Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1706 af 26/12 2017.

I medfør af § 56, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, § 4, stk. 4, i lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven), § 21, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017, som ændret ved lov nr. 1669 af 26. december 2017, § 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, § 85 c, stk. 23, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som senest ændret ved lov nr. 1669 af 26. december 2017, § 66, stk. 14, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1669 af 26. december 2017, § 13, stk. 22, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 22. juni 2016, som ændret ved lov nr. 1669 af 26. december 2017, § 80 a, stk. 14, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som senest ændret ved lov nr. 1669 af 26. december 2017, § 43 e, stk. 8, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, og § 3, stk. 4, i lov nr. 613 af 8. juni 2016 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, fastsættes efter forhandling med Lønmodtagernes Garantifond og undervisningsministeren og efter indstilling fra bestyrelserne for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag:

Bidrag mv., der indgår i fællesopkrævningen

§ 1. Følgende bidrag mv. indgår i fællesopkrævningen:

1) Bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring.

2) Bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. § 18, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

3) Finansieringsbidrag, jf., § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., § 66, stk. 3, i lov om sygedagpenge, § 13, stk. 11, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 9, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, § 80 a, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, og § 45, stk. 3, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

4) Bidrag til barselsudligning på det private arbejdsmarked, Barsel.dk, jf. § 4, stk. 1 og 2, i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked.

5) Betaling for FerieKontos administration af Feriepengeinfo, jf. § 43 e, stk. 1, jf. § 43 d, stk. 3, i lov om ferie.

6) Bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, jf. § 3, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

Opkrævning, indbetaling og tilbagebetaling

§ 2. Bidrag mv., der indgår i fællesopkrævningen, jf. § 1, opkræves samlet af Arbejdsmarkedets Tillægspension fire gange årligt.

Stk. 2. Bidragene mv. indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension på følgende tidspunkter:

Kvartal

Forfaldsdato

Sidste rettidige Betalingsdag

1. kvartal

1. juli

14. juli

2. kvartal

1. oktober

14. oktober

3. kvartal

1. januar

20. januar

4. kvartal

1. april

14. april

Stk. 3. Falder sidste rettidige betalingsdag efter stk. 2 på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan efter forudgående anmodning fra en arbejdsgiver fastsætte en længere tidsfrist for indbetalingen, når særlige omstændigheder taler for det.

Stk. 5. Hvis en virksomhed hører op eller skifter ejer, skal den hidtidige arbejdsgiver betale bidrag, jf. § 1, nr. 1-4 beregnet på grundlag af samtlige ATP-bidrag vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet, jf. dog stk. 6. For så vidt angår betaling for Feriepengeinfo, jf. § 1, nr. 5, gælder, at såfremt en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal den hidtidige arbejdsgiver betale beløb beregnet på grundlag af indberetninger til Feriepengeinfo vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet. For så vidt angår betaling til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, jf. § 1, nr. 6, gælder, at såfremt en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal den hidtidige arbejdsgiver betale beløb beregnet på grundlag af indberetninger til eIndkomst vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet.

Stk. 6. En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som afgiftspligtig efter momsloven eller lønsumsafgiftsloven, skal betale et forholdsmæssigt finansieringsbidrag, jf. § 1, nr. 3, svarende til forholdet mellem den afgiftspligtige periode og hele kvartalet, jf. stk. 2. Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver afmeldes som afgiftspligtig i løbet af et kvartal.

Stk. 7. Finansieringsbidrag, jf. § 1, nr. 3, som er under 100 kr. i et kvartal, vil ikke blive opkrævet og bortfalder. Opkræves finansieringsbidraget samlet, skal beløbet i 1. pkt. forstås som den samlede sum af finansieringsbidrag.

§ 3. Overskydende bidrag mv., der indgår i fællesopkrævningen, på 300 kr. eller derover tilbagebetales til arbejdsgiveren. Opkræves bidragene samlet, skal beløbet forstås som den samlede sum af bidragene.

Stk. 2. Overskydende bidrag mv. på under 300 kr. modregnes i det følgende kvartals forventede krav på bidrag mv., medmindre arbejdsgiveren anmoder om at få beløbet tilbagebetalt. Er der intet forventet krav på bidrag mv. i det følgende kvartal, tilbagebetales beløbet til arbejdsgiveren.

Stk. 3. Beløb under 30 kr. for et kvartal tilbagebetales kun efter anmodning.

