Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Børne- og Socialministeriets vejledning nr. 10286 af 15/12 2017.

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2018 af satser m.v. efter følgende love:

1) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017 med senere ændringer.

2) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015.

3) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015 med senere ændringer.

4) Lov om ægtefællers økonomiske forhold, jf. lov nr. 548 af 30. maj 2017.

5) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015.

Ved satserne m.v. i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ovennævnte love, som tabellen vedrører.

2. Satserne m.v. i vejledningen gælder for perioden 1. januar til 31. december 2018, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 10157 af 23. november 2017 om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område.

Til toppen

TABEL 1: Social service – Børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

 

 

kr. årligt

kr. mdl.

pct.

Merudgiftsydelse (lovens § 41, stk. 3)

1.

Minimum, merudgifter

4.848

-

-

Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lovens § 42, stk. 3)

2.

Loft over beregningsgrundlag

-

30.576

-

Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 1)

3.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent)

-

-

2,2

Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011 2)

4.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering (satsreguleringsprocenten)

-

-

2,0

Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lovens § 42, stk. 4) 3)

5.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse

-

-

1,0

6.

Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bekendtgørelsen4) indgår ikke i beregningsgrundlaget.

-

-

12,5

Ledsagelse (lovens § 45, stk. 5)

7.

Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum

883

-

-

Hjemmetræning, træningsredskaber m.v. (lovens § 32 a, stk. 6)

8.

Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber m.v. maksimum

620.787

-

-

 

1) Jf. § 14 i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

2) Jf. § 25, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

3) Jf. §§ 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

4) Bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017.

Til toppen

TABEL 2: Social service – Børn og unge 1) , døgnophold

 

 

kr. årligt

kr. døgn

Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lovens § 159) 2)3)

1. Indtægtsgrænse

137.000

 

2. Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)

27.200

 

3. Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)

54.400

 

Formidlet døgnophold, betaling kost og logi (lovens § 55, stk. 4)

1. Under 10 år, pr. barn

 

181

2. Over 10 år, pr. barn

 

193

3. For 3. barn eller ung og derover placeret på samme sted

 

168

 

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelse nr. 712 af 19. juni 2013.

2) Jf. bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2017, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008 og bekendtgørelse nr. 1065 af 11, november 2009.

3) Jf. bekendtgørelse nr. 712 af 19. juni 2013.

Til toppen

TABEL 3: Social service - Ledsagelse og pasning

 

 

kr. årligt

kr. mdl.

pct.

Ledsagelse (lovens § 97, stk. 7)

 

1. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum

883

-

-

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lovens § 118, stk. 2)

2. Løn

-

22.504

-

Til toppen

TABEL 4: Social service - Dækning af nødvendige merudgifter

 

 

kr. mdl.

Dækning af nødvendige merudgifter (lovens § 100, stk. 3)

1. Sandsynliggjorte merudgifter for under 534 kr. om måneden

0

2. Sandsynliggjorte merudgifter fra 534 kr. til 1.500 kr. om måneden

1.000

3. Sandsynliggjorte merudgifter fra 1.501 kr. til 2.500 kr. om måneden

2.000

4. Dokumenterede merudgifter fra 2.501 kr. om måneden

Fuld dækning af faktiske udgifter

Til toppen

TABEL 5: Social service - Voksne, botilbud

 

 

kr. årligt

kr. mdl.

pct.

Betaling for botilbud (lovens § 163, stk. 3) 1)

1. Betalingsandel i procent af boligomkostninger

-

-

10

2. Betalingsandel i procent af indkomst på 202.900 kr.

-

-

10

3. Betalingsandel i procent af indkomst over 202.900 kr.

-

-

20

4. Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister

44.000

-

-

5. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 185.900 kr.

500

-

-

6. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 185.900 kr.

1.000

-

-

7. 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten

5.119

-

-

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelsenr. 1065 af 11. november 2009 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017.

