Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 170 af 5/2 2017, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1416 af 5/12 2017,

bekendtgørelse nr. 651 af 30/5 2018.

I medfør af § 78, stk. 2, 4 og 6, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører regionsrådenes adgang til levering af sygehusydelser m.v. til offentlige myndigheder og private virksomheder samt regionsrådenes adgang til at indgå i samarbejder med private virksomheder og offentlige myndigheder i det omfang, regionsrådene ikke i øvrigt har adgang hertil i medfør af sundhedsloven eller anden lovgivning.

Ydelser vedrørende behandling, herunder undersøgelser og prøver

§ 2. Regionsrådet kan tilbyde undersøgelser og prøver m.v. til offentlige myndigheder, herunder trafikselskaber, samt private virksomheder, herunder private sygehuse og klinikker, forsikringsselskaber, pensionskasser m.fl., såfremt der ikke er private virksomheder, der kan dække efterspørgslen efter disse ydelser i den pågældende region, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Regionsrådet kan tilbyde undersøgelser og prøver m.v. til politiet til brug for bevissikring i straffesager, uanset om der måtte være private virksomheder, der kan dække efterspørgslen efter disse ydelser i den pågældende region.

Stk. 3. Regionsrådet opkræver en betaling svarende til samtlige direkte og indirekte omkostninger for den pågældende ydelse.

§ 3. Regionsrådet kan tilbyde sygehusbehandling til sygehusmyndighederne på Færøerne og i Grønland.

Stk. 2. Regionsrådet kan som led i en aftale om international specialisering af behandlingstilbud tilbyde sygehusbehandling til udenlandske sygehusmyndigheder og sygeforsikringskasser.

Stk. 3. Regionsrådet opkræver en betaling svarende til samtlige direkte og indirekte omkostninger for den pågældende ydelse efter stk. 1 og 2.

Forskning, udvikling, efter- og videreuddannelse og rådgivning

§ 4. Regionsrådet kan udføre forskning for andre offentlige myndigheder og private virksomheder, herunder foretage afprøvning af lægemidler, udstyr m.v.

Stk. 2. Regionsrådet kan afprøve og udvikle udstyr, teknologi og arbejdsprocesser m.v., der anvendes i sygehusvæsenet, for andre offentlige myndigheder og private virksomheder samt rådgive herom.

Stk. 3. Regionsrådet opkræver en betaling svarende til samtlige direkte og indirekte omkostninger for den i stk. 1 nævnte forskningsydelse og for de i stk. 2 nævnte afprøvnings-, udviklings- og rådgivningsydelser.

§ 5. Regionsrådet kan tilbyde efter- og videreuddannelse af sundhedspersonale til andre offentlige myndigheder, praksissektoren og andre private virksomheder, der udfører opgaver for det offentlige sundhedsvæsen.

Stk. 2. Regionsrådet kan endvidere tilbyde efter- og videreuddannelse til udenlandsk sundhedspersonale i forbindelse med et samarbejde med udenlandske sygehusmyndigheder og sygeforsikringskasser.

Stk. 3. Regionsrådet opkræver en betaling svarende til samtlige direkte og indirekte omkostninger for den pågældende uddannelsesydelse efter stk. 1 og 2, såfremt denne ligger ud over regionsrådets almindelige forpligtelse efter sundhedsloven til at sikre udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse.

§ 6. Regionsrådet kan tilbyde rådgivning til andre offentlige myndigheder, praksissektoren og andre private virksomheder, der udfører opgaver for det offentlige sundhedsvæsen, herunder rådgivning om sygdomme, diagnosticering og behandling.

Stk. 2. Regionsrådet opkræver en betaling svarende til samtlige direkte og indirekte omkostninger for den pågældende ydelse, såfremt denne ligger ud over regionsrådets almindelige forpligtelse efter sundhedsloven til at yde rådgivning.

Patienthoteller og cafeteria- og kioskvirksomhed m.v.

§ 7. Regionsrådet kan varetage patienthotelvirksomhed i tilknytning til regionsrådets sygehuse.

Stk. 2. Regionsrådet opkræver en betaling svarende til markedsprisen for personer, der ikke som patient eller ledsager tilbydes vederlagsfrit ophold.

§ 8. Regionsrådet kan varetage cafeteria- og kioskvirksomhed m.v. i tilknytning til regionsrådets sygehuse.

Stk. 2. Regionsrådet skal søge driften af cafeteria- og kioskvirksomhed m.v. bortforpagtet på markedsmæssige vilkår.

Overkapacitet

§ 9. Regionsrådet kan udleje overkapacitet i form af ledige lokaler og udstyr på regionsrådets sygehuse til offentlige myndigheder og private virksomheder. Det er en betingelse for udnyttelse af overkapacitet, at regionsrådets sygehuse ikke er dimensioneret med dette formål for øje, samt at overkapaciteten af hensyn til løsningen af sygehusopgaven ikke kan afskaffes.

Stk. 2. Regionsrådet opkræver markedspris for den pågældende ydelse.

