Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om løsladelse med henblik på straksudsendelse (straksudsendelsesbekendtgørelsen)

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 200 af 27/2 2017 ændret ved:

bekendtgørelse nr. 193 af 27/2 2019.

I medfør af § 62 a, stk. 3, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for udlændinge, der er idømt fængselsstraf for overtrædelse af udlændingelovens § 34, stk. 4 eller 5, eller § 42 a, stk. 8, 1. pkt., og 3. pkt., eller stk. 10.

§ 2. En udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, er bortfaldet, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, eller § 21 b, stk. 1, men som ikke kan udsendes af landet, jf. § 31, og en udlænding, der har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, men som ikke kan udsendes af landet, jf. § 31, er alene omfattet af § 1, hvis Flygtningenævnet har vurderet, at grundlaget for afgørelsen om, at den pågældende udlænding ikke kan udsendes af landet, jf. udlændingelovens § 31, ikke længere er til stede, jf. udlændingelovens § 53 a, stk. 1, nr. 5, jf. § 32 b, jf. § 49 b, stk. 1.

Stk. 2. Beslutning om løsladelse med henblik på straksudsendelse af en udlænding, der er omfattet af stk. 1, kan træffes, uanset den pågældende er idømt straf eller har påbegyndt afsoning af straf på et tidspunkt, hvor der ikke kunne ske udsendelse efter udlændingelovens § 31, såfremt det efterfølgende er muligt at udsende den pågældende.

Tidspunktet for beslutning om løsladelse og for løsladelsens gennemførelse

§ 3. Beslutning om løsladelse med henblik på straksudsendelse efter udlændingelovens § 62 a, stk. 1, kan træffes fra tidspunktet for fuldbyrdelsesordre, jf. retsplejelovens § 997, stk. 1.

Stk. 2. Løsladelse med henblik på straksudsendelse kan ske fra tidspunktet for straffuldbyrdelsens iværksættelse.

Stk. 3. Først når den pågældende udlænding er overdraget til hjemlandets myndigheder eller passerer grænsekontrollen i hjemlandet, anses vedkommende for løsladt.

Politiets indstilling om løsladelse med henblik på straksudsendelse

§ 4. Vurderer politiet, at udsendelse af den pågældende udlænding kan gennemføres, og er der ikke retlige hindringer herfor eller forhold af politimæssig karakter, der taler afgørende imod udsendelse af den pågældende udlænding, indstiller politiet til kriminalforsorgsområdet, at en udlænding, der er idømt fængselsstraf for overtrædelse af udlændingelovens § 34, stk. 4 eller 5, eller § 42 a, stk. 8, 1. pkt., og 3. pkt., eller stk. 10, løslades med henblik på straksudsendelse.

§ 5. Politiets indstilling skal indeholde en kort redegørelse for politiets vurdering af, at grundlaget for løsladelse med henblik på straksudsendelse er opfyldt.

Stk. 2. Politiets indstilling skal endvidere, såfremt der er tale om en udlænding, der er omfattet af § 2, indeholde oplysninger om, hvornår Flygtningenævnet har truffet afgørelse om, at grundlaget for afgørelsen om, at den pågældende udlænding ikke kan udsendes af landet, jf. udlændingelovens § 31, ikke længere er til stede, jf. udlændingelovens § 53 a, stk. 1, nr. 5, jf. § 32 b, jf. § 49 b, stk. 1.

Stk. 3. Politiets indstilling skal endvidere indeholde oplysning om, hvorvidt den pågældende udlænding afsoner fængselsstraf for overtrædelse af anden lovgivning end udlændingelovens § 34, stk. 4 eller 5, eller § 42 a, stk. 8, 1. pkt., og 3. pkt., eller stk. 10.

Kriminalforsorgsområdets beslutning om løsladelse med henblik på straksudsendelse

§ 6. Beslutning om løsladelse med henblik på straksudsendelse træffes af kriminalforsorgsområdet.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet lægger politiets indstilling uprøvet til grund for beslutningen om løsladelse med henblik på straksudsendelse.

Stk. 3. Det er en forudsætning for løsladelse med henblik på straksudsendelse, at udsendelsen gennemføres.

Stk. 4. Ved løsladelse med henblik på straksudsendelse skal den pågældende udlænding orienteres om, at straffuldbyrdelse vil blive genoptaget, hvis udlændingen opholder sig her i landet inden for 5 år efter, at udsendelsen er gennemført, samt at dette kan ske straks efter, at der er truffet afgørelse herom.

