Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Vejledning om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 9685 af 29/6 2016.

Indledning

I bekendtgørelse nr. 995 af 29. juni 2016 er der fastsat regler om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld.

I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinjer.

Til toppen

Kapitel 1

Til § 1

Anvendelsesområde

Det fremgår af loven, at en skyldner skal betale dagpenge eller andre ydelser tilbage, når beløbet ikke er modtaget med rette på grund af skyldnerens forhold. Der gælder særlige regler for reguleringer af ydelser, jf. lovens § 85 e, og § 7, stk. 6, i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

Skyldneren skal også betale udbetalte dagpenge eller andre ydelser tilbage, hvis skyldnerens forhold ændrer sig på en sådan måde, at allerede udbetalte beløb ikke er modtaget med rette.

A-kassen skal opkræve gælden. A-kassen skal i den forbindelse følge bestemmelserne i bekendtgørelsen for at sikre, at opkrævningen sker effektivt og ensartet over for skyldneren uanset hvilken a-kasse, skyldneren er medlem af.

Hvis skyldneren ikke vil medvirke til at afvikle gælden, skal a-kassen efter loven varsle, at medlemskabet af a-kassen vil blive slettet på grund af gælden. A-kassen skal også gennemføre slettelsen.

Til § 2

Krav og statskrav

Begrebet krav og statskrav er anvendt i bekendtgørelsen som betegnelser for de forskellige typer af gæld, et medlem kan have til en a-kasse. Et beløb som skal betales tilbage efter § 85 e, stk. 4, eller § 86, stk. 1, 2 eller 12, i loven eller § 7, stk. 6, i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge kaldes et krav. Hvis et krav giver a-kassen ret til refusion fra statskassen, kaldes det et statskrav.

En regulering efter lovens § 46, stk. 6, og § 85 e, stk. 1, betragtes ikke som et krav i denne bekendtgørelse. En sådan regulering skyldes, at der er forskel mellem et medlems oplysninger og indberetningerne om løntimer og indkomst til indkomstregisteret. Hvis der sker ændringer i et medlems indkomstregisteroplysninger efter tidspunktet for eventuel regulering, som har betydning for medlemmets ret til ydelser for perioden, skal der ske en regulering af den udbetalte ydelse for perioden.

Reguleringer foretages i udbetalingen for den efterfølgende måned. Først hvis det i 3 på hinanden følgende måneder ikke er muligt at gennemføre en regulering, skal beløbet betragtes som et krav, og a-kassen skal træffe afgørelse og opkræve beløbet efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. lovens § 85 e, stk. 4.

Hvis der sker ændringer i andre forhold (forhold der ikke fremgår af indkomstregisteret) af betydning for ret til dagpenge fra tidspunktet for indsendelsen af månedsoplysninger og frem til månedens udgang, kan a-kassen følge samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor, jf. § 7, stk. 6, i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

A-kassen har ret til refusion for krav efter lovens § 85 e, stk. 4, og § 7, stk. 6, i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og vil derfor være statskrav.

Krav og statskrav opgøres over for skyldneren før fradrag af skat, afgifter efter Pensionsbeskatningslovens § 49 A og ATP-bidrag. Kravet angives derfor ofte også som ”(før skat)” eller ”(brutto)”.

Til § 3

Opkrævning og inddrivelse

I bekendtgørelsen sondres der mellem opkrævning og inddrivelse.

Ved opkrævning af gæld skal a-kassen ikke skelne mellem krav og statskrav. Med opkrævning menes krav om betaling, kontrol af om betalingen sker, rykke for betaling mv. A-kassen skal også træffe afgørelse om slettelse af medlemskab på grund af gæld, hvis medlemmet ikke vil medvirke til at afvikle gælden.

Hvis a-kassen forgæves har søgt gælden opkrævet, skal der ske inddrivelse af gælden. Ved inddrivelse af gæld, skal der sondres mellem de forskellige typer af krav. Årsagen er, at staten stiller skærpede krav til inddrivelsen af statens midler, dvs. statskrav.

Inddrivelse af statskrav

Restanceinddrivelsesmyndigheden (herefter RIM) inddriver statskrav. A-kassen skal derfor sende statskravet til RIM så hurtigt som muligt efter, at a-kassen forgæves har forsøgt at få gælden betalt.

En a-kasseafgørelse, hvor tilbagebetalingskravet ikke er påklaget, når klagefristen er udløbet, er en endelig administrativ afgørelse. Den kan danne grundlag for, at statskravet oversendes til RIM.

