Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.1)

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 882 af 28/6 2016, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 493 af 4/5 2018.

I medfør af § 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse retter sig mod statsborgere i et EU/EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med, om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som ønsker her i landet varigt eller midlertidigt at udøve virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner).

Stk. 2. En person, der i medfør af denne bekendtgørelse meddeles tilladelse til at virke som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), jf. kapitel 2, har adgang til at udøve den pågældende virksomhed på samme vilkår som personer, der har gennemgået den krævede danske uddannelse, jf. direktivets artikel 4. Personen skal tillige have sproglig færdighed til at udøve den pågældende virksomhed, jf. direktivets artikel 53.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved direktivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Til toppen

Kapitel 2 – Tilladelse til virke som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)

§ 3. Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler efter ansøgning fra personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et af de øvrige EU/EØS medlemslande eller i et land, som EU har indgået aftale med, jf. § 1, tilladelse til at udøve virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), jf. bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.

§ 4. Personer omfattet af § 3, kan for at opnå anerkendelse indgive skriftlig ansøgning herom til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan af ansøgeren kræve de relevante dokumenter og certifikater, der er angivet i direktivets bilag VII, samt stille formelle krav hertil, jf. direktivets artikel 50.

Stk. 3. Hvis ansøgers erhverv eller uddannelse ikke er lovreguleret i den medlemsstat, som ansøgeren har sit uddannelsesbevis fra, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kræve, at pågældende supplerende indsender dokumentation for mindst 1 års relevant erhvervserfaring på fuld tid eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående 10 år i en anden medlemsstat, hvor erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret.

Stk. 4. Forud for meddelelse af anerkendelse efter stk. 1, kan Styrelsen for Patientsikkerhed stille et krav om prøvetid på op til 3 år eller beståelse af en egnethedsprøve, jf. direktivets artikel 14, stk. 1, hvis uddannelsen omfatter fag eller discipliner, der er væsentlig forskellig fra dem, der er omfattet af den tilsvarende danske uddannelse. Ansøgeren har ret til at vælge mellem gennemførelse af prøvetid eller beståelse af egnethedsprøve, jf. direktivets artikel 14, stk. 2.

Stk. 5. Stk. 4 anvendes under overholdelse af proportionalitetsprincippet og forudsætter, at Styrelsen for Patientsikkerhed kontrollerer, om den viden og de færdigheder og kompetencer, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i et medlemsland eller et tredjeland, og som er formelt attesteret af et relevant organ, helt eller delvist dækker de fag eller discipliner, som vurderes at være væsentligt forskellige.

Stk. 6. Prøvetid skal finde sted i Danmark. Ansøger skal selv skaffe sig en ansættelse. Bestået prøvetid er en betingelse for, ansøgeren meddeles anerkendelse til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner). Prøvetid afsluttes med en bedømmelse.

Stk. 7. Egnethedsprøve aflægges i de fag, der kræves for at opnå den tilsvarende danske uddannelse, og som ansøgeren ikke har bestået. Bestås egnethedsprøven ikke, kan ansøgeren ikke meddeles anerkendelse til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner).

Stk. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter varighed og indhold af prøvetid og egnethedsprøve i overensstemmelse med direktivets artikel 14, stk. 6. Ansøgeren skal have mulighed for at aflægge egnethedsprøve senest seks måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

§ 5. Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter inden for en måned styrelsens modtagelse af ansøgninger efter § 4, og oplyser samtidigt i henhold til § 4, stk. 2 og 3, om evt. manglende dokumentation, jf. direktivets artikel 51, stk. 1.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af ansøgning efter § 4, skal være afgjort hurtigst muligt og senest 3 måneder efter modtagelse af den fuldt dokumenterede ansøgning. Denne frist kan forlænges med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Styrelsen for Patientsikkerhed giver ansøgeren meddelelse om forlængelsen inden udløbet af fristen efter 1. pkt. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.

Stk. 3. Uanset fristen i stk. 1 og stk. 2 må ansøgeren ikke påbegynde erhvervet som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), før Styrelsen for Patientsikkerhed har truffet afgørelse om anerkendelse.

§ 6. Styrelsen for Patientsikkerhed kan hos de kompetente myndigheder i hjemlandet, eller når det er relevant i det land, hvor ansøger er etableret, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven indhente oplysninger om ansøgers uddannelsesmæssige kvalifikationer samt om ansøger i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde, jf. direktivets artikel 50 og 56.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven videregive oplysninger til myndigheder i et af de øvrige EU/EØS medlemslande eller et andet land, som EU har indgået aftale med, jf. § 1, til brug for behandling af klager over tjenesteyderens udøvelse af erhverv for så vidt angår forhold, som fastsat i direktivets artikel 50 og 56.

