Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Cirkulære om udarbejdelse af handleplaner i Kriminalforsorgen (handleplanscirkulæret)

Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære nr. 9554 af 19/6 2017.

Indledende bestemmelser

§ 1. Kriminalforsorgsområdet skal i samarbejde med den indsatte snarest efter indsættelsen udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 31, stk. 2. For indsatte, der er udvist af landet ved dom, skal planen ikke omfatte tiden efter løsladelsen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 31, stk. 2, 3. pkt. Kriminalforsorgsområdet skal endvidere udarbejde en plan for tilsynsperioden og tiden derefter for prøveløsladte og betinget dømte med vilkår om tilsyn, jf. straffuldbyrdelseslovens § 82, stk. 2, og § 95, stk. 2.

Stk. 2. Udover de personer, der er omfattet af straffuldbyrdelsesloven, jf. stk. 1, skal der tillige udarbejdes handleplaner for

1) personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69, jf. § 1 i cirkulære om kriminalforsorgens tilsyn med personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69,

2) 15-17-årige, der udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, jf. straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, og

3) varetægtsarrestanter.

§ 2. Handleplaner udarbejdes i et særligt skema i Klientsystemet.

Ansvaret for udarbejdelse af handleplaner

§ 3. Ansvaret for udarbejdelse af handleplaner påhviler det kriminalforsorgsområde, som omfatter den institution, hvor klienten opholder sig, eller som har klienten i tilsyn, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. For 15-17-årige, der har fået tilbagekaldt tilladelse til strafudståelse på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, jf. straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, og som midlertidigt er overført til arresthus, påhviler ansvaret efter stk. 1 det kriminalforsorgsområde, der har ført tilsyn og kontrol med den pågældende under strafudståelsen.

Stk. 3. Stk. 1-2 kan fraviges ved aftale mellem de involverede kriminalforsorgsområder.

Stk. 4. Ved opfølgning, evaluering m.v. af handleplanerne efter §§ 7-9 finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse.

§ 4. Kriminalforsorgsområdet udpeger en handleplansansvarlig person for hver enkelt klient i forbindelse med indsættelse/iværksættelse af fængselsstraf/etablering af tilsyn/indflytning på pension. Der bør tillige udpeges en person, der kan overtage ansvaret, når den handleplansansvarlige person er fraværende i længere perioder.

Frister for udarbejdelse af handleplaner

§ 5. For dømte, der har været på fri fod mellem domfældelse og indsættelse i institutionen, skal den første handleplan være oprettet senest 7 hverdage efter indsættelsen og udarbejdet senest 4 uger efter indsættelsen.

Stk. 2. For varetægtsarrestanter skal den første handleplan være oprettet senest 7 hverdage efter indsættelsen.

Stk. 3. For dømte, der er varetægtsfængslet, indtil fuldbyrdelse kan iværksættes, skal handleplanen være udarbejdet senest 4 uger efter iværksættelse af fængselsstraffen.

Stk. 4. For varetægtsarrestanter, der i henhold til retsplejelovens § 777 er anbragt i en institution for personer, der udstår fængselsstraf eller forvaring, skal handleplanen være udarbejdet senest 4 uger efter indsættelsen i institutionen.

Stk. 5. For dømte, der er straffet efter straffelovens § 210 eller §§ 216-236, og hvor sagen skal visiteres efter en indledende anbringelse i visitations- og observationsafdelingen i Herstedvester Fængsel, jf. anbringelses- og overførselsbekendtgørelsens § 3, skal den første handleplan dog først være udarbejdet på det tidspunkt, hvor den pågældendes sag er visiteret.

§ 6. For betinget dømte m.v. med vilkår om tilsyn og andre særvilkår, skal den første handleplan være udarbejdet senest 4 uger efter tilsynets iværksættelse.

Stk. 2. For 15-17-årige, der udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, jf. straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, skal den første handleplan være udarbejdet ved strafudståelsens iværksættelse.

Opfølgning, evaluering m.v.

§ 7. Handleplanen skal jævnligt sammenholdes med den indsattes forhold under strafudståelsen og om nødvendigt søges tilpasset ændringer i disse forhold, jf. straffuldbyrdelseslovens § 31, stk. 2.

Stk. 2. For dømte med en opholdstid på 2 år eller derunder skal der foretages opfølgning/evaluering mindst hver tredje måned.

Stk. 3. For dømte med en opholdstid på mere end 2 år skal der foretages opfølgning/evaluering mindst hvert halve år. Når der må forventes at være 2 år eller derunder til løsladelsen, skal opfølgning/evaluering dog foretages mindst hver tredje måned.

Stk. 4. For dømte, der under strafudståelsen overføres til en institution i et andet kriminalforsorgsområde, er det modtagende kriminalforsorgsområde ansvarlig for, at handleplanen opdateres senest 7 hverdage efter, at overførslen har fundet sted.

