Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1137 af 18/10 2017.

I medfør af § 63, 1. pkt., i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017, og § 69, 1. pkt., i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 26. september 2017, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – De stemmeberettigede, fristen for brevstemmeafgivning

§ 1. Vælgere, der bor eller opholder sig i en af de boformer eller boliger, der er nævnt i stk. 2, kan afgive brevstemme i boformen eller boligen til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg og folkeafstemninger, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Der kan afgives brevstemme i følgende boformer eller boliger:

1) Plejehjem og beskyttede boliger, jf. § 192 i lov om social service.

2) Boformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, jf. § 109 i lov om social service.

3) Boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor, jf. § 107 og § 108, stk. 1, i lov om social service, samt boformer for voksne, der drives efter forsøgsbestemmelserne i § 184, stk. 1, i lov om social service.

4) Opholdssteder uden for de pågældendes bolig, hvor kommunen giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor, jf. § 83, stk. 1 og 2, i lov om social service.

5) Almene plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, ustøttede private plejeboliger, der er omfattet af lov om leje, og friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger.

6) Øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., øvrige ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt lette kollektivboliger og boliger og hjem for gamle, syge og svagelige, der er omfattet af de i medfør af lov om boligbyggeri og lov om almene boliger m.v. fastsatte forskrifter herom.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at brevstemmeafgivning i de boformer eller boligtyper, der er nævnt i stk. 2, nr. 3 og 6, herunder i nærmere angivne grupper af disse, skal finde sted efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet i stedet for efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på de opholdssteder, der er nævnt i stk. 2, nr. 4, herunder i nærmere angivne grupper af disse.

§ 2. Brevstemmeafgivningen skal finde sted inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste søgnedag før valgdagen.

Til toppen

Kapitel 2 – Kommunalbestyrelsens opgaver

§ 3. Der påhviler kommunalbestyrelsen følgende opgaver vedrørende forberedelse og gennemførelse af brevstemmeafgivningen:

1) Kommunalbestyrelsen skal fastsætte den dag eller de dage, hvor brevstemmeafgivningen skal finde sted inden for den periode, der er nævnt i § 2.

2) Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der bliver truffet de fornødne forberedelser til brevstemmeafgivningen i boformen eller boligen, herunder om muligt indrettet et særligt stemmelokale som nævnt i § 5, stk. 1.

3) Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der bor eller opholder sig i de nævnte boformer eller boliger, i god tid inden afstemningen skal finde sted, bliver gjort bekendt med muligheden for at brevstemme i boformen eller boligen. Vælgerne skal samtidig gøres bekendt med, at de i stedet for at brevstemme har mulighed for at afgive deres stemme ved personligt fremmøde på afstemningsstedet på valgdagen. Kommunalbestyrelsen er dog ikke efter reglerne i denne bekendtgørelse forpligtet til at afholde eventuelle udgifter i forbindelse med transport eller ledsagelse til afstemningsstedet.

4) Kommunalbestyrelsen skal udpege de personer, der skal fungere som stemmemodtagere, jf. § 4, og sørge for, at disse bliver underrettet om tid og sted for afstemningen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for, at stemmemodtagerne i fornødent omfang bliver vejledt om deres opgaver i forbindelse med gennemførelsen af brevstemmeafgivningen, herunder bliver gjort bekendt med de særlige pligter, der påhviler dem efter folketingsvalglovens § 62, stk. 1, og den kommunale og regionale valglovs § 68, stk. 1, samt bliver forsynet med de fortegnelser over de opstillingsberettigede partier henholdsvis opstillede kandidatlister og kandidater m.v., der er nævnt i § 17, stk. 1 og 2.

5) Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgerne i de nævnte boformer eller boliger ikke bliver udsat for valgagitation i stemmelokalerne eller de umiddelbare adgangsveje hertil.

Stk. 2. De opgaver, der er nævnt i stk. 1, påhviler kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boformen eller boligen ligger.

