Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1589 af 13/12 2016.

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, stk. 2, § 4, stk. 5, nr. 1-3, § 4 a, stk. 4, § 5, stk. 4, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2, § 10, stk. 1 og 3, § 14, stk. 4, § 18, stk. 7 og 8, § 19, stk. 4 og 5, § 23, stk. 3, og § 24 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 19. april 2011, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Formål og terminologi

§ 1. Ordblindeundervisning for voksne (herefter OBU) er målrettet personer med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget (ordblinde), der har behov for særligt tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftsproglige færdigheder. Der skal være tale om undervisning, som ikke ydes i henhold til anden lovgivning, jf. § 1 a, i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne (herefter loven).

Stk. 2. Undervisningens indhold skal kunne medvirke til at forbedre kursistens mulighed for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger kursistens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet, herunder at give kursisten mulighed for at forstå, anvende og producere skrevne tekster og at anvende relevante hjælpemidler.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Voksenuddannelsescenterets tilbud: OBU, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter, jf. § 17.

2) Uddannelsesinstitutionen: Den uddannelsesinstitution m.v., jf. §§ 17 og 19, der udbyder OBU.

3) Lederen: Lederen af uddannelsesinstitutionen, for folkeoplysende foreninger dog den person, der forestår ledelsen af OBU, jf. § 18, stk. 3.

Til toppen

Kapitel 2 – Undervisning samt uddannelses- og erhvervsvejledning

§ 3. OBU omfatter

1) undervisning, der kompenserer for kursistens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder og

2) specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Gennem undervisning efter stk. 1, nr. 1, udvikler kursisten sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

Stk. 3. Gennem bistand efter stk. 1, nr. 2, stilles relevante pædagogiske hjælpemidler til rådighed for kursisten i undervisningen.

Stk. 4. Gennem bistand efter stk. 1, nr. 2, ydes rådgivning af kursisten og, efter aftale med kursisten, af personer med tilknytning til kursisten, for eksempel om tiltag, der kan kompensere for kursistens skriftsproglige vanskeligheder i hverdagen.

Stk. 5. Undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tilrettelægges individuelt, på baggrund af en samlet vurdering af kursistens behov og forudsætninger, og fører frem mod det færdighedsniveau, som vurderes at være relevant for kursisten.

§ 4. Uddannelsesstedet kan tilbyde kursister, der deltager i undervisning efter § 3, fagundervisning i fag, som forudsætter skriftsproglige færdigheder. Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til kursistens ordblindhed, jf. lovens § 4 a, stk. 2.

§ 5. Undervisningen tilrettelægges i forløb med op til 60 timer af 60 minutter. Det forudsættes, at kursisten har udbytte af undervisningen.

§ 6. It skal inddrages som redskab i undervisningen.

§ 7. Undervisningen tilrettelægges som eneundervisning eller undervisning på hold med 2-6 kursister, idet holdstørrelsen tilpasses kursistens behov.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og kursist, således at den

1) tager udgangspunkt i kursistens erfaringer og interessefelter,

2) synliggør kursistens faglige udvikling og

3) fremmer kursistens lyst til at arbejde med sine skriftsproglige færdigheder uden for undervisningstiden.

§ 8. Underviser og kursist evaluerer løbende undervisningens form, indhold og tilrettelæggelse samt kursistens læreproces med udgangspunkt i den individuelle undervisningsplan.

§ 9. Uddannelsesinstitutionen tilbyder individuel eller kollektiv uddannelses- og erhvervsvejledning for kursister i OBU, jf. lovens § 4 a, stk. 3.

Stk. 2. Vejledningsfunktionen integreres i en eksisterende uddannelses- og erhvervsvejledning ved uddannelsesinstitutionen.

Stk. 3. I bilag 1 til denne bekendtgørelse er der fastsat regler om uddannelses- og erhvervsvejledningens formål og vejledernes opgaver.

Til toppen

Kapitel 3 – Optagelse til og deltagelse i undervisningen m.v.

§ 10. Alle, der efter undervisningspligtens ophør har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget, og som har forudsætninger for at følge OBU med udbytte, har adgang til undervisningen, jf. dog stk. 5-7 og jf. lovens § 2 a.

