Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 728 af 12/6 2017.

I medfør af § 34, stk. 1, og § 77, stk. 9 og 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, og § 4 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Vedtægten for en anerkendt a-kasse skal være i overensstemmelse med standardvedtægten, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved lønmodtagere forstås i denne bekendtgørelse personer, som opfylder betingelserne for at blive optaget i en a-kasse, jf. §§ 41 og 44 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bortset fra selvstændige erhvervsdrivende, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ved selvstændige erhvervsdrivende forstås personer, der som hovedbeskæftigelse udøver selvstændig virksomhed eller deltager i udøvelsen af ægtefællens virksomhed.

§ 3. Vedtægten skal i afsnit 7 om a-kassens administration indeholde detaljerede regler om følgende:

1) Den administrative struktur, herunder om a-kassen er centralt administreret eller organiseret i afdelinger e.l. under en fælles ledelse.

2) A-kassens ledelse og de enkelte organers opgaver og kompetence.

3) Beslutningsdygtighed og regler om afstemninger i de enkelte organer.

4) Hvem der er tegningsberettigede.

5) Indkaldelse af a-kassens øverste myndighed (delegeretmødet, generalforsamlingen e.l.).

6) Procedure for valg af delegerede eller repræsentanter, ledelse og revision.

7) Valgperiodernes længde samt supplering ved vakance.

8) Regler for ekstraordinær indkaldelse af a-kassens øverste myndighed.

9) Urafstemning.

Stk. 2. Det skal endvidere fremgå af vedtægtens afsnit 7, at a-kassens hovedbestyrelse eller øverste myndighed kan beslutte, at a-kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om andre aktører.

Stk. 3. Hvis en a-kasse beslutter, at den vil deltage som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen, jf. stk. 2, skal det fremgå af afsnit 7 i vedtægten, at den samlede a-kasse er ansvarlig for opgaver som anden aktør.

Stk. 4. Den ansvarlige statsautoriserede revisor vælges af a-kassens øverste myndighed. Det samme gælder evt. andre revisorer.

Stk. 5. Alle valg af medlemmer til hovedbestyrelsen og valg af revisorer skal straks meddeles Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det samme gælder ved supplering i valgperioden.

Stk. 6. Bestemmelserne i vedtægtens afsnit 7 må ikke være i strid med reglerne i standardvedtægten.

§ 4. En a-kasse, der varetager opgaver som anden aktør, jf. § 3, stk. 2, skal ved regnskabsaflæggelsen følge reglerne i bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

§ 5. Hvis en a-kasse fastsætter administrationsbidrag af forskellig størrelse for forskellige medlemsgrupper, jf. bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse, skal de overordnede retningslinjer for bidragsfastsættelsen fremgå af vedtægtens afsnit 7. Ændring af de overordnede retningslinjer for bidragsfastsættelsen kan ske med virkning fra 3 måneder efter vedtagelsen i det kompetente organ.

§ 6. En a-kasse, der er organiseret i afdelinger under en fælles ledelse, kan beslutte, at afdelingernes vedtægter skal følge en mønstervedtægt, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. A-kassens øverste myndighed og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal godkende mønstervedtægten.

Stk. 3. Mønstervedtægten skal indeholde regler om, at bestyrelsen skal sørge for, at alle medlemmer bliver indkaldt til generalforsamlinger m.v. og medlemsmøder.

Stk. 4. Enhver ændring af mønstervedtægten skal godkendes af hovedbestyrelsen, a-kassens øverste myndighed og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5. En afdelings vedtægt er først gyldig, når den er godkendt af hovedbestyrelsen.

Stk. 6. Der skal straks gives besked til de berørte jobcentre og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når en afdeling bliver oprettet, nedlagt eller flyttet.

§ 7. Søger en fagligt afgrænset a-kasse om tilladelse til at udvide sit faglige område, hører Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de fagligt afgrænsede a-kasser, hvis område vil blive berørt.

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1252 af 18. oktober 2016 om standardvedtægt for anerkendte a-kasser ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Paradigme for standardvedtægt for anerkendte a-kasser (Standardvedtægten)

Vedtægt for . . . Arbejdsløshedskasse

Afsnit 1

Formål og hjemsted

§ 1. . . . A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder skal a-kassen medvirke til, at ledige medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse.

Stk. 2. A-kassen har hjemsted i . . .

