Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen)

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 9/8 2017.

I medfør af § 85, § 98, § 102, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015, fastsættes:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved gennemførelse af

1) tilsyn og særvilkår, der er fastsat ved betinget dom, prøveløsladelse, prøveudskrivning fra forvaring, benådning i de tilfælde, der er omfattet af straffelovens § 43, strafafbrydelse eller i øvrigt i medfør af bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven, jf. dog stk. 2, og

2) vilkår om samfundstjeneste, der er fastsat efter straffelovens § 40 a eller § 63.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse ved gennemførelse af tilsyn og særvilkår fastsat ved

1) udstationering til egen bopæl under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens § 48, stk. 2, nr. 3,

2) udståelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, og

3) udståelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 b.

Første møde

§ 2. En indsat, der løslades på prøve med vilkår om tilsyn, skal møde hos eller modtage besøg af kriminalforsorgsområdet senest en uge efter løsladelsen.

Stk. 2. Øvrige personer, der har vilkår om tilsyn, skal møde hos eller modtage besøg af kriminalforsorgsområdet senest 14 dage efter, at kriminalforsorgsområdet har modtaget afgørelsen om fastsættelse af vilkår om tilsyn med henblik på gennemførelse af vilkåret.

Stk. 3. Kriminalforsorgsområdet skal under mødet vejlede klienten om de rettigheder og pligter, som tilsynet og eventuelle særvilkår indebærer, herunder om virkninger af vilkårsovertrædelse, jf. straffuldbyrdelseslovens § 82, stk. 1, og § 95, stk. 1.

§ 3. Ubetingede særvilkår om behandling, ophold i bestemt institution m.v. skal iværksættes umiddelbart efter det første møde, medmindre de allerede er iværksat, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Vilkår om struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling ved betinget dom for spirituskørsel skal iværksættes snarest muligt og senest 14 dage efter, at kriminalforsorgsområdet har modtaget dommen fra politiet med henblik på gennemførelse af vilkåret. Kriminalforsorgsområdet skal godkende behandlingen som struktureret og kontrollerbar.

Kontakthyppighed

§ 4. I tilsynsperiodens første 2 måneder (den indledende fase) afdækkes klientens risiko- og behovsniveau, herunder behovet for støtte og kontrol. Medmindre helt særlige omstændigheder taler derfor, skal der i denne fase være kontakt med klienten mindst hver anden uge.

Stk. 2. I den resterende del af tilsynsperioden fastsættes kontakthyppigheden ud fra klientens risiko- og behovsniveau, herunder behovet for støtte og kontrol.

§ 5. Flytter klienten, således at den nye bopæl hører til et andet kriminalforsorgsområde, skal det nye kriminalforsorgsområde have kontakt med klienten senest 14 dage efter, at denne myndighed er blevet bekendt med flytningen.

Handleplan

§ 6. Kriminalforsorgsområdet skal tage initiativ til, at den plan, der skal udarbejdes, jf. straffuldbyrdelseslovens § 82, stk. 2, og § 95, stk. 2, koordineres med kommunerne i overensstemmelse med handleplanscirkulærets §§ 10-13.

Stk. 2. Planen skal mindst hver 3. måned sammenholdes med klientens forhold i tilsynsperioden og om nødvendigt søges tilpasset ændringer i disse forhold.

Stk. 3. Umiddelbart før tilsynsperioden udløber, skal kriminalforsorgsområdet sammen med klienten vurdere planens forløb.

Udlandsrejser

§ 7. En klient kan rejse til udlandet i op til en uge, hvis de fastsatte særvilkår ikke overtrædes derved, jf. dog stk. 2. En udlandsrejse af længere varighed, der ikke er godkendt af kriminalforsorgsområdet, betragtes som en vilkårsovertrædelse.

Stk. 2. En klient, der er i et afsoningsforløb, kan kun rejse til udlandet med tilladelse fra kriminalforsorgen. En udlandsrejse, der foretages uden tilladelse, betragtes som en vilkårsovertrædelse.

Samfundstjeneste

§ 8. Er vilkår om samfundstjeneste fastsat ved en betinget dom, skal der ske afkortning i det idømte antal timers samfundstjeneste efter straffelovens § 86, stk. 3, hvis klienten i anledning af sagen har været anholdt, varetægtsfængslet eller indlagt til mentalundersøgelse. Opgørelsen sker efter reglerne i stk. 2-6.

Stk. 2. Opgørelsen af antallet af afkortningsdage skal ske på grundlag af oplysningerne i dommen om varigheden af frihedsberøvelser, indlæggelser og isolation, der medfører afkortning efter straffelovens § 86, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 3. Antallet af afkortningsdage tælles fra og med den dag, anholdelsen, fængslingen eller indlæggelsen er sket, til og med den dag, hvor denne er bragt til ophør. Fortsætter frihedsberøvelsen eller indlæggelsen senere samme dag, som den blev bragt til ophør, anses dette som en sammenhængende periode.

