltagerbetaling efter § 18. Dette gælder tillige for udenlandske studerende, der er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark.

Stk. 3. Ændres den studerendes forhold i løbet af et semester således, at den studerende bliver tilskudsudløsende efter stk. 1, vil deltagerbetalingen først falde bort fra det kommende semester. Det påhviler den studerende at dokumentere ændrede forhold over for institutionen.

Stk. 4. Ændres den studerendes forhold i løbet af et semester således, at den studerende ikke længere er tilskudsudløsende efter stk. 1, skal der betales deltagerbetaling efter § 18 fra det kommende semester.

Stk. 5. En udenlandsk studerende, der er blevet optaget på en videregående uddannelse på baggrund af stk. 1, nr. 4, udløser aktivitetsbestemte tilskud til at færdiggøre den pågældende uddannelse, selvom den studerendes forælders opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a bortfalder.

§ 6. Udenlandske udvekslingsstuderende, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, kan indgå i beregningen af tilskud, hvis de er udvekslet med danske erhvervsakademi- eller professionsbachelorstuderende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 forudsætter, at der er balance mellem antallet af indgående og udgående udvekslingsstuderende. Balancen opgøres for den enkelte uddannelsesinstitution over den 3-årige periode 2019-2021 og herefter over efterfølgende 3-årige perioder.

Stk. 3. Indgående udvekslingsstuderende, der ved udgangen af perioden overstiger de udgående udvekslingsstuderende, er ikke tilskudsudløsende. Overstiger antallet af indgående udvekslingsstuderende antallet af udgående udvekslingsstuderende ved udgangen af perioden, vil der ske en modregning i fremtidige aktivitetstilskud på baggrund af en beregning af det tilskud, som de overskydende indgående udvekslingsstuderende har udløst. Beregningen vil tage udgangspunkt i den gennemsnitlige varighed for de indberettede udvekslingsstuderende og den gennemsnitlige takst pr. studenterårsværk for aktivitetstilskud til institutionen i den 3-årige periode.

§ 7. Ved uddannelser eller grupper af uddannelser, hvor maksimumsrammer for tilgangen (dimensionering) fastlægges af uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 33 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, fastsættes aktivitetstilskuddet efter § 4 i overensstemmelse hermed.

§ 8. De aktivitetsbestemte tilskud fastsættes halvårligt og beregnes på grundlag af den opgjorte aktivitet, der indberettes halvårligt, og takster fastsat i finansloven samt eventuelle efterfølgende reguleringer.

§ 9. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fastsætter krav til institutionens registrering, opgørelse og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal til brug for at fastlægge tilskud efter denne bekendtgørelse i en tilskudsinstruks for de erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner (tilskudsinstruksen).

§ 10. Institutionens opgørelse af studenterårsværk m.v. skal attesteres af institutionens øverste leder eller af den, som lederen har delegeret kompetencen til, og interne revisor efter reglerne i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen, i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for videregående uddannelser eller i bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt momskompensation til og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner.

Resultattilskud

§ 11. Resultattilskuddene ydes som henholdsvis studietidstilskud og beskæftigelsestilskud.

§ 12. Studietidstilskuddene fastsættes som 5,56 pct. af årets aktivitetstilskud ganget en studietidsfaktor.

Stk. 2. Studietidsfaktoren beregnes ud fra dimittenders gennemsnitlige studietid på den enkelte institution sammenlignet med et målopfyldelsestal for overskridelsen af den normerede studietid således:

1) Hvis den gennemsnitlige faktiske studietid medfører en overskridelse af den normerede studietid, der er under målopfyldelsestallet, er faktoren 1.

2) For hver måned den gennemsnitlige faktiske studietid er over målopfyldelsestallet, reduceres faktoren med 1/9.

3) Hvis den gennemsnitlige faktiske studietid medfører en overskridelse af den normerede studietid, der er 9 måneder over målopfyldelsestallet, er faktoren 0.

Stk. 3. Målopfyldelsestallet for overskridelsen af normeret studietid er fastsat til 3 måneder plus et beregnet institutionsspecifikt tillæg. Tillægget er fastsat ud fra antallet af dimittender, der under uddannelsen har fået henholdsvis barselsklip, sygeklip eller handicaptillæg via Statens Uddannelsesstøtte. Tillægget beregnes ud fra den gennemsnitlige beregnede forsinkelse for studerende, der har modtaget disse klip og tillæg.

Stk. 4. Beregningen af studietidsfaktoren er baseret på dimittenderne fra perioden 1. oktober 3 år forud for finansåret til 30. september 2 år forud for finansåret.

§ 13. Beskæftigelsestilskuddene fastsættes som 5,56 pct. af årets aktivitetstilskud ganget med en beskæftigelsesfaktor.

Stk. 2. Beskæftigelsesfaktoren beregnes ud fra den enkelte institutions dimittenders gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i 12.-23. måned efter afsluttet uddannelse sammenlignet med et måltal således:

1) Hvis den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad ligger over måltallet, er faktoren 1.

2) Hvis den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad ligger under måltallet og mindre end 25 procentpoint under måltallet, beregneres faktoren som 1 minus 0,04 gange forskellen på den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad og måltallet.

3) Hvis den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad ligger mere end 25 procentpoint under måltallet, er faktoren 0.