Inddrivelse af krav

A-kassen inddriver krav, hvor a-kassen ikke har ret til refusion.

A-kassen skal med jævne mellemrum forsøge at inddrive kravet hos skyldneren. Da a-kassen inddriver a-kassens egne midler, kan a-kassen dog være mere fleksibel med hensyn til frister mv. over for skyldneren. A-kassen kan også stille inddrivelsen i bero i en periode.

A-kassen kan indgive et betalingspåkrav eller lægge sag an mod skyldneren og foretage udlæg via fogeden på grund af betalingspåkravet, dommen eller det frivillige forlig.

Til § 4

Afviklingsorden

Det fremgår af stk. 3, at a-kassen bærer udgifterne til opkrævningen, hvis de ikke betales af skyldneren. Det omfatter alle udgifter, fx også a-kassens udgifter til at gøre udlæg i skyldners aktiver, advokatudgifter, retsafgifter mv.

Til toppen

Kapitel 2

Til § 5

Renter

Der skal efter lovens § 86, stk. 3, kun betales renter, hvis gælden (før skat) er større end 20 gange dagpengesatsen, jf. § 47, stk. 2, på opgørelsestidspunktet.

A-kassen skal opgøre renterne hurtigst muligt. Hvis opgørelsen af renterne ikke fremgår af afgørelsen om tilbagebetaling, skal der gives en klagevejledning til opgørelsen.

Renten beregnes af bruttobeløbet, det vil sige før fradrag af skat, afgifter efter Pensionsbeskatningslovens § 49 A og ATP-bidrag. Efter rentelovens § 5, stk. 1, er morarenten den rente, en fordringshaver kan kræve af en skyldner ved forsinket betaling mv. Renten efter forfaldsdagen er fastsat til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Referencesatsen i renteloven er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. Se nærmere herom på www.nationalbanken.dk.

Renter af gæld skal opgøres uafhængigt af evt. renter af efterbetalinger.

Der skal ikke svares rente af krav, der opstår som følge af, at det ikke har været muligt at efterregulere i udbetalingen af ydelser i de følgende 3 måneder, jf. lovens § 85 e, stk. 4, og § 7, stk. 6, i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Der skal heller ikke beregnes renter af dagpenge m.v., der er udbetalt som lån imod overdragelse af kravet som sikkerhed i Lønmodtagernes Garantifond eller dividende fra boet, jf. lovens § 57, stk. 2.

Til toppen

Kapitel 3

Til § 6

Pligt til opkrævning

A-kassen har en generel pligt til hurtig og effektiv opkrævning.

A-kassen skal straks rejse krav om betaling af gælden og give en frist for betalingen, som ikke bør være længere end 1 måned. Denne frist kan fx stå i a-kassens afgørelse om tilbagebetaling.

Gæld, som svarer til ca. 5 gange dagpengenes højeste beløb for en dag (før skat) for et fuldtidsforsikret medlem, bør som udgangspunkt betales på en gang. Hvis skyldneren har formue, bør også større gæld betales med det samme. Formue kan være fast ejendom, mulighed for at optage lån, eller at medlemmet har en indtægt, som svarer til gennemsnitslønnen for fuldtidsbeskæftigede faglærte arbejdere.

Kan medlemmet ikke betale gælden på en gang, skal a-kassen tilbyde medlemmet at indgå et frivilligt forlig om afviklingen. Der henvises til bemærkningerne til § 8.

En klage har ikke opsættende virkning. Derfor skal a-kassen straks rejse krav om betaling, også selvom skyldneren klager over afgørelsen.

Pligten til effektiv opkrævning betyder også, at a-kassen har pligt til at anmelde krav i døds- og konkursboer i rette tid.

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) gælder for krav, der skal betales tilbage efter arbejdsløshedsforsikringslovens regler. A-kassen har pligt til at sikre sig, at krav og statskrav ikke forældes.

A-kassens bogholderi skal i øvrigt registrere og tilbagebetale beløbene til staten efter reglerne i bekendtgørelsen om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

Anklagemyndigheden rejser straffesag.

A-kassen skal gøre kravet gældende under en evt. straffesag mod skyldneren for forholdet. Hvis a-kassen kun kan fremføre en del af kravet, fx fordi anklagemyndigheden har begrænset tiltalen i forhold til kravet, bør a-kassen tage forbehold om yderligere krav. Selvom kravet er sendt til RIM, er det a-kassen, som skal møde op og gøre kravet gældende under straffesagen.