Stk. 5. Udsendelsen anses for gennemført på det tidspunkt, hvor udlændingen overlades til myndighederne i hjemlandet eller passerer grænsekontrollen i hjemlandet. Politiet orienterer kriminalforsorgsområdet om tidspunktet for udsendelsens gennemførelse.

§ 7. Beslutning om løsladelse med henblik på straksudsendelse kan træffes, uanset at udlændingen ikke ønsker at samtykke i løsladelsen.

§ 8. En udlænding, der er omfattet af § 1, kan løslades med henblik på straksudsendelse efter udlændingelovens § 62 a, stk. 1, uanset at betingelserne for løsladelse på prøve efter straffelovens bestemmelser herom ikke er opfyldt.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet skal, såfremt betingelserne for løsladelse med henblik på straksudsendelse er opfyldt, træffe beslutning herom, uanset at betingelserne for løsladelse på prøve efter straffelovens bestemmelser herom også er opfyldt. Udlændingelovens § 62 a er ikke til hinder for, at der træffes afgørelse om løsladelse på prøve efter straffelovens bestemmelser herom, såfremt betingelserne for løsladelse med henblik på straksudsendelse ikke er opfyldt.

Stk. 3. Der kan ikke træffes beslutning om løsladelse med henblik på straksudsendelse, hvis en udlænding, der er omfattet af stk. 1, tillige afsoner fængselsstraf eller forvaring for overtrædelse af anden lovgivning end udlændingelovens § 34, stk. 4 eller 5, eller § 42 a, stk. 8, 1. pkt., og 3. pkt., eller stk. 10.

Genoptagelse af straffuldbyrdelsen

Indstilling om genoptagelse af straffuldbyrdelsen

§ 9. Politiet indstiller til kriminalforsorgsområdet, at der i medfør af udlændingelovens § 62 a, stk. 2, skal ske genoptagelse af straffuldbyrdelsen, såfremt den pågældende udlænding inden for 5 år efter tidspunktet for udsendelsens gennemførelse, jf. § 6, stk. 5, på ny opholder sig her i landet.

Stk. 2. Indstillingen sendes til kriminalforsorgsområdet straks efter, at politiet er blevet bekendt med den pågældendes ophold her i landet.

Stk. 3. Indstillingen skal indeholde oplysninger om:

1) tidspunktet for udsendelsens gennemførelse, jf. § 6, stk. 5,

2) tidspunktet for, hvornår politiet er blevet bekendt med den pågældendes ophold her i landet,

3) at den pågældende har opholdt sig i landet fra et tidligere tidspunkt, hvis dette er politiet bekendt, og

4) den pågældendes opholdssted, hvis politiet er bekendt hermed.

Sagsbehandling

§ 10. Afgørelse om genoptagelse af straffuldbyrdelsen efter udlændingelovens § 62 a, stk. 2, træffes af kriminalforsorgsområdet.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet lægger politiets indstilling uprøvet til grund for afgørelsen om genoptagelse af straffuldbyrdelsen.

Stk. 3. Inden kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om genoptagelse af straffuldbyrdelsen i medfør af udlændingelovens § 62 a, stk. 2, skal den pågældende udlænding orienteres om den indstilling fra politiet, der vil blive lagt til grund for afgørelsen, og have lejlighed til at udtale sig. Kriminalforsorgsområdet orienterer endvidere den pågældende udlænding om, at straffuldbyrdelsen kan genoptages straks efter, at kriminalforsorgsområdet har truffet afgørelse om genoptagelse af straffuldbyrdelsen.

§ 11. En afgørelse efter udlændingelovens § 62 a, stk. 2, skal meddeles skriftligt. De væsentligste elementer i afgørelsen skal endvidere meddeles den pågældende udlænding mundtligt på et sprog, vedkommende forstår eller med rimelighed kan forventes at forstå.

Administrativ klageadgang

§ 12. Kriminalforsorgsområdets beslutning om løsladelse med henblik på straksudsendelse kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

§ 13. Afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet om genoptagelse af straffuldbyrdelsen, jf. udlændingelovens § 62 a, stk. 2, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2. Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt udlændingen. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3. En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre Direktoratet for Kriminalforsorgen eller kriminalforsorgsområdet træffer bestemmelse herom.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.

Til toppen

Noter

Indledningen, § 1, § 4, § 5 og § 8 ændret 2/3 2019 ved bek. nr. 193 af 27/2 2019.

Til toppen