Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Samfund, sociallovgivning & socialpolitik

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1593 af 17/12 2017.

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, og § 3 i lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v., som ændret ved lov nr. 1548 af 21. december 2010, og § 5 i lov nr. 658 af 8. juni 2017 om frikommunenetværk, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Opgørelse af beløb til refusion

§ 1. De beløb, der refunderes af refusionsordningen, omfatter momsbetalinger fra kommuner og regioner i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres på hovedkontiene 0-6 i budget- og regnskabssystemet for kommuner og på hovedkontiene 0-4 i budget- og regnskabssystemet for regioner, bortset fra momsbetalinger, der kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab. Derudover refunderes visse udgifter til lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regioner.

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende udgifter til moms og lønsumsafgift:

1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter, som regnskabsmæssigt, efter de af Økonomi- og Indenrigsministeriet autoriserede konteringsregler, registreres på artskontiene:

a) Hovedart 2 Varekøb, ekskl. art 2.6 'Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)'.

b) 4.5 'Entreprenør- og håndværkerydelser'.

c) 4.9 'Øvrige tjenesteydelser m.v'.

2) Visse udgifter til moms og lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regioner via betalings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i refusionsordningen, beregnes som kommunens eller regionens andel af det bogførte beløb multipliceret med de i bilag 1 anførte momsandels- og lønsumsandelsprocenter og den gældende momssats, divideret med summen af momssatsen og 100, jf. bilag 1. Betalings- og tilskudsordninger, som ifølge de af Økonomi- og Indenrigsministeriet autoriserede konteringsregler registreres på andre funktioner, indgår ikke i opgørelsen af beløb til refusion.

Stk. 3. Opgørelsen omfatter ikke udgifter afholdt på hovedkonto 1 'Forsyningsvirksomheder' i budget- og regnskabssystemet for kommuner.

Stk. 4. Opgørelsen omfatter ikke kommunernes momsudgifter på funktion 2.32.31 'Busdrift' (dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 'Færgedrift', 2.32.35 'Jernbanedrift' og 0.25.19 'Ældreboliger', samt regionernes momsudgifter på funktion 3.10.01 'Tilskud til trafikselskaber' og 2.10.30 'Almene ældreboliger'.

§ 2. Fælleskommunale virksomheders momsudgifter og indirekte betalte lønsumsafgifter, jf. § 1, anmeldes til refusion af den kommune, som er regnskabsførende for fællesskabet.

Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som af administrative grunde er selvstændigt regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. dog stk. 3-5, anmelde refusionskrav fra momsrefusionsordningen gennem fællesskabets kommuner.

Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale redningsberedskaber er undtaget fra godkendelse efter stk. 2.

Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsyningslignende virksomheder kan ikke opnå godkendelse efter stk. 2.

Stk. 5. Trafikselskaber kan alene opnå godkendelse efter stk. 2 for selskabernes udgifter til drift og vedligehold af bus- og rutebilstationer, med undtagelse af de udgifter, der kan henføres til bemanding og drift af kortsalg og chaufførfaciliteter.

§ 3. Kommunerne og regionerne kan anmelde acontomoms- og lønsumafgift, jf. § 1, vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst til refusion fra refusionsordningen, indtil den selvejende institutions regnskab optages med artsspecifikation i forbindelse med kommunens eller regionens regnskabsaflæggelse.

Stk. 2. Årsopgørelsen forsynet med revisors erklæring af refusionskrav til refusionsordningen må ikke indeholde beløb vedrørende acontomoms og lønsumsafgift efter stk. 1.

§ 4. Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af huslejeindtægter, omfattes ikke af refusionen.

Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med et beløb, der beregnes som 7,5 pct. af bogførte indtægter på artskonto 7.1 'Egne huslejeindtægter'.

Stk. 2. Reduktionen af den opgjorde refusion efter stk. 1 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Stk. 3. Huslejeindtægter registreret på art 7.1 på funktionerne 0.25.19 ’Ældreboliger’, 2.32.31 ´Busdrift’, dog undtaget gruppering 002, 2.32.33 ’Færgedrift’, 2.32.35 ’Jernbanedrift’, 3.10.01 ’Tilskud til trafikselskaber’ og 2.10.30 ’Almene ældreboliger’ omfattes ikke af bestemmelserne i § 4, stk. 1.