Til toppen

Kapitel 3 – Stemmemodtagere

§ 4. Brevstemmer i de boformer eller boliger, der er nævnt i § 1, stk. 2, skal afgives til 2 stemmemodtagere, jf. dog § 15, stk. 2-5. Stemmemodtagerne udpeges blandt de tilforordnede vælgere, som kommunalbestyrelsen har valgt til at bistå ved valget, jf. folketingsvalglovens § 30 og den kommunale og regionale valglovs § 17, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Der skal udpeges et eller flere par stemmemodtagere.

Stk. 2. I tilfælde, hvor begge stemmemodtagere er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, skal stemmemodtagerne så vidt muligt være udpeget af forskellige grupper i kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Kandidater til valget samt ansatte knyttet til vedkommende boform eller bolig kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager. Personer, der er ansat i kommunen eller hos en af kommunen antaget privat leverandør til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet, samt hjemmesygeplejersker eller andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen kan ikke udpeges som stemmemodtagere ved en boform eller bolig, hvor de gør tjeneste.

Til toppen

Kapitel 4 – Stemmelokaler

§ 5. Brevstemmeafgivningen skal foregå i et dertil særligt indrettet lokale i tilknytning til eller i umiddelbar nærhed af vedkommende boform eller bolig.

Stk. 2. I det omfang en vælgers helbredstilstand taler derfor, eller det ikke er muligt at lade brevstemmeafgivningen finde sted som nævnt i stk. 1, kan brevstemmeafgivningen dog finde sted i den pågældende vælgers egen bolig.

§ 6. Stemmelokalet skal være indrettet således, at vælgeren kan udfylde stemmesedlen uset af andre, enten ved et enligtstående bord eller i et særligt indrettet stemmerum.

Stk. 2. Stemmeafgivningen skal i øvrigt tilrettelægges således, at eventuel personlig bistand til stemmeafgivningen, herunder til udfyldelse af stemmesedlen, sker uden for hørevidde af andre end stemmemodtagerne og en eventuel hjælper, vælgeren har udpeget, jf. § 15, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Brevstemmeafgivning i vælgerens egen bolig skal tilrettelægges og gennemføres således, at vælgeren kan udfylde stemmesedlen uset af andre. Pårørende, besøgende eller andre, bortset fra stemmemodtagerne og en eventuel hjælper, vælgeren har udpeget, jf. § 15, stk. 2 og 3, må ikke være til stede, mens brevstemmeafgivningen finder sted, medmindre vælgeren udtrykkeligt tilkendegiver et ønske herom.

Til toppen

Kapitel 5 – Brevstemmematerialet

§ 7. Til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning består brevstemmematerialet af

1) en stemmeseddel,

2) en konvolut,

3) et følgebrev og

4) en yderkuvert.

Stk. 2. Til kommunale og regionale valg består brevstemmematerialet af

1) en stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget med tilhørende konvolut,

2) en stemmeseddel til regionsrådsvalget med tilhørende konvolut,

3) et følgebrev og

4) en yderkuvert.

§ 8. Ved brevstemmeafgivningen må kun benyttes det brevstemmemateriale, der er tilvejebragt ved økonomi- og indenrigsministerens foranstaltning. Økonomi- og indenrigsministeren kan bestemme, at følgebreve og yderkuverter, der er tilvejebragt af kommunalbestyrelsen, skal sidestilles med følgebreve og yderkuverter tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 2. Forud for hvert valg eller hver folkeafstemning giver Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunalbestyrelsen meddelelse om indholdet og udformningen af det brevstemmemateriale, der skal benyttes.

Til toppen

Kapitel 6 – Den almindelige fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning

§ 9. Vælgere, der ønsker at brevstemme, skal vise fornøden legitimation til stemmemodtagerne (sundhedskort, kørekort, pas eller lignende). Hvis mindst én af stemmemodtagerne har sikkert kendskab til vælgerens identitet, eller hvis denne på anden måde end ved forevisning af legitimation med sikkerhed kan fastslås, kan der ses bort fra kravet om forevisning af legitimation.

Stk. 2. Stemmemodtagerne skal undersøge, om de personer, der ønsker at afgive brevstemme, senest på valgdagen er fyldt 18 år. Stemmemodtagerne skal ikke undersøge, om personen (vælgeren) opfylder de øvrige valgretsbetingelser.

