Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 19/8 2017.

I medfør af § 174, stk. 3-6, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, og § 62 l, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov nr. 702 af 8. juni 2017, og efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Fælles regler for finansiering af ydelser og tilbud efter lov om social service

Principper for finansiering

§ 1. Tilbud og ydelser efter lov om social service, som er oplistet i § 8, finansieres af kommunerne ved betaling af en aftalt pris, jf. § 12, stk. 1, ved abonnementsordninger, jf. § 13, og ved aftaler om forpligtende køb eller delt finansieringsansvar, jf. § 14. Ophold på tilbud efter § 8, stk. 1, nr. 26 (ophold på kvindekrisecentre m.v.) og nr. 27 (ophold på forsorgshjem m.v.), finansieres dog ved betaling af en beregnet takst, jf. § 12, stk. 2. Aftaler om betaling for ydelser leveret i friplejeboliger følger reglerne i lov om friplejeboliger, jf. § 12, stk. 3.

Stk. 2. Delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger, jf. § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service, finansieres af kommunerne og Udlændingestyrelsen ved betaling af en aftalt pris, jf. § 15.

Stk. 3. Sikrede døgninstitutioner, jf. § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service, finansieres delvist af kommunerne og Udlændingestyrelsen ved betaling af en aftalt pris, jf. § 18, og delvist af kommunerne ved betaling af en fast takst (kriminalpræventiv takst) og ved objektiv finansiering efter reglerne i §§ 19 og 20.

Stk. 4. Døvekonsulentordningen ved CFD og den sikrede boform Kofoedsminde finansieres af kommunerne ved objektiv finansiering efter reglerne i §§ 22 og 23.

Beregningsgrundlag

§ 2. Som beregningsgrundlag ved fastsættelse af takster efter § 174, stk. 3, i lov om social service, og af takster og objektiv finansiering efter § 174, stk. 4 og 5, i lov om social service, anvendes de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter og -omkostninger ved levering af ydelser efter lov om social service eller drift af tilbud efter lov om social service, jf. stk. 2.

Stk. 2. Følgende indtægts- og omkostningstyper indgår i beregningsgrundlaget:

1) Almindelige indtægter, herunder indtægter fra salg af producerede ydelser.

2) Alle direkte og indirekte driftsomkostninger, f.eks. personaleomkostninger, borgerrelaterede udgifter, administrationsomkostninger, omkostninger til kompetence-udvikling, ejendomsomkostninger, afskrivninger og forrentning af kapital.

3) Andelen af eventuel central ledelse og administration fastsat som de faktiske omkostninger eller som en fast procent af et tilbuds øvrige budget.

4) Udgifter forbundet med tilsyn.

5) Indregnet over- eller underskud efter reglerne i §§ 3-7.

Stk. 3. For kvindekrisecentre og forsorgshjem, jf. §§ 109 og 110 i lov om social service, skal følgende omkostninger tillige indgå i beregningsgrundlaget:

1) Omkostninger ved ophold for danske statsborgere, hvis den tidligere opholdskommune ikke kan findes.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

Efterregulering for kommunale og regionale driftsherrer

§ 3. Kommunale og regionale driftsherrer skal i overensstemmelse med §§ 4-7 indregne tidligere års over- og underskud i beregningsgrundlaget, jf. § 2.

Stk. 2. Over- og underskud opgøres på baggrund af beregningsgrundlaget, jf. § 2, sammenholdt med årets regnskab for levering af ydelsen eller drift af tilbuddet.

§ 4. Kommunale og regionale driftsherrer kan beslutte, at overskud på op til 5 pct. ikke indregnes i beregningsgrundlaget i efterfølgende år, men i stedet hensættes til senere brug.

Stk. 2. Hensatte overskud skal anvendes inden for 5 år efter det år, overskuddet vedrører.