§ 5. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser som er finansieret af bidrag og tilskud til kommunen eller regionen omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med et beløb svarende til 17,5 pct. af kommunens eller regionens indtægter fra følgende tilskud og bidrag:

1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v.

2) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og afdrag, ikke skal henregnes til kommunens eller regionens låntagning i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stk. 2. Reduktionen af den opgjorde refusion efter stk. 1 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Stk. 3. Den andel af bidrag og tilskud, jf. stk. 1, der er finansieret af midler, som fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v. har modtaget fra staten, regioner, kommuner og borgere, undtages fra reduktion efter stk. 1.

Stk. 4. Tilskud registreret på funktion 1.10.01 ’Sygehuse’ i regionerne og funktionerne 4.62.82-4.62.90 i kommunerne undtages fra reduktion efter stk. 1.

Stk. 5. Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2020, der er registreret på funktionerne 3.22.01 ’Folkeskoler’, 3.22.08 ’Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5’, 3.22.09 ’Efter- og videreuddannelse i folkeskolen’ og 3.22.18 ’Idrætsfaciliteter til børn og unge i kommunerne’, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 1.

§ 6. Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, sælges eller overdrages, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusionsordningen.

1) For grunde og bygninger skal der ske tilbagebetaling inden for en periode af 10 år fra ibrugtagningstidspunktet.

2) For øvrige anlæg skal der ske tilbagebetaling inden for en periode af fem år fra ibrugtagningstidspunktet.

Stk. 2. For grunde og bygninger afskrives det tilbagebetalingspligtige beløb efter stk. 1 lineært med 1/10 årligt fra ibrugtagningstidspunktet.

Stk. 3. For øvrige anlæg afskrives det tilbagebetalingspligtige beløb efter stk. 1 lineært med 1/5 årligt fra ibrugtagningstidspunktet.

Stk. 4. Afståelsen af et anlæg, jf. stk. 1, anses for sket på det tidspunkt, hvor der mellem køber og sælger er indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse.

Stk. 5. Tilbagebetalingen efter stk. 1 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

§ 7. Hvis de samme købsmomsudgifter, for hvilke der er opnået momsrefusion fra momsrefusionsordningen, godtgøres efter lov om merværdiafgift, skal den af momsrefusionsordningen refunderede købsmoms tilbagebetales. Beløbet opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

§ 8. Der kan ikke hjemtages moms via positivlisten (bilag 1) for anlægstilskud, hvis tilskudsmodtager er momsregistreret for udlejning af fast ejendom hos SKAT for den ejendom, der gives tilskud til.

Stk. 2. Såfremt tilskudsmodtager opnår en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom hos SKAT for den ejendom, der gives tilskud til inden for 10 år, fra anlæggets ibrugtagning, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusionsordningen.

Stk. 3. Tilbagebetalingen efter stk. 2 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

§ 9. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, som er anvendt til naturalaflønning af personale, omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med købsmomsudgifterne, der er afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, som er anvendt til naturalaflønning af personale. For bogførte udgifter til varer og tjenesteydelser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal eller regional virksomhed og købsmomsudgifter vedrørende naturalaflønning af personale, er det udelukkende den del af købsmomsudgifterne, som anvendes til kommunal eller regional virksomhed, som er omfattet af refusionen. Andelen opgøres skønsmæssigt.

Stk. 2. Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører naturalaflønning af personale, opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Til toppen

Kapitel 2 – Refusion ved tilkøbsydelser i frikommuner i medfør af lov om frikommunenetværk

§ 10. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, som er anvendt til tilkøbsydelser, som hjemlet i lov om frikommunenetværk, omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med købsmomsudgifterne, der er afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, som er anvendt til tilkøbsydelser. For bogførte udgifter til varer og tjenesteydelser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal virksomhed og købsmomsudgifter vedrørende tilkøbsydelser, er det udelukkende den del af købsmomsudgifterne, som anvendes til kommunal virksomhed, som er omfattet af refusionen. Andelen opgøres skønsmæssigt.

Stk. 2. Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører tilkøbsydelser, opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Til toppen

Kapitel 3 – Afregning af refusionsbeløb

§ 11. Refusionsbeløb i henhold til § 1 udbetales månedligt.

