Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1094 af 30/8 2018.

I medfør af § 2, stk. 5, § 14, stk. 4, § 32, stk. 3, § 38, stk. 6, § 59, stk. 7, og § 60, stk. 4, i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse, og efter forhandling med ministerieren for offentlig innovation, fastsættes:

Vedtægt

§ 1. Den vedtægt for en institution for forberedende grunduddannelse, som den første bestyrelse fastsætter efter lovens § 2, stk. 3 og § 17, jf. § 60, stk. 2, skal være i overensstemmelse med standardvedtægten, jf. bilaget.

Stk. 2. Den første bestyrelse fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af vedtægten. Tidspunktet fastsættes således, at vedtægten træder i kraft, jf. lovens § 2, stk. 4, 2. pkt., når den første bestyrelse har eller må forventes at have gennemført varetagelsen af de opgaver, som efter loven og den midlertidige vedtægt for institutionen, skal iværksættes og gennemføres for, at institutionen kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse med uddannelsesstart den 1. august 2019 eller snarest derefter, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Vedtægten kan med godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træde i kraft på et tidligere tidspunkt, hvis den første bestyrelse og styrelsen vurderer, at varetagelsen af de udestående opgaver efter stk. 2, 2. pkt. passende kan overdrages til den nye ordinære bestyrelse.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor styrelsen godkender, at vedtægten træder i kraft på et tidligere tidspunkt, jf. stk. 3, gør styrelsen, såfremt medarbejderrepræsentanten anmoder om det, godkendelsen betinget af, at medarbejderrepræsentationen i den første bestyrelse, midlertidigt vil kunne indtræde i den nye ordinære bestyrelse, indtil medarbejderne har valgt medarbejderrepræsentant efter lovens § 12, stk. 3.

§ 2. I bilaget om standardvedtægten markerer:

1) Kantet parentes […], at institutionen selv skal formulere teksten. I de kantede parenteser er det med kursiv anført, hvad teksten skal vedrøre.

2) Krøllet parentes {…}, at institutionen kan undlade den pågældende tekst, jf. dog § 3.

§ 3. Indholdet af standardvedtægtens krøllede parentes i § 3, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages kun i vedtægten for institutioner, hvor det er fastsat i vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 1, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, jf. § 4.

Stk. 2. Indholdet af standardvedtægtens krøllede parenteser i § 7, stk. 2 og 3, og § 11 medtages kun i vedtægten for institutioner, hvor det er fastsat i vedtægtens § 7, stk. 1, at der skal vælges en næstformand.

§ 4. Ved selvsupplering udpeger de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til den tiltrædende bestyrelse, det antal udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der ifølge vedtægten skal udpeges ved selvsupplering.

Stk. 2. Ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering skal der være flertal af udefrakommende medlemmer.

Vederlag til medlemmer af den første bestyrelse

§ 5. Institutionen kan yde vederlag til den første bestyrelses formand og en eventuel næstformand som anført i stk. 2.

Stk. 2. Der ydes vederlag inden for følgende rammer:

1) Til formanden og en eventuel næstformand for den første bestyrelse kan ydes op til 55.500 kr., henholdsvis 27.500 kr. pr. kalenderår.

2) Til formanden yder institutionen for den periode, hvor formanden varetager funktionen som institutionens leder, jf. lovens § 60, stk. 2, 2. pkt., efter periodens udløb, formanden et særskilt vederlag herfor.

§ 6. For varetagelse af hvervet som medlem af forretningsudvalg kan der til medlemmer af den første bestyrelse ydes et vederlag på 13.900 kr. pr. kalenderår.

Stk. 2. Der kan ikke ydes vederlag efter stk. 1 til følgende medlemmer:

1) Medlemmer, som modtager honorar som formand eller næstformand, jf. § 5.

2) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.

§ 7. Til den første bestyrelses øvrige medlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter og elevtilforordnede, jf. lovens § 60, stk. 1, kan institutionen yde et vederlag på 4.100 kr. pr. kalenderår.

Stk. 2. Der kan ikke ydes vederlag efter stk. 1 til følgende medlemmer:

1) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.

2) Medlemmer, der er udpeget af interesseorganisationer.

3) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne.

4) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

§ 8. Vederlag efter reglerne i §§ 5 – 7 reduceres forholdsmæssigt i tilfælde, hvor vederlaget ikke ydes for et helt år.

§ 9. Beslutningen om at yde vederlag træffes af den første bestyrelse.

Regnskab og revision

Regnskab

§ 10. Institutionen udarbejder et årsregnskab for perioden fra institutionens oprettelse til og med den 31. december 2018, som indeholder føglende:

1) Ledelsespåtegning.

2) Revisionspåtegning.

3) Ledelsesberetning.

4) Resultatopgørelse og balance.

5) Eventuelle noter.

6) Anvendt regnskabspraksis.

Stk. 2. Den første bestyrelse og institutionens leder underskriver ledelsespåtegningen.

Stk. 3. Institutionen sender regnskabet elektronisk til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest den 1. april 2019.