Stk. 3. Målopfyldelsestallet for beskæftigelsesgraden er den generelle beskæftigelsesgrad fratrukket 0,4 gange ledighedsgraden (usikkerhedsfaktor). Beskæftigelsesgraden og ledighedsgraden opgøres for personer mellem 16 år og 66 år for de dage, hvor personen er beskæftiget eller ledig.

Stk. 4. Opgørelsen af beskæftigelsesgraderne er baseret på dimittender fra perioden 1. oktober 6 år forud for tilskudsudmøntningen til 30. september 5 år forud for tilskudsudmøntningen.

§ 14. Resultattilskuddene beregnes endeligt en gang om året på grundlag af de gældende resultatfaktorer og det faktisk opgjorte aktivitetstilskud.

Kvalitetstilskud

§ 15. Kvalitetstilskuddet ydes inden for en ramme, der fastsættes ud fra differencen mellem de maksimale resultatskud og de faktiske resultattilskud. Rammen fastsættes ud fra faktiske studietids- og beskæftigelsesfaktorer og en prognose for årets aktivitet. Tilskudsprincipperne og kvalitetspuljens størrelse fastsættes i finansloven.

Udbetaling af tilskud

§ 16. Faste uddannelsestilskud, aktivitetsbestemte tilskud, resultattilskud samt faste tilskud til øvrige formål, jf. § 2, udbetales efter de udbetalingsmodeller, der er angivet i tilskudsinstruksen.

Stk. 2. I det omfang en udbetalingsmodel efter tilskudsinstruksen indebærer, at der skal ske udbetaling af forskud på grundlag af en prognose, kan Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte efter et konkret skøn over den forventede aktivitet ændre grundlaget for prognoserne angivet i tilskudsinstruksen, hvis den beregnede udbetaling efter styrelsens vurdering vil afvige væsentligt fra det endelige tilskud. Eventuelle udbetalte forskudsrater reguleres på grundlag af den nye beregning ved førstkommende udbetaling efter ændringen.

Stk. 3. Der kan ved udbetaling af forskud eller tilskud foretages efterreguleringer vedrørende forudgående udbetalinger, herunder i forudgående finansår. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer.

§ 17. Kvalitetstilskud, jf. § 2, andre tilskud, end tilskud omfattet af § 2, og lån udbetales på vilkår fastsat på de årlige finanslove eller af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i forbindelse med bevillingen af tilskuddet eller lånet.

Stk. 2. Til erhvervsakademiers, professionshøjskolers og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud af andre uddannelser end erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og til maritime uddannelsesinstitutioners udbud af andre uddannelser end uddannelser på professionsbachelorniveau ydes tilskud efter de tilskudsregler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Deltagerbetaling

§ 18. For udenlandske studerende, der ikke er omfattet af § 5, stk. 1, skal institutionen opkræve fuld deltagerbetaling.

Stk. 2. Institutionen opkræver ikke deltagerbetaling for ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag, jf. § 4, stk. 2, til danske statsborgere og til udenlandske studerende, der er omfattet af § 5, stk. 1, mens institutionen opkræver fuld deltagerbetaling for udbud af disse aktiviteter til øvrige udenlandske studerende.

Stk. 3. Institutionen udarbejder beregningsgrundlag og fastsætter deltagerbetalingen, der mindst skal dække omkostningerne.

Til toppen

Kapitel 2 – Tilskudsbetingelser

§ 19. Retten til tilskud er betinget af, at institutionen

1) følger de love, der fremgår af § 1, og regler udstedt i medfør heraf,

2) opgør og indberetter studenterårsværk m.v. efter de regler, der fastsættes i tilskudsinstruksen, jf. § 9 og § 16, stk. 2,

3) følger reglerne om regnskab og revision m.v., der er fastsat i lovene og regler udstedt i medfør heraf, og

4) for tilskud til andre opgaver, der varetages af institutionen, varetager opgaverne i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat for tilskuddet.

Stk. 2. Hvis institutionen ikke overholder betingelserne for tilskud, kan Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte tilbageholde tilskud helt eller delvis, lade tilskud bortfalde helt eller delvis, foretage modregning i kommende tilskudsbetaling eller kræve tilskud eller lån tilbagebetalt.

Til toppen

Kapitel 3 – Andre bestemmelser

§ 20. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. § 14, stk. 7, og § 35, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 14, stk. 7, og § 37, stk. 2, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og § 11, stk. 5, og 33, stk. 2, i lov om medie- og journalisthøjskolen, hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af institutionens samlede ejendomsudgifter inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inklusiv installationer.

§ 21. Institutionerne er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

§ 22. Institutionerne skal anvende de følgende administrative systemer:

1) Statens Lønsystem (SLS).

2) Statens Koncernbetalinger for selvejende institutioner under staten (SKB), jf. dog stk. 2.

3) Navision Stat til den løbende regnskabsføring.

4) SIS til administration og indberetning af studieaktivitet m.v.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, gælder ikke for Den frie Lærerskole i Ollerup.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 211 af 20. februar 2012 om budget- og bevillingsmæssige forhold ved erhvervsakademier og professionshøjskoler m.fl.

2) Bekendtgørelse nr. 1302 af 15. december 2008 om tilskud m.v. til erhvervsakademier for videregående uddannelser (EA-tilskudsbekendtgørelsen).

3) Bekendtgørelse nr. 1037 af 23. oktober 2008 om tilskud m.v. til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den frie Lærerskole i Ollerup (PH-tilskudsbekendtgørelsen).

Til toppen

Noter

§ 5 ændret 18/3 2019 ved bek. nr. 232 af 12/3 2019.

Til toppen