Stk. 3. Når vælgeren har forevist legitimation, jf. dog stk. 1, 2. pkt., udleveres brevstemmematerialet til vælgeren. Stemmemodtagerne skal påse, at vælgeren ikke fjerner sig fra stemmelokalet med brevstemmematerialet, og at stemmeafgivningen sker umiddelbart efter, at brevstemmematerialet er udleveret. Stemmemodtagerne skal endvidere påse, at vælgeren udfylder stemmesedlen og indlægger denne i konvolutten, uden at andre, herunder stemmemodtagerne, kan se, hvorledes vælgeren har stemt, jf. dog § 15, stk. 1-3.

§ 10. Til folketingsvalg foregår stemmeafgivningen på følgende måde:

1) På stemmesedlen skriver vælgeren navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti, der har kandidater opstillet i den storkreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten (har fast bopæl). Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet i den pågældende storkreds, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen for det parti, som kandidaten er opstillet for. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Ønsker vælgeren at stemme på en kandidat, der opstiller uden for partierne, kan der ikke tillige anføres et partibogstav eller partinavn.

2) Når vælgeren har udfyldt stemmesedlen, lægger vælgeren den i konvolutten og tilklæber denne.

3) Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette i overværelse af stemmemodtagerne. En af stemmemodtagerne kan udfylde følgebrevet, hvis vælgeren ikke er i stand til det eller ønsker hjælp.

4) En af stemmemodtagerne attesterer stemmeafgivningen med sin underskrift på følgebrevet samt med angivelse af sin stilling. Som stilling angives: »tilforordnet« eller »ansat i kommunen« alt efter om den attesterende stemmemodtager varetager funktionen som stemmemodtager i egenskab af tilforordnet vælger eller i egenskab af ansat i kommunens forvaltning. Følgebrevet skal endvidere påføres kommunens stempel eller navn. Hvis en af stemmemodtagerne har udfyldt følgebrevet, jf. nr. 3, skal attestationen foretages af den anden stemmemodtager.

5) Vælgeren lægger konvolutten med stemmeseddel samt følgebrevet i yderkuverten og udfylder og lukker yderkuverten i overværelse af stemmemodtagerne. Yderkuverten adresseres til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren har fast bopæl. I rubrikken på bagsiden af yderkuverten skal vælgeren skrive sit navn, fødselsdato og bopæl. En af stemmemodtagerne kan udfylde rubrikken på bagsiden af yderkuverten, hvis vælgeren anmoder om det.

6) Yderkuverten med konvolut med stemmeseddel samt følgebrev afleveres til en af stemmemodtagerne, der sørger for, at yderkuverten snarest afleveres til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boformen eller boligen er beliggende. Hvis vælgeren har fast bopæl i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at yderkuverten (brevstemmen) snarest afsendes til vedkommende kommunalbestyrelse. Hver yderkuvert skal sendes særskilt. Flere yderkuverter stilet til samme kommunalbestyrelse må ikke sendes som én forsendelse nedlagt i en større konvolut eller lignende.

§ 11. Til Europa-Parlamentsvalg foregår stemmeafgivningen på følgende måde:

1) På stemmesedlen skriver vælgeren navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti, der har opstillet en kandidatliste til valget. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, skrives navnet på denne, eventuelt med tilføjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes.

2) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folketingsvalg, jf. § 10, nr. 2-6.

§ 12. Til kommunale og regionale valg foregår stemmeafgivningen på følgende måde, jf. dog stk. 2:

1) På stemmesedlen til kommunalbestyrelsesvalget skriver vælgeren listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for en kandidatliste, der er opstillet til kommunalbestyrelsesvalget i den kommune, hvor vælgeren har fast bopæl. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet til valget til kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Stemmesedlen lægges derefter i den tilhørende konvolut, der tilklæbes.

2) På stemmesedlen til regionsrådsvalget skriver vælgeren listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for en kandidatliste, der er opstillet til regionsrådsvalget i den region, hvor vælgeren har fast bopæl. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet til valget til regionsrådet i den pågældende region, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Stemmesedlen lægges derefter i den tilhørende konvolut, der tilklæbes.

3) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folketingsvalg, jf. § 10, nr. 3-6. Begge konvolutter med stemmesedler samt følgebrevet lægges i én yderkuvert.