Til § 7

Transport i tilbagebetaling af skat

For gæld, som vedrører indeværende skatteår, skal a-kassen bruge indeholdt skat til afdrag på gælden.

For gæld, som vedrører afsluttede skatteår, skal a-kassen få skyldneren til at underskrive en transporterklæring med fuldmagt. Skyldneren giver dermed sin accept til, at overskydende skat fra tidligere skatteår kan bruges til afdrag på gælden.

A-kassen skal anmelde transporten til notering hos SKAT. A-kassen skal sende den originale transporterklæring eller en bekræftet kopi til det skattecenter, som skyldneren hører ind under. A-kassen skal også oplyse om gældens størrelse på det tidspunkt, kravet bliver anmeldt.

Hvis a-kassen modtager et beløb som følge af skyldnerens transport af overskydende skat mv., anses beløbet for at være en ekstraordinær betaling.

Når den overskydende skat er betalt, skal transporten afmeldes.

Et eksempel på en transporterklæring er optrykt som bilag 1 til vejledningen.

Til § 8

Generelle betingelser for frivilligt forlig

A-kassen skal sørge for, at afdragene på det frivillige forlig sikrer en hurtig og effektiv afvikling af gælden.

Et frivilligt forlig på en gæld, som højst svarer til dagpengenes højeste beløb for en måned (før skat) for et fuldtidsforsikret medlem, skal som udgangspunkt afvikles i løbet af højst 12 måneder. Der er i § 5 i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige en tabel. Når afdragene følger denne tabel, anses skyldneren normalt for at have et rimeligt beløb til rådighed til sig selv og sin familie. Tabellen er vejledende for a-kassen.

A-kassen skal være opmærksom på, at der stilles særlige krav til afdragenes størrelse, når et frivilligt forlig skal danne grundlag for et medlems genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld.

Hvis a-kassen modtager et beløb som følge af transport af overskydende skat til a-kassen m.v., anses beløbet for at være en ekstraordinær betaling. Det samme gælder, hvis a-kassen modregner ved udbetaling af skattefri præmie eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

Kravet i stk. 3 om, at medlemmet skal give a-kassen transport i overskydende skat samtidig med, at det frivillige forlig indgås, gælder kun, hvis der rent faktisk kan være tale om overskydende skat. A-kassen skal derfor ikke stille betingelsen, hvis det eller de afsluttede skatteår allerede er omlignet på grund af gælden, eller hvis kravet mod SKAT er forældet.

Hvis skyldnerens økonomiske situation ændrer sig væsentligt, kan betingelserne i det frivillige forlig tages op igen. A-kassen kan midlertidigt acceptere en lavere afvikling af gælden, hvis skyldneren dokumenterer, at der ikke er grundlag for mere. Afdragene skal dog som minimum dække renter af hovedstolen.

Afdragsordningen skal i øvrigt revurderes løbende, fx en gang om året. Skyldneren skal give a-kassen alle relevante oplysninger om skyldners økonomi. Det kan være SKAT’s årsopgørelse, oplysninger om faste udgifter osv. Hvis der er grundlag for at ændre afdragsordningen, skal a-kassen og skyldneren indgå en ny afdragsaftale.

Hvis skyldner ikke medvirker til at revurdere afdragsaftalen, kan a-kassen opsige aftalen, hvis det fremgår af denne.

Et eksempel på et frivilligt forlig med afdragsaftale er optrykt som bilag 2 til vejledningen.

Til § 9

Modregning

A-kassen kan efter lovens § 86, stk. 8, modregne helt eller delvist for gæld mv. i den løbende udbetaling af ydelser eller andre krav, skyldneren har mod a-kassen. Andre krav er bl.a. udbetaling af skattefri præmie, tilbagebetaling af indbetalt efterlønsbidrag eller tilbagebetaling af indbetalt ATP-bidrag.

Når a-kassen vil modregne i den løbende udbetaling af ydelser, skal a-kassen huske at give skyldneren besked. A-kassen skal også oplyse om grundlaget for modregningen og om beløbets størrelse. A-kassen kan oplyse om dette i en udbetalingsspecifikation. Det er et krav, at modregningen fremgår tydeligt.

