Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Cirkulære om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynscirkulæret)

Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 9842 af 4/9 2017.

Kapitel 1 – Cirkulærets område

§ 1. Cirkulæret finder anvendelse ved gennemførelse af

1) tilsyn og særvilkår, der er fastsat ved betinget dom, prøveløsladelse, prøveudskrivning fra forvaring, benådning i de tilfælde, der er omfattet af straffelovens § 43, strafafbrydelse eller i øvrigt i medfør af bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven, jf. dog stk. 2, og

2) vilkår om samfundstjeneste, der er fastsat efter straffelovens § 40 a eller § 63.

Stk. 2. Cirkulæret finder ikke anvendelse ved gennemførelse af tilsyn og særvilkår fastsat ved

1) udstationering til egen bopæl under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens § 48, stk. 2, nr. 3,

2) udståelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, og

3) udståelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 b.

Til toppen

Kapitel 2 – Tilsyn og særvilkår

Administration af vilkår

§ 2. Vilkår om tilsyn indebærer, at kriminalforsorgsområdet skal holde sig underrettet om klientens bopæl og beskæftigelse. Kriminalforsorgsområdet skal herudover så vidt muligt orientere sig om klientens forhold.

Stk. 2. Er der fastsat ubetinget særvilkår, skal kriminalforsorgsområdet påse, at særvilkåret iværksættes og overholdes.

Stk. 3. Er der fastsat betinget særvilkår, skal kriminalforsorgsområdet holde sig underrettet om sådanne særlige forhold hos klienten, der kan medføre iværksættelse af vilkåret.

Stk. 4. Kriminalforsorgsområdet skal fastsætte de forskrifter, der er nødvendige til gennemførelsen af tilsynet og eventuelle særvilkår.

§ 3. Hvis formålet med tilsyn eller særvilkår ikke længere er til stede, træffer kriminalforsorgsområdet afgørelse om, hvorvidt vilkåret skal ændres eller ophæves, jf. dog stk. 4-5. Navnlig i de tilfælde, hvor tilsynsperioden er længere end 12 måneder, skal kriminalforsorgsområdet være særlig opmærksom herpå.

Stk. 2. Ved betinget dom kan kriminalforsorgsområdet afgive indstilling om ændring af vilkår, hvis de må anses for utilstrækkelige til at opfylde formålet, jf. straffelovens § 59, stk. 1.

Stk. 3. Hvis et vilkår om behandling viser sig at være unødvendigt i tilsynsperiodens forløb, kan kriminalforsorgsområdet indstille behandlingen. Bliver behandlingen på ny nødvendig, kan kriminalforsorgsområdet give klienten pålæg om at genoptage behandlingen.

Stk. 4. Ved vilkår, der er fastsat af et andet kriminalforsorgsområde end det, der fører tilsynet, afgives indstilling til det kriminalforsorgsområde, der har fastsat vilkårene, der herefter træffer afgørelse om eventuel ændring eller ophævelse heraf.

Stk. 5. Ved vilkår fastsat af Direktoratet for Kriminalforsorgen afgives indstilling til direktoratet. Ved vilkår fastsat af retten afgives indstilling til anklagemyndigheden.

§ 4. Flytter klienten, således at den nye bopæl hører til et andet kriminalforsorgsområde, skal det hidtidige kriminalforsorgsområde hurtigst muligt sende tilsynssagen til det nye kriminalforsorgsområde.

Særlig regel om tilsyn ved prøveløsladelse og delvis eftergivelse af straf ved betinget benådning

§ 5. Har afsoningen fundet sted i en institution i et andet kriminalforsorgsområde end det kriminalforsorgsområde, der skal varetage tilsynet, meddeler det kriminalforsorgsområde, som har løsladt den dømte, de oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af tilsynet, til det kriminalforsorgsområde, der skal varetage tilsynet.

Særlige regler om vilkår om struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling ved betinget dom for spirituskørsel

§ 6. Kriminalforsorgsområdet og behandlingsstedet skal træffe aftale om, hvordan kriminalforsorgsområdet holdes orienteret om behandlingsforløbet. Kriminalforsorgsområdet skal dog have kontakt med behandlingsstedet mindst en gang om måneden.