Stk. 2. OBU udbydes åbent, og kan ikke forbeholdes en bestemt kursistkreds, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. OBU, der af uddannelsesinstitutionen gennemføres lokalt på såvel offentlige som private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer, på uddannelsesinstitutioner m.v., kan forbeholdes de ansatte på den eller de pågældende virksomheder, medlemmer af den eller de pågældende foreninger eller faglige organisationer, uddannelsessøgende på den eller de pågældende institutioner m.v.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen tilbyder kursisten en indledende samtale og vurderer, om OBU kan være et relevant tilbud. Afviste kursister vejledes om relevante undervisningstilbud, der kan tilgodese kursistens undervisningsbehov.

Stk. 5. Vurderer uddannelsesinstitutionen, at OBU kan være det rette tilbud, foretages en afdækning af kursistens skriftsproglige færdigheder. Ved afdækningen skal anvendes testmateriale, som stilles til rådighed af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Afdækningen foretages af en person med forudsætninger herfor.

Stk. 6. Viser testen, at kursisten opfylder betingelserne for at modtage OBU, indstilles det til lederen af voksenuddannelsescenteret, at kursisten tilbydes undervisning, og der afgives forslag til undervisningens mål, omfang og tilrettelæggelse. Driftsoverenskomstparter afgiver indstilling herom til lederen af det voksenuddannelsescenter, som de har indgået driftsoverenskomst med.

Stk. 7. Lederen af voksenuddannelsescenteret træffer afgørelser om den enkelte kursist, herunder alle afgørelser om ordblindeundervisning er et relevant tilbud for kursisten, om iværksættelse af undervisningen og om tilbuddets omfang.

§ 11. Med udgangspunkt i afdækning af kursistens forudsætninger, færdigheder samt læse-, stave- og skrivebehov, opstilles en individuel plan for undervisningens mål og indhold. Den individuelle plan drøftes med kursisten inden undervisningen igangsættes.

§ 12. Uddannelsesinstitutionen registrerer deltagelsen i undervisningen. Kursisten skal have mulighed for enten digitalt eller gennem udskrift heraf at kontrollere registreringen af sin egen deltagelse.

Til toppen

Kapitel 4 – Udbud m.v.

§ 13. Voksenuddannelsescenteret er ansvarlig for et tilstrækkeligt tilbud, således at det sikres, at alle, der opfylder betingelserne i § 10, stk. 1, kan modtage OBU inden for en rimelig geografisk afstand. OBU skal udbydes på flere typer af uddannelsesinstitutioner inden for voksenuddannelsescenterets geografiske dækningsområde, jf. lovens § 5, stk. 1.

Stk. 2. Ved en rimelig geografisk afstand forstås, at tilbud om OBU skal være beliggende inden for 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra kursistens bopæl, medmindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fravige denne grænse.

Stk. 3. Voksenuddannelsescenteret koordinerer udbuddet af OBU inden for sit geografiske dækningsområde under hensyntagen til regionsrådets koordinerende funktion, jf. § 16. Er et voksenuddannelsescenters geografiske dækningsområde beliggende i to regioner, samarbejder voksenuddannelsescenteret med begge disse regioner om regionernes koordinering efter denne bekendtgørelse.

§ 14. Det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder en plan for centerets udbud af OBU, samt om driftsoverenskomstparternes udbud inden for sit geografiske dækningsområdeområde, som centeret har ansvar for etablering af kapaciteten til. Planen udarbejdes på baggrund af resultatet af en løbende evaluering, og med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud i forhold til behovet i hele det geografiske dækningsområde.

Stk. 2. I planen angives:

1) Prognoser for behovet.

2) Mål for indsatsen.

3) Minimum for omfanget af udbuddet ved det pågældende voksenuddannelsescenter og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder).

Stk. 3. Voksenuddannelsescenteret og driftsoverenskomstparterne udbyder og gennemfører OBU i overensstemmelse med planen, når udbuddet og undervisningen gives for at opfylde § 13. Øvrige udbud, som påtænkes givet på en måde, der afviger fra planen, må dog ikke foretages, hvis det i væsentligt omfang vil vanskeliggøre opfyldelsen af § 14, stk. 1 og 2, og § 15.