De betingelser, der i retspraksis (ud fra trangsbeneficiet/skyldners udtagelsesret) er stillet for at kunne modregne i løn og lignende, gælder også for modregning i løbende ydelser. Reglen forudsætter, at skyldneren loyalt giver de oplysninger, der skal til, for at a-kassen kan udøve dette skøn. RIM har samtidig mulighed for at foretage lønindeholdelse eller kræve afvikling, hvis der er tale om gæld til det offentlige.

Til § 10

Slettelse som medlem af a-kassen

A-kassen skal træffe afgørelse om slettelse af skyldneren som medlem af a-kassen, hvis skyldneren ikke medvirker til afvikling af gælden. Et medlem kan ikke slettes som medlem på grund af gæld til a-kassen, som opkræves som følge af lovens § 85 e, stk. 4, eller § 7, stk. 6, i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

Hvis skyldneren ikke betaler inden udløbet af de frister, som fremgår af bestemmelsen, er slettelsen endelig. A-kassen har ikke mulighed for at forlænge fristerne i bestemmelsen.

Et medlem, der er slettet som medlem af en a-kasse efter denne bestemmelse, kan kun genoptages som medlem af en a-kasse, hvis betingelserne om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld er opfyldt. Der henvises til bekendtgørelse om optagelse og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring.

Et eksempel på et frivilligt forlig ved genoptagelse efter slettelse på grund af svig eller gæld er optrykt som bilag 3 til vejledningen.

Til § 11

Medlem af en ny a-kasse

Hvis a-kassen bliver klar over, at en skyldner er blevet optaget som medlem i en ny a-kasse, skal a-kassen anmode den nye a-kasse om at medvirke til at opkræve gælden. A-kassen skal give den nye a-kasse de relevante bilag.

Den nye a-kasse skal foretage modregning, hvis betingelserne for det er opfyldt.

Hvis en skyldner ikke medvirker til afvikling af gælden, er det den a-kasse, skyldneren har gæld til, der skal træffe afgørelsen om slettelse. A-kassen skal sende kopi af afgørelsen om slettelse til den nye a-kasse.

Den nye a-kasse skal gennemføre slettelsen, hvis skyldneren ikke betaler eller indgår forlig inden 4-ugers fristens udløb.

Til toppen

Kapitel 4

Til § 12

A-kassens pligter ved inddrivelse af statskrav

Restanceinddrivelsesmyndigheden hører under SKAT. Al inddrivelse af statslige fordringer sker her.

Før a-kassen sender statskravet til RIM, skal a-kassen rykke skyldneren. Sidste rykker skal indeholde følgende oplysninger:

"Du vil ved overførslen til restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) blive registreret for misligholdt gæld. Den registrerede fordring har til formål at danne grundlag for modregning og udlæg, og de registrerede oplysninger vil blive slettet i registeret, når fordringen er indfriet. Oplysningerne i registeret stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder. Du har ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig, ligesom du kan få oplysningerne rettet, hvis de er forkerte eller vildledende.

RIM kan endvidere indeholde i din løn, arbejdsløshedsdagpenge, pension eller lignende, samt indberette gælden til RKI. Endelig kan RIM søge gælden inddrevet ved udpantning."

Når sagen sendes til RIM, skal a-kassen overføre sagen digitalt via SKAT’s Fordringshaverportal.

Til § 13

Når et statskrav er sendt til RIM, overtager denne myndighed kreditorbeføjelserne.

A-kassen skal dog fortsat give møde i retten i forbindelse med en eventuel straffesag.

Et medlem, der er slettet som medlem af en a-kasse efter bekendtgørelsens § 11, kan kun genoptages som medlem af en a-kasse, hvis betingelserne om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld er opfyldt. Der henvises til bekendtgørelse om optagelse og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring. Hvis et statskrav er overdraget til RIM, skal det frivillige forlig med medlemmet opfylde kravene i bekendtgørelsen. RIM skal stå som modtager af betalingerne, ligesom RIM skal give a-kassen besked, hvis forliget misligholdes.

Et eksempel på et frivilligt forlig, hvor RIM står som modtager af afdrag, er optrykt som bilag 3 til vejledningen.

Til toppen

Kapitel 5

Til § 14

Afskrivning af statskrav

A-kassen kan afskrive et statskrav, hvis skyldnerens dødsbo udlægges til dækning af begravelsesomkostningerne, eller hvis boet afsluttes med bemærkningen "ejede intet".

Statskravet kan også afskrives, hvis det ikke dækkes efter at være rettidigt anmeldt i et dødsbo, der behandles som et gældsfragåelsesbo.