Revisor og revision

§ 11. Revisionen udføres i overensstemmelse med almindeligt gældende krav og standarder for godkendte revisorers virksomhed samt standarderne for offentlig revision. Standarderne for offentlig revision præciserer de særlige krav til en revision af et årsregnskab, der følger af god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012). Dette indebærer, at revisor gennemfører juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner som led i opgaven.

Stk. 2. Revisor skal anvende det gældende erklæringsparadigme for regulerede institutioner, der findes på Rigsrevisionens hjemmeside på adressen: www.rigsrevisionen.dk.

Momskompensation

§ 12. Bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl., finder tilsvarende anvendelse for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Bemyndigelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

§ 13. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til at varetage ministerens opgaver og udøve ministerens beføjelser efter lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og regler fastsat i medfør af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. lovens § 57, stk. 1.

Ikrafttrædelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Til toppen

Bilag 1 – Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse

Tekst i kursiv skal ikke medtages i vedtægtens tekst, men udfyldes.

 

Vedtægt for

[ Institutionens navn ]

I medfør af § 2, stk. 3, og § 17 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse har den første bestyrelse fastsat følgende vedtægt med regler om institutionens styrelse m.m., som supplerer reglerne i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse:

Kapitel 1: Navn og hjemsted

(Følgende regel supplerer reglerne i lovens § 2)

§ 1. Institutionens navn er [Navn].

Institutionen har hjemsted i [Kommunens navn], der er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt., og er omfattet af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Institutionen har følgende dækningsområde, som er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt.: [Dækningsområde]

Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer, der er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt.: [Placering 1, Placering 2, Placering 3 m.v.]

Institutionens CVR-nummer er [Nummeret].

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

(Følgende regler supplerer reglerne i lovens §§ 11-16)

§ 2. Institutionen ledes af en bestyrelse på [7, 9 eller 11] medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) [Et bestemt antal 6-10] udefrakommende medlemmer:

[Der angives, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. Desuden angives, hvor mange medlemmer der i givet fald udpeges ved selvsupplering og proceduren herfor. Hvis der er selvsupplering, skal § 3, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages i vedtægten].

2) Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret, jf. lovens § 12, stk. 4.

3) Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, jf. lovens § 12, stk. 3. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. Antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne kan dog, uden at det samlede antal stemmeberettigede medlemmer derved overstiger 11, af bestyrelsen udvides med sigte på, at medarbejdere fra forskellige skoler tilhørende institutionen kan være repræsenteret i bestyrelsen, jf. lovens § 12, stk. 3, 2. pkt. Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne efter reglen i § 7, stk. 4. En sådan beslutning føjes til vedtægten som en allonge og offentliggøres efter reglerne for offentliggørelse af institutionens vedtægt, jf. lovens § 2, stk. 4.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted {op til [Et tal] gange}. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode. }

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 15 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en elev ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemsskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

(Følgende regler supplerer lovens §§ 17-22)

§ 4. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

§ 5. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 6. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

(Følgende regler supplerer lovens §§ 17-22)

§ 7. {Ud over formanden vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer sin næstformand}.

Stk. 2. Formanden {- og i dennes fravær næstformanden -} indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møder skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens {- og i dennes fravær næstformandens -} stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, herunder om udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer udpeget af medarbejderne, jf. lovens § 12, stk. 3, 2. pkt., om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 8. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 9. Forretningsordenen, jf. lovens § 17, skal som minimum fastlægge regler om følgende forhold:

1) Arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med regler om muligheder for delegering.

2) Institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

3) Fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

(Følgende regler supplerer lovens § 15)

§ 10. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 11. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening {eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand}.

Kapitel 7: Regnskab og revision

(Følgende regler supplerer lovens § 38)

§ 12. Bestyrelsen fastsætter i en regnskabsinstruks nærmere regler for institutionens regnskabsføring.

Stk. 2. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 15 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 13. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre medlemmer, der udpeges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse

§ 14. Vedtægten træder i kraft den [Her angives datoen for vedtægtens ikrafttræden, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside, jf. lovens § 2, stk. 4, 2. pkt. Datoen for vedtægtens offentliggørelse skal fremgå af institutionens hjemmeside. ] eller – hvis samtlige udefrakommende medlemmer af bestyrelsen på dette tidspunkt endnu ikke er udpeget efter vedtægtens § 2 – på et tidspunkt snarest derefter, hvor samtlige udefrakommende medlemmer af bestyrelsen er udpeget efter vedtægtens § 2. I sidstnævnte tilfælde fastsætter bestyrelsen ved en allonge til denne vedtægt, underskrevet af alle udpegede medlemmer af bestyrelsen, tidspunktet for vedtægtens ikrafttræden, jf. dog lovens § 2, stk. 4, 2. pkt.

Stk. 2. Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltræder i 2019, varer frem til 30. april 2022.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato]

[Underskrift fra den første bestyrelses formand og dens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå. Vakante pladser skal fremgå. ]

Til toppen