Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1713 af 26/12 2017.

I medfør af § 1, stk. 4, og § 3, stk. 3, i lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Arbejdsløshedskassernes pligt til at informere

§ 1. Arbejdsløshedskassen skal informere alle de personer, som de har registreret med indbetalte efterlønsbidrag og som den 1. januar 2018 ikke har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller er overgået til efterløn, om muligheden for i 2018 at fravælge efterlønsordningen og få efterlønsbidraget udbetalt kontant og skattefrit samt konsekvenserne heraf, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

Stk. 2. Det skal fremgå af arbejdsløshedskassens information, at gæld, som personen har til arbejdsløshedskassen, modregnes i udbetalingen af efterlønsbidrag, jf. § 3, stk. 2. Det skal også fremgå, at en ansøgning om udbetaling kan fortrydes, indtil arbejdsløshedskassen har iværksat udbetalingen.

Stk. 3. Det skal fremgå af arbejdsløshedskassens information til personen, at hvis personen herudover ønsker vejledning om konsekvenserne af at få bidraget udbetalt kontant og skattefrit, skal personen rette henvendelse til arbejdsløshedskassen og udtrykkeligt anmode herom.

§ 2. Hvis en person i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 ansøger om udbetaling af efterlønsbidraget efter § 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller efter § 25 i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en arbejdsløshedskasse, skal arbejdsløshedskassen informere personen om muligheden for at få bidraget udbetalt efter § 1, stk. 1, i lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

§ 3. En person, der har indbetalt efterlønsbidrag, kan i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 ansøge om at få sine efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit. Det er en betingelse for udbetaling, at personen skriftligt fravælger efterlønsordningen, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

Stk. 2. Den arbejdsløshedskasse, der udbetaler efterlønsbidraget, skal modregne gæld, som personen har til en arbejdsløshedskasse. Modregningen sker efter, at der er betalt en eventuel afgift.

§ 4. Ansøgning på papir anses for rettidig, hvis arbejdsløshedskassen har modtaget den senest ved kontortids ophør den 29. juni 2018.

Stk. 2. Ansøgning ved elektronisk meddelelse anses for rettidig, hvis den er modtaget i arbejdsløshedskassen senest ved udgangen af den 30. juni 2018.

§ 5. Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af ansøgningsfristen, hvis personen kan sandsynliggøre ikke at have modtaget arbejdsløshedskassens informationsbrev om muligheden for at få efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit, eller hvis personen kan sandsynliggøre ikke have været i stand til at tage stilling til konsekvenserne ved kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag.

Arbejdsløshedskassens pligt til at vejlede

§ 6. Arbejdsløshedskassen har alene pligt til at give individuel vejledning til en person om konsekvenserne af kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, hvis personen udtrykkeligt anmoder arbejdsløshedskassen herom.

§ 7. Arbejdsløshedskassen skal vejlede om, at kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget indebærer, at personen endeligt fravælger efterlønsordningen.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal også vejlede om, at kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget indebærer, at personen ikke kan

1) opnå ret til efterløn,

2) optjene skattefri præmie,

3) få ret til seniorjob efter lov om seniorjob, eller

4) opnå ret til fleksydelse efter lov om fleksydelse.

Ansøgerens erklæring

§ 8. En person, der ansøger om at få efterlønsbidraget udbetalt uden at anmode om individuel vejledning fra arbejdsløshedskassen, jf. § 6, kan ikke få udbetalt bidraget, før personen skriftligt har erklæret at have modtaget information om, at udbetalingen er et endeligt fravalg af efterlønsordningen og fleksydelsesordningen.

§ 9. En person, der har anmodet arbejdsløshedskassen om individuel vejledning inden udbetalingen af bidraget, kan ikke få udbetalt bidraget, før personen skriftligt har erklæret at have modtaget vejledning efter § 7, og at udbetalingen er et endeligt fravalg af efterlønsordningen og fleksydelsesordningen.

Øvrige bestemmelser

§ 10. Arbejdsløshedskassen skal notere, hvad medlemmet er blevet informeret og vejledt om efter bekendtgørelsen.

§ 11. Arbejdsløshedskassen skal opbevare informationer og oplysninger, jf. §§ 8-10, efter reglerne i bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en arbejdsløshedskasse.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1406 af 28. december 2011 om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede ophæves.

Til toppen