Stk. 4. Planen revideres løbende på grundlag af de konstaterede behov og saglige hensyn til tilgængelighed og forsyningssikkerhed. Planen offentliggøres på voksenuddannelsescenterets samt driftsoverenskomstparters hjemmesider. Regionsrådet høres årligt om planen samt forud for indgåelse eller opsigelse af driftsoverenskomst.

§ 15. Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om centerets udbud af OBU, samt om driftsoverenskomstparternes udbud, bortset fra undervisning, der er forbeholdt en bestemt kursistkreds, jf. § 10, stk. 3, med angivelse af undervisningssted.

Stk. 2. Voksenuddannelsescenterets tilbud, bortset fra undervisning der er forbeholdt en bestemt kursistkreds, indberettes til informationssystemet for voksenuddannelse, jf. bekendtgørelse om indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk).

§ 16. Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af OBU efter denne bekendtgørelse indsatsen i regionen, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle.

Stk. 2. Ved koordineringen anvendes den plan for udbud af OBU, som det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder. På baggrund heraf indgår i koordineringen resultater af evalueringer af de enkelte voksenuddannelsescentres indsatser i regionen, hensyntagen til regionens samlede behov, målet for indsatsen i regionen samt omfanget af udbuddet ved voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder) i regionen.

Stk. 3. Regionsrådet, regionens voksenuddannelsescentre samt andre udbydere af OBU efter denne bekendtgørelses regler inden for regionen mødes mindst en gang hvert år.

Til toppen

Kapitel 5 – Uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomster m.v.

OBU inden for voksenuddannelsescenterets tilbud

§ 17. OBU udbydes på voksenuddannelsescentrene. Efter driftsoverenskomst med voksenuddannelsescenteret kan OBU udbydes af:

1) Uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2) Uddannelsesinstitutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

3) Folkehøjskoler og frie fagskoler, jf. lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler og frie fagskoler.

4) Folkeoplysende foreninger og daghøjskoler, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).

5) Private institutioner m.v., der før den 1. januar 2001 har indgået driftsoverenskomst med et amtsråd om læsekurser eller ordblindeundervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne, dog kun om undervisning inden for det eller de pågældende områder.

6) Produktionsskoler, jf. lov om produktionsskoler.

7) Skovskolen, jf. universitetsloven.

8) Sprogcentre, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

9) Uddannelsesinstitutioner, der er godkendt sammenlagt i medfør af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

10) Regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne, jf. lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte institutioner har ret til at opnå driftsoverenskomst med det voksenuddannelsescenter, der har ansvaret for det pågældende geografiske dækningsområde, hvis de har en årlig aktivitet indenfor OBU på mindst 2 årselever. Institutioner, der ikke i forvejen har en driftsoverenskomst, skal opnå minimumsaktiviteten inden to år fra driftsoverenskomstens ikrafttræden for at bevare retten.

Stk. 3. Et voksenuddannelsescenter kan vælge at indgå eller fastholde en driftsoverenskomst med de i stk. 1 nævnte institutioner ved en lavere aktivitet end de 2 årselever.

Stk. 4. Ved ansøgning om driftsoverenskomst anvendes det af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdede ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet er offentliggjort på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside.

Stk. 5. Ved indgåelse af driftsoverenskomster anvendes den af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdede standarddriftsoverenskomst. Standarddriftsoverenskomsten er offentliggjort på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside.

Stk. 6. Forinden voksenuddannelsescenteret indgår eller giver afslag på driftsoverenskomst, indhentes en udtalelse fra Uddannelsesudvalget, og regionsrådet høres.

Stk. 7. I driftsoverenskomster, der indgås med folkeoplysende foreninger, tages stilling til, hvem der forestår ledelsen af undervisningen.

Stk. 8. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan godkende, at et voksenuddannelsescenter indgår driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner end de i stk. 1 nævnte.