Stk. 2. Hvis en vælger alene ønsker at afgive stemme enten til kommunalbestyrelsesvalget eller til regionsrådsvalget, kan vælgeren enten undlade at udfylde den anden stemmeseddel og i øvrigt følge samme fremgangsmåde som angivet i stk. 1 (afgive blank stemme) eller tilbagelevere den ubenyttede stemmeseddel med tilhørende konvolut til en af stemmemodtagerne. Den ubenyttede stemmeseddel og konvolut påtegnes »Ikke benyttet« og afleveres til kommunalbestyrelsen, der tilintetgør det ikke benyttede stemmemateriale. I øvrigt følges samme fremgangsmåde som angivet i stk. 1.

§ 13. Til folkeafstemning foregår stemmeafgivningen på følgende måde:

1) På stemmesedlen, hvorpå der klart adskilt er trykt ordene »Ja« og »Nej«, sætter vælgeren et kryds ved ordet »Ja«, såfremt vælgeren stemmer for lovforslaget eller loven. Vælgere, der stemmer imod, sætter et kryds ved ordet »Nej«.

2) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folketingsvalg, jf. § 10, nr. 2-6.

§ 14. Portoudgiften til eventuel forsendelse af brevstemmer afholdes af kommunen.

Til toppen

Kapitel 7 – Hjælp til stemmeafgivningen

§ 15. Hvis en vælger, der ønsker at afgive stemme, ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen, følgebrevet eller yderkuverten, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med stemmeafgivningen, skal stemmemodtagerne yde den fornødne hjælp hertil, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. I stedet for den ene af stemmemodtagerne kan vælgeren forlange personlig bistand til stemmeafgivningen af en person, der er udpeget af vælgeren selv, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Personlig bistand til stemmeafgivningen kan ydes alene af en person, der er udpeget af vælgeren selv, hvis vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske herom, og vælgerens ønske er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. § 61, stk. 4, 4. pkt., jf. § 100, i lov om valg til Folketinget, § 26 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og § 67, stk. 4, 4. pkt., i lov om kommunale og regionale valg. Vælgeren skal således have en funktionsnedsættelse, som umiddelbart kan ses, f.eks. i form af brækkede lemmer, brug af kørestol, krykkestokke, mobilitystok eller førerhund og lignende, eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som vælgeren kan dokumentere, f.eks. i form af et ledsagekort eller parkeringskort for personer med handicap udstedt af Danske Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller en erklæring eller attest udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 4. Personlig bistand til udfyldning af stemmesedlen efter stk. 1-3 kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for den eller dem, der yder personlig bistand, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti (kandidatliste) eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, eller for så vidt angår folkeafstemninger, hvorvidt vælgeren ønsker at stemme ja eller nej.

Stk. 5. Det er stemmemodtagerne, der vurderer, om personlig bistand kan ydes efter stk. 1-4.

Stk. 6. Hvis der er ydet personlig bistand til at udfylde stemmesedlen, skal dette fremgå af følgebrevet, idet dette påføres ordene »Personlig bistand ydet til udfyldning af stemmesedlen« eller lignende efterfulgt af underskrift af den eller dem, der har ydet personlig bistand.

Stk. 7. Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive følgebrevet, skal den ene af stemmemodtagerne på det sted på følgebrevet, der er beregnet til vælgerens egenhændige underskrift, underskrive med sit eget navn efterfulgt af ordet »for« samt vælgerens navn. Den anden stemmemodtager underskriver attesten på følgebrevet.

Stk. 8. Medvirker en person, der er udpeget af vælgeren selv, til vælgerens stemmeafgivning, ydes den fornødne personlige bistand til udfyldelsen af stemmesedlen, følgebrevet eller yderkuverten enten af den person, der er udpeget af vælgeren selv, og en stemmemodtager i forening, jf. stk. 2, eller alene af den person, der er udpeget af vælgeren selv, jf. stk. 3. Stemmemodtageren sikrer sig dog vælgerens identitet, jf. § 9, attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet, jf. § 10, nr. 4, og giver vejledning m.v. efter kapitel 8. Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive følgebrevet, underskriver den person, der er udpeget af vælgeren selv, eller, hvis dette ikke er muligt, en stemmemodtager følgebrevet på vælgerens vegne, jf. stk. 7.

Til toppen

Kapitel 8 – Vejledning af vælgeren om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning, om opstillede partier og kandidater m.v.

§ 16. Stemmemodtagerne skal om fornødent give vælgeren vejledning om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning, jf. §§ 9-13, herunder om mulighederne og betingelserne for, at der ydes hjælp til stemmeafgivningen, jf. § 15.

§ 17. Stemmemodtagerne skal sørge for, at vælgeren i forbindelse med stemmeafgivningen har adgang til at gøre sig bekendt med:

1) Ved folketingsvalg: den fortegnelse over opstillingsberettigede partier, som Økonomi- og Indenrigsministeriet sender til alle kommunalbestyrelser, når der er udskrevet folketingsvalg.

2) Ved Europa-Parlamentsvalg: den fortegnelse over de opstillede kandidatlister (partier) og de opstillede kandidater, som Økonomi- og Indenrigsministeriet sender til alle kommunalbestyrelser senest 3 uger før valgdagen.

3) Ved kommunale og regionale valg: en fortegnelse over de godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne, samt oplysning om anmeldte listeforbund og valgforbund, såvel til det pågældende kommunalbestyrelsesvalg som det pågældende regionsrådsvalg, jf. den kommunale og regionale valglovs § 43.

4) Ved folkeafstemning: den vejledning om brevstemmeafgivning ved folkeafstemningen, som Økonomi- og Indenrigsministeriet sender til alle kommunalbestyrelser forud for folkeafstemningen.

Stk. 2. Hvis brevstemmeafgivningen til folketingsvalg finder sted senere end 10 dage før valgdagen, skal vælgeren så vidt muligt have adgang til at gøre sig bekendt med en fortegnelse over de kandidater til valget, der er opstillet i den pågældende storkreds.

Stk. 3. Stemmemodtagerne må ikke uopfordret give vælgerne andre oplysninger om de opstillede partier (kandidatlister) og kandidater m.v. end de oplysninger, der fremgår af de fortegnelser, der er nævnt i stk. 1 og 2. Stemmemodtagerne kan besvare eventuelle forespørgsler fra vælgerne om, hvorvidt bestemte personer er opstillet som kandidater til valget, såfremt stemmemodtagerne har kendskab hertil.

Stk. 4. I tilfælde, hvor vælgeren til folketingsvalg eller kommunale og regionale valg tilkendegiver at ville stemme på en bestemt person, hvorom det ikke med sikkerhed vides, om vedkommende er kandidat til valget eller er kandidat til valget i den storkreds henholdsvis kommune eller region, hvor vælgeren har fast bopæl, kan stemmemodtagerne vejlede vælgeren om, at der på stemmesedlen ud over kandidatens navn tillige bør skrives bogstavbetegnelsen eller navnet på det parti (kandidatliste), som vedkommende kandidat (person) tilhører, såfremt dette er vælgeren eller stemmemodtagerne bekendt.

§ 18. Stemmemodtagerne må ikke bære emblemer, mærkater eller lignende, der angiver tilknytning til et bestemt parti (kandidatliste) eller en bestemt kandidat. Stemmemodtagerne må heller ikke bære emblemer, mærkater eller lignende, der angiver stillingtagen til aktuelle politiske spørgsmål eller i øvrigt giver udtryk for en bestemt politisk holdning eller lignende.

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan føre lister over de vælgere, der har afgivet brevstemme eller har fået tilbud herom, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt for at sikre, at alle vælgere, hvis helbredstilstand tilsiger dette, har fået tilbud om at afgive brevstemme i deres egen bolig, jf. § 5, stk. 2. Sådanne lister må ikke vises til uvedkommende og skal tilintetgøres, når klagefristen er udløbet, og eventuelle klager over det pågældende valg henholdsvis den pågældende folkeafstemning er endeligt afgjort.

Stk. 2. Hvis en vælger, der bor eller opholder sig i en boform eller bolig, og som kan have afgivet brevstemme i boformen eller boligen, er afgået ved døden inden valgdagen, skal kommunalbestyrelsen om muligt sikre sig underretning herom.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen ophæves.

Til toppen