Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt)

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1293 af 9/11 2016.

I medfør af § 61, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Et medlem, som er omfattet af konflikt, jf. § 2, og som er ledigt som følge af konflikten, jf. § 3, har ikke ret til dagpenge.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for et medlem, som er ansat på nedsat tid, og som får supplerende dagpenge.

§ 2. Et medlem er omfattet af konflikt, hvis:

1) der er iværksat konflikt inden for det faglige område i medlemmets a-kasse, og medlemmet ved konfliktens start er ansat i en konfliktberørt virksomhed, eller

2) medlemmet er ansat i en konfliktberørt virksomhed ved konfliktens start, og medlemmets løn- og arbejdsvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald.

Stk. 2. Et medlem er omfattet af konflikt, selv om medlemmet ikke er ansat i virksomheden den dag, hvor konflikten starter. Det gælder dog kun, hvis medlemmet har en længerevarende, fast tilknytning til virksomheden, og det er på grund af konflikten, at medlemmet i en periode ikke har arbejde i virksomheden.

Stk. 3. Et medlem, der ikke er omfattet af stk. 1 og 2, er ikke omfattet af konflikt, selv om medlemmet bliver hjemsendt eller afskediget som følge af en konflikt.

§ 3. Et medlem, som er ledigt og omfattet af konflikt, jf. § 2, anses for ledigt som følge af konflikten, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Et medlem er ikke ledigt som følge af konflikt, hvis det bliver dokumenteret, at ledigheden skyldes andre forhold.

Stk. 3. Et medlem, hvis dagpenge har været standset på grund af konflikt, jf. § 1, har ret til dagpenge ved ledighed, hvis medlemmet under konflikten får andet arbejde, og det nye arbejdsforhold har haft en varighed af mindst 5 uger med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 10 timer pr. uge. Det er en forudsætning, at medlemmet tilhører en a-kasse, der ikke har standset udbetaling af dagpenge som følge af konflikt, jf. § 5.

Stk. 4. Et medlem, som ikke har haft ret til dagpenge som følge af en konflikt, har ret til dagpenge straks efter konfliktens ophør, hvis medlemmet er ledigt og i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge.

§ 4. Et medlem, der ikke har ret til at få udbetalt dagpenge på grund af konflikt, jf. § 1, kan ikke som overflyttet medlem få ret til dagpenge i en anden a-kasse, jf. dog § 3, stk. 3.

§ 5. En a-kasse skal standse for udbetaling af dagpenge til alle medlemmer, hvis en ikke-overenskomststridig konflikt omfatter 65 pct. eller mere af de medlemmer af a-kassen, som enten modtager supplerende dagpenge eller ikke modtager ydelser fra a-kassen.

§ 6. En a-kasse, der har medlemmer, som er omfattet af konflikt, skal straks ved enhver konflikts start opgøre:

1) antallet af medlemmer, der er omfattet af konflikten, og

2) antallet af medlemmer, som ikke modtager ydelser fra a-kassen, bortset fra supplerende dagpenge.

Stk. 2. Ved opgørelsen efter stk. 1, nr. 1, skal ikke indgå medlemmer, som er overgået til efterløn forud for konfliktens iværksættelse.

Stk. 3. Ved opgørelsen efter stk. 1skal ikke indgå seniormedlemmer, jf. § 44 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4. A-kassen skal inden 3 dage efter enhver konflikts start afgøre, om der kan udbetales dagpenge, jf. § 5.

Stk. 5. A-kassen skal straks give direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering besked, hvis den afgør, at dagpenge ikke kan udbetales, jf. § 5.

Stk. 6. A-kassen skal samtidig give relevante jobcentre og Workindenmark-centre besked om enhver konflikt, om de afgørelser, a-kassen har truffet, og om grundlaget herfor.

§ 7. Et medlem, der ikke har ret til at få udbetalt dagpenge på grund af konflikt, jf. § 5, og som overflyttes til en anden a-kasse, kan ikke få dagpenge ved ledighed, før medlemmet har haft arbejde af mindst 5 ugers varighed med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 10 timer pr. uge. Det er en forudsætning, at medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne for at have ret til dagpenge, og at den a-kasse, som medlemmet er overflyttet til, ikke har standset udbetalingen af dagpenge som følge af konflikt.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 163 af 19. februar 2015 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt) ophæves.

Til toppen