Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bekendtgørelse nr. 742 af 14/6 2017.

I medfør af § 13, stk. 3, 2. og 3. pkt., og § 55 c i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

De obligatoriske test

§ 1. Eleverne skal gennemføre følgende obligatoriske test, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 3:

1) Dansk med fokus på læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin.

2) Engelsk på 4. og 7. klassetrin.

3) Matematik på 3., 6. og 8. klassetrin.

4) Fysik/kemi på 8. klassetrin.

Gennemførelse af obligatoriske test

§ 2. Testene afvikles gennem Undervisningsministeriets test- og prøvesystem. Adgang til ministeriets digitale test- og prøveafviklingssystem, herunder testresultater mv., sker via Styrelsen for It og Lærings digitale identifikationssystem (UNI-Login).

Stk. 2. Skolens leder registrerer oplysninger om skolens elever og medarbejdere, som er nødvendige for testafviklingen og adgangen til testresultater i UNI-Login forud for tilmelding til test og gennemførelsen heraf.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen registrerer oplysninger om medarbejdere i den kommunale forvaltning, der skal have adgang til testresultaterne for kommunens folkeskoler, i UNI-Login.

Stk. 4. For dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 5, beslutter kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, hvor afviklingen af test skal finde sted. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at afviklingen af test skal finde sted på et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, skal kommunalbestyrelsen sikre, at der på det pågældende dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted er de fornødne rammer for, at testafviklingen kan ske i overensstemmelse med lovgivningen herom.

§ 3. Gennemførelse af test finder sted i perioden fra den 1. marts til den 30. april i det skoleår, hvori testen er placeret.

Stk. 2. Der skal forud for afviklingen af en test reserveres et tidsrum for gennemførelsen heraf i test-systemet.

Stk. 3. Hver elev kan kun gennemføre den obligatoriske test én gang, bortset fra elever der undervises på det samme klassetrin i to år, jf. folkeskolelovens § 12, stk. 1, 2. pkt.

§ 4. Skolens leder, eller den skolelederen udpeger hertil, instruerer eleverne i afviklingen af testene.

Stk. 2. Eleverne må ikke kommunikere med hinanden eller udenforstående under testen, jf. dog § 6, stk. 1.

§ 5. Testen for en elev kan forlænges, hvis skolens leder vurderer, at dette er nødvendigt for, at testen kan bidrage til at kvalificere den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen.

Stk. 2. En test varer 45 minutter.

Særlige vilkår og fritagelse

§ 6. Skolens leder skal tilbyde særlige vilkår for gennemførelse af test til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder samt tosprogede elever med utilstrækkelige danskkundskaber, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i testsituationen.

Stk. 2. Afgørelsen efter stk. 1 træffes af skolens leder på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og dennes forældre. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

Stk. 3. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Skolens leder skal orientere forældrene om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages.

§ 7. Særlige vilkår efter § 6 kan omfatte en særlig tilrettelæggelse af testaflæggelsen for elever, der på grund af deres psykiske eller fysiske funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder har et særligt behov herfor. Den særlige tilrettelæggelse kan fx omfatte følgende:

1) Brug af hjælpemidler.

2) Tildeling af ekstra tid.

3) Anvendelse af en hjælper.

Stk. 2. Det er en forudsætning for særlig tilrettelæggelse af en test, at formålet med testen fastholdes. Test skal afvikles på samme vilkår, som har været gældende for elevens forudgående undervisning, så testen afspejler elevens måde at arbejde på. Særlig tilrettelæggelse af en test skal sidestille eleven med de øvrige elever i testsituationen.

§ 8. Skolens leder kan i særlige tilfælde beslutte, at en elev fritages for at gennemføre en test, hvis eleven på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber vurderes ikke at kunne gennemføre testen med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering om, at eleven på grund af sine vanskeligheder ikke på en hensigtsmæssig måde kan gennemføre en test, herunder gennemføre testen på særlige vilkår.

Stk. 3. Afgørelse om fritagelse forudsætter, at forældrene og eleven er enige heri, og at der forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne gennemføre testen på særlige vilkår, jf. §§ 6 og 7.

§ 9. Antager elevens underviser i det fag, hvori der afholdes test, at en elev ikke vil kunne gennemføre en test med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering, orienteres eleven og dennes forældre om muligheden for fritagelse for gennemførelse af en test.

Stk. 2. Skolens leder træffer på baggrund af indstilling fra elevens underviser og efter samråd med eleven og dennes forældre afgørelse om fritagelse for gennemførelse af en test. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

Stk. 3. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Skolens leder skal orientere forældrene om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages.

§ 10. I forbindelse med en afgørelse om fritagelse skal skolens leder efter samråd med forældrene og så vidt muligt eleven fastlægge, hvilke andre metoder til evaluering af den fritagne elev der skal træde i stedet for den obligatoriske test.

Erstatningstest ved fravær

§ 11. En elev, der har været forhindret i at gennemføre en test på grund af fravær, skal gennemføre testen snarest muligt i testperioden, jf. § 3.

Stk. 2. Kan testen ikke gennemføres inden den 30. april, skal eleven gennemføre en erstatningstest i perioden fra maj til juni.

Stk. 3. Der skal forud for afviklingen af en erstatningstest reserveres et tidsrum for gennemførelse af erstatningstest i testsystemet.

Frivillig anvendelse af test

§ 12. Der kan ske frivillig anvendelse af de test, som er nævnt i § 1, på det klassetrin, hvor den obligatoriske afvikling finder sted samt på klassetrinnet før og efter.

Stk. 2. Der skal forud for afviklingen af en frivillig test reserveres et tidsrum for gennemførelse heraf i testsystemet.

Stk. 3. Der må højst reserveres tid til frivillig gennemførelse af hver test to gange for hver elev, for elever på skoler som nævnt i § 14 dog tre gange for hver elev.

Stk. 4. Oplysning om, i hvilke perioder af skoleåret der kan ske frivillig anvendelse af test, offentliggøres på uvm.dk.

Tilladte hjælpemidler

§ 13. Ved alle test må anvendes papir og skriveredskab.

Stk. 2. Ved testene i matematik og fysik/kemi må der desuden anvendes lommeregner, bortset fra ved de opgaver hvor det er markeret med et symbol i testen, at lommeregner ikke må anvendes.

Anvendelse af test på frie grundskoler m.fl.

§ 14. I de i § 12, stk. 4, nævnte perioder kan testene i § 1 anvendes af elever ved statsskoler, anmeldte frie grundskoler, godkendte efterskoler, godkendte frie fagskoler og kommunale ungdomsskoler.

Stk. 2. Denne bekendtgørelses § 2, stk. 1-2, § 4, § 5, § 12 og § 13 gælder for de i stk. 1 nævnte skoler.

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1000 af 26. oktober 2009 om anvendelse af test i folkeskolen mv. ophæves.

Til toppen