Til toppen

Kapitel 3 – Tilladelse til midlertidigt at virke som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)

§ 7. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et af de øvrige EU/EØS medlemslande eller i et land, som EU har indgået aftale med, jf. § 1, og som agter midlertidigt og lejlighedsvis at udøve erhvervet som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), skal anmelde dette til Styrelsen for Patientsikkerhed.

§ 8. Personer omfattet af § 7, skal inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, underrette Styrelsen for Patientsikkerhed herom ved indgivelse af en skriftlig anmeldelse. Anmeldelsen skal fornyes 1 gang årligt for at opretholde sin gyldighed for det kommende år, jf. direktivets artikel 7, stk. 1.

Stk. 2. Den første anmeldelse skal ledsages af:

1) dokumentation for sundhedspersonens nationalitet.

2) attestation for lovlig etablering i et andet EU/EØS-land m.v., for dér at udøve den pågældende virksomhed samt for, at der på tidspunktet for udstedelse af attestationen ikke forbydes den pågældende at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt.

3) bevis for sundhedspersonens erhvervsmæssige kvalifikationer, som indeholder en beskrivelse af uddannelsens niveau samt varighed og indhold af både den teoretiske og den kliniske (praktiske) del af undervisningen.

Eventuelle efterfølgende anmeldelser skal indeholde dokumentation for væsentlige ændringer, som måtte være sket i de i nr. 1-3 nævnte forhold.

Stk. 3. Hvis anmelders erhverv eller uddannelse ikke er lovreguleret i det land, hvor pågældende er lovligt etableret, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kræve, at pågældende indsender dokumentation for mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 10 år, der går forud for leveringen af tjenesteydelsen.

§ 9. Styrelsen for Patientsikkerhed kan inden den første udførelse af midlertidige og lejlighedsvise sundhedstjenesteydelser i fornødent omfang foretage kontrol af anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. direktivets artikel 7, stk. 4.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed underretter senest en måned efter modtagelsen af den i § 8 nævnte anmeldelse og dokumentation tjenesteyderen om, hvorvidt styrelsen har besluttet ikke at foretage kontrol af dennes kvalifikationer, eller om udfaldet heraf.

Stk. 3. I tilfælde af vanskeligheder, der vil medføre en forsinkelse med hensyn til at træffe den i stk. 2 omhandlede afgørelse, meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed indenfor samme frist tjenesteyderen grunden til forsinkelsen. Vanskeligheden skal være løst senest en måned efter meddelelsen, og afgørelsen skal være truffet senest to måneder efter løsning af vanskeligheden.

Stk. 4. Foreligger der ikke svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed inden for de i stk. 1 og 2 fastsatte frister, kan sundhedstjenesteydelsen udføres.

Stk. 5. Vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed ved en forudgående kontrol, at anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer indeholder væsentlige forskelle i forhold til den tilsvarende danske uddannelse, skal styrelsen navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve give anmelderen mulighed for at dokumentere, at dennes erhvervsmæssige kvalifikationer ikke indebærer risici for offentlig sundhed og patientsikkerhed. Bestås egnethedsprøven ikke, kan anmelderen ikke udføre sundhedstjenesteydelser her i landet.

Stk. 6. Stk. 5 anvendes under overholdelse af proportionalitetsprincippet og forudsætter, at Styrelsen for Patientsikkerhed kontrollerer, om den viden og de færdigheder og kompetencer, anmelderen har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i en medlemsstat eller et tredjeland, og som er formelt attesteret af et relevant organ, helt eller delvist dækker de fag eller discipliner, som vurderes at være væsentligt forskellige.

§ 10. Styrelsen for Patientsikkerhed kan af den kompetente myndighed i et medlemsland m.v., jf. § 1, for hver udførelse af sundhedstjenesteydelser i tilfælde af begrundet tvivl anmode om nødvendige oplysninger om vedkommende anmelders lovlige etablering, redelige adfærd og eventuelle faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner, jf. direktivets artikel 8, 1. pkt. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter at kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer, kan styrelsen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven anmode de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten om oplysninger vedrørende tjenesteyderens uddannelsesforløb i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om der er væsentlige forskelle, som kan skade den offentlige sikkerhed eller sundhed, jf. artikel 8, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler på begæring af en kompetent myndighed i et medlemsland m.v., jf. § 1, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven tilsvarende oplysninger om en dansk sundhedsperson, som udfører sundhedstjenesteydelser i vedkommende land.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2016.

Til toppen

Noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-tidende 2013 nr. 354, side 132.

 

§ 6 og § 10 ændret 25/5 2018 ved bek. nr. 493 af 4/5 2018.

Til toppen