OBU uden for voksenuddannelsescenterets tilbud

§ 18. OBU kan udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen, jf. lovens § 13, stk. 1, 1. pkt.

OBU, der gennemføres lokalt

§ 19. Uddannelsesinstitutionen kan gennemføre OBU lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer samt på uddannelsesinstitutioner m.v.

Stk. 2. Virksomhedstilrettelagt undervisning uden for voksenuddannelsescenterets geografiske dækningsområde kan alene ske efter henvendelse fra en offentlig eller privat virksomhed, forening, faglig organisation, uddannelsesinstitution m.v., beliggende uden for voksenuddannelsescenterets geografiske dækningsområde. Henvendelsen skal omhandle gennemførelse af en i indhold og tid afgrænset uddannelsesaktivitet.

Stk. 3. Voksenuddannelsescentre og institutioner med driftsoverenskomst må ikke i almindelighed udbyde OBU uden for voksenuddannelsescenterets geografiske dækningsområde, med mindre der i hvert enkelt tilfælde foreligger en skriftlig tilladelse fra det voksenuddannelsescenter, der har ansvaret for det aktuelle geografiske dækningsområde.

Stk. 4. En institution med driftsoverenskomst kan ikke videregive retten til at udbyde OBU til tredje part.

Skolesamarbejde

§ 20. Uddannelsesinstitutioner, herunder driftsoverenskomstpartnere, inden for voksenuddannelsescenterets tilbud samarbejder inden for rammerne af det lokale skolesamarbejde, der gælder for voksenuddannelsescentre og institutioner godkendt efter lov om erhvervsrettet uddannelse, jf. lovens § 8, stk. 1. Uddannelsesinstitutionerne danner som led i samarbejdet et lokalt fælles samarbejdsforum, som mødes mindst en gang hvert halve år.

Stk. 2. Samarbejdet har til formål at sikre, at institutionerne udnytter deres ressourcer bedst muligt, og at de informerer og vejleder samordnet om deres samlede uddannelsesudbud. Samarbejdet omfatter udnyttelse af ledige ressourcer, lærere, udstyr, lokaler m.v. samt information og vejledning af virksomheder og borgere om forberedende voksenundervisning. Samarbejdet kan angå udbud af uddannelser henholdsvis undervisning samt gensidig orientering om planlagte eller forventede aktiviteter.

Kapitel 6 – Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler m.v.

§ 21. Lederen skal have de nødvendige forudsætninger for at forestå ledelsen af OBU, jf. lovens § 18, stk. 1.

Stk. 2. Lederen af OBU indenfor voksenuddannelsescenterets tilbud skal være leder af den pågældende uddannelsesinstitution.

§ 22. For at kunne varetage OBU skal underviseren have bestået fagmodul 3 (Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder) og 5 (Ordblindeundervisning for voksne) i den pædagogiske diplomuddannelse, undervisning i læsning og matematik for voksne, eller have tilsvarende kvalifikationer.

§ 23. Uddannelses- og erhvervsvejledere skal have de nødvendige forudsætninger for at vejlede.

§ 24. Uddannelsesinstitutionen afholder undervisningsudgifterne til fornøden OBU efter- og videreuddannelse af ledere og lærere.

§ 25. OBU, herunder undervisning, der gennemføres lokalt på virksomheder m.v., skal foregå i tidssvarende og egnede lokaler med fornødent udstyr.

Stk. 2. Udstyret skal muliggøre, at it kan inddrages i undervisningen som redskab, og at it kan integreres i undervisningen.

Stk. 3. For undervisning, der gennemføres lokalt på virksomheder m.v., afholdes udgifterne til lokaler og udstyr af den pågældende virksomhed m.v.

Til toppen

Kapitel 7 – Tilsyn og klage

§ 26. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører pædagogisk, retligt og økonomisk tilsyn med OBU. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan indhente alle oplysninger om undervisningen, drift og øvrig virksomhed vedrørende OBU til brug for udøvelsen af tilsynet.

Stk. 2. Voksenuddannelsescenteret fører pædagogisk, retligt og økonomisk tilsyn med OBU, der udbydes af cenrerets driftsoverenskomstpartnere.