Til toppen

TABEL 6: Social service – Voksne, midlertidigt ophold i boformer (kvindekrisecentre, forsorgshjem m.v.)

 

 

kr. døgn.

Betaling for midlertidigt ophold i boformer (lovens § 163, stk. 3) 1)

1. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 109 (Kvindekrisecentre)

84

2. Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens § 110 (Forsorgshjem, herberger m.v.)

87

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017 om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110.

Til toppen

TABEL 7: Social service - Hjælpemidler og biler

 

 

kr. årligt

kr. én gang

Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved køb af hjælpemidler under fritvalgsordningen (lovens § 112, stk. 3)

1. Fradragsgrænsen for refusion af egenbetaling ved frit valg1)

 

2.850

Støtte til diverse hjælpemidler (lovens § 112, stk. 5) 1)

2. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling

 

880

3. Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling

 

490

4. Almindeligt fodtøj, tilskud

 

1.450

Prisliste fra Kennedy Centret (lovens § 112, stk. 5) 1)2)

5. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige

 

1.550

6. Natkikkert

 

5.500

7. Lupbriller

 

4.450

8. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer

 

9.200

9. Brilleglas og stel, almindelige styrker

 

3.650

10. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker

 

5.650

11. Filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende

 

2.000

12. Filterglas med styrke

 

4.300

13. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)

 

5.500

14. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)

 

7.100

15. Akryløjenproteser

 

9.085

Støtte til køb af bil (lovens § 114, stk. 2 og 4) 4)

16. Bilstøtte, lån, max

 

187.000

17. Bilstøtte, indkomstgrundlag

222.000

 

18. Bilstøtte, automatgear

 

25.905

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1247 af 13. november 2017.

2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. Prislisten og en kort vejledning kan findes på Rigshospitalets hjemmeside www.rigshospitalet.dk/oejen.

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser inden for ét kalenderår.

4) Jf. bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017.

Til toppen

TABEL 8: Social service - Den centrale refusionsordning

 

 

pct.

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)

1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.050.000 kr. årligt

0

2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.050.000 til 1.969.999 kr. årligt

25

3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.970.000 kr. årligt

50

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 a 1)

4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 790.000 kr. årligt

0

5. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 790.000 til 1.569.999 kr. årligt

25

6. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.570.000 kr. årligt

50

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 873 af 29. august 2012.

Til toppen

TABEL 9: Social service - Kommunal betaling for unges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner

 

 

kr. årligt

1. Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger (lovens § 174, stk. 4)1) (kriminalpræventiv takst)

1.451.595

2. Takst for 15-17-åriges ophold på Kriminalforsorgens institutioner (lovens § 174, stk. 6)

1.451.595

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2017.

Til toppen

TABEL 10: Omberegning af DIS-indkomster - Skalatrin og faktorer 1)2)

 

 

Skalatrin - kr. årligt (netto)

Skalatrin - kr. månedligt (netto)

Omregningsfaktor

Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag 3)

1.

0 - 46.000

0 - 3.833

1

2.

46.001 - 327.120

3.834 - 27.2600

1,61

3.

327.121 -

27.261 -

2,12

Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag 3)

4.

0 - 101.900

0 - 8.575

1

5.

101.901 - 348.701

8.576 - 29.058

1,61

6.

348.702 -

29.059 -

2,12

Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller over) 3)

7.

0 - 151.000

0 - 12.583

1,00

8.

151.001 - 366.945

12.584 - 30.579

1,61

9.

366.946 -

30.580 -

2,12

 

1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på ministeriets område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 3, § 114, stk. 2, § 159, § 160, § 161, stk. 2, og § 163, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017.

2) Jf. vejledning nr. 9454 af 10. maj 2017.

