Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus samt euv-elever uden grundforløb og praktikuddannelse (euv1-elever)

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1158 af 24/9 2018.

I medfør af § 67 a, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Støtte til værktøj, værnemidler og lignende samt støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

§ 1. Elever omfattet af lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik) og kapitel 7 b (erhvervsuddannelse plus) har ret til økonomisk støtte til værktøj, værnemidler og lignende i hovedforløbet. Støtten kan ydes under skolepraktik, intensiv værkstedstræning og ordinære skoleophold.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse er berettiget til at modtage tilsvarende ydelser fra arbejdsgiveren i henhold til kollektiv overenskomst eller regler fastsat om praktikuddannelsen.

Stk. 3. Støtte til værktøj, værnemidler og lignende beregnes på grundlag af de afholdte udgifter. Skolen skal påse, at de afholdte udgifter er mindst mulige, og at de ikke overstiger det niveau, som følger af § 1, stk. 2.

§ 2. Der ydes støtte til erhvervelse af kørekort under praktikuddannelsen for elever omfattet af § 1, stk. 1, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet relevant kørekort, og hvor uddannelsen ikke kan gennemføres uden kørekortet. Skolen vælger kørelærer og aftaler vederlaget for de ydelser, der berettiger til støtte.

Stk. 2. Støtte til køreundervisning, lægeattest og prøvegebyr ydes i samme omfang, som elever med uddannelsesaftale er berettiget til at modtage fra arbejdsgiveren, jf. § 1, stk. 2.

§ 3. Elever omfattet af § 1, stk. 1, har ret til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem i hovedforløbet. Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse i henhold til den kollektive overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller et tilskud hertil fra arbejdsgiveren.

Stk. 3. Støtten kan ikke overstige det beløb, arbejdsgiveren er forpligtet til at betale til elever med uddannelsesaftale inden for det pågældende elevområde.

§ 4. Der ydes ikke tilskud til elever efter dette kapitel, for perioder hvor eleven er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Til toppen

Kapitel 2 – Befordringstilskud

§ 5. Elever omfattet af lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik) og kapitel 7 b (erhvervsuddannelser plus) har ret til befordringstilskud.

Stk. 2. Der ydes ikke befordringstilskud for perioder, hvor eleven er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed.

§ 6. Der ydes befordringstilskud beregnet på grundlag af afholdte befordringsudgifter til elever under skolepraktik, intensiv værkstedstræning og ordinære skoleophold.

§ 7. Der ydes befordringstilskud for hele skolevejen i Danmark, når den samlede længde er mindst 20 km pr. dag (rejsedag). Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl eller indkvarteringssted til skole, mellem flere undervisningsafdelinger af en skole og tilbage til enten bopæl eller indkvarteringssted.

Stk. 2. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend samt påske– og juleferie, såfremt den i stk. 1 omtalte afstandsbetingelse i øvrigt er opfyldt.

§ 8. Tilskuddet beregnes på grundlag af afholdte udgifter, dog højst af udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler, jf. § 7.

Stk. 2. Befordringstilskuddet under skolepraktik udgør 90 % af de afholdte udgifter, dog højst 90 % af udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler. Befordringstilskuddet under ordinære skoleophold udgør de afholdte udgifter, dog højst udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

Til toppen

Kapitel 3 – Tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for elever i skolepraktik, elever under erhvervsuddannelse plus (eud+) samt euv-elever uden grundforløb og praktikuddannelse (euv1-elever)

§ 9. Faglige udvalg, som afholder svendeprøver for elever i skolepraktik, for elever under erhvervsuddannelse plus (eud+) samt for euv-elever uden grundforløb og praktikuddannelse (euv1-elever), har ret til tilskud.

Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til svendeprøveudgifter, hvis eleven på tidspunktet for svendeprøvens aflæggelse er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark.

§ 10. Tilskud ydes til det faglige udvalgs direkte merudgifter ved svendeprøver for disse elevgrupper, dvs. udgifter til skuemestre og udgifter til evt. udarbejdelse af opgaver ved svendeprøver.