Stk. 2. Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes på grundlag af saldo på funktion 7.65.87 for kommuner og på funktion 5.80.95 for regioner til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 10. hverdag i den følgende måned.

Stk. 3. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hvilke beløb, der kan anmeldes til refusion, afgøres endeligt af økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 4. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 1. hverdag i april måned i året efter refusionssåret. Denne opgørelse skal være revideret af kommunens eller regionens revisor og forsynet med revisors erklæring.

Stk. 5. Beløb til refusion efter stk. 1 afholdt i den regnskabsmæssige forsupplementsperiode til et regnskabsår anmeldes til refusion fra refusionsordningen sammen med momsudgifter afholdt i januar måned i regnskabsåret.

§ 12. Refusionsbeløb efter § 11 udbetales af Økonomi- og Indenrigsministeriet snarest muligt i den måned, der følger efter den måned, refusionsanmeldelsen skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde.

Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til hele kroner.

Til toppen

Kapitel 4 – Dispensationsmulighed

§ 13. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at afregningen af refusionsbeløb sker på en anden måde end fastlagt i denne bekendtgørelse.

§ 14. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra §§ 1, 5 og 6.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 848 af 26. juni 2017 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner ophæves.

Stk. 3. Undtagelsen i § 5, stk. 4, finder anvendelse for tilskud, der udbetales efter den 31. december 2017 uanset tilsagnstidspunktet.

Stk. 4. § 6, stk. 1-4, finder anvendelse for anlæg, hvor der efter den 31. december 2017 er indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse mellem køber og sælger.

Stk. 5. § 8, stk. 1-2, finder anvendelse for tilskud ydet efter den 31. december 2017.

Til toppen

Bilag 1 – Positivliste

Artkonto

Funktion

 

Moms- og lønsumsandelsprocent

 

 

 

(Drift: DR1)

(Anlæg: DR3)

Kommuner

 

 

 

 

5.9

0.32.31

Stadions og idrætsanlæg

55

85

5.9

0.32.35

Andre fritidsfaciliteter

50

85

4.016)

3.22.06

Befordring af elever i grundskolen

25

-

4.01) og 5.9

3.22.08

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

25

85

4.6

3.22.10

Bidrag til statslige og private skoler

25

85

5.9

3.22.10

Bidrag til statslige og private skoler

25

85

4.6

3.22.12

Efterskoler og Ungdomskostskoler

25

85

5.9

3.22.12

Efterskoler og Ungdomskostskoler

25

85

5.9

3.22.18

Idrætsfaciliteter for børn og unge

55

85

4.01)

3.30.46

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

25

-

5.9

3.35.60

Museer

25

85

5.9

3.35.63

Musikarrangementer

10

85

5.9

3.35.64

Andre kulturelle opgaver

40

85

5.9

3.38.74

Lokaletilskud

65

-

4.01) og 5.9

4.62.82

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

39*

85

4.7 og 4.8

4.62.82

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

21*

-

4.011)

4.62.84

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

18

-

4.7 og 4.8

4.62.85

Kommunal tandpleje

21*

-

5.2

4.62.85

Kommunal tandpleje

29*

85

4.01) og 5.9

4.62.88

Sundhedsfremme og forebyggelse

39*

85

4.7 og 4.8

4.62.88

Sundhedsfremme og forebyggelse

21*

-

4.01) og 5.9

4.62.89

Kommunal sundhedstjeneste

39*

85

4.7 og 4.8

4.62.89

Kommunal sundhedstjeneste

21*

-

4.01) og 5.9

4.62.90

Andre sundhedsudgifter

39*

85

4.6, 4.7 og 4.8

4.62.90

Andre sundhedsudgifter

21*

-

5.9

5.25.19

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

25

-

4.01)

5.28.20

Opholdssteder mv. for børn og unge

23

-

4.01) + 15)

5.28.21

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

23

-

4.01) + 14)

5.28.22

Plejefamillier

25

-

4.01)

5.28.23

Døgninstitutioner for børn og unge

23

-

4.02)

5.30.26

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør

23

-

4.04)

5.30.27

Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

23

-

4.07)

