Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 mv.

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 874 af 27/6 2017.

I medfør af § 13, stk. 2, og § 14 a i lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2016, fastsættes:

Forudsat niveau for kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

§ 1. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er for året 2017 opgjort på grundlag af aktiviteten i regionerne i 2015, og er samlet opgjort til 20.068.200 tusinde kr., jf. stk. 2-5. Niveauet opgjort på regionsniveau efter 1. pkt. udgør:

1) Region Nordjylland:

1.841.488 tusinde kr.

2) Region Midtjylland:

4.266.560 tusinde kr.

3) Region Syddanmark:

4.312.904 tusinde kr.

4) Region Hovedstaden:

6.504.300 tusinde kr.

5) Region Sjælland:

3.142.948 tusinde kr.

Stk. 2. Værdien af regionernes aktivitet efter § 2, stk. 1, opgøres på baggrund af takster (DRG- og DAGS-takster for 2017 samt sengedagstakster m.v.) i henhold til reglerne i Sundhedsdatastyrelsens takstvejledning for ydelsesåret under hensyntagen til modellen for den kommunale medfinansiering, jf. bilag 1.

Stk. 3. Værdien af regionernes aktivitet efter § 2, stk. 2, opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet under hensyntagen til modellen for den kommunale medfinansiering, jf. bilag 1. Værdien efter 1. pkt. er pris- og lønreguleret med hhv. 1,1 pct. og 1,8 pct. for årene 2015 og 2016.

Stk. 4. Værdien af regionernes forbrug efter § 1, stk. 2 og 3, er tillagt gennemslaget på den kommunale medfinansiering af de økonomiske forudsætninger for den regionale økonomi for hhv. 2016 og 2017 på i alt 241.831 tusinde kr.

Stk. 5. Værdien af regionernes forbrug efter stk. 3 og 4, er fratrukket en korrektion, der følger af DUT princippet mv. og er fastlagt til at udgøre 160.300 tusinde kr.

§ 2. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering er fastlagt på baggrund af aktiviteten i sundhedsvæsenet i 2015 opgjort på grundlag af indberetninger til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister.

Stk. 2. Aktiviteten leveret af praktiserende sundhedspersoner, der indberettes Sundhedsdatastyrelsens register ydelser i den primære sundhedssektor, der er dokumentereret gennem dette register

Fordeling på regioner af forudsat niveau for kommunale udgifter

§ 3. Det forudsatte niveau for kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 1, er for året 2018 fordelt mellem regionerne, på baggrund af opgørelserne, der følger af § 1, stk. 2-5, jf. bilag 2.

Øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

§ 4. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er for året 2017 samlet opgjort til 16.889.500 tusinde kr., jf. stk. 2. Den øvre grænse efter 1. pkt. udgør:

1) Region Nordjylland:

1.750.541 tusinde kr.

2) Region Midtjylland:

3.602.056 tusinde kr.

3) Region Syddanmark:

3.621.965 tusinde kr.

4) Region Hovedstaden:

5.325.704 tusinde kr.

5) Region Sjælland:

2.589.234 tusinde kr.

Stk. 2. Værdien efter § 3, stk. 1, er fremkommet ved at have fratrukket en korrektion fra værdien efter § 1, stk. 1, der sikrer, at lofterne for regionernes indtægter fra den kommunale medfinansiering som udgangspunkt fastsættes svarende til baseline (udgangspunkt) for den statslige aktivitetspulje for de enkelte regioner og korrektion er opgjort til at udgøre 3.178.700 tusinde kr.

Fordeling af øvre grænse på regioner

§ 5. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 3 er for året 2017 fordelt mellem regionerne efter samme fordeling som det generelle tilskud til regionerne for året 2017.

Afrunding

§ 6. Den øvre grænse og det forudsatte niveau opgøres i hele 1.000 kr.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017 og finder anvendelse for beregning af tilskud og bidrag fra og med tilskudsåret 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 974 af 28. juni 2016 om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Model for den kommunale medfinansiering


 

Nye satser (17-pl)

Somatik

 

- stationær

34 pct. DRG, dog

max 15.078 kr./indlæggelse

- ambulant

34 pct. DAGS, dog max 1.487 kr./besøg,

max gråzone 15.078 kr.

Psykiatri

 

- stationær

60 pct. af sengedagstakst,

max 8.722 kr./indlæggelse

- ambulant

30 pct. af besøgstakst, 546 kr./besøg

Praksissektoren

 

- speciallæger

34 pct. af honorarer,

max 1.487 kr./ydelse

- almen læger

10 pct. af honorarer på grundydelse

- fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor

10 pct. af honorarer


 

Til toppen

Bilag 2 – Regionsfordeling på baggrund af aktivitet 2015

 

Region

Kr.

- Nordjylland

1.801.579.802

- Midtjylland

4.174.095.082

- Syddanmark

4.219.434.734

- Hovedstaden

6.363.338.908

- Sjælland

3.074.833.858

Til toppen