Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 983 af 29/6 2016.

I medfør af § 88, stk. 4-6, og § 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med, at a-kasserne administrerer efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og efter andre regler, hvor administration og udbetaling af ydelser er eller har været henlagt til a-kasserne ved lov, herunder bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

Stk. 2. Styrelsens tilsyn skal medvirke til at sikre kvaliteten af a-kassernes administration, herunder at a-kasserne forebygger og standser fejludbetalinger af ydelser til medlemmerne.

Stk. 3. Styrelsens tilsyn udføres bl.a. på baggrund af revisorerklæringer og a-kassernes årlige revisionsprotokollater.

Til toppen

Kapitel 2 – Et ensartet opgørelsesgrundlag (tællere)

§ 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med, at a-kassernes it-systemer benytter et ensartet opgørelsesgrundlag (tællere), og at disse fremkommer med korrekte resultater på tværs af a-kasserne.

Til toppen

Kapitel 3 – A-kassernes egenkontrol

§ 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med, at a-kasserne i deres it-systemer indarbejder og vedligeholder en nødvendig og tilstrækkelig egenkontrol for at opfange fejl og uhensigtsmæssigheder, og at der bliver taget de nødvendige skridt til, at uhensigtsmæssigheder og fremtidige fejl undgås.

Stk. 2. Styrelsen fører tilsyn med, at a-kassernes egenkontrol lever op til de krav, der er fastsat i bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration, og i de retningslinjer, som styrelsen har fastsat herom.

Stk. 3. Styrelsen fastsætter, hvilke kontroller a-kassen skal gennemføre.

Stk. 4. Styrelsen fastsætter afrapporteringsform og afrapporteringsintervaller for de enkelte kontroller.

Til toppen

Kapitel 4 – Rådighedstilsynet

§ 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed.

Stk. 2. Styrelsen kan pålægge a-kasserne at lægge materiale frem i forbindelse med tilsynsbesøg eller at sende materialet til styrelsen i bestemte formater og inden for bestemte frister.

Til toppen

Kapitel 5 – Udstedelse af påbud til a-kasserne

§ 5. For at undgå fejludbetalinger, eller at a-kasserne administrerer på en måde, der ikke er hensigtsmæssig for forsikringssystemet, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering give a-kasserne såvel generelle påbud som påbud til den enkelte a-kasse. Påbuddene kan rette sig mod

1) struktur og administration, herunder udformning af decentrale tællere og forretningsgange,

2) de personalemæssige ressourcer,

3) it-systemerne, herunder brug og funktioner og

4) it-sikkerhedspolitikken.

§ 6. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan påbyde a-kasserne at bruge bestemte standardmaterialer og åbne standarder for elektronisk udveksling af information m.v.

§ 7. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan give påbud om, at a-kasserne skal sende alt materiale om de udbetalinger og medlemsrettigheder, som styrelsen vil undersøge. Materialerne omfatter også dokumentations- og it-materiale.

Stk. 2. Ved tilsynsbesøg skal a-kasserne give styrelsens repræsentanter adgang til det i stk. 1 nævnte materiale.

§ 8. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan give a-kassen påbud om tilrettelæggelsen af kontrollen af ydelser. Påbuddene kan bl.a. rette sig mod omfanget af kontrollen og metoden.

Til toppen

Kapitel 6 – Frister ved a-kassernes behandling af tilsynssager

§ 9. I tilsynssager, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmoder a-kasserne som 1. instans om at undersøge et forhold (indberetning), skal a-kasserne træffe afgørelse hurtigst muligt og inden 4 måneder efter, at a-kasserne har fået indberetning fra styrelsen.

Stk. 2. I sager, der er indberettet til a-kasserne som led i rådighedstilsynet, skal a-kasserne dog træffe afgørelse inden 1 måned efter, at a-kasserne har fået indberetningerne.

Stk. 3. A-kasserne skal på anmodning sende en kopi af afgørelsen og grundlaget herfor til styrelsen. Dette skal ske, enten når klagefristen er udløbet, eller når medlemmet har klaget.

Stk. 4. Styrelsen kan i enkelte tilfælde tillade, at de i stk. 1 og 2 nævnte frister forlænges.

Til toppen

Kapitel 7 – Oplysninger fra arbejdsgivere til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

§ 10. Hvis indkomstregistret ikke indeholder de nødvendige oplysninger, eller hvis oplysningerne er fejlbehæftede m.v., skal en arbejdsgiver på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings begæring give oplysninger til brug for administrationen af forsikringssystemet, jf. § 91, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., herunder om,

1) hvorvidt pågældende har beskæftiget bestemte medlemmer af a-kassen inden for et nærmere angivet tidsrum,

2) hvilken løn der er udbetalt til bestemte medlemmer af a-kassen inden for et nærmere angivet tidsrum,

3) hvilket antal løntimer bestemte medlemmer af a-kassen har haft inden for et nærmere angivet tidsrum,

4) årsagen til et medlems arbejdsophør og

5) udbetaling af dagpengegodtgørelse i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 11. De oplysninger, som arbejdsgiveren har pligt til at give, jf. § 10, skal gives inden for en bestemt frist, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Fristen kan dog ikke være kortere end 10 hverdage.

§ 12. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan pålægge en arbejdsgiver at foretage en daglig registrering (logbog) over beskæftigede i virksomheden. Registreringen skal foretages fra beskæftigelsens start. Registreringen kan være enten papirbaseret eller digital. En papirbaseret registrering skal føres i en logbog, som er udarbejdet af styrelsen.

Stk. 2. Et pålæg om at foretage registrering over beskæftigede (logbog) skal iværksættes senest 3 hele hverdage efter, at arbejdsgiveren har modtaget skriftligt pålæg.

Stk. 3. Et pålæg om at føre logbog gives for en periode af 12 måneder ad gangen.

Stk. 4. Registreringen skal være fortløbende dateret og skal for hver af de beskæftigede indeholde oplysninger om:

1) navn og cpr.nr.,

2) hvilken løn der udbetales og

3) start- og forventet sluttidspunkt for arbejdet den pågældende dag.

Stk. 5. Registreringen over beskæftigede i virksomheden skal opbevares i virksomheden og skal på begæring forevises eller sendes til styrelsen. Registreringen skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning.

§ 13. Efter §§ 101 og 102 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. straffes overtrædelse af bekendtgørelsens §§ 10-12 med bøde.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden m.v.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 370 af 28. april 2011 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration ophæves.

Til toppen

Noter

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2017, og den ophæver samtidig bekendtgørelse nr. 370 af 28. april 2011 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration. Da bekendtgørelse nr. 370 af 28. april 2011 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration fortsat er gældende indtil den 1. juli 2017 er den ikke markeret som historisk.

Til toppen