3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

Til toppen

TABEL 11: Navneloven - Gebyr for navneændring

 

 

kr. én gang

1. Gebyr for ansøgning om navneændring (lovens § 25 a, stk. 1)

490

Til toppen

TABEL 12: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne og gebyr for seperation, skilsmisse og vilkårsforhandling

 

 

kr. måned

1. Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne, når ingen af parterne har bopæl her i landet (lovens § 13, stk. 3)

870

2. Gebyr for behandling af anmodning om separation (lovens § 39, stk. 1)

350

3. Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse (lovens § 39, stk. 1)

350

4. Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse (lovens § 39, stk. 1)

1.500

Til toppen

TABEL 13: Lov om børns forsørgelse - Normalbidrag 1)

 

 

kr. måned

1. Normalbidrag (lovens § 14, stk. 1)

1.360

2. Normalbidragets grundbeløb (lovens § 14, stk. 1)

1.204

3. Tillæg til normalbidraget (lovens § 14, stk. 1)

156

 

1) Størrelsen af bidraget reguleres årligt efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Til toppen

TABEL 14: Lov om børns forsørgelse - Forhøjet børnebidrag (vejledende indkomstbeløb)1)

Normalbidrag +

1 barn kr.

2 børn kr.

3 børn kr.

4 børn kr.

5 børn kr.

100 pct.

ca. 500.000

ca. 560.000

ca. 640.000

ca. 730.000

ca. 870.000

200 pct.

ca. 700.000

ca. 800.000

ca. 1 mio.

ca. 1,1 mio.

ca. 1,2 mio.

300 pct.

ca. 1,3 mio.

ca. 1,5 mio.

ca. 1,8 mio.

ca. 2,0 mio.

ca. 2,2 mio.

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 15: Lov om børns forsørgelse - Uddannelsesbidrag (vejledende indkomstbeløb)1)

 

 

1 barn kr.

2 børn kr.

3 børn kr.

4 børn kr.

5 børn kr.

Normalbidragets grundbeløb

ca. 380.000

ca. 440.000

ca. 500.000

ca. 580.000

ca. 700.000

+ 50 pct.

ca. 600.000

ca. 700.000

ca. 800.000

ca. 900.000

ca. 1,1 mio.

+ 100 pct.

ca. 900.000

ca. 1,1 mio.

ca. 1,2 mio.

ca. 1,4 mio.

ca. 1,7 mio.

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 16: Lov om børns forsørgelse - Konfirmations- og beklædningsbidrag 1)

 

 

kr. én gang

1. Konfirmations- og beklædningsbidrag

3.612

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 17: Lov om børns forsørgelse - Andre børnebidrag

 

 

kr. én gang

kr. måned

1. Fødselsbidrag og barselsbidrag1)

827

1.441

2. Navngivningsbidrag, herunder ved dåb2)

1.204

-

 

1) Størrelsen af bidragene reguleres årligt efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

2) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 18: Lov om børns forsørgelse - Betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag 1)

Fastsættelse af uddannelsesbidraget

kr. måned

1. Hvis et uddannelsesbidrag er fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der i 2018 er:

5.000

2. Er barnets indkomst i 2018 ca. ____ kr. om måneden, kan et uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidraget, bortfalde. Er et uddannelsesbidrag fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger:

6.000

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.


Til toppen

TABEL 19: Lov om børns forsørgelse - Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag

 

 

kr. én gang

1. Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag (lovens § 17 a, stk. 1)

2.700

Til toppen

TABEL 20: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren 1)

Fastsættelse af bidrag

Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.

1. Bidrag bør ikke fastsættes.

280.000

2. Statsforvaltningen fastsætter et skønsmæssigt bidrag til et mindre beløb end ellers.

300.000

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen

TABEL 21: Lov om ægtefællers økonomiske forhold og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning – Ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst 1)

Bidragsmodtagerens samlede indkomst inkl. bidrag i kr.

Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.

1.

ca. 290.000 til ca. 310.000

Under ca. 800.000

2.

ca. 310.000 til ca. 330.000

Over ca. 800.000

3.

ca. 330.000 til 350.000

Over ca. 1,4 mio.

 

1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.

Til toppen