Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v.

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1711 af 26/12 2017.

I medfør af § 15 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Kommunen ser i en sammenhængende periode på 6 måneder (karensperioden) bort fra formue i form af kapitalpensioner, aldersopsparing, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Tidspunktet regnes fra ansøgningen om hjælp efter lovens § 11.

Stk. 2. Karensperioden afbrydes, hvis der i en måned ikke udbetales integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og udbetalingen af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp herefter genoptages som følge af, at der foreligger en ny ændring af ansøgerens forhold. Genoptages integrationsydelsen, uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen, uden at der foreligger en ændring af ansøgerens forhold, er den sammenhængende periode ikke afbrudt, men den periode, hvori der ikke er udbetalt integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, medregnes ikke ved opgørelsen af karensperioden.

§ 2. Kommunen ser efter udløbet af karensperioden bort fra formue i form af kapitalpension m.v., jf. § 1, stk. 1, som ikke overstiger 50.000 kr., for ægtefæller 100.000 kr., før afgifter efter pensionsbeskatningsloven samt gebyrer o.l.

§ 3. Kommunen ser bort fra en persons og en ægtefælles formue i form af det udbetalte samlede indestående på den særskilte SP-konto for personer, der samtidig med, at de modtager kontanthjælp eller starthjælp,

1) har benyttet den særlige mulighed for at anmode om at få udbetalt det samlede indestående på deres SP-konto efter § 17 j, stk. 7-9, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, eller

2) har fået udbetalt det samlede indestående på deres SP-konto uden anmodning efter § 17 j, stk. 11, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Når en person omfattet af stk. 1 og dennes ægtefælle ikke har modtaget hjælp efter §§ 22-25 i 6 sammenhængende måneder efter udbetalingen af indeståendet på deres SP-konto, skal kommunen ikke længere se bort fra formue omfattet af stk. 1.

§ 4. Kommunen ser bort fra en persons og en ægtefælles formue i form af udbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag for personer, der samtidig med, at de modtager kontanthjælp, har fået udbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag kontant og skattefrit efter anmodning i perioden fra og med den 2. april 2012 til og med den 1. oktober 2012 efter § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love eller § 3 i lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring af lov om fleksydelse.

Stk. 2. Kommunen ser bort fra en persons og en ægtefælles formue i form af udbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag for personer, der samtidig med, at de modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp har fået udbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag kontant og skattefrit efter anmodning efter §§ 1 og 4 i lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

Stk. 3. Når en person omfattet af stk. 1 eller 2 og dennes ægtefælle ikke har modtaget hjælp efter §§ 22-25 i 6 sammenhængende måneder efter udbetalingen af indbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, skal kommunen ikke længere se bort fra formue omfattet af stk. 1 og 2.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1709 af 15. december 2015 om kapitalpensioner m.v. ophæves.

Til toppen