I andre dødsboer hæfter arvingerne for rettidigt anmeldt gæld, og statskrav kan derfor ikke afskrives.

Til § 16

A-kassens ansvar for opkrævning af statskrav

Hvis et statskrav er ophørt, fx fordi a-kassen ikke har anmeldt kravet rettidigt i skyldnerens dødsbo, er a-kassen ansvarlig for det beløb, som ville være kommet til udlodning, hvis kravet havde været anmeldt inden proklamafristens udløb.

Har a-kassen forsømt sin pligt til at opkræve ved henvendelse til skyldneren, mister a-kassen retten til refusion. Det samme gælder, hvis statskravet forældes på grund af a-kassens passivitet, manglende oversendelse til RIM m.v.

Til toppen

Kapitel 6

Til § 17

Denne vejledning erstatter pr. 1. juli 2017 vejledning nr. 10378 af 15. december 2014 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld.

Til toppen

Bilag 1 – Transporterklæring

 

 

 

 

Undertegnede

 

 

Debitors navn

 

 

 

Cpr.nr.

 

 

 

Adresse

 

 

 

(transportgiver)

 

 

 

 

giver hermed (A-kassens navn og adresse) (kreditor) uigenkaldelig transport i krav på udbetaling af overskydende skat vedrørende indkomstårene (år), jf. a-kassens afgørelse af (dato). Kravet udgør pr. (dato) i alt kr. (beløb).

Samtidig giver jeg a-kassen fuldmagt til at få min skatteansættelse for det/de berørte år ændret.

Jeg er klar over, at a-kassen anmelder kravet til notering hos SKAT og at kravet først afmeldes, når den overskydende skat er tilbagebetalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Transportgivers navn)/ underskrift og dato

 

 

 

 

 


Til toppen

Bilag 2 – Frivilligt forlig

 

 

 

 

 

 

 

Undertegnede

 

 

Skyldners navn

 

 

 

Skyldners cpr.nr.

 

 

 

Skyldners adresse

 

 

 

(debitor)

 

 

 

 

 

erkender herved at skylde (A-kassens navn) (kreditor) følgende beløb:

 

 

 

 

 

 

Hovedstolen udgør tilbagebetalingskrav vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, feriedagpenge (…), jf. a-kassens afgørelse af (dato).

Hovedstolen forrentes i overensstemmelse med § 86, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Krav efter § 85 e, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller efter § 7, stk. 6, i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge forrentes ikke.

Skyldner giver som led i forliget a-kassen fuldmagt til at ændre skyldners skatteansættelse for indkomstårene (år), som er omfattet af a-kassens afgørelse af (dato). Skyldner giver også a-kassen uigenkaldelig transport i krav på udbetaling af overskydende skat vedrørende de pågældende år. A-kassen underretter SKAT om nærværende forlig og transporten i overskydende skat.

Forliget kan i medfør af retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 4, tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Hvis forliget misligholdes kan det medføre slettelse som medlem af arbejdsløshedskassen, jf. reglerne fastsat efter § 86, stk. 9, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 

 

 

 

 

 

 

For (a-kassens navn) (kreditor) / underskrift og dato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skyldners navn) (debitor) / underskrift og dato

 

 

 

Forliget skal underskrives personligt med blæk eller kuglepen.

 

 

Afdragsaftale

 

 

 

 

Imellem

 

 

A-kassens navn

 

 

 

A-kassens adresse

 

 

 

(kreditor)

 

 

Og

 

 

Skyldners navn og cpr.nr.

 

 

 

Skyldners adresse

 

 

 

(debitor)

 

 

 

 

 

er der d.d. indgået følgende aftale om afvikling af gæld i henhold til det frivillige forlig af (dato).

Den af forliget omfattede gæld, oprindeligt stor kr. (beløb), nu nedbragt til kr. (beløb), afdrages med kr. (beløb) hver den 1. i en måned, første gang den (dato), og indtil gælden er betalt. Sidste rettidige indbetalingsdato er 8 hverdage fra den 1. i måneden.

Indkomne beløb afdrages først på renter, dernæst på hovedstolen og sidst på omkostningerne.

Såfremt a-kassen modtager overskydende skat, anses beløbet som ekstraordinære afdrag, der afskrives på gælden uafhængigt af denne afdragsaftale.