Stk. 4. Har klienten været isoleret efter rettens bestemmelse, skal der til det opgjorte antal afkortningsdage i henhold til stk. 3, lægges yderligere én dag for den første isolationsdag, samt yderligere en dag for hver efterfølgende 3-dages periode, anbringelsen i isolation har varet.

Stk. 5. Det samlede antal dage, opgjort efter stk. 3 og 4, er de afkortningsdage, som skal medtages i beregningen efter stk. 6.

Stk. 6. Afkortning skal ske med samme brøkdel i det idømte antal timers samfundstjeneste, som den brøkdel antallet af afkortningsdage efter stk. 5 udgør af den idømte betingede fængselsstraf. Beregningen oprundes til det nærmeste antal hele dage. Er den betingede fængselsstraf fastsat i måneder omregnes en måned til 30 dage.

Stk. 7. Klienten skal senest ved den første samtale med kriminalforsorgen om fuldbyrdelse af samfundstjenesten gøres bekendt med, hvor mange timers samfundstjeneste der efter afkortningen skal udføres.

Stk. 8. Der skal gøres notat om den dato, hvor klienten er gjort bekendt med beregningen, og om muligheden for at indbringe spørgsmålet om beregningen for Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 15.

§ 9. Er vilkår om samfundstjeneste fastsat ved en betinget dom, kan kriminalforsorgsområdet træffe bestemmelse om, at klienten som en del af samfundstjenesten skal deltage i et behandlings- eller uddannelsesprogram, jf. straffuldbyrdelseslovens § 101, stk. 4. Mindst to tredjedele af det fastsatte antal timer skal dog gennemføres som ulønnet arbejde, jf. straffuldbyrdelseslovens § 101, stk. 2.

§ 10. Kriminalforsorgsområdet indgår aftale med et arbejdssted om afvikling af samfundstjeneste. Kriminalforsorgsområdet indgår endvidere aftale med arbejdsstedet og klienten om afviklingstider for samfundstjenesten.

Stk. 2. Er der truffet afgørelse om at løslade en indsat på prøve med vilkår om samfundstjeneste, skal aftalerne nævnt i stk. 1 være indgået, inden løsladelsen finder sted. Hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, kan aftalerne dog indgås indtil 10 dage efter løsladelsen.

Stk. 3. Er en klient idømt betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, skal aftalerne være indgået snarest og senest 20 dage efter, at kriminalforsorgsområdet har modtaget dommen fra politiet med henblik på gennemførelse af vilkåret.

Stk. 4. Ønsker klienten at ændre en aftale om afviklingstider, kan der kun gives tilladelse hertil, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.

§ 11. Er der truffet afgørelse om, at klienten som en del af samfundstjenesten skal deltage i et behandlings- eller uddannelsesprogram, jf. § 9, indgår kriminalforsorgsområdet aftale med klienten og behandlings- eller uddannelsesstedet om afvikling af denne del af samfundstjenesten.

§ 12. Samfundstjeneste, der er fastsat som vilkår for en betinget dom, skal afvikles løbende over den udmålte længstetid og må tidligst være afviklet, når der er forløbet to tredjedele af afviklingsperioden, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. straffuldbyrdelseslovens § 101, stk. 3. Er samfundstjenesten fastsat som vilkår for prøveløsladelse, skal samfundstjenesten på tilsvarende vis afvikles løbende over den fastsatte afviklingsperiode og må tidligst være afviklet, når der er forløbet to tredjedele af afviklingsperioden, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. Skal klienten udføre samfundstjeneste i 60 timer eller derover, må klienten ikke udføre mere end 24 timer på en enkelt uge, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Skal klienten udføre samfundstjeneste i under 60 timer, må klienten ikke udføre mere end 12 timer på en uge, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Frivilligt tilsyn

§ 13. Kriminalforsorgsområdet kan føre frivilligt tilsyn med en sigtet i en straffesag og med en dømt.

Stk. 2. Frivilligt tilsyn forudsætter, at klienten har behov for bistand og vejledning.

Stk. 3. Kriminalforsorgsområdet og klienten indgår en skriftlig aftale om tilsynet. Klienten kan på ethvert tidspunkt frigøre sig fra tilsynet.

Kompetence

§ 14. Tilsyn føres af det kriminalforsorgsområde, i hvis område klienten har bopæl eller opholder sig, medmindre andet er aftalt.

Administrativ klageadgang

§ 15. Afgørelser truffet af kriminalforsorgsområdet om afkortning i det idømte antal timers samfundstjeneste efter § 8, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, medmindre klagen er begrundet i uenighed om straffedommens fortolkning, jf. retsplejelovens § 998.

Stk. 2. Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den dømte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3. En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 589 af 30. april 2015 om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen) ophæves.

Til toppen