Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2018 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10200 af 4/12 2017.

I medfør af § 24 a, stk. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017, har den eller de, som har forældremyndigheden over et barn, der afgår ved døden inden det fyldte 18. år som følge af en skade omfattet af lovens kapitel 3, har ret til en godtgørelse, der udgør 162.000 kr.

I medfør af lovens § 33 afgør Patienterstatningen alle erstatningssager efter lovens kapitel 3.

Af § 29 i loven fremgår, hvem der er forpligtede til at yde erstatning efter lovens kapitel 3.

Af lovens § 24 a, stk. 4, fremgår, at det i stk. 1 fastsatte godtgørelsesbeløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på baggrund af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Beløb for 2018

For 2018 er tilpasningsprocenten fastsat til 0,2 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2018.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at godtgørelsen til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet pr. 1. januar 2018 udgør 165.500 kr.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Til toppen