Afsnit 2

Anerkendelsen

§ 2. A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Stk. 2. A-kassen er en … , jf. § 32, stk. 1, nr. 1, litra . . i loven.

Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter § 79.

Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn.

Stk. 5. Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 88-90 i loven.

§ 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven.

Stk. 2. Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Afsnit 3

Medlemsretten

§ 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens § 41 er opfyldt, og pågældende har tilknytning til a-kassens faglige område, jf. stk. 2 og 3. Optagelse som seniormedlem kan endvidere ske efter lovens § 44 .

Stk. 2. (a). A-kassens faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilag 1, og som kan optages i . . . ( faglig(e) organisation(er) ).

Stk. 2. (b). A-kassens faglige område omfatter personer, der kan optages i de organisationer, som er anført i bilag 1. Hvis de organisationer, der er anført i bilag 1, er baseret på bestemte faggrupper, er faggrupperne tillige anført i bilaget. Det samme gælder, hvis organisationerne er tilsluttet en hovedorganisation.

Stk. 2. (c). A-kassens faglige område omfatter( (a) eller (b) ). Det faglige område omfatter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere, jf. stk. 3.

Stk. 2. (d). A-kassens faglige område omfatter alle lønmodtagere.

Stk. 2. (e). A-kassens faglige område omfatter alle selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 2. (f). A-kassens faglige område omfatter alle lønmodtagere og alle selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 3. Med tilknytning, jf. stk. 1 og 2, (litra a-c), forstås, at personen

er beskæftiget inden for a-kassens faglige område, eller

Stk. 4. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens § 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2 (litra (a) (b) eller (c)) og stk. 3, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5. Lønmodtagere kan optages som fuldtids- eller deltidsforsikrede. De med X) mærkede faggrupper har ret til deltidsforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke optages som deltidsforsikrede.

§ 5. Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.

Stk. 2. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside.

§ 6. Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog stk. 2-4. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen.

Stk. 2. Den enkelte a-kasse kan dog fastsætte et kortere varsel end en måned, jf. stk. 1.

Stk. 3 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse.

Stk. 4. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt.

Stk. 5. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning.

Afsnit 4

Medlemmernes rettigheder

Ret til dagpenge m.v.

§ 7. A-kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom.

§ 8. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets NemKonto eller specifik konto, jf. bekendtgørelse om NemKontoordningen i et pengeinstitut.

Stk. 2 A-kassen skal enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via "Min side" på internettet. Specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradragsart og størrelse, samt udbetalt nettobeløb.

Andre rettigheder

§ 9. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision.

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede eller repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog § 15, stk. 2.

Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde alle medlemmer.

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens eller afdelingens regnskab.

Afsnit 5

Medlemmernes pligter

Pligt til at betale medlemsbidrag

§ 10. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og efter a-kassens anvisning.

Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag månedsvis eller kvartalsvis enten bagud eller forud.

Andre pligter

§ 11. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen (afdelingen), at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love.

Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i a-kassen og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens § 15.

§ 12. Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen.

Afsnit 6

Forskellige bestemmelser

§ 13. Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§ 14. Et medlem, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet a-kassen, jf. § 4, stk. 2, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra en afdeling til administration direkte under hovedbestyrelsen (hovedkontoret). Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i afdelingen, hvis de anmoder om det.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen bestemmer, om medlemmer, der er overført i henhold til stk. 1, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og valg af delegerede m.v., eller om disse rettigheder udøves via en særskilt afdeling i tilknytning til hovedkontoret.

§ 15. Forseelser over for a-kassen kan medføre tab af ret til dagpenge m.v. eller medlemsret efter gældende regler.

Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. § 11, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse.

Afsnit 7

A-kassens administration

§§ 16-25. . . .

Afsnit 8

Regnskab og revision

§ 26. A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og evt. afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger.

Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab.

Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed.

Stk. 4. For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for den frist, som er fastsat i loven.

§ 27. A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. § 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.

Stk. 2. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde.

Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet.

Afsnit 9

Vedtægtens ikrafttræden m.v.

§ 28. Nærværende vedtægt, der er revideret af a-kassens øverste myndighed den xx.xx.xxxx og godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, træder i kraft den xx.xx.xxxx.

Stk. 2. Samtidig ophæves den under xx.xx.xxxx udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade.

Stk. 3. A-kassen sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 4. A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Til toppen