§ 10. Regionsrådet kan endvidere udnytte sygehusenes overkapacitet ved at tilbyde sygehusydelser til udenlandske sygehusmyndigheder og sygeforsikringskasser, såfremt et tilbud herom forinden er givet til de andre regionsråd, og de har afvist tilbuddet. Det er en betingelse for udnyttelse af overkapacitet, at regionsrådets sygehuse ikke er dimensioneret med dette formål for øje, samt at overkapaciteten af hensyn til løsningen af sygehusopgaven ikke kan afskaffes.

Stk. 2. Regionsrådet opkræver en betaling af de udenlandske sygehusmyndigheder og sygeforsikringskasser svarende til markedspris for den pågældende ydelse.

§ 11. Regionsrådet kan ved nybyggeri af regionsrådets sygehuse dimensionere til at udleje til privat apotek.

Stk. 2. Regionsrådet opkræver markedspris for den pågældende udlejning. 

Samarbejder

§ 12. Et regionsråd kan samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder, herunder i selskabsform, om løsningen af fælles opgaver vedrørende sygehusydelser, øvrige ydelser og tilskud, præhospital indsats og befordring, udvikling og forskning, samarbejde og planlægning samt vedrørende sundhedsberedskab, jf. sundhedslovens afsnit VI, XI, XII og XIV-XVI, og opgaver, der har tilknytning hertil, og som regionsrådet lovligt kan varetage efter anden lovgivning, jf. dog stk. 3. Regionsrådet kan påtage sig udgifter forbundet med disse opgaver. Regionsrådet kan ikke indgå i samarbejder, som har til formål at opnå fortjeneste.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse kan deltage i samarbejder efter stk. 1, når samarbejdet tillige varetager opgaver, som kommunerne lovligt kan varetage.

Stk. 3. Samarbejder efter stk. 1, der medfører indskrænkninger i regionsrådets eller kommunalbestyrelsens beføjelser, skal godkendes af sundhedsministeren.

§ 13. Et eller flere regionsråd kan uden godkendelse fra sundhedsministeren indgå i samarbejder omfattet af § 11, stk. 3, om forskning og udvikling med statslige myndigheder, universiteter eller private virksomheder samt samarbejder med myndighederne i andre lande om sundhedsberedskab over landegrænser, herunder præhospital indsats.

§ 14. Et samarbejde omfattet af § 11, stk. 3, som er indgået mellem en privat virksomhed og en amtskommune, Hovedstadens Sygehusfællesskab eller Bornholms Kommune før den 1. januar 2007, kan uden godkendelse af sundhedsministeren videreføres af vedkommende regionsråd.

Stk. 2. Efterfølgende ændringer i samarbejdet, herunder i samarbejdsformen, kan ske efter godkendelse fra sundhedsministeren efter § 14.

§ 14 a. Regionale samarbejder efter sundhedslovens § 78, stk. 3, kan med sundhedsministerens godkendelse indgå i økonomisk forpligtende internationale samarbejder om indkøb af lægemidler og medicinsk udstyr.

Stk. 2. Regionale samarbejder efter sundhedslovens § 78, stk. 3, skal indsende samarbejdsaftale og andet relevant materiale til Sundheds- og Ældreministeriet, før disse kan indgå i et økonomisk forpligtende internationalt samarbejde om indkøb af lægemidler og medicinsk udstyr.

§ 15. Samarbejder omfattet af § 11, stk. 3, anses for godkendt, medmindre regionsrådet modtager afslag på godkendelse inden 1 måned efter, at Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget orientering om samarbejdet fra regionsrådet, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Regionsrådets orientering om samarbejdet efter stk. 1 skal indeholde udkast til vedtægter for samarbejdet, herunder oplysninger om:

1) deltagere i samarbejdet,

2) samarbejdets formål og opgaver, herunder sammenhængen med regionernes opgaveløsning efter sundhedsloven,

3) samarbejdets form og dets styrelse og

4) samarbejdets finansiering, budget, regnskab og revision.

Stk. 3. Regionsrådets orientering skal endvidere indeholde andre oplysninger, der er nødvendige for, at sundhedsministeren kan træffe afgørelse om godkendelse af samarbejdet, herunder oplysninger om, hvorvidt samarbejdet opfylder betingelserne i § 78, stk. 3 og 7, i sundhedsloven og i § 11, stk. 3, i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Indeholder regionsrådets orientering ikke de oplysninger, der er nødvendige for, at sundhedsministeren kan træffe afgørelse om godkendelse af samarbejdet, kan ministeren anmode regionsrådet og de offentlige myndigheder og private virksomheder, der i øvrigt skal indgå i samarbejdet, om yderligere oplysninger og i denne forbindelse forlænge den i stk. 1 anførte frist for godkendelse.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 841 af 1. juli 2014 om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder ophæves.

Til toppen

Noter

§ 14 a indsat 1/7 2018 ved bek. nr. 651 af 30/5 2018.

§ 11 indsat og §§ 12-16 ændret 1/1 2018 ved bek. nr. 1416 af 5/12 2017.

Til toppen