A-kassen er på trods af afdragsaftalen berettiget til at foretage modregning i den løbende udbetaling af ydelser og andre krav, som skyldner har mod a-kassen, herunder udbetaling af skattefri præmie og tilbagebetaling af indbetalte efterlønsbidrag. Disse betragtes ligeledes som ekstraordinære afdrag.

Hvis afdragsaftalen overholdes påløber der ikke yderligere omkostninger. Misligholdes aftalen betaler skyldner alle omkostninger ved inddrivelse af gælden.

Såfremt afdragsaftalen misligholdes af skyldner, bortfalder aftalen, således at hele restgælden med tillæg af renter og omkostninger forfalder til betaling straks. A-kassen er i givet fald berettiget til at iværksætte tvangsfuldbyrdelse i medfør af det indgåede frivillige forlig af (dato), jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 4.

Misligholdelse af aftalen kan medføre slettelse som medlem af a-kassen, jf. reglerne fastsat efter § 86, stk. 9, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Afdragsaftalen anses for misligholdt, hvis et afdrag ikke er modtaget senest sidste rettidige indbetalingsdag.

Afdragsaftalen bortfalder i øvrigt, hvis skyldner afgår ved døden, standser sine betalinger, søger akkord, moratorium eller tages under konkursbehandling.

Endelig bortfalder aftalen, hvis det konstateres, at skyldner i forbindelse med aftalens indgåelse har givet forkerte eller mangelfulde oplysninger om sine økonomiske forhold.

Skyldner kan på trods af denne afdragsaftale til enhver tid helt eller delvist indfri restgælden.

A-kassen foretager en gang årligt en vurdering af skyldners økonomiske forhold og den indgåede afdragsaftale. Skyldner er, så længe afdragsaftalen løber, forpligtet til at give a-kassen de oplysninger om skyldners økonomiske forhold, som a-kassen efterspørger.

Denne afdragsaftale kan, hvis skyldners indkomst- eller formueforhold ændres, opsiges af a-kassen med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned.

Såfremt aftalen opsiges af a-kassen, indleder parterne nye forhandlinger om en revideret afdragsaftale. Hvis der ikke kan opnås enighed om en revideret afdragsaftale, kan hele restgælden med tillæg af renter og omkostninger forlanges betalt ved opsigelsesvarslets udløb.

Alle betalinger skal med angivelse af konto nr. ske til:

(A-kassens navn)

(A-kassens adresse)

(A-kassens konto nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

For (a-kassens navn) (kreditor) / underskrift og dato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skyldners navn) (debitor) / underskrift og dato

 

 

 

 

Forliget skal underskrives personligt med blæk eller kuglepen.

 


Til toppen

Bilag 3 – Frivilligt forlig ved genoptagelse i en a-kasse efter slettelse pga. svig eller gæld

 

 

 

 

 

Undertegnede

 

 

Skyldners navn

 

 

 

Skyldners cpr.nr.

 

 

 

Skyldners adresse

 

 

 

(debitor)

 

 

 

 

 

erkender herved at skylde (A-kassens navn) (kreditor) følgende beløb:

 

 

 

 

 

 

Hovedstol opgjort pr. (dato)

 

 

kr.

 

 

Renter opgjort pr. (dato)

 

 

kr.

 

 

Omkostninger

 

 

kr.

 

 

Gæld pr. (dato) i alt

 

 

kr.

 

 

 

Hovedstolen udgør tilbagebetalingskrav vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, feriedagpenge (….), jf. a-kassens afgørelse af (dato).

Hovedstolen forrentes i overensstemmelse med § 86, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Krav efter § 85 e, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller efter § 7, stk. 6, i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge forrentes ikke.

Skyldner giver som led i forliget a-kassen fuldmagt til at ændre skyldners skatteansættelse for indkomstårene (år), som er omfattet af a-kassens afgørelse af (dato). Skyldner giver også a-kassen uigenkaldelig transport i krav på udbetaling af overskydende skat vedrørende de pågældende år. A-kassen underretter SKAT om nærværende forlig og transporten i overskydende skat.

Forliget kan i medfør af retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 4, tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Hvis forliget misligholdes kan det medføre slettelse som medlem af arbejdsløshedskassen, jf. reglerne fastsat efter § 86, stk. 9, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

For (a-kassens navn) (kreditor) / underskrift og dato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skyldners navn) (debitor) / underskrift og dato

 

 

 

 

Forliget skal underskrives personligt med blæk eller kuglepen.