Stk. 3. Hensatte overskud, som vedrører levering af ydelser omfattet af § 8, kan kun anvendes til at dække underskud, effektivisere, kvalitetsudvikle eller lignende inden for driftsherrens samlede levering af ydelser omfattet af § 8. Overskud på et tilbud, der indgår i en rammeaftale, jf. § 6 i lov om social service, kan dog ikke anvendes til at dække underskud på et tilbud, der ikke indgår i rammeaftalen.

Stk. 4. Hensatte overskud, som vedrører driften af en sikret døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service, den sikrede boform Kofoedsminde eller Døvekonsulentordningen ved CFD, kan kun anvendes til at dække underskud, effektivisere, kvalitetsudvikle eller lignende på henholdsvis den sikrede døgninstitution, den sikrede boform Kofoedsminde eller Døvekonsulentordningen ved CFD.

§ 5. Den del af et eventuelt overskud, der overstiger 5 pct., skal indregnes i beregningsgrundlaget, jf. § 2, senest 2 år efter det år, overskuddet vedrører.

§ 6. Underskud på op til 5 pct. kan ikke indregnes i beregningsgrundlaget, jf. § 2, men skal dækkes f.eks. ved effektivisering eller af tidligere års overskud.

§ 7. Den del af et eventuelt underskud, der overstiger 5 pct., skal indregnes i beregningsgrundlaget, jf. § 2, senest 2 år efter det år, underskuddet vedrører.

Til toppen

Kapitel 2 – Takstbetaling og andre finansieringsmodeller for visse ydelser efter lov om social service

Anvendelsesområde for takstbetaling

§ 8. Kommunale, regionale og private driftsherrer skal fastsætte takster for ydelser efter følgende bestemmelser i lov om social service:

1) § 32 (særlige dagtilbud).

2) § 36 (særlige klubtilbud).

3) § 45 (ledsageordning til unge).

4) § 52, stk. 3, nr. 2 (praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet).

5) § 52, stk. 3, nr. 3 (familiebehandling eller anden behandling).

6) § 52, stk. 3, nr. 4 (ophold for familier med børn), dog undtaget ophold i en plejefamilie.

7) § 52, stk. 3, nr. 5 (aflastningsordning), dog undtaget aflastning i en plejefamilie, kommunal familiepleje eller netværksplejefamilie.

8) § 52, stk. 3, nr. 6 (kontaktperson for et barn eller en ung eller en familie).

9) § 52, stk. 3, nr. 7 (anbringelse af børn og unge uden for hjemmet), dog undtaget anbringelse i plejefamilier, i kommunale plejefamilier, i netværksplejefamilier eller på egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, på pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, på delvis lukkede døgninstitutioner og delvist lukkede afdelinger samt på sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger.

10) § 54 (støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse).

11) § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), når prisen ikke er fastsat i henhold til reglerne om frit leverandørvalg.

12) § 84, stk. 1 (afløsning eller aflastning).

13) § 84, stk. 2 (midlertidige ophold).

14) § 85 (socialpædagogisk støtte).

15) § 86, stk. 1 (genoptræning).

16) § 86, stk. 2 (vedligeholdelsestræning).

17) § 97 (ledsageordning voksne).

18) § 98 (kontaktperson for døvblinde).

19) § 99 (støtte og kontaktperson).

20) § 101 (misbrugsbehandling til stofmisbrugere).

21) § 102 (tilbud af behandlingsmæssig karakter).

22) § 103 (beskyttet beskæftigelse).

23) § 104 (aktivitets og samværstilbud).

24) § 107 (midlertidige ophold i botilbud).

25) § 108 (længerevarende ophold i botilbud).

26) § 109 (midlertidige ophold på kvindekrisecentre m.v.).

27) § 110 (midlertidige ophold på forsorgshjem m.v.).

28) § 192 (ophold på plejehjem og beskyttede boliger).

Beregning af takst for ydelser omfattet af § 8 og ydelsespakker

§ 9. Driftsherren skal fastsætte takster for de enkelte ydelser omfattet af § 8, som driftsherren leverer.