Stk. 3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører pædagogisk og retligt tilsyn med ordblindeundervisning, der udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 4. Voksenuddannelsescenteret afrapporterer efter hvert årsskifte resultatet af det foregående års tilsyn til driftsoverenskomstparterne, som er knyttet til det pågældende voksenuddannelsescenter.

§ 27. Kursisten kan klage til institutionens leder over institutionens afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse. Hvis kursisten er undergivet forældremyndighed, kan klage også indgives af forældremyndighedsindehaveren. Klagen skal indgives skriftligt inden to uger fra afgørelsens meddelelse.

Stk. 2. Hvis institutionens leder ikke giver kursisten medhold i klagen, kan kursisten eller forældremyndighedsindehaveren indgive klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen skal indgives skriftligt til institutionens leder inden to uger efter, at denne har meddelt klageren sin afgørelse. Institutionens leder videresender klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal institutionens leder give klageren lejlighed til inden én uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Stk. 3. Afgørelser, som træffes af lederen, skal være begrundede, og indeholde vejledning om klageadgang og klagefrist.

§ 28. Voksenuddannelsescenterets afgørelser vedrørende indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster kan indbringes for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen skal indgives skriftligt til institutionens bestyrelse inden to uger efter, at denne har meddelt klageren sin afgørelse. Institutionens bestyrelse videresender klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal institutionens bestyrelse give klageren lejlighed til inden én uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Til toppen

Kapitel 8 – Forskellige regler

§ 29. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager undervisningsministerens opgaver efter lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

§ 30. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan yde tilskud til opsøgende konsulentvirksomhed inden for OBU.

Stk. 2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan:

1) Yde tilskud til efter- og videreuddannelse af ledere, lærere og andre ansatte, der varetager ledelses- og undervisningsopgaver ved OBU.

2) Iværksætte forsøg og yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde inden for OBU, herunder til landsdækkende erfaringsopsamling og -formidling.

Stk. 3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan bemyndige voksenuddannelsescenteret til at fordele og administrere styrelsens tilskud i henhold til stk. 1.

Stk. 4. For tilskud omfattet af stk. 2 sker udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision efter styrelsens bestemmelse.

§ 31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan fra voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter kræve alle oplysninger om OBU til brug ved varetagelsen af styrelsens opgaver.

Stk. 2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan kræve oplysningerne meddelt i elektronisk form og i et bestemt format samt med angivelse af CPR-nummer for kursistrene. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan kræve oplysningerne fra driftsoverenskomstparterne indsendt gennem voksenuddannelsescenteret.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1372 af 15. december 2005 om ordblindeundervisning for voksne ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Formål og opgaver

1. Uddannelses- og erhvervsvejledningens formål

Formålet med uddannelses- og erhvervsvejledningen er at sikre, at kursisten får vejledning og information om OBU samt om relevante uddannelses- og erhvervsmuligheder samt støtteordninger.

2. Vejledernes opgaver

Vejledernes opgaver er især:

 

  • Vejledning om indhold og tilrettelæggelse af ordblindeundervisning,
  • Vejledning om uddannelses- og erhvervsvalg efter ordblindeundervisning,
  • Vejledning til andet relevant undervisningstilbud (FVU, danskuddannelse til voksne udlændinge, almen voksenuddannelse, specialundervisning for voksne m.v.), hvor ordblindeundervisning vurderes ikke at være det rette tilbud,
  • Vejledning om undervisningsmæssige, økonomiske, sociale og personlige spørgsmål, herunder for økonomisk støtte under og efter ordblindeundervisning,
  • Vejledning om støtteordninger for handicappede i uddannelse eller job,
  • Udadvendt virksomhed, herunder kontakt til arbejdsmarkedet og vejledningsopgaver i forbindelse med uddannelsesplanlægning,
  • Samarbejde med vejledere og lærere ved uddannelsesinstitutionen samt vejledere med relation til kursisten,
  • Deltagelse i lokalt og regionalt vejledersamarbejde og
  • Medvirken ved udformning af uddannelsesinstitutionens informationsmateriale.

Til toppen