Mentorordningen

§ 7. Er klienten i aldersgruppen 15-25 år, skal kriminalforsorgsområdet overveje, om den unge skal tilknyttes en mentor, hvis dette ikke allerede er sket.

Til toppen

Kapitel 3 – Særlige regler om samfundstjeneste

§ 8. Vilkår om samfundstjeneste kan være fastsat enten som vilkår for prøveløsladelse efter straffelovens § 40 a eller som vilkår ved en betinget dom efter straffelovens § 62.

§ 9. Kriminalforsorgsområdet skal sørge for, at der er et tilstrækkeligt antal arbejdssteder, hvor vilkår om samfundstjeneste kan afvikles.

Stk. 2. Som arbejdssteder kan anvendes institutioner og organisationer, som er offentlige, offentligt støttede eller har almennyttige formål. Der må ikke udføres arbejde, som ellers ville være til rådighed for det almindelige arbejdsmarked. Der må heller ikke udføres arbejde, som er profitskabende for private personer eller virksomheder.

Stk. 3. Kriminalforsorgsområdet skal sikre, at arbejdsstederne bliver godkendt af de regionale arbejdsmarkedsråd.

§ 10. Har kriminalforsorgsområdet truffet bestemmelse om, at klienten som en del af samfundstjenesten skal deltage i et behandlings- eller uddannelsesprogram, jf. straffuldbyrdelseslovens § 101, stk. 4, skal kriminalforsorgsområdet sørge for, at der for den enkelte klient bliver tilrettelagt et individuelt og målrettet forløb.

§ 11. Kriminalforsorgsområdet skal føre kontrol med, at klienten opfylder den fastsatte samfundstjeneste.

Stk. 2. Kontrollen skal ske ved, at kriminalforsorgsområdet

1) aflægger besøg på det sted, hvor samfundstjenesten udføres, med en hyppighed, der gennemsnitligt svarer til hver fjerde gang, klienten udfører samfundstjeneste, samt

2) hyppigt kontakter det sted, hvor samfundstjenesten udføres, telefonisk.

Stk. 3. Sikrer det sted, hvor samfundstjenesten udføres, ikke i tilstrækkelig grad den fornødne kontrol med samfundstjenestens udførelse, skal kriminalforsorgsområdets kontrol intensiveres.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan besøget efter stk. 2, nr. 1, efter en konkret vurdering erstattes af telefonisk kontrol, dog højst hver anden gang.

§ 12. Hvis en klient, der er løsladt på prøve med vilkår om samfundstjeneste, af særlige grunde ikke kan udføre den fastsatte samfundstjeneste inden udløbet af det fastsatte tidspunkt, kan kriminalforsorgsområdet

1) træffe afgørelse om, at vilkåret om samfundstjeneste skal have en varighed ud over dette tidspunkt, dog ikke ud over den samlede straffetid, jf. straffelovens § 40 a, stk. 5, eller

2) træffe afgørelse om at nedsætte antallet af samfundstjenestetimer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er vilkåret om samfundstjeneste fastsat af et andet kriminalforsorgsområde end det, der fører tilsynet, afgives indstilling til det kriminalforsorgsområde, der har fastsat vilkåret, der herefter træffer afgørelse om eventuel nedsættelse af antallet af samfundstjenestetimer.

Stk. 3. Ved betinget dom med vilkår om samfundstjeneste kan den fastsatte længstetid forlænges efter reglerne i straffelovens § 63, stk. 2.

§ 13. Ved domme til samfundstjeneste skal kriminalforsorgsområdet give meddelelse til Kriminalregistret om, at

1) den fastsatte længstetid forlænges af kriminalforsorgsområdet efter straffelovens § 63, stk. 2,

2) prøvetiden er ophørt i forbindelse med, at længstetiden for at udføre samfundstjenesten er udløbet, jf. straffelovens § 63, stk. 3, 2. pkt., og

3) tilsyn og eventuelle særvilkår er bortfaldet i forbindelse med, at længstetiden for at udføre samfundstjeneste er udløbet, jf. straffelovens § 63, stk. 4, 3. pkt.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden m.v.

§ 14. Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2017.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9268 af 30. april 2015 om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynscirkulæret) ophæves.

Til toppen