Stk. 2. Driftsherren kan derudover fastsætte takster for ydelsespakker, som består af to eller flere ydelser omfattet af § 8. Taksten for ydelsespakken beregnes på baggrund af taksten for de enkelte ydelser.

Stk. 3. Der kan fastsættes flere takstniveauer for en ydelse eller en ydelsespakke, når taksten for de enkelte niveauer afspejler forskelligt indhold eller omfang af ydelsen eller ydelserne.

Stk. 4. Det skal fremgå tydeligt af beskrivelsen af ydelsespakken, hvilke ydelser der indgår i pakken.

§ 10. Ved beregningen af taksten, jf. § 9, anvendes en belægningsprocent, som fastsættes på baggrund af den forventede aktivitet i tilbuddet.

Stk. 2. Taksten skal beregnes for et år ad gangen.

§ 11. For kommunale og regionale driftsherrer beregnes taksten eksklusiv moms.

Stk. 2. For private driftsherrer beregnes taksten inklusiv købsmoms.

Aftale om betaling for takstfinansierede ydelser

§ 12. Taksterne, som fastsættes efter §§ 9-11, danner udgangspunkt for den konkrete aftale mellem kommunalbestyrelsen og driftsherren om ydelse og pris, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Takster for ophold på tilbud efter § 8, stk. 1, nr. 26 (ophold på kvindekrisecentre m.v.) og nr. 27 (ophold på forsorgshjem m.v.) fastsættes som faste takster.

Stk. 3. Aftaler om betaling for ydelser leveret i friplejeboliger følger reglerne i lov om friplejeboliger.

Abonnementsordninger

§ 13. Kommunale, regionale eller private driftsherrer kan i stedet for at sælge ydelser eller ydelsespakker, jf. § 9, indgå aftale om en abonnementsordning med de enkelte kommunalbestyrelser, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved abonnementsordninger forstås ordninger, hvor en kommunalbestyrelse køber en generel trækningsret på en konkret ydelse eller ydelsespakke.

Stk. 3. Der kan ikke indgås aftaler om abonnementsordninger med tilbud efter §§ 109 og 110 (midlertidige ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre m.v.) i lov om social service.

Forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar

§ 14. Den kommunale, regionale eller private driftsherre kan med henblik på at oprette eller opretholde tilbud indgå følgende aftaler med en eller flere kommunalbestyrelser:

1) Forpligtende købsaftaler, hvorved forstås aftaler, hvor en eller flere kommunalbestyrelser garanterer for betaling af et bestemt antal pladser i et tilbud i en aftalt periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

2) Aftaler om delt finansieringsansvar, hvorved forstås aftaler, hvor en eller flere kommunalbestyrelser bidrager til finansieringen af et konkret tilbud, uden at kommunalbestyrelsen selv er driftsherre.

Til toppen

Kapitel 3 – Finansiering af ophold i delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger

Beregning af takster og beregningsgrundlag

§ 15. Driftsherren skal fastsætte en takst for ophold i delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6, for anbringelser omfattet af lov om social service § 63 a og for anbringelser omfattet af udlændingelovens § 62 m.

Stk. 2. Taksten, jf. stk. 1, fastsættes af driftsherren på baggrund af beregningsgrundlaget, jf. § 2.

Stk. 3. Taksten skal beregnes for et år ad gangen og danner udgangspunkt for den konkrete aftale mellem driftsherre og køber om ydelse og pris. Den aftalte pris skal afspejle indholdet af den købte ydelse.

Opkrævning af betaling for ophold

§ 16. Driftsherren opkræver betaling for ophold i de delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den aftalte betaling efter § 15, stk. 3, opkræves løbende hos den enkelte kommune, når anbringelse på den delvis lukkede døgninstitution eller den delvis lukkede afdeling sker på baggrund af børn og unge-udvalgets afgørelse efter § 63 a i lov om social service.