§ 11. Tilskuddet beregnes pr. elev og udgør det laveste svendeprøvegebyr, som det faglige udvalg opkræver hos en arbejdsgiver for en elev med uddannelsesaftale inden for samme speciale. Tilskuddet til en elevs svendeprøve kan dog maksimalt udgøre det beløb, som er fastsat efter stk. 2.

Stk. 2. Det maksimale tilskud for svendeprøver er 2.500 kr. pr. elev.

Til toppen

Kapitel 4 – Udenlandske elever

§ 12. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå ret til tilskud og økonomisk støtte efter denne bekendtgørelses kapitler 1-3, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og i § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Til toppen

Kapitel 5 – Udbetaling til eleverne

§ 13. Hvis eleven opfylder betingelserne i § 1, udbetaler skolen støtte til værktøj, værnemidler og lignende, jf. §§ 1-2, til eleven efter ansøgning.

Stk. 2. Hvis eleven opfylder betingelserne i § 3, jf. § 1, stk. 1, udbetaler skolen støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem til eleven efter ansøgning.

Stk. 3. Hvis eleven opfylder betingelserne i §§ 5-7, udbetaler skolen befordringsudgifter til eleven efter ansøgning.

Til toppen

Kapitel 6 – Udbetaling til de faglige udvalg

§ 14. Det faglige udvalg sender en regning for elevens svendeprøve til den skole, som eleven er tilknyttet. Det faglige udvalgs beregning af tilskuddet skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 11, og det laveste svendeprøvegebyr for elever med uddannelsesaftale inden for samme speciale skal fremgå af regningen. Skolen påser, at betingelserne i udbetalingsreglerne er opfyldt og udbetaler tilskuddet til det faglige udvalg.

Til toppen

Kapitel 7 – Udbetaling til skolerne

§ 15. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler en gang om måneden til skolerne de beløb, der er udbetalt i henhold til § 13-14. Ved skolens anmodning om udbetaling af tilskuddet for skolepraktikelever, elever i eud+ og euv1-elever benyttes en blanket, der er fælles for de udgifter, skolen får refunderet direkte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Blanketten rekvireres hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, eller fra ATP’s hjemmeside, www.atp.dk.

Stk. 2. Til erhvervelse af kørekort, jf. § 2, kan skolen maksimalt modtage 9.000 kr. pr. erhvervelse af kørekort til motorcykel (kategori A), 12.500 kr. pr. erhvervelse af kørekort til personbil op til 3.500 kg. (kategori B) og 15.500 kr. pr. erhvervelse af kørekort til lastbil over 3.500 kg. (kategori C) og påhængsvogn over 750 kg. (kategori E).

Stk. 3. Udbetalingen finder normalt sted den 10. i hver måned og omfatter blanketter modtaget senest den 5. i samme måned.

Til toppen

Kapitel 8 – Forskellige bestemmelser

§ 16. Klager over Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags afgørelser efter denne bekendtgørelse kan, inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn.

Stk. 2. Klage i henhold til stk. 1 indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som vurderer, om der er grundlag for at give en klager helt eller delvis medhold. Giver Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke klageren fuldt ud medhold, sender Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 17. Ansøgning om udbetaling af støtte efter § 13 skal afleveres til skolen senest 4 måneder efter udgiften er afholdt. Ansøgning om udbetaling af tilskud efter § 14 skal indsendes til skolen senest 4 måneder efter, at svendeprøven er afholdt.

Stk. 2. Skolerne kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen i stk. 1, 1. pkt. i op til 2 måneder.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. september 2018.

Stk. 2. § 9 finder anvendelse for svendeprøver afholdt fra den 1. januar 2018.

Stk. 3. § 12 finder anvendelse for ydelser med hensyn til elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse fra og med den 1. januar 2011, jf. § 4, stk. 2, 2. pkt. i lov nr. 1615 af 22. december 2010.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 56 af 25. januar 2011 om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus ophæves.

Til toppen