Stk. 5. For betinget dømte og prøveløsladte med vilkår om tilsyn skal handleplanen mindst hver tredje måned sammenholdes med klientens forhold i tilsynsperioden og om nødvendigt søges tilpasset ændringer i disse forhold, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Stk. 6. For personer, der er idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68 eller § 69, skal der foretages evaluering/opfølgning mindst hvert halve år.

§ 8. Der skal altid udarbejdes status på handleplanen, når der efter reglerne i § 3 skiftes handleplansansvarlig.

Stk. 2. For indsatte skal der udarbejdes status på handleplanen ved løsladelsen.

Stk. 3. For tilsynsklienter skal der udarbejdes status på handleplanen ved tilsynets afslutning.

§ 9. Når en indsat skal løslades på prøve med vilkår om tilsyn, og afsoningen har fundet sted i en institution i et andet kriminalforsorgsområde end det kriminalforsorgsområde, der skal varetage tilsynet, skal det kriminalforsorgsområde, der skal føre tilsyn med den pågældende, inddrages i planlægningen af tiden efter løsladelsen på et så tidligt tidspunkt som muligt, dog senest 8 uger før forventet løsladelsestidspunkt.

Stk. 2. Såfremt den i stk. 1 nævnte 8-ugers frist på grund af opholdstidens længde ikke kan overholdes, skal kriminalforsorgsområdet inddrages så tidligt som muligt.

Koordinerede handleplaner mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

§ 10. Kriminalforsorgsområdet skal for de målgrupper, der er nævnt i § 11, koordinere handleplaner med kommunerne med henblik på at understøtte en langsigtet indsats og sikre kontinuitet i samarbejdet over for fælles klienter.

§ 11. Målgruppen for de koordinerede handleplaner er:

1) Indsatte i fængsler og arresthuse, som er omfattet af bestemmelsen om udarbejdelse af handleplaner i straffuldbyrdelseslovens § 31, stk. 2, og som kommunerne samtidig har pligt til at tilbyde en handleplan efter § 140, stk. 3, og § 141 i lov om social service, jf. dog stk. 2.

2) Personer, der er i tilsyn af Kriminalforsorgen, som er omfattet af bestemmelsen om udarbejdelse af handleplaner i straffuldbyrdelseslovens § 82, stk. 2, og § 95, stk. 2, og som kommunerne samtidig har pligt til at tilbyde en handleplan efter § 141 i lov om social service.

3) Betinget dømte under 18 år, der er omfattet af bestemmelsen om udarbejdelse af handleplaner efter straffuldbyrdelseslovens § 95, stk. 2, og som samtidig har vilkår om hjælpeforanstaltninger efter § 52 i lov om social service som følge af voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, og som kommunerne har pligt til at udarbejde en handleplan for, jf. § 140, stk. 3, i lov om social service.

4) Personer idømt en foranstaltningsdom efter straffelovens § 68 eller § 69, hvor der er fastsat tilsyn af Kriminalforsorgen, og som kommunerne samtidig har pligt til at tilbyde en handleplan efter § 141 i lov om social service.

5) 15-17-årige, der udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, jf. straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, og som kommunerne har pligt til at udarbejde en handleplan for efter § 140, stk. 3, i lov om social service.

Stk. 2. Handleplaner for indsatte, der er udvist af landet ved dom, er ikke omfattet af Kriminalforsorgens pligt til at koordinere disse med kommunerne.

§ 12. Initiativet til koordinering af handleplaner påhviler Kriminalforsorgen.

Stk. 2. For indsatte påhviler det det kriminalforsorgsområde, der efter § 3 er handleplansansvarlig, at tage kontakt til kommunen senest 1 år inden datoen for en eventuel prøveløsladelse.

Stk. 3. Er der ved straffens iværksættelse mindre end 1 år til datoen for en eventuel prøveløsladelse, påhviler det det i stk. 2 nævnte kriminalforsorgsområde at tage kontakt til kommunen senest 4 uger efter, at straffen er iværksat.

Stk. 4. For tilsynsklienter påhviler det kriminalforsorgsområdet at tage kontakt til kommunen senest 4 uger efter tilsynets iværksættelse.

Stk. 5. For 15-17-årige, der udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, påhviler det kriminalforsorgsområdet at tage kontakt til kommunen samtidig med udarbejdelse af den første handleplan.

Stk. 6. Det påhviler kriminalforsorgsområdet at sikre, at kommunen i overensstemmelse med reglerne i §§ 9-10 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger modtager de oplysninger, som er nødvendige til brug for udarbejdelse af den koordinerede handleplan.

§ 13. Kommunen har efter bekendtgørelse om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse persongrupper ansvaret for at følge henvendelsen fra Kriminalforsorgen op.

Stk. 2. Kommunen har ansvaret for, at kommunens handleplaner koordineres med Kriminalforsorgen og for løbende at sikre sig, at kommunens støtteforanstaltninger og indsatser i øvrigt koordineres med Kriminalforsorgens tiltag, og at eventuelle andre relevante samarbejdsparter inddrages i arbejdet.

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9063 af 3. februar 2017 om udarbejdelse af handleplaner (handleplanscirkulæret) ophæves.

Til toppen