Stk. 3. Den aftalte betaling efter § 15, stk. 3, opkræves løbende hos Udlændingestyrelsen, når anbringelse på den delvis lukkede døgninstitution eller den delvis lukkede afdeling sker på baggrund af børn og unge-udvalgets afgørelse efter § 62 m i udlændingeloven.

Til toppen

Kapitel 4 – Finansiering af ophold i sikrede døgninstitutioner, herunder pladser på særligt sikrede afdelinger

Beregning og beregningsgrundlag

§ 17. Driften af de sikrede døgninstitutioner, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6, herunder pladser på særligt sikrede afdelinger, finansieres ved:

1) opkrævning af aftalt pris, jf. § 18, stk. 3, for anbringelser omfattet af lov om social service § 63 b, stk. 2, nr. 1-3, og § 63 c, stk. 2, og for anbringelser omfattet af udlændingelovens §§ 62 n og 62 o,

2) opkrævning af en fast takst (kriminalpræventiv takst), jf. § 19, for anbringelser omfattet af lov om social service § 63 b, stk. 2, nr. 4-6, og § 63 c, stk. 2, når grundlaget for anbringelsen er § 63 b, stk. 2, nr. 4-6, og

3) opkrævning af objektiv finansiering, jf. § 20, for øvrige omkostninger vedrørende driften af den sikrede døgninstitution, herunder pladser på særligt sikrede afdelinger, for anbringelser omfattet af lov om social service § 63 b, stk. 2, nr. 4-7.

§ 18. Driftsherren skal fastsætte en takst for ophold i sikrede døgninstitutioner, herunder pladser på særligt sikrede afdelinger.

Stk. 2. Taksten, jf. stk. 1, fastsættes for anbringelser omfattet af lov om social service § 63 b, stk. 2, nr. 1-3, og § 63 c, stk. 2, og udlændingelovens §§ 62 n og 62 o af driftsherren på baggrund af beregningsgrundlaget, jf. § 2, og det samlede antal pladser på den sikrede døgninstitution.

Stk. 3. Taksten skal beregnes for et år ad gangen og danner udgangspunkt for den konkrete aftale mellem driftsherre og køber om ydelse og pris. Den aftalte pris skal afspejle indholdet af den købte ydelse.

§ 19. Kommunerne betaler på baggrund af antal opholdsdage en fast takst (kriminalpræventiv takst) på 1.423.132 kr. årligt (PL 2017) for unges ophold i sikrede døgninstitutioner, når ophold sker efter lov om social service § 63 b, stk. 2, nr. 4-6, og § 63 c, stk. 2, når grundlaget for anbringelsen er § 63 b, stk. 2, nr. 4-6, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der opkræves ikke takst efter stk. 1 for børn og unge, der har processuelt ophold her i landet, og for børn og unge, der ikke har lovligt ophold her i landet. For børn og unge omfattet af 1. pkt. finansieres opholdet i den sikrede døgninstitution alene ved objektiv finansiering, jf. § 17, nr. 3.

Stk. 3. Satsen efter stk. 1 reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

§ 20. Den objektive finansieringsandel, jf. § 17, nr. 3, fastsættes som den andel af beregningsgrundlaget, jf. § 2, der ikke dækkes af forventede indtægter fra opkrævning efter §§ 18 og 19.

Stk. 2. Den objektive finansieringsandel fordeles mellem landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for driftsåret.

Opkrævning af betaling, kriminalpræventiv takst og objektiv finansiering

§ 21. Driftsherren opkræver betaling for ophold i de sikrede døgninstitutioner, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den aftalte betaling efter § 18, stk. 3, opkræves løbende hos den enkelte kommune, når anbringelse på den sikrede døgninstitution, herunder pladser på særligt sikrede afdelinger, sker på baggrund af børn og unge-udvalgets afgørelse efter § 63 b, stk. 2, nr. 1-3, og § 63 c, stk. 2, i lov om social service.

