Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 71 af 13/1 2017.

I medfør af § 65 a, stk. 7, § 79, stk. 5, § 85 e, stk. 5, og § 86, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse, når en a-kasse har udbetalt ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 2. § 3 vedrører ydelser og reguleringer udbetalt med rette, jf. lovens § 79.

Stk. 2. §§ 4-9 vedrører ydelser, der er udbetalt med urette, jf. lovens § 86.

Ydelser udbetalt med rette

§ 3. En a-kasse har ret til refusion fra staten for ydelser, der er udbetalt med rette, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis det er åbenbart, at en a-kasse har begået fejl i sagsbehandlingen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som følge heraf træffer afgørelse om, at medlemmet har ret til en ydelse, falder a-kassens ret til refusion væk.

Stk. 3. Refusionen falder væk for perioden indtil tidspunktet for styrelsens eller beskæftigelsesudvalgets modtagelse af sagen eller et tidligere tidspunkt fastsat i styrelsens eller beskæftigelsesudvalgets afgørelse. Hvis styrelsens eller beskæftigelsesudvalgets afgørelse skyldes a-kassens forkerte vejledning af medlemmet (realudligningsprincippet), har a-kassen dog ret til refusion for ydelser, der udbetales for perioder efter det tidspunkt, hvor fejlen bliver konstateret.

Ydelser udbetalt med urette

§ 4. En a-kasse har ikke ret til refusion, hvis den med urette har udbetalt ydelser. Er der udbetalt refusion, skal a-kassen betale den tilbage.

Stk. 2. A-kassen har dog ret til refusion i de i §§ 5-9 anførte tilfælde.

§ 5. Skyldes udbetalingen, at medlemmet har udvist svig, jf. lovens § 87, stk. 1, har a-kassen ret til refusion. Retten falder dog væk i det omfang, udbetalingen kan tilskrives fejl i a-kassen.

§ 6. En a-kasse har ret til refusion for ydelser udbetalt med forbehold, jf. lovens § 65 a, stk. 5. Retten falder dog væk i det omfang, udbetalingen kan tilskrives fejl i a-kassen.

§ 7. Hvis udbetalingen skyldes en skønsmæssig afgørelse, har a-kassen ret til refusion, hvis a-kassen har sikret sig et tilstrækkeligt grundlag for det udøvede skøn, og skønnet kan anses for forsvarligt.

Stk. 2. En a-kasse har ret til refusion, hvis urigtige oplysninger fra arbejdsgivere, offentlige myndigheder, indkomstregisteret, andre autoritative registre eller en anden a-kasse er skyld i, at ydelsen er udbetalt med urette. A-kassen har dog ikke ret til refusion, hvis den vidste eller burde vide, at oplysningerne var urigtige.

Stk. 3. Stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse, hvis medlemmet på grund af uagtsomhed er ansvarlig for at betale beløbet tilbage efter lovens § 86, stk. 1, jf. dog § 8.

§ 8. En a-kasse har ret til refusion, hvis Jobcenteret er skyld i, at en ydelse er udbetalt med urette. A-kassen har dog ikke ret til refusion, hvis den vidste eller burde vide, at ydelsen var godkendt på et urigtigt grundlag.

Dispensation i forbindelse med fejludbetalte beløb

§ 9. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i ganske særlige tilfælde give en a-kasse ret til refusion for beløb, der er udbetalt med urette, hvor dette ikke følger af §§ 5-8.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017. Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 693 af 23. juni 2011 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser ophæves.

Til toppen