5.30.27

Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

55

-

4.03)

5.30.28

Hjemmesygepleje

33*

-

4.05)

5.30.29

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

23

-

5.28)

5.30.31

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

75

-

4.02)

5.38.38

Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør

23

-

4.06)

5.38.39

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

23

-

4.01)

5.38.40

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

40

-

5.28)

5.38.41

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap

75

-

4.01)

5.38.42

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)

23

-

4.01)

5.38.44

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

20

-

4.01)

5.38.45

Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

23

-

4.01)

5.38.50

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

23

-

4.01)

5.38.51

Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)

23

-

4.01)

5.38.52

Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)

23

-

4.01) og 5.9

5.38.58

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

23

85

4.01) og 5.9

5.38.59

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

23

85

4.01) og 5.9

5.46.60

Introduktionsprogrammer og integrationsforløb m.v.

25

85

5.912)

5.68.90

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

25

-

5.9

5.72.99

Øvrige sociale formål

15

-

5.913)

6.48.67

Erhvervsservice og iværksætteri

32

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioner

 

 

 

 

4.01)

1.10.01

Sygehuse

39*

-

4.7 og 4.89)

1.10.01

Sygehuse

21*

-

4.010)

1.10.01

Sygehuse

61*

-

4.010)

1.20.10

Almen lægehjælp

61*

-

4.010)

1.20.11

Speciallægehjælp

61*

-

5.2

1.20.25

Høreapparater

75

-

4.01)

2.10.01

Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning

23

-

5.9

3.20.10

Tilskud til kulturelle aktiviteter

40

85

 

 

 

 

 

* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent.

1)

Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende institutioner mv. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud og som derfor registreres med ejerforholdskode 4 private.

2)

Gælder alene for registreringer på gruppering 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, ejerforholdskode 4 private.

3)

Gælder alene for registreringer på gruppering 0024 Private leverandører af hjemmesygepleje, ejerforholdskode 4 private.

4)

Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013, ejerforholdskode 4 private.

5)

Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold, ejerforholdskode 4 private.

6)

Gælder kun for registreringer på gruppering 003-008, ejerforholdskode 4 private.

7)

Gælder kun for registreringer på gruppering 009, ejerforholdskode 4 private.

8)

Gælder ikke for motorkøretøjer.

9)

Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatienter).

10)

Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut.

11)

Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Ridefysioterapi, ejerforholdskode 4 private.

12)

Gælder kun for registreringer på gruppering 005 og 006.

13)

Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Væksthuse.

14)

Gælder ikke for vederlag registreret på gruppering 002 samt 004.

15)

Gælder ikke for vederlag registreret på gruppering 006.

16)

Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler, ejerforholdskode 4 private.

Beregning af moms- og lønsumsandelsprocenter:

For hver funktion på positivlisten er der beregnet en momsandelsprocent, der afspejler, hvor stor en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momsbelagt. Tilsvarende er der, for de med * markerede relevante ydelser, beregnet en lønsumsandelsprocent, der afspejler, hvor stor en andel af de samlede udgifter til den pågældende ydelse, der er lønudgifter. Lønsumsandelsprocenten er efterfølgende omregnet til momsandelsprocenten ved at gange lønsumsandelsprocenten med (4,12/104,12)/(25/125), idet private leverandører, på de relevante områder, betaler en lønsumsafgift på 4,12 pct. af lønsummen+overskud/underskud. Herefter er den omregnede lønsumsandelsprocent og momsandelsprocenten lagt sammen til én moms- og lønsumsandelsprocent.

Regneeksempel for beløbet til refusion for kommuner:

Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg, art 5.9).

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 55 % x 25/125=110 kr.

Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem:

– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 110 kr. = 890 kr. registreres på funktion 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg, art 5.9.

– Den beregnede momsudgift, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 003.

– Momsrefusionen, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 002.

Regneeksempel for beløbet til refusion for regioner:

Bogføring af en faktura på 1.000 kr. (funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0).

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 39% x 25/125=78 kr.

Der registreres i eksemplet følgende i budget- og regnskabssystemet for regioner:

– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. – 78 kr. = 922 kr. registreres på funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0.

– Den beregnede momsudgift, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 003.

Momsrefusionen, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 002.

Til toppen