Stk. 4. Ved tilbagebetaling af et overskydende bidrag mv. anvendes de bidragssatser, der blev anvendt ved beregningen af de oprindelige bidrag mv. Dette gælder også, selvom beregning og tilbagebetaling af det overskydende bidrag mv. først finder sted i et efterfølgende kalenderår.

Betalingsform

§ 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension sender via Nets en samlet opkrævning på bidragene mv. til arbejdsgivernes digitale post.

§ 5. En arbejdsgiver, der er tilmeldt et lønservicebureau, kan efter nærmere aftale mellem lønservicebureauet og Nets få overført bidragene mv. til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgiveren kan vælge selv at betale bidragene mv. Vælger arbejdsgiveren at betale selv, skal pågældende arbejdsgiver aktivt afmelde den automatiske overførsel af bidragene.

Stk. 2. Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene mv. ved at benytte Nets Betalingsservice, hvorefter beløbet automatisk overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. De arbejdsgivere, der er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. denne lovs § 5, stk. 4, får tilsendt et brev med et indbetalingskort fra Arbejdsmarkedets Tillægspension via Nets.

Stk. 4. Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidragene mv. Hvis et brev med et indbetalingskort, jf. stk. 3, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren få et nyt ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Morarenter

§ 6. Sker indbetaling af AES-bidraget, jf. § 1, nr. 1, AUB-bidraget, jf. § 1, nr. 2, finansieringsbidraget, jf. § 1, nr. 3, bidraget til Barsel.dk, jf. § 1, nr. 4, og betaling af bidraget til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, jf. § 1, nr. 6 ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdagen betale renter med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling.

Stk. 2. Sker betaling for administration af Feriepengeinfo, jf. § 1, nr. 5, ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af bidraget med 1½ pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Inddrivelse, modregning, henstand og eftergivelse

§ 7. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for bidrag mv. og renter.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling og eftergive bidrag mv. og renter, når særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan modregne mellem de ordninger, der administreres efter § 1, herunder i overskydende bidrag, refusion, udbetalinger, morarenter mv.

Kontering og afregning

§ 8. Arbejdsmarkedets Tillægspension overfører indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og Barsel.dk.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension overfører ligeledes indbetalte finansieringsbidrag til Beskæftigelsesministeriet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), og Lønmodtagernes Garantifond. Indbetalte beløb for administration af Feriepengeinfo overføres fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til FerieKonto. Arbejdsmarkedets Tillægspension overfører indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

Stk. 3. Betaler arbejdsgiveren ikke det fulde opkrævede beløb, jf. § 2, konterer Arbejdsmarkedets Tillægspension det samlede indbetalte beløb forholdsmæssigt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Finansieringsbidrag, Barsel.dk, Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og FerieKonto i forhold til bidragenes størrelse. Konteringen skal stille de omfattede ordninger lige, så der er en procentvis lige stor dækning af ordningernes krav på bidrag.

Stk. 4. Eventuelle konstaterede tab ved den samlede bidragsopkrævning mv., jf. § 2, fordeles efterfølgende af Arbejdsmarkedets Tillægspension til de enkelte ordninger og FerieKonto, herunder de enkelte bidrag i finansieringsbidrag, i forhold til de udækkede fordringers størrelse.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension anvender et tilsvarende konteringsprincip i forhold til de enkelte bidrag i finansieringsbidrag, jf. § 1, nr. 3.

Forældelse

§ 9. Arbejdsmarkedets Tillægspensions krav på bidrag og renter forældes efter reglerne i lov om forældelse af fordringer.

Forskellige bestemmelser

Klageadgang

§ 10. Afgørelser, der er truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, om opkrævning og indbetaling mv. af bidrag mv., der indgår i fællesopkrævningen, kan inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for ATP m.m.

Stk. 2. Klage i henhold til stk. 1, der vedrører bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. § 18, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, skal indgives til Arbejdsmarkedets Tillægspension inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Arbejdsmarkedets Tillægspension vurderer, om der er grundlag for at give klager helt eller delvis medhold. Giver Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke klageren fuldt ud medhold, sender Arbejdsmarkedets Tillægspension klagen og begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Ikrafttræden mv.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1021 af 29. juni 2016 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for bidragsperioder efter den 1. januar 2018.

Stk. 4. Første opkrævning og indbetaling efter reglerne i denne bekendtgørelse sker med forfaldsdag 1. juli 2018.

Stk. 5. For klager efter § 10 stk. 2, der er indgivet til det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn før 1. januar 2018, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Til toppen