Afdragsaftale

 

 

 

 

Imellem

 

 

A-kassens navn

 

 

 

A-kassens adresse

 

 

 

(kreditor)

 

 

og

 

 

Skyldners navn og cpr.nr.

 

 

 

Skyldners adresse

 

 

 

(debitor)

 

 

 

 

 

er der d.d. indgået følgende aftale om afvikling af gæld i henhold til det frivillige forlig af (dato).

Den af forliget omfattede gæld, oprindeligt stor kr. (beløb), nu nedbragt til kr. (beløb), afdrages med kr. (beløb) hver den 1. i en måned, første gang den (dato), og indtil gælden er betalt. Sidste rettidige indbetalingsdato er 8 hverdage fra den 1. i måneden.

Hele gælden skal være afviklet inden for de frister, der fremgår af bekendtgørelse om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld.

Indkomne beløb afdrages først på renter, dernæst på hovedstolen og sidst på omkostningerne.

Såfremt a-kassen modtager overskydende skat, anses beløbet som ekstraordinære afdrag, der afskrives på gælden uafhængigt af denne afdragsaftale.

A-kassen er på trods af afdragsaftalen berettiget til at foretage modregning i den løbende udbetaling af ydelser og andre krav, som skyldner har mod a-kassen, herunder udbetaling af skattefri præmie og tilbagebetaling af indbetalte efterlønsbidrag. Disse betragtes ligeledes som ekstraordinære afdrag.

Hvis afdragsaftalen overholdes påløber der ikke yderligere omkostninger. Misligholdes aftalen betaler skyldner alle omkostninger ved inddrivelse af gælden.

Såfremt afdragsaftalen misligholdes af skyldner, bortfalder aftalen, således at hele restgælden med tillæg af renter og omkostninger forfalder til betaling straks. A-kassen er i givet fald berettiget til at iværksætte tvangsfuldbyrdelse i medfør af det indgåede frivillige forlig af (dato), jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 4.

Misligholdelse af aftalen kan medføre slettelse som medlem af a-kassen, jf. reglerne fastsat efter § 86, stk. 9, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Afdragsaftalen anses for misligholdt, hvis et afdrag ikke er modtaget senest sidste rettidige indbetalingsdag.

Afdragsaftalen bortfalder i øvrigt, hvis skyldner afgår ved døden, standser sine betalinger, søger akkord, moratorium eller tages under konkursbehandling.

Endelig bortfalder aftalen, hvis det konstateres, at skyldner i forbindelse med aftalens indgåelse har givet forkerte eller mangelfulde oplysninger om sine økonomiske forhold.

Skyldner kan på trods af denne afdragsaftale til enhver tid helt eller delvist indfri restgælden.

A-kassen foretager en gang årligt vurdering af skyldners økonomiske forhold og den indgåede afdragsaftale. Skyldner er, så længe afdragsaftalen løber, forpligtet til at give a-kassen de oplysninger om skyldners økonomiske forhold, som a-kassen efterspørger.

Denne afdragsaftale kan, hvis skyldners indkomst- eller formueforhold ændres, opsiges af a-kassen med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned.

Såfremt aftalen opsiges af a-kassen, indleder parterne nye forhandlinger om en revideret afdragsaftale. Hvis der ikke kan opnås enighed om en revideret afdragsaftale, kan hele restgælden med tillæg af renter og omkostninger forlanges betalt ved opsigelsesvarslets udløb.

Hvis gælden er sendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden (herefter RIM), kan RIM fortsat foretage modregning og udlæg. RIM kan indeholde i løn, arbejdsløshedsdagpenge, pension eller lign., og søge gælden inddrevet ved udpantning.

Alle betalinger skal med angivelse af konto nr. ske til:

(A-kassens navn)

(A-kassens adresse)

(A-kassens konto nr.)

/eller hvis kravet er oversendt til restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM):

Inddrivelsescentret, SKAT

Adresse (SKAT)

Konto nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

For (a-kassens navn) (kreditor) / underskrift og dato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skyldners navn) (debitor) / underskrift og dato

 

 

 

 

Forliget skal underskrives personligt

 

 

  • Denne vejledning erstatter den 1. juli 2017 vejledning nr. 10378 af 15. december 2014 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld. Da vejledning nr. 10378 af 15. december 2014 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld fortsat er gældende indtil den 1. juli 2017 er den ikke markeret som historisk.

 

 

 

 

Til toppen