Stk. 3. Den aftalte betaling efter § 18, stk. 3, opkræves løbende hos Udlændingestyrelsen, når anbringelse på den sikrede døgninstitution, herunder pladser på særligt sikrede afdelinger, sker på baggrund af børn og unge-udvalgets afgørelse efter §§ 62 n og 62 o i udlændingeloven.

Stk. 4. Taksten efter § 19 (kriminalpræventiv takst) opkræves løbende hos den enkelte kommune.

Stk. 5. Den objektive finansieringsandel efter § 20 opkræves senest inden udgangen af 1. kvartal i driftsåret. Et eventuelt over- eller underskud på den objektive finansiering i forhold til det endelig regnskab indregnes i beregningsgrundlaget for efterfølgende år, jf. reglerne i §§ 3-7.

Til toppen

Kapitel 5 – Finansiering af Døvekonsulentordningen ved CFD og driften af den sikrede boform Kofoedsminde

§ 22. Driften af Døvekonsulentordningen ved CFD, Region Hovedstaden, finansieres ved objektiv finansiering.

Stk. 2. Den objektive finansiering, jf. stk. 1, fastsættes af driftsherren på baggrund af beregningsgrundlaget, jf. § 2.

Stk. 3. Udgifterne til den objektive finansiering fordeles mellem landets kommuner efter det samlede folketal i den enkelte kommune pr. 1. januar i året forud for driftsåret.

Stk. 4. Den objektive finansiering opkræves senest inden udgangen af 1. kvartal i driftsåret. Et eventuelt over- eller underskud på den objektive finansiering i forhold til det endelig regnskab indregnes i beregningsgrundlaget for efterfølgende år, jf. reglerne i §§ 3-7.

§ 23. Driften af den sikrede boform Kofoedsminde, Region Sjælland, for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse, skal have ophold på en sikret afdeling i et botilbud efter § 108 i lov om social service, finansieres ved objektiv finansiering.

Stk. 2. Den objektive finansiering, jf. stk. 1, fastsættes af driftsherren på baggrund af beregningsgrundlaget, jf. § 2.

Stk. 3. Udgifterne til den objektive finansiering fordeles mellem landets kommuner efter det samlede folketal i den enkelte kommune pr. 1. januar i året forud for driftsåret.

Stk. 4. Den objektive finansiering opkræves senest inden udgangen af 1. kvartal i driftsåret. Et eventuelt over- eller underskud på den objektive finansiering i forhold til det endelig regnskab indregnes i beregningsgrundlaget for efterfølgende år, jf. reglerne i §§ 3-7.

Til toppen

Kapitel 6 – Takst for ophold i Kriminalforsorgens institutioner

§ 24. Kommunerne betaler på baggrund af antal opholdsdage en takst på 1.423.132 kr. årligt (PL 2017) for ophold for varetægtsfængslede 15-17-årige og for 15-17-årige, der afsoner i Kriminalforsorgens institutioner.

Stk. 2. På baggrund af data fra Kriminalforsorgen om cpr-nummer og antal opholdsdage for 15-17-årige beregner Børne- og Socialministeriet den enkelte kommunes betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. Børne- og Socialministeriet opkræver betaling fra den enkelte kommune to gange årligt.

Stk. 3. Satsen efter stk. 1 reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Beregnede takster for ydelser omfattet af § 8 og ydelsespakker, som er fastsat i overensstemmelser med hidtil gældende regler, gælder frem til den 31. december 2017.

Stk. 3. Beregnede takster for ophold i delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukkede afdelinger, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, som er fastsat i overensstemmelse med de hidtil gældende regler, gælder frem til den 31. december 2017. For anbringelser efter udlændingelovens §§ 62 m-62 o betaler Udlændingestyrelsen for ophold i 2017 taksten, som er fastsat for 2017.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1674 af 12. december